Історія україни вступСторінка1/4
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.94 Mb.
#3733
  1   2   3   4


Програма

з історії та методики викладання

для вступників на історичний факультет

ОКР «магістр» ОКР «спеціаліст»

на 2015 рік

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Вступ.


Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Періодизація історії України. Геополітичне становище України. Природа. Клімат. Незалежна Україна і вивчення її історії. Завдання курсу та його методологічні засади.

Тема 1. Первіснообщинний лад на Україні.

Передісторична доба на історичних землях. Поява людини. Головні напрями розселення людей на території України. Первісні люди та їх спосіб життя.

Суспільство перемагаючого відтворюючого господарства (неоліт, мідний вік, епоха бронзи).

Неолітична революція. Трипільська культура.

Населення епох неоліту – міді – бронзи та його контакти з сусідніми спільностями.

Формування підвалин цивілізації в Україні. Початки державного життя та етноінтеграційні процеси.

Ранній залізний вік в Україні. Перші писемні відомості про племена кіммерійців, таврів, скіфів, сарматів. Перші протодержавні утворення. Економічні зв'язки з країнами Середземномор'я та Передньої Азії. Античні міста-держави (поліси) Північного Причорномор'я. Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Давне населення України та основні етапи його розвитку в контексті світової історії.

Тема 2. Східні слов'яни


Етногенез та стародавня історія слов’ян.

Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов'ян. Проблема «прабатьківщини» слов'ян в історіографії. Початок виникнення нової етнокультурної і соціально-економічної спільноти с провідною роллю слов’ян.

Україна в епоху великого переселення народів і зміна етнічної карти Євразії.

Виокремлення східних слов'ян. Східні слов’яни в V-VІІ ст.: венеди, анти, словіни.

Розселення і заняття східних слов'ян. Звичаї, вірування, побут. Антський племінний союз. Боротьба з готами, гуннами, аварами. Війни слов'ян з Візантією і Римською імперією.

Перші державні об'єднання східнослов'янських племен на Середньому Подністров'ї, Східнослов'янські племена і державноплемінні союзи VІ-ІХ ст.

Матеріальні та духовна культура східних слов’ян. Аграрна сфера. Ремісництво. Торгівля. Проблема виникнення ранньофеодальних міст. Побут. Світоглядна система та релігійні уявлення. Родинні стосунки.

Перші державні утворення східних слов’ян. Рання Київська держава. Протидержавне об’єднання полян. Норманська проблема. Теорія хозаризму та її сучасні варіанти.


Тема 3. Київська Русь


Передумови утворення Київської Русі. Походження термінів “Русь”, “Руська земля”, “Київська Русь”, “Давньоруська держава”, Київ як політичний центр полянського союзу племен.

Теорії походження Київської Русі. Соціально-економічні і політичні фактори об'єднання слов'ян. Утворення міст. Розвиток і характер землеволодіння.

Формування великої Київської держави. Основні етапи. Історико-географічний екскурс.

Соціальний та політичний устрій держави. Внутрішня та зовнішня політика її князів.

Хрещення Русі та його історичне значення.

Соціально-економічний розвиток. Соціальна структура на­селення. Правда Руська.

Дипломатія Русі. Русь і Візантія. Русь і Хозарія. Русь і кочівники.

Русь після Ярослава: політична історія.

Культура Київської Русі.

Міжнародні зв'язки і місце Київської Русі в історії Європи. Культурна та ідейна спадщина Київської Русі.

Етнічні процеси в Київській Русі. Початок формування української народності.

Тема 4. Роздроблення Русі. Південно-західні руські князівства (XII - перша половина XIV ст.)


Причини ослаблення влади київських князів. Володимир Мономах і його боротьба за державну єдність Русі.

Причини роздробленості Русі. Форми земельної власності. Зростання політичної і економічної могутності місцевих цен­трів. Розвиток міст, ремесла і торгівлі. Соціальна структура населення.

Продовження процесу формування української народності. Проблема генезису української народності в історіографії. Етноніми «русичі», «русини», «руські люди» та їх ідентифікація. Перші згадки про етнотопонім «Україна».

Державні утворення Середнього Подніпров'я, Київська, Чернігівська, Переяславська держави - «землі».

Економічне і політичне зростання Галицького князівства.

Утворення Галицько-Волинської держави та її геополітичне становище. Соціально-економічний розвиток Галицьке-Волинського князівства. Виникнення і зростання міст. Суспільно-політичний і адміністративний устрій.

Боротьба Русі проти монголо-татарської навали. Південно-західні руські князівства під ігом Золотої Орди.

Внутрішньополітична криза та занепад Галицько-Волинської держави. Історія Галицько-Волинської держави в українській історіографії.

Українські землі за монгольської доби: проблеми реконструкції історичного розвитку. Наслідки монгольської навали та подальша еволюція цивілізації в українських землях. Оцінка монгольської доби в історіографії.

Культура періоду роздробленості Русі (XII – перша половина XIV ст.).


Тема 3. Україна під владою Литви і Польщі


Зростання політичної могутності Великого князівства Литовського, Боротьба за оволодіння Галицько-Волинським князівством. Включення до його складу Східної Волині, Сіверщини, Київщини і Поділля. Відносини з Золотою Ордою і Ногайським улусом за князювання Ольгерда. Політика ве­ликих литовських князів на українських землях. Суспіль­но-політичний устрій держави.

Кревська унія. Розширення південних кордонів князівства. Боротьба проти наступу німецьких лицарів. Грюнвальдська битва. Литовський князь Вітовт, його зовнішня і внутрішня політика. Ліквідація удільних князівств.

Зміцнення Московської держави та її боротьба з Великим князівством Литовським за Сіверську землю. Напади татар і турків на українські землі.

Зміни в суспільно-політичному устрої Великого князівства Литовського. Великокнязівська рада та її склад. Зростання ролі шляхти.

Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині XIV – середині XVI ст. Розвиток сільського господарства, ремесла, сільських і міських промислів. Зростання міст. Надання магдебурзького права українським містам.

Формування панщинно-фільваркового господарства. Зростання залежності населення від магнатів і шляхти. Юридич­не оформлення кріпосного права. Литовські статути (1529, 1566, 1588 рр.). Устава на волоки. Руйнування общини. Форми соціального протесту мас.

Зростання впливу Польщі на Литву. Місце українських магнатів і шляхти в політичному житті. Наступ католицизму. Православна церква.

Історія України XIV – першої половини XVІІ ст. у вітчизняній та зарубіжній історіографії.

Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої. Україна під владою Польщі.

Соціально-економічний розвиток України. Сільськогосподарське виробництво, Категорії селян. Запровадження пан­щини. Колонізація Лівобережної України.

Міста і магдебурзьке право. Ремесла і промисли. Поява підприємств мануфактурного типу. Торгівля.

Культурний розвиток. Політична культура суспільства. Політична свідомість шляхти. «Руський народ». Політична культура козацтва. Проекти політичних реформ.

Реформаційний рух. Реформи «грецької» церкви. Оновлення православ’я. Реформи П.Могили.

Культурні інтереси різних верств українського населення. Причини та наслідки полонізації української верхівки. Осередки культури при магнатських і шляхетських дворах. Острозька академія.

Братства та їхні школи. Шкільництво уніатів. Києво-Могилянська колегія. Протестантські і католицькі школи. Заморська академія.

Розвиток науки. Українські письменники. Літописання.

Історична думка. Осмислення спадщини Київської Русі.

Питання етногенезу.

Театр і драма. Музика, архітектура та образотворче мистецтво. Матеріальна культура.

Тема 4. Українське козацтво та його роль в українській історії.

Походження, джерела поповнення і час виникнення козацтва. Місце козаків у охороні південних рубежів Великого князівства Литовського від татар і турків.

Причини, час і місце заснування першої Запорозької Січі. Зміни розташувань Січей. Початок морських походів козаків у турецькі володіння. Українське козацтво у вітчизняній та зарубіжній історіографії.

Етнічні процеси. Пам'ятки культури XIV – ХVI ст.

Формування суспільно-політичного устрою Запорозької Січі. Козацька адміністрація. Старшина, заможні козаки і козацька голота (сірома). Козацькі ради. Господарство, побут і зви­чаї козаків. Військове мистецтво. Духовний світ українського козацтва.

Козацькі повстання під проводом К.Косинського та С.Наливайка.

Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний. Відновлення значення Києва як політичного і духовного центру українського на­роду. Запорозькі козаки в битвах під Цецорою і Хотином.

Наступ магнатів і шляхти на козацькі права і вольності.

Спроба уряду взяти козаків під постійний контроль. Козацькі повстання 20-30-х років XVII ст. Ординація 1638 року. Історіографія питання.

Тема 5. Нова концепція визвольної боротьби українського народу середини ХVІІ ст. Розгортання національно-визвольної і соціальної боротьби (1648-1654 рр.).

Україна напередодні Визвольної війни. Посилення кріпосного гніту. Зростання національно-релігійного гноблення. Характер, рушійні сили, мета, типологія та періодизація національно-визвольної революції. Визвольної війни. Богдан Хмельницький.

Основні етапи війни.

Українсько-російські зв'язки в роки війни. Рішення Земсь­ких соборів 1651 та 1653 рр. Переяславсько-московський до­говір 1654 р., його оцінка в історіографії.

Утворення і розвиток Української козацької держави. Ліквідація старого державного ладу і зародження українсь­кої козацької держави, її територія і адміністративно-терито­ріальний устрій. Поділ на суспільні групи-стани* Соціальний аспект подій Визвольної війни. Органи влади. Господарсько-фінансова політика. Дипломатична діяльність. Збройні сили.

Воєнно-політична ситуація в Україні після укладення “Березневих статей” 1654 р.

Смерть Б.Хмельницького. Перше гетьманування Ю.Хмельницького.

Загострення соціально-політичної боротьби. Поділ України на два гетьманства.

Гетьман Іван Виговський. Порушення царем умов Переяславської угоди. Гадяцький договір. Юрій Хмельницький. Розчленування України на Лівобережжя і Правобережжя. Чорна Рада. Гетьмани П.Тетерята І.Брюховецький, Україна у політичних планах Росії, Польщі, Росії і Туреччини. Андрусівський мир.

Боротьба за возз’єднання України. Гетьман Петро Дорошенко. «Руїна». Криза і поразка революції. Бучацька угода. Гетьмани Дем'ян Многогрішний та Іван Самойлович, Дальше обмеження автономії України. Чигиринські походи (1677—1678). Бахчисарайська угода. «Вічний мир» і остаточне закріплення поділу України. Соціально-економічні наслідки Визвольної війни.Тема 6. Українська гетьманська держава у кінці ХVІІ-ХVІІІ ст.

Становище Української держави за гетьманування І.Мазепи.

Зміна соціального і національного складу населення. Форми землеволодіння. Розвиток сільського господарства. Цехове ремесло та промисли. Переорієнтація напрямів товарних потоків у внутрішній і зовнішній торгівлі. Адміністративно-політичний устрій Лівобережної України і Слобожанщини. Наступ на політичну автономію України. Обрання гетьманом Івана Мазепи. «Коломацькі статті». Зміцнення влади козацької старшини. Соціальна політика І.Мазепи. Гетьманство Мазепи в зарубіжній та вітчизняній історіографії.

Україна на початку Північної війни.

Активізація наступу царизму на автономні права України після Полтавської катастрофи.

Обрання гетьманом І. Скоропадського. Полтавська битва. Гетьман у вигнанні Пилип Орлик та його «Конституція».

Інкорпораційна політика царизму. Утворення Малоросійської колегії на чолі з С.Л.Вельяміновим. Наказний гетьман П.Полуботок. Боротьба старшини за відновлення гетьманства. Гетьман Д.Апостол. Економічна політика, реформа судових установ. Робота кодифікаційної комісії. Впровадження міністерського правління.

Останні успіхи старшини у збереженні автономії України. Остаточне скасування української державності у другій половині ХVІІІ ст.

Останнє відновлення гетьманства. Гетьман України К.Розумовський. Спроби європеїзації Гетьманщини. Військові справи. Судова реформа. Зміцнення автономії.

Українська політика імператриці Катерини ІІ. Ліквідація гетьманства. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Українські делегати в Комісії уложення законів.

Реформи російського уряду 60-х років ХVІІІ ст. Скасування козацьких полків. «Грамота про вольність дворянства» і українська старшина. Остаточна ліквідація української автономії. Введення загальноросійської адміністрації. Закріпачення селянства.

Таємний Новгород-сіверський патріотичний гурток 1780-ті – 1790-ті роки. Спроби знайти дипломатичну підтримку ідеї відновлення державності України. В.Капніст і «проект відновлення козацьких формувань в Україні». Місія 1891 року у Берлін.

Історичне значення української козацької держави. Причини її загибелі: зовнішні та внутрішні чинники.

Основні тенденції розвитку української культури кінця ХVІІ-ХVІІІ ст.

Політика російського уряду в Україні та її вплив на розвиток культури в Україні. Українська інтелектуальна еліта.

Освіта і наука в Україні. Система шкільної освіти.

Розвиток філософії. Г.Сковорода.

Українська політична думка. Традиції політичного автономізму. Г.Полетика, В.Капніст. Велика французька революція і Україна.

Розвиток літератури та театру. Музика в Україні.

Розвиток архітектури та живопису. Українські майстри у Росії. Вплив українського мистецтва на російську культуру.

Релігійне життя в Україні. Православна церква. Ф.Прокопович.

Зміни в побуті населення. Культура освічених верств і народна культура. Занепад традиційних форм української культури наприкінці ХVІІІ ст.. Провінціалізація. Зміни у психологічному типі українців. «Малоросійство». Русифікація. Українці на службі Російської імперії.

Перші ознаки українського Відродження.

Тема 7. Запорозька Січ у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

Запорожці у боротьбі проти татаро-турецької агресії. Кошовий отаман Іван Сірко. «Вічний мир» і зміна політичного статусу Запорожжя.

Суперечності між Запорожжям і Гетьманщиною за часів І.Мазепи. Кошовий отаман К.Гордієнко.

Запорозька Січ під час Північної війни. Підтримка запорожцями гетьмана Мазепи. Зруйнування Чортомлицької Січі. Кам'янська та Олешківська Січі під турецьким протекторатом.

Заснування Нової Січі. Військова структура і адміністративне управління. Заснування слобід і містечок. Розвиток хутірсь­кого господарства.

Побут, звичаї і культура запорожців. Місце церкви в духовному житті козаків. Система навчання і виховання молоді. Січова школа.

Участь запорожців у російсько-турецьких війнах.

Запорозька Січ і повстанський рух на Правобережній Україні. Будівництво Української лінії. Утворення на козацьких Вольностях колоній іноземців.

Ліквідація Запорозької Січі. Задунайська Січ. Утворення Чорноморського козацтва. Пересе­лення козаків на Кубань. Історіографія проблеми.

Тема 8. Правобережжя та західноукраїнські землі під владою Речі Посполитої (кінець ХVІІ-ХVІІІ ст.).

Спустошення Наддніпрянського Правобережжя. Бахчисарайський мир. Умови економіч­но­го розвитку. Відновлення козацтва. Політична ситуація на Правобережжі після Карловицького миру.

Правобережні українські землі в роки Північної війни. Вступ на Правобережжя гетьмана Мазепи і фактичне об'єднання його з Лівобережжям. Відновлення польсько-шляхетської влади в 1714 р.

Організація слобід. Розвиток фільваркової системи господарювання» Відновлення панщини. Гальмування економічного розвитку міст. Церковне життя. Гайдамацький рух, його причини, характер, розмах. Колі­ївщина.

Західноукраїнські землі під чужоземним ігом. Полонізація православної шляхти. Релігійні відносини. Занепад братств. Рух опришків. Закарпаття під владою Угорщини. Буковинські землі в складі Молдавського князівства. Поширення на Буковину влади Австрії. Історіографія проблеми.

Тема 9. Слобідська Україна у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

Заселення території Слобідської України. Боротьба з татарами. Адміністративно-територіальний устрій.

Соціально-економічний розвиток. Суспільні стани. Земельна власність. Міста та слободи. Розвиток торгівлі, ремесел та народних промислів.

Поступове закріпачення селян. Народні рухи.

Іноземна колонізація Слобожаншини.

Введення загальноросійських законів. Реформа козацьких полків. Політика русифікації на Слобожанщині.

Освіта та культура на Слобожанщині. Український філософ Г.Сковорода.

Особливості слобідського козацтва. Слобожанський побут. Слобідські українці як особливий історичний тип. Слобідська ментальність. Харків як українське місто.Тема 10. Соціально-економічний розвиток українських земель у кінці ХVІІ - ХVІІІ ст.

Зрушення в сільському господарстві. Формування великої земельної власності. Перерозподіл земель. Зміни в дрібній земельній власності та землеволодінні. Господарська спеціалізація різних регіонів. Відокремлення промисловості від сільського господарства. Поширення мануфактурного виробництва. Дрібнотоварні майстерні. Децентралізовані та централізовані мануфактури. Технічні нововведення в промисловості. Заміна традиційних гідравлічних двигунів машинами. Формування ринку робочої сили. Масовий відхід збіднілого населення на тривалі заробітки. Українські міста. Зміна юридичного статусу окремих міст.

Розвиток торгівлі. Дрібні ярмарки, торги і базари.

Чумацтво. Пожвавлення старих і поява нових торгових шляхів.

Зміни соціальної структури України.

Зміни в національному складі населення. Збільшення кількості росіян та різних етнічних груп (німців, шведи, волохи, серби, греки, євреї та ін.)Тема 11. Інкорпорація України в державну структуру Австрійської і Російської імперій.

Перший поділ Речі Посполитої. Захоплення Австрією Галичини і Буковини. Захоплення Росією Криму. Другий поділ Речі Посполитої. Включення Правобережної України до складу Російської імперії. Третій поділ Речі Посполитої. Діяльність П.О. Рум'янцева-Задунайського. «Генеральний опис Мало­росії». Накази різних станів депутатам: у законодавчу комісію 1767р.

Ліквідація полково-сотенного та судового устрою Гетьманщини. Перетворення її в провінцію Російської імперії. Закріпачення селян Лівобережної України. Поширення на українську козацьку старшину прав російського дворянства.

Україна в російсько-турецьких війнах другої половини XVIII ст. Заселення Південної України. Чужоземні поселення на Півдні України. Виникнення чорноморських портів і міст.

Адміністративно-територіальний устрій і чисельність населення Наддніпрянської України. Розвиток товарних відносин і криза феодальної системи господарства. Стан сільського господарства. Промисловість. Торгівля. Транспорт. Загострення соціальних супереч­ностей. Поширення кріпацтва на Південну Україну.

Участь українського населення у війні 1812 р. Здійснення інвентарної реформи. Селянські рухи, виступи робітних людей і військових поселенців.

Декабристи в Україні. «Південне товариство». «Товариство об'єднаних слов'ян». Повстання Чернігівського полку. Вплив польського повстання 1830-1831 рр. на Україну.

Початок українського національного відродження. Утворення Кирило-Мефодіївського товариства. Програмні твори кирило-мефодіївців. Спроби практичної діяльності. Т.Г.Шевченко в українському національному русі. Вплив його творів на формування української національної ідеї. Репресії царизму проти кирило-мефодіївців і Т.Г.Шевченка. Історіографія проблеми.

Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ ст. Економічне становище Галичини,Буко­вини і Закарпаття у складі Австрійської монархії.

Діячі українського національного руху в Галичині. «Руська трійця». Західноукраїнські землі в революції 1848—1849 рр. Головна руська рада. Галицькі українці на з’їзді слов'янсь­ких народів у Празі. Закарпатські «будителі». Селянство в революції. Лук’ян Кобилиця. Скасування панщини. Історіографія проблеми.

Українські землі під владою Російської імперії (друга половина ХІХ ст.).

Кримська війна і Україна. Причини війни. Оборона Одеси і Севастополя. Паризький мирний договір.

Піднесення антикріпосницького руху. «Київська козаччина». Підготовка селянської реформи.

Маніфест і Положення 19 лютого 1861 р. Особливості селянської реформи в різних регіонах України. Історіографія проблеми.

Реформи 60-70-х років: земська, міська, судова, фінансова, військова. Історичне значення реформ. Історіографія проблеми.

Промисловий розвиток українських земель в пореформену добу.

Стан сільського господарства.

Зростання міст. Населення України в умовах колоніально-капіталістичного гноблення. Класи і стани українського суспільства. Ста­новлення української нації.

Український національний рух.

Тарас Шевченко і російські революційні демократи. Відлуння польського повстанського руху в Україні, В.Антонович як ідеолог «хлопоманства». Українські громади. Наукова і освіт­ня діяльність громадівців. Громадівський соціалізм.

Українці в польському і російському визвольному русі.

Студентські громади. «Братерство тарасівців». «Молода Україна».

Селянський рух. Поява народників і «ходіння в народ»- «Чигиринська змова». Народовольці в Україні. Історіографія питання.

Робітничий рух. Перші робітничі організації, їх ідеологія і програми. Марксистські гуртки. Перші соціал-демократичні організації. Активізація національного руху. Перші політичні партії.

Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії у другій половині ХІХ ст.

Економічний розвиток західноукраїнських земель після революції 1848-1849 рр. Чужоземний капітал у промисловості. Становище робітників. Національний склад буржуазії і робітників,

Стан сільського господарства. Землеволодіння і землекористування. Початок переселення українців на Американський континент. Перші українські колонії в США, Канаді, країнах Південної Америки.

Суспільно-політичний рух після революції 1848-1849 рр. Москвофіли і народовці. Виникнення Української соціал-демократичної і Української національно-демократичної пар­тій. Історіографія проблеми.Тема 12. Українська культура у ХІХ ст.

Політика царизму в галузі культури і освіти. Переслідування української мови. Політика австрійського уряду щодо української культури.

Розвиток освіти і науки. Загальноосвітня школа. Зародження професійної освіти. Університетська освіта. Культурно-освітні заклади.

Формування національної інтелігенції, Українські вчені в галузі природознавства і точних наук. Розвиток гуманітарних досліджень.

Розвиток мистецтва. Народне і професійне мистецтво. Архітектура. Традиційно-побутова культура. Розвиток української літератури. Історіографія проблеми.

Тенденції культурного розвитку. Валуєвський циркуляр і Емський указ» Ставлення до української культури в Австро-Угорщині.

Освіта: початкова, середня освіта, розвиток мережі вищих учбових закладів. Культурно-освітні заклади.

Наукові заклади. Університетська наука. Наукові товариства. Досягнення українських вчених у різних галузях науки. Діяльність Археографічної комісії. НТШ у Львові.

Література: проза, поезія, драматургія.

Мистецтво. Український театр. Жанри музичної культури. Образотворче мистецтво. Архітектурні споруди.

Розвиток народної творчості. Мистецтво кобзарів. Історіографія проблеми.

Тема 13. Україна на початку ХХ ст.

Соціально-економічне становище українських земель у складі Росії. Монополії у промисловості і в банківській справі, Економічна криза 1900-1903 рр. Робітничі страйки 1903 р. Масові селянські виступи.

Земсько-ліберальна опозиція царизму. Загальноросійські і українські партії в Україні. Українсь­ка політична думка на початку XX ст. Студентський рух. Кооперативний рух.

Україна в демократичній революції 1905-1907 рр. Позиції політичних партій в революції. Робітничі страйки в Україні після «кривавої неділі». Повстання на броненосці «Потьомкін», Жовтневий політичний страйк. Виникнення рад робітничих депутатів. Збройні виступи у Харкові, Олександрівську, Донбасі. Державна Дума.

Піднесення українського національного руху. Виникнення україномовної преси. «Просвіти» в українському русі. Українська думська громада.

Третьочервневий переворот Столипінська аграрна реформа, Економічні і політичні наслідки реформи. Масові переселення українських селян до Сибіру і Далекого Сходу. Історіографія проблеми.

Діяльність українських партій і організацій в післяреволюційну добу. Робітничий і селянський рух. Українське питан­ня в Державній Думі, Західноукраїнські землі на початку XX ст. Соціально-еко­номічний розвиток. Боротьба трудящих проти соціального гніту. Кооперативний рух. Поява українських організацій «Січ», «Сокіл», «Пласта. Культурно-просвітницький рух. Церковне життя. Активізація переселенського руху за океан. Політична та економічна еміграція з України., етапи поширення та її чисельність. Життя української діаспори в США і Канаді.

Україна в першій світовій війні. Воєнні дії на території України. Національно-визвольний рух в умовах війни. Товариство українських поступовців. «Спілка визволення України». Антиукраїнська політика у новоствореному Галицьке-Буковинському губернаторстві. Українські січові стрільці. Антивоєнний рух народних мас. Історіографія проблеми.

Розвиток культури. Освіта і наука. Український театр. Зародження українського художнього кіно. Посилення громадського інтересу до українського фольклору. Історіографія проблеми.

Тема 14. Українська революція 1917-1921 рр.

Лютнева демократична революція 1917 р. Становище в Україні після повалення царизму. Піднесення національно-визвольного руху. Утворення Центральної Ради, її соціальна база, програма, М.С.Грушевський і В.К.Винниченко. Утворення рад робітничих, селянських та солдатських депутатів. Програми і цілі українських та загальноросійських політичних партій а Україні. Система влади в українських губерніях Росії після утворення в Петрограді Тимчасового Уряду.

Роль Центральної Ради у формуванні української національної державності. Всеукраїнський національний конгрес 7-8 квітня 1917 р. Курс на автономію України.

Взаємовідносини Центральної Ради та Тимчасового Уряду. І Універсал Центральної Ради, Всеукраїнські з'їзди: селянські, військові, робітничий та ін. Сформування Генерального секретаріату. II Універсал Центральної Ради. Липнева криза Тимчасового уряду та утворення української автономії.

Поглиблення економічної кризи та погіршення становища трудящих України влітку та восени 1917 року. Корніловський заколот та Україна.

Ставлення різних політичних сил та партій України до збройного повстання у Петрограді в жовтні 1917 р. Боротьба проти органів Тимчасового уряду в Україні. Збройні повстання у Вінниці і Києві, III Універсал Центральної Ради. Утворення Української Народної Республіки. Підсумки виборів до Всеросійських Установчих Зборів в Україні. Боротьба більшовиків за владу. Виникнення в Україні радянського уряду. Вторгнення більшовицьких військ з Росії. IV Універсал Центральної Ради. Прийняття Конституції УНР.

Участь представників Центральної Ради в мирних переговорах у Брест-Литовську. Підписання мирного договору з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією. Окупація України німецькими та австро-угорськими військами.

Криза Центральної Ради навесні 1918 року. Центральна Рада та УНР у вітчизняній та зарубіжній історіографії.

Гетьманський переворот. Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: внутрішня політика, зовнішньополітичний курс, національно-культурна політика.

Повстансько-партизанська боротьба проти окупантів. Падіння гетьманського режиму. Історіографія проблеми.

Утворення Директорії, її склад, соціальна база, політика. Відновлення УНР. С.Петлюра. Со­ціальні програми Директорії.

Революційні події 1918 р. на західноукраїнських землях. Політичні партії Східної Галичини. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Акт злуки УПР та ЗУНР 22 січ­ня 1919 р. Війна з Польщею. Визвольний рух у Північній Буковині та в Закарпатті.

Інтервенція Антанти на півдні України. Партизансько-повстанська війна проти окупантів. Вигнання антантівських інтервентів.

Друга війна УНР і Радянської Росії. Встановлення влади рад в Україні на початку 1919 р. Декларація радянського уряду України від 25 січня 1919 р.

Х.Г.Раковський. III Всеукраїнський з’їзд рад. Перша радянська конституція України. Політика більшовиків в Україні у 1919 р. Селянський повстанський рух як історичний феномен. Політичні керівники руху. Цілі та характер селянських виступів. Н.Махно, М-Григор'єв, Д.Терпило (Зелений).

Зайняття України військами А.Денікіна. Політика Денікіна в Україні. Війська УНР і ЗУНР у боротьбі з денікінцями. Повстанський рух в тилу денікінської армії.

Визволення України від денікінських військ і відродження УСРР в кінці 1919 р. В.І.Ленін та українське питання. Державне і господарське будівництво. Саморозпуск партій бороть­бистів і борбистів.

Варшавський договір Ю.Пілсудського і С.Петлюри. Радянсько-польська війна. Розгром Врангеля. Ризький мирний дого­вір.

Основні уроки української національної революції. Історіографія проблеми.

Тема 15. Українська РСР в 20-30-х рр.

Соціально-економічне і політичне становище України на початку 20-х років. Перехід до нової економічної політики. Мета і цілі непу в інтерпретації В.І.Леніна.

Голод 1921-1923 рр. на півдні України: причини і наслідки. Аграрна політика державної партії. Поступове відродження сільського господарства УСРР в системі «договірної федерації». Курс центрального партійно-державного керівництва на ліквідацію незалежності національних республік. «Автономізація» незалежних республік під виглядом утворення нової федерації — СРСР. Перші наслідки входження УСРР до складу Радянського Со­юзу. Конституція СРСР 1924 р. Історіографія проблеми.

Неп у промисловості. Суть господарського розрахунку. Трес­тування промисловості. Проблема безробіття. Перші наслід­ки відбудовного процесу.

Система реальної влади в Україні, РКБ(б) і КП(б)У. Позиція КП(б)У щодо боротьби за владу в центральному партійно-державному керівництві. Природа радянського тоталітарного режиму. Роль в ньому профспілок, комнезамів, комсомолу, Феномен «націонал-ухильництва».

Позиції лідерів державної партії щодо майбутнього курсу соціально-економічної політики. Сталінський курс на “всеосяжну колективізацію” селянських засобів виробництва. Курс на індустріалізацію країни. «Криза непу» як результат відмови партійно-державного керівництва від змички між містом і селом. «Ножиці цін». Хлібозаготівельні кризи.

Політика коренізації, її особливості і наслідки. Досягнення і прорахунки українізації. Ставлення тоталітарного режиму до інтелігенції. Історіографія проблеми.

Перші кроки культурного будівництва: кампанія щодо ліквідації неписьменності, розгортання мережі освітніх установ, створення закладів комуністичного виховання. Ліквідація університетської освіти і перенесення центру наукових досліджень в установи ВУАН. Наслідки радянизації науки. Історіографія проблеми.

Національне відродження у літературі та мистецтві. Історіографія проблеми.

Антицерковна політика державної партії. Історіографія проблеми.

Завершення внутріпартійної боротьби в ЦК ВКП(б) і утвердження одноособової диктатури Й.В.Сталіна. Згортання нової економічної політики. Курс на «розгорнуте будівництво соці­алізму по всьому фронту».

Проблема темпів індустріалізації. Дискусії з приводу плану першої п'ятирічки. Перехід до директивного планування. Ескалація репресій проти господарників і спеціалістів. Ви­робниче змагання. Ізотовський рух. Стахановський рух. Результати капітального будівництва у промисловості в роки першої і другої п’ятирічок. Історіографія проблеми.

Хлібозаготівельна криза 1928-1929 рр. Поворот до суціль­ної колективізації. Гасло: «Ліквідація куркульства як класу»: причини, масштаби, наслідки. Завершення колективізації основної частини селянських господарств у 1931—1932 рр. Деградація сільськогосподарського виробництва в одержавлених колгоспах. Втрати врожаю у 1931-1932 рр. внаслідок масового саботажу колгоспників «Робота» хлібозаготівельних комісій. Голодомор 1933 р. і його наслідки. Історіографія проблеми.

Колгоспи в системі командної економіки після 1933 р. Відмова від продрозкладки, Політвідділи МТС і радгоспів.

Зростання культу особи Сталіна. Репресії на Україні. Судові політичні процеси
30-х років. Чистка партії. Знищення ке­рівництва КП(б)У.

Згортання політики українізації. Національно-культурна політика державної партії в УРСР 30-х років. Боротьба з «буржуазним націоналізмом» і з націонал-ухильництвом». «Роз­стріляне відродження».

Умови і результати культурного розвитку в 30-х роках. Ліквідація неписьменності. Загальноосвітня і вища школа. Від­родження університетської освіти. Запровадження атестації наукових кадрів. Діяльність АН УРСР. Здобутки і трагічні сторінки літератури і мистецтва.

Тема 16. Західна Україна в 20-30-ті рр. ХХ ст.

Колоніальне становище українських земель в складі Польщі. Галицьке питання в 1919 – 1923 роках. Український рух на Галичині: політика «взаємного невизнання». Рішення Ради послів про приєднання Галичини до Польщі та його наслідки.

Польська республіка у 20-30-ті роки: особливості соціально-економічного і політичного розвитку. Західноукраїнські землі в складі Польщі: територія та населення. Соціально-економічний розвиток Західноукраїнських земель у 20-30-ті роки: причини економічної відсталості. Розвиток промисловості. Аграрне питання та спроби його вирішення. Західноукраїнські міста. Українська економічна еміграція.

Польська політика на Західній Україні. Правлячі кола Польщі та українське питання: радикали та помірковані. Відмінності в польській політиці на Волині та в Галичині.

Полонізація: цілі, засоби та наслідки. Стан системи освіти. Пропаганда польської культури. Наслідки полонізації. Колонізація та «осадництво». Зміни політичного курсу польського уряду. Пацифікація та її наслідки. Спроби компромісу. Спроби розколу українського руху. Регіональна політика. Наслідки польської політики в Західній Україні.

Український національно-визвольний рух: головні політичні партії та організації.

Греко-католицька церква у суспільному житті Галичини. А.Шептицький. Й.Сліпий. Кризові явища в житті греко-католицької церкви. Православна церква на Західній Україні: боротьба проти полонізації та покатоличення.

Нові тенденції в політичному житті Західної України. Інтегральний націоналізм та національно-визвольна боротьба.

Інтегральний націоналізм як політична теорія. Д.Донцив та В.Липинський. Українська військова організація. Тактика терору. Молодіжні національні організації. Створення ОУН, її мета і методи. Є.Коновалець. Діяльність ОУН в Західній Україні. Криза в діяльності ОУН наприкінці 30-х.

Головні результати національно-визвольного руху в Західній Україні.

Анексія Буковини Румунією. Територія та населення краю. Політика румунського уряду на Буковині. Румунізація та терор. Лібералізація 30-х років та її наслідки.

Український рух на Буковині. Боротьба за українську культуру. Українська національна партія: В.Залазецький. Радикальний та екстремістський рух.

Труднощі національно-визвольного руху на Буковині.

Українські землі в складі Чехословаччини. Територія і населення. Права українців в Чехословацькій державі. Соціально-економічна політика уряду в Закарпатті.

Український рух в Закарпатті. Русинське питання. А.Бродій. Українофіли. А.Волошин. Культурна політика: розвиток української освіти та преси. Молодіжний рух. Діяльність української інтелігенції. Українці в суспільному та культурному житті Чехословаччини.

Зміни в політичному житті Чехословаччини після Мюнхенської угоди. Проголошення статусу самоврядування Закарпаття. Політика уряду А.Волошина. Загроза угорської окупації та проголошення незалежності карпатської України березень 1939 р. Внутрішня та зовнішня політика Карпатської України.

Культурне життя на західноукраїнських землях в 20-30-х роках. Українська преса в Галичині. Книгодрукування. Роль уніатської церкви в культурному житті Галичини. І.Огієнко.

Розвиток освіти та науки. Український університет та вища технічна школа у Львові. Наукові українознавчі дослідження. НТШ. Українська художня література. Образотворче мистецтво. Музика і театр.Тема 17. Україна в роки другої світової війни.

Становище на західноукраїнських землях у міжвоєнний період. Українське питання в політиці Польщі, Румунії, Чехословаччини. Головні політичні партії і організації українсь­кого національно-визвольного руху. Організація українських націоналістів. Роль греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Західної України. Мюнхенська змова і доля Карпатської України. Укладення пакта Молотова-Ріббентропа. Початок другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Територіальні вимоги радянського керівництва до Румунії. Включення основної частини західноукраїнських земель до складу УРСР та їх радянізація. Історіографія проблеми.

Напад Німеччини та її союзників на СРСР. Катастрофічні поразки 1941 р. Оборона Києва, Одеси і Севастополя. Бої за Донбас. Початок народної боротьби в тилу ворога. Генеральний наступ гітлерівських військ влітку 1942 р. на півдні.

Німецький окупаційний режим. План «Ост». Адміністративний устрій окупованої України. Розгортання радянського і націоналістичного партизанського руху проти окупантів. Діяльність комуністичного підпілля і радянських партизанів. Утворення Української повстанської армії. Нова програма і тактика Організації українських націоналістів.

Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок визволення території України. Розгортання наступу на Лівобережну Україну після Курської битви. Битва за Дніпро. Бої на Правобережжі і в західних областях.

Взаємовідносини ра­дянських партизанів з ОУН-УПА. Волинська трагедія. Перехід націоналістів до тактики двофронтової боротьби. Завершення боїв за Україну восени 1944 р. Історіографія проблеми.

Початок відбудовчих робіт. Особливості відбудови народного господарства України в умовах війни. Демографічні наслідки війни. Вклад українського народу в розгром нацистської Німеччини.

Тема 18. Україна в післявоєнний період.

Включення УРСР у світову політику як однієї з фундаторів і членів ООН. Участь української делегації в Паризькій мирній конференції 1947 року.

Завершення збирання основних етнічних земель українського народу в межах єдиної держави. Відмова Сталіна від української етнічної території на захід від лінії Керзона. Опе­рація «Вісла». Напівпримусовий обмін населенням між Україною і Польщею. Історіографія проблеми.

Труднощі відбудови народного господарства. Голод 1946-1947 рр. Насильницька колективізація в західних областях України. Нова смуга масових репресій проти громадян Укра­їни. Львівський церковний собор 1946 р. і ліквідація укра­їнської греко-католицької церкви. Підпільно-партизанська боротьба ОУН-УПА з тоталітарним ладом. Ідеологічний на­ступ сталінщини на спроби культурно-національного відродження. Л.М.Каганович в Україні. Чистка національних кадрів. Історіографія проблеми.

Україна в роки тимчасової лібералізації тоталітарного режиму (середина 1950-х – 1960-х рр.).

Україна після стерті Сталіна. Ідеологічна кампанія з нагоди 300-річчя Переяславської ради. Передача Кримської області до складу УРСР; мотиви і правова основа.

Спроби лібералізації політичного режиму. Критика культу особи Сталіна. Початок реабілітації жертв сталінських репресій, Реформи М.С.Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер, загальна спрямованість і значення.

Заходи щодо удосконалення управління і модернізації промисловості. Спроби подолання кризи в сільському господарстві. Участь України в освоєнні східних регіонів СРСР і цілинних земель.

Поява дисидентів в Україні. Зародження руху «шістдесятників», їх роль у національно-культурному житті. Переміни в кремлівському керівництві у жовтні 1964 р. та їх наслідки для України. Історіографія проблеми.

Тема 19. Україна в роки стагнації тоталітарної системи і поступового наростання кризових явищ (середина 60-х – середина 80-х рр.).

Реформи середини 60-років, їх згортання консерваторами в партійно-державному керівництві. Зупинення реабілітації і замовчування злочинної діяльності Сталіна. Деформації в структурі економіки України, хижацька експлуатація її багатств, будівництво хімічних підприємств, атомних електро­станцій. Наростання екологічної небезпеки. Екстенсивний розвиток сільського господарства, шкідливість кампанії щодо ліквідації неперспективних» сіл.

Увільнення П.Ю.Шелеста. Дальше обмеження прав України. В.В.Щербицький як провідник русифікаторської політики центру. Україна в єдиному народногосподарському ком­плексі СРСР.

Політичні репресії 60-70-х років. Посилення реакції в духовному житті. Поглиблення нігілістичного ставлення до національної самобутності українського народу. Спотворення історії України.

Розгортання правозахисного і дисидентського руху. Репресивні дії органів КДБ. Загострення гальмівних процесів у соціально-економічному та суспільно-політичному розвитку України. Історіографія проблеми.

Тема 20. Відновлення незалежності України.

Спроби М.С.Горбачова реформувати суспільство на шляхах прискорення, перебудови, гласності. Економічна політика центрального уряду і Україна. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

Відновлення критики сталінізму. Зростання політичної активності народу. Гальмування перебудовних процесів в Україні. Національне пробудження українського народу. Реа­білітація політичних в’язнів. Викриття злочинів тоталітарного режиму.

Народження Народного руху України і перетворення його в опозиційну до КПРС силу. Перші кроки в демократизації суспільно-політичного життя і утворення нових політичних партій та громадських об'єднань. Реформа виборчої системи. Вибори до Верховної Ради УРСР. Формування парламентської опозиції — «Народної ради». Прийняття Декларації про державний суверенітет України. Курс національно-демократичних сил на утвердження державної та економічної незалежності республіки, утворення самостійної держави.

Спроба серпневого (1991 р.) перевороту у Москві та його наслідки для України. Схвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. Заборона діяльності КПУ. Участь інтелігенції, студентської молоді, засобів масової інформації в демократизації суспільства, відродженні національних традицій, розширенні сфери вжитку української мови. Пробудження релігійного життя. Участь української діаспори в державотворчому процесі.

Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Л.М.Кравчук — Президент України. Денонсація Договору 1922 р. про утворення СРСР. Угода про Співдружність незалежних держав. Затвердження державної символіки України.Тема 21. Україна – незалежна держава (1991 – 2015 рр.).

Створення правової бази розвитку України як демократичної держави. Зміцнення державних кордонів. Формування Збройних сил і Військово-морського флоту. Національної гвардії, Служби безпеки, митної служби. Запровадження національної грошової одиниці та інших інститутів державності.

Прийняття Верховною Радою України нормативних актів для реформування економіки на шляхах підприємництва, переходу до ринкових відносин, приватизації, їх суперечливий характер. Зниження темпів промислового і сільськогосподарського виробництва. Криза кредитне-фінансової системи. Наростання інфляційних процесів і соціальної напруженості. Пошуки шляхів виходу з кризи і соціального захисту населення.

Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти, духовності. Міжнаціональні відносини і їх правове регулювання в Україні, Кримська автономія. Роль національної ментальності у житті суспільства.

Особливості релігійного життя в Україні. Сучасна релігійна ситуація.

Формування багатопартійності в Україні. Класифікація політичних партій і об'єднань, їх платформи у виборах до Верховної Ради України 1994 року.

Кампанія 1994 р. по виборах Президента України. Обрання Президентом Л.Д.Кучми. Його соціально-економічна та політична платформа. Кроки по її реалізації. Прийняття Конституції України. Концепція зовнішньої політики України, Визнання України зарубіжними державами, встановлення дипломатичних відносин, формування представництв у міжнародних органі­заціях, входження у світове співтовариство. Набуття Україною без'ядерного статусу.

Зовнішньополітичні акції України щодо зміцнення миру і співробітництва, припинення воєнних конфліктів. Участь України у миротворчих процесах ООН, у програмі «Партнерство заради миру», в діяльності Ради Європи.

Україна у складі Співдружності незалежних держав. Російсько-Українські відносини. Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Росією та Україною 1997 р. Відносини України з найближчими сусідами: Білорусією та Молдавією. Співробітництво України з країнами СНД азіатського регіону.

Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу та його наслідки (др. пол. 1994-1999 рр.). Обрання Л.Д.Кучми президентом України на другий термін. Референдум квітня 2000 р. Діяльність урядів В.А.Ющенка, А.К. Кінаха, В. Януковича. Сучасна політична та економічна ситуація в Україні.

Президентські вибори в жовтні-грудні 2004 року. Обрання президентом України В.Ющенко. «Політична реформа». Парламентські вибори березень 2006 р. Формування депутатського корпусу за партійними списками. Президентські вибори 2010 р. Політика уряду В.Януковича. Парламентські вибори 2011 р. Проблема інтегрування України в європейське та світове співтовариство. Соціально-економічне та культурне життя. «Революція Гідності». Агресія Росії проти України. Анексія Криму.

Президентські вибори 2014 р. Антитерористична операція. Угода про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС). Мінські домовленості.

Освіта. Необхідність демократизації освіти. Закон України про освіту. Програма «Освіта» (Україна XXI ст.). Розширення сфери вживання української мови. Нові навчальні заклади. Зміни в характері діяльності вищої школи.

Підсумки історичного шляху українського народу і найголовніші уроки історії його змагань за свободу, незалежність, соборність і державність.Каталог: sites -> default -> files -> files -> Priimalna -> 2015 -> Progr-5%20kurs%202015
Progr-5%20kurs%202015 -> Соціальна педагогіка Тема Соціальна педагогіка як наука та галузь практичної діяльності
Progr-5%20kurs%202015 -> Загальна соціологічна теорія
Progr-5%20kurs%202015 -> Програма курсів: загальна психологія тема 1: Предмет та задачі психології як науки
Progr-5%20kurs%202015 -> Загальна соціологічна теорія
Progr-5%20kurs%202015 -> Г. С. Сковороди здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Економічна теорія». Здобути такий рівень освіти можуть особи, що мають диплом
Progr-5%20kurs%202015 -> Тема 1: Предмет та задачі психології як науки
Progr-5%20kurs%202015 -> Програма комплексного вступного іспиту з української мови з методикою викладання в загальноосвітній школі розроблена на підставі навчальних програм основних дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра за спеціальністю
Progr-5%20kurs%202015 -> 1. мета та завдання навчальної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка