Історія україни характеристика тесту з історії УкраїниСкачати 92.73 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір92.73 Kb.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Характеристика тесту з історії України

Вступне тестування з історії України проводиться з метою визначення базового рівня знань і вмінь слухачів (вхідна рейтингова оцінка). Зміст тесту визначається чинною навчальною програмою для учнів 510 класів загальноосвітнього навчального закладу з навчальної дисципліни «Історія України». Форма проведення – тестування. Загальна кількість завдань тесту – 20. На виконання тесту відведено – 45 хвилин. Тест оцінюється в 60 балів.

Вступне тестування включає наступні теми навчальної програми з дисципліни «Історія України»: стародавня історія України, виникнення та розвиток Київської Русі, українські землі у другій половині ХVІІ ст., Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст., модернізація українського суспільства в середині – другій половині ХІХ ст., українська революція (1917–1918 рр.), закріплення радянської влади в Україні (1929–1939 рр.), Україна в роки Другої світової війни (1941–1945 рр.). Тест складається із завдань трьох рівнів.

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

До кожного із 16 завдань пропонується чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Завдання вважається виконаним, якщо обрана правильна відповідь. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Всього – 16 балів.Рівень ІІ. Завдання на встановлення правильної відповідності

До кожного з двох завдань подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) та буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари). Кожна правильно встановлена відповідність у завданні оцінюється окремо – 4 бали. Всього – 32 бали.Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності

До кожного з двох завдань подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності. Якщо вказано правильну послідовність подій, завдання оцінюється у 6 балів. Якщо правильно вказано першу і останню подію, завдання оцінюється в 3 бали. Якщо правильно вказано або першу, або останню подію, завдання оцінюється в 1 бал.Всього – 12 балів.

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. На який період припадає панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я?

А неоліту Б енеоліту В бронзового віку Г раннього залізного віку

Зразок відповіді. 1 – Г

Рівень ІІ. Завдання на встановлення правильної відповідності

18. Встановіть відповідність між роками та подіями Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

1648 р.

А укладення Віленського перемир’я між Річчю Посполитою і Московським царством

2 1649 р.

Б укладення «Березневих статей» – першого договору між Військом Запорозьким і Московським царством

1651 р.

В укладення Білоцерківського мирного договору між Військом Запорозьким і Річчю Посполитою

1654 р.

Г укладення Зборівського мирного договору між Військом Запорозьким і Річчю Посполитою
Д укладення гетьманом Б. Хмельницьким військового союзу з Кримським ханством

Зразок відповіді. 18. 1 – Д 2 – Г 3 – В 4 – Б

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності

19. Встановіть послідовність воєнних операцій Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.).

А Кримська наступальна операція Б «Битва за Дніпро»

В КарпатськоУжгородська операція Г КорсуньШевченківська операція

Зразок відповіді. 19. Б, Г, А, В.

Варіант 1

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Повстання древлян в 945 р. спричинила політика князя … .

А Олега Б Ігоря Рюриковича В Аскольда Г Данила Романовича

2. Коли було запроваджено християнство на Русі?

А 988 р. Б 1240 р. В 945 р. Г 1038 р.

3. За часів правління якого князя побудований собор Святої Софії в Києві?

А Святослава Ігоревича Б Володимира Великого В Ярослава Мудрого Г Данила Романовича

4. З ім’ям якого князя пов’язано утворення Галицько-Волинської держави?

А Данило Романович Б Роман Мстиславич В Ярослав Осмомисл Г Юрій ІІ Болеслав

5. Українські землі ввійшли до складу Речі Посполитої в результаті … .

А Люблінської унії 1569 р. Б Берестейської унії 1596 р.

В Переяславської ради 1654 р. Г Зборівського миру 1649 р.

6. Вкажіть подію, яка відбувалась у 1775 р.

А Полтавська битва Б остаточна ліквідація Запорізької Січі

В «Вічний мир» між Московією і Польщею Г договір між Україною і Швецією

7. Період Руїни характеризувався … .

А визвольною війною під проводом Богдана Хмельницького

Б переходом Івана Мазепи на бік шведського короля

В внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу

Г повною інтеграцією українських земель до складу Росії

8. Яка організація у своїх документах задекларувала об’єднання всіх слов’янських народів у федерацію республік?

А Південне товариство декабристів Б Кирило – Мефодіївське товариство

В «Руська трійця» Г «Громада»

9. Вкажіть дату скасування кріпацтва в підросійській Україні.

А 1848 р. Б 1861 р. В 1873 р. Г 1890 р.

10. Який нормативний документ забороняв друк українською мовою?

А Валуєвський циркуляр Б Маніфест 19 лютого 1861 р.

В «Жалувана грамота дворянству» 1785 р. Г Маніфест 17 жовтня 1905 р.

11. Формування легіону Українських січових стрільців відбулося внаслідок … .

А початку Першої світової війни Б окупації російською армією Галичини

В Брусиловського прориву Г захоплення російською армією Карпатських перевалів

12. Хто очолив Українську Центральну Раду у березні 1917 р.?

А С. Петлюра Б М. Грушевський В В. Винниченко Г Є. Петрушевич

13. Що проголошував ІV Універсал Української Центральної Ради?

А автономію України у складі Росії Б незалежність УНР

В створення УНР Г підготовку до Установчих зборів України

14. Радянська Україна ввійшла до складу СРСР у … .

А 1919 р. Б 1922 р. В 1929 р. Г 1933 р.

15. В результаті якої битви почався корінний перелом в ході Великої Вітчизняної війни?

А Сталінградської Б Курської В битви за Дніпро Г Корсунь-Шевченківської

16. Україна остаточно була визволена від фашистів в ході … .

А битви за Дніпро Б Курської битви

В Корсунь-Шевченківської битви Г КарпатоУжгородської операції

Рівень ІІ. Завдання на встановлення правильної відповідності

17. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їх стислими характеристиками.

С. Ковпак

А Митрополит УГКЦ

2 М. Ватутін

Б командував найбільшим з’єднанням радянських партизан

Р. Шухевич

В головнокомандувач І Українського фронту під час визволення Києва від фашистів

4 М. Кирпоніс

Г головнокомандувач Української повстанської армії
Д головнокомандувач Південно-Західного фронту під час оборони Києва від фашистів

18. Установіть відповідність між датами і подіями.

1 1185 р.

А укладення московсько-українського договору

2 1240 р.

Б перша письмова згадка про козаків

3 1492 р.

В похід князя Ігоря проти половців

4 1654 р.

Г взяття монголами Києва
Д Берестецька битва

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності

19. Установіть послідовність історичних подій.

А ліквідація за указом Катерини ІІ Запорозької Січі Б зруйнування монголами Києва

В гетьманування І. Мазепи Г утворення Галицько-Волинської держави

20. Установіть послідовність історичних подій.

А Карпато-Ужгородська операціяБ Корсунь-Шевченківська битва

В Визволення Києва від фашистів Г Курська битва

Варіант 2

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Софійський собор у Києві був побудований на честь перемоги над … .

А хозарами Б печенігами В половцями Г монголами

2. Вкажіть, коли вперше в писемних джерелах згадується назва «Україна».

А 1187 р. Б 1199 р. В 1240 р. Г 882 р.

3. Хто з гетьманів був на чолі козацького війська під час Хотинської битви 1621 р.?

А Б. Хмельницький Б І. Виговський В І. Мазепа Г П. Конашевич-Сагайдачний

4. З наведеного переліку вкажіть ім’я кошового отамана Запорозької Січі.

А І. Мазепа Б І. Сірко В Б. Хмельницький Г І. Виговський

5. Хто був автором першої української конституції?

А І. Мазепа Б П. Орлик В Ярослав Мудрий Г К. Розумовський

6. Яку церкву очолював митрополит і громадський діяч А. Шептицький?

А православну Б греко-католицьку В римо-католицьку Г протестантську

7. Вкажіть, хто був автором першого історичного роману в новій українській літературі.

А М. Костомаров Б П. Куліш В Г. Квітка-Основ’яненко Г І. Срезневський

8. Хто став президентом Української Академії Наук, заснованої в 1918 р.?

А В. Вернадський Б M. Василенко В М. Чубинський Г В. Винниченко

9. Вкажіть, хто з діячів не мав звання Герою Радянського Союзу.

А М. Кирпонос Б М. Ватутін В Г. Жуков Г Р. Шухевич

10. Хто був проголошений гетьманом всієї України в квітні 1918 р.?

А С. Петлюра Б В. Винниченко В Н. Махно Г П. Скоропадський

11. В Першому Універсалі Українська Центральна рада проголосила … .

А автономію у складі Російської федерації

Б відмову від автономії до скликання Всеукраїнських установчих зборів

В Українську народну республіку у складі Російської федерації

Г незалежність Української Народної Республіки

12. Коли почалась Велика Вітчизняна війна СРСР з фашистською Німеччиною?

А 1 вересня 1939 р. Б 17 вересня 1939 р. В 22 червня 1941 р. Г 23 серпня 1939 р.

13. Який план передбачав реалізацію фашистами окупаційних заходів на території України?

А «Барбаросса» Б «Ост» В «Оверлорд» Г «Новий порядок»

14. Визначте причину Голодомору 1932–1933рр. в Україні.

А неврожай через несприятливі природні умови

Б криза перенаселення в Україні

В відсутність у московського керівництва інформації про початок голоду

Г штучне підтримування владою стану голоду серед українських селян

15. Вкажіть стратегічну мету діяльності ОУН та УПА.

А боротьба проти колективізації Б боротьба проти «радянізації» західних областей України

В захист УГКЦ Г створення незалежної Української держави

16. У якому році УРСР стала членом ООН?

А 1944 р. Б 1945 р. В 1949 р. Г 1954 р.

Рівень ІІ. Завдання на встановлення правильної відповідності

17. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками.

1 Люблінська унія 1565 р.

А включення Правобережної України до складу Російської імперії

2 Берестейська унія 1596 р.

Б утворення Речі Посполитої

3 Перехід І. Мазепи на бік Карла ХІІ (1708 р.)

В утворення греко-католицької церкви

4 Другий поділ Польщі (1793 р.)

Г зруйнування Чортомлицької Січі
Д скасування полково-сотенного устрою на Правобережній і Лівобережній Україні

18. Установіть відповідність між датами і подіями.

1 1 вересня 1939 р.

А завершення повної окупації України військами Німеччини та її союзників

2 23 серпня 1939 р.

Б підписання Пакту Молотова-Ріббентропа

3 30 червня 1941 р.

В початок Другої світової війни

4 22 червня 1942 р.

Г проголошення «Акту відновлення Української держави»
Д початок визволення України від фашистів

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності

19. Установіть послідовність історичних подій.

А утворення Української Центральної Ради

Б вступ Росії у Першу світову війну

В утворення Генерального Секретаріату УЦР

Г початок Лютневої революції в Росії, скинення самодержавства

20. Установіть послідовність історичних подій.

А доба «Руїни»

Б утворення греко-католицької церкви

В визвольна війна під проводом Б. Хмельницького

Г національно-визвольна акція гетьмана І. МазепиБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка