Історія України 9 клас (Навчально-тематичне планування для поглибленого вивчення 4 год., на тиждень, 140 годин) Укладачі: Федорак В. ФСкачати 175.39 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір175.39 Kb.
Затверджено

Вченою радою інституту

післядипломної педагогічної

освіти


Протокол № _3__

від „_1__” _жовтня _2009р.Історія України

9 клас


(Навчально-тематичне планування для поглибленого вивчення

4 год., на тиждень, 140 годин)

Укладачі:

Федорак В.Ф. , методист історії і правознавства Чернівецького ОІПППО

Петлик Г.І.

вчитель історії

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів с. Вашківці

Сокирянського району

Пояснювальна записка

Навчально-тематичне планування розроблене на базі нової редакції програми з історії України для 9 класу 12-річної школи та робочого варіанту програми Міністерства освіти і науки для поглибленого вивчення історії України у 9 класі. Воно розраховане на 140 годин (4 години на тиждень), у тому числі на І семестр – 72 години. Центральна ідея змісту відображає провідну тенденцію змісту історичного процесу ХІХ століття – модернізацію суспільства та його перехід від аграрно-ремісничої до індустріальної фази. Пов’язані з цим етапом розвитку процеси українського націєтворення знайшли своє відображення у навчально-тематичному плануванні.

Планування передбачає активне залучення до співпраці педагогів інших фахів та учнів. На це розраховані інтегровані уроки України з іншими навчальними дисциплінами та активне залучення учнів до виконання проектів та їх презентація перед однолітками.

з/п


Тема

К-сть

годин
Вступ.

2

1

Вступ. Україна у «довгому» ХІХ ст. Поділи Речі Посполитої та їх вплив на Україну. Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську) і Західну (Австрійську). Євразійська модель колоніалізму і цивілізаційний розлам України. Україна в умовах загальноєвропейської кризи аграрно-ремісницької цивілізації. Характеристика індустріального суспільства та його утвердження у світі. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу.
2

Українське національне відродження – центральна проблема шкільного курсу вітчизняної історії у 9 класі. Занепад феодально-кріпосницької системи господарювання і модернізаційні процеси в Україні. Види модернізацій. Наздоганяюча модернізація в Україні. Джерельна база та історіографія вітчизняної історії ХІХ ст. Знакові постаті українського національного відродження. В.Б.Антонович, М.Костомаров, Т.Г.Шевченко М.П. Драгоманов, І.Я.Франко, М.С. Грушевський. Програмні документи українського національно-визвольного руху – важливе джерело вивчення історії ХІХ ст. Праці М.С.Грушевського, Н.Полонської-Василенко та інших авторів. Сучасна українська історіографія про українське національне відродження. Праці О.Субтельного, Я.Грицака. Навчально-методичне забезпечення курсу. Педагогічні навчальні засоби. Оголошення тем індивідуальних та групових учнівських проектів.Тема 1. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст.

5

3

Початок формування української нації. Від етносу до нації; від Малоросії та Галицької Руси до України. «Українське питання» – проблема панівних націй. «Український проект» – вибір інтелектуалів для збереження етнокультурних і ментальних особливостей українців.

4-5

Історико-філософська характеристика української нації. Нація – продукт модернізаційних процесів і становлення індустріального суспільства. Чим поняття «українська нація» відрізняється від понять «українська народність» або «український етнос». Які характеристики їх визначають. Староукраїнство і українство Нового часу. Риси ментальнісних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот; поляків і росіян. Історична пам'ять – найсуттєвіший чинник формування національної свідомості.

6

Становлення українського національно-визвольного руху та його періодизація. Закономірності розвитку і періодизація національно-визвольного руху недержавних (малих) народів Східної Європи. Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців. М.Максимович. Діячі «Руської трійці». Пошук науково-історичних підвалин української окремішності. Початок академічного (наукового) етапу українського визвольного руху. В.Антонович. Політичний етап українського національно-визвольного руху. Російська панславістська, польська федеративна і українська слов'янофільська теорії.

7

Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства. «Весна народів» та її вплив на українське національне відродження в Галичині. Ідея соборності українських земель. П.Куліш, М. Драгоманов, М.Грушевський та їхні зв’язки з українським визвольним рухом Галичини. Релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні. Православ’я – засіб утримання українства у російському цивілізаційному полі.

8

Презентація учнівських проектів
9

Урок узагальнення по темі.
10

Тематична контрольна робота.Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст.

12

10-11

Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українського населення. Слобожанщина – колиска українського національного відродження. Проникнення буржуазних рис життя у побут мешканців міста і села. Життя великих міст. Політика царизму щодо формування національного складу населення українських міст.


12-13

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Галичина, Буковина, Закарпаття: спільне і відмінне у їхній історичній долі. Політика австрійського уряду щодо українців. Національне та соціальне становище українського населення. Змiни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села.
Політика австрійського уряду щодо національного складу міст у Західній Україні.

Наш край наприкінці наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Становище Буковини на момент приєднання до Австрійської імперії і боротьба за надання статусу окремого коронного краю. Сільське господарство – основа економіки регіону. Чернівці – головне місто краю. Ремесло. Торгівля. Переселенська політика австрійського уряду. Хотинщина на рубежі ХVІІІ – ХІХ століть. Російсько-турецькі війни. Включення краю до складу Російської імперії. Хотин – центр повіту Бессарабської губернії. Наш район (місто, село) на рубежі ХVІІІ-ХІХ століть.14

Україна в системі міжнародних відносин наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст. Російсько-турецькі війни і українські землі. Приєднання Криму до Російської імперії. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст. Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. Бухарестський мир і приєднання Бессарабії до Російської імперії. Україна в планах Наполеона та російсько-французькій війні 1812 р. Участь українців у розгромі Наполеона та закордонному поході російських військ. Азовське козацьке військо.

15-16

Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України. “Історія Русів”. Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України. Місія В. Капніста в Берліні. Новгород-Сіверський гурток. І.Орлай. Українське культурне відродження на Слобожанщині.
Харківський університет та його роль в історії України.
17-18

Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях. Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні. Пробудження національного життя. Українська греко-католицька церква – хранитель і оборонець національно-культурної окремішності українців. Українська національна ідея в середовищі греко-католицьких священиків. “ Руська трійця ” та значення її діяльності. Доля діячів «Руської трійці» як ілюстрація проблем українського національно-визвольного руху ХІХ ст.


19-20

Суспільно-політичні рухи в Україні у першій третині ХІХ ст. Масонство в Україні: ідеї, організації, результати діяльності. Україна в програмних документах декабристів. «Конституція» М. Муравйова-Апостола та ідея Української і Чорноморської держав. «Руська правда» П.Пестеля – програмний документ Південного товариства. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830-1831 рр. і Україна.
21

Практична робота. Робота з атласами . Виконання завдань на контурних картах Контурні карти №№ 1-4 (карти видавництва Інституту передових технологій)
22-23

Уроки узагальнення і систематизації знань. Презентація учнівських проектів.
24

Тематична контрольна робота.Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.

15

25-26

Сільське господарство і аграрні відносини в українських землях. Занепад феодальних відносин. Посилення панщини. Місячина. Інвентарна реформа. Реформи в Австрійській імперії 70-80-х років ХVІІІ ст. та їх вплив на розвиток сільського господарства Західної України. Рустикальні землі. Розвиток ринкових відносин у сільському господарстві. Чумацтво та інші форми підприємництва в Україні.
27-28

Початок промислової революції в Україні. Промисловий переворот та його технічна і соціальна сторони. Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Зростання морських портів. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.
29-30

Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи. Форми й характер протесту козаків, селян та військових поселенців. Селянські виступи під проводом У. Кармелюка. “Київська козаччина”. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті. Опришки.


31-32

Кирило-Мефодіївське товариство – початок нового етапу в українському національно-визвольному русі. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні.


33-34

Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні.

Інтегровані уроки з української літератури та історії України.
35-36

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії. Зв’язки діячів українського руху з лідерами чеського і південнослов’янського відродження. Утворення та діяльність Головної руської ради. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Участь українців у виборах до австрійського парламенту.
37

Зміни у повсякденному житті українців у першій половині ХІХ ст.
38

Практична робота. Виконання завдань на контурній карті. Контурні карти №№ 5-7
39

Презентація учнівських проектів.
40-41

Уроки узагальнення і систематизації знань.
42

Тематична контрольна робота.Тема 4. Культурне життя в українських землях

наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

12

43-44

Особливості розвитку культури. Освіта і наука. Капіталізація і її вплив на культуру. Освіта. Відкриття вищих і середніх навчальних закладів. Наука. Видатні вчені. Основні центри української культури.


45-48

Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, Є. Гребінка, П. Куліш.
(Інтегровані уроки з історії України та української літератури. Презентація учнівських проектів)
49

Музика. Образотворче мистецтво України у першій третині ХІХ століття. П.Гулак-Артемовський. І. Сошенко.

Інтегрований урок історії України та художньої культури
50

Матеріальна культура українських земель у першій половині ХІХ ст.. Архітектура в пошуках українського мистецького стилю. Пам’ятки архітектури України першої половини ХІХ століття. Державні і громадські споруди у містах. Садово-паркові комплекси «Софіївка» (Умань) та «Александрія» (Біла Церква). Церкви і собори.
51-52

Традиційно-побутова культура у селі та місті. Сезонні звичаї і обряди українців. (Інтегрований урок історії України та українознавства.)
53

Практична робота педагогічними програмними засобами. Електронний підручник з історії України для 9 класу. Електронний атлас з історії України для 9 класу. Опрацювання тем «Україна у першій половині ХІХ століття». Виконання завдань на контурній карті № 9.
54

Презентація учнівських проектів по темі «Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.».

55

Урок узагальнення і систематизації знань.
56

Тематична контрольна робота.Тема 5. Модернізація українського суспільства

в середині – у другій половині ХІХ ст.

14

57-58

Скасування панщини – одне із реальних завоювань революції 1848-1849 років у Австрійській імперії. Основні заходи по скасуванню панщини. Викупні платежі. Сервітути. Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях. Аграрне перенаселення регіону.

Скасування панщини на Буковині – головна подія ХІХ століття. Індемнізація. Розвиток ринкових відносин на селі. Парцеляція селянського землеволодіння. Розвиток агротехніки. Тваринництво.
59-61

Селянська реформа 1861р. у Наддніпрянській Україні. Кріпацтво – гальмо подальшого розвитку Російської імперії. Підготовка реформи. Маніфест 19 лютого 1861 р. Категорії селян. Викупні платежі. Селянські наділи. Тимчасово зобов’язані селяни. Общинне землеволодіння та його особливості у різних регіонах України. Зміни в сільському господарстві. Капіталізація. Розвиток ринкових відносин у сільському господарстві та їх благодатний вплив на селянство.
Аграрна реформа на Хотинщині.
62-64

Капіталістична індустріалізація Наддніпрянської України.

Поширення вільнонайманої праці. Розвиток фабрично-заводської промисловості. Особливості індустріалізації в Україні. Приплив іноземного капіталу. Бельгійський, французький та англійський капітал – головний інвестор і визискувач української економіки. Донецько-Криворізький басейн – головна вугільно-металургійна база Російської імперії. Найбільші промислові підприємства регіону. Розвиток міст і робітничих селищ. Юзівка і Кам’янське – типові робітничі селища Півдня України. Залізничне будівництво. Катерининська залізниця і міст через Дніпро та їх роль у економіці Наддніпрянщини і Російської імперії. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Українські підприємці.65-66

Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х рр. ХІХ ст. у підросійській Україні. Земська реформа (1864) і роль земств у становленні громадянського суспільства. Розвиток інфраструктури. Судова реформ (1864). Суд присяжних. Реформа міського управління. Військова і освітня реформи. Позитивний вплив реформ 60-70-х років на розвиток Наддніпрянщини.
67-68

Зміни у соціальній структурі суспільства. Формування основних верств і соціальних груп індустріального суспільства. Місто – осередок полікультурності в Україні. Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Переселенська політика царизму – один із шляхів російщення України та утримання її у підневільному становищі. Доля української жінки. Демографічний вибух другої половини ХІХ століття. Початок трудової еміграції.
69

Презентація учнівських проектів.

70

Урок узагальнення і систематизації знань.
71

Тематична контрольна робота.
72

Семестрова контрольна робота
Тематика учнівських проектів.

Тема 1


 1. Модернізація і становлення індустріального суспільства на Заході і Сході Європи: спільне і відмінне.

 2. Володимир Боніфатійович Антонович – речник українського національного відродження.

 3. Постать Михайла Максимовича в історії українському національному русі.

 4. Православ’я і католицизм: ставлення до національної ідентичності

 5. Національне відродження українців, чехів і поляків: спільне і відмінне.

Тема 2

 1. Геополітичні зрушення у Східній Європі наприкінці ХVІІІ ст. і доля українських земель.

 2. Австрійське і російське адміністрування України як засіб її денаціоналізації.

 3. Цивілізаційна розвилка України: спільне і відмінне у господарському розвитку Західної і Східної України наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ століть.

 4. Одеса і Бердичів першої половини ХІХ століття: спільне і відмінне.

 5. «Ціна бездержавності – страшний податок кров’ю»: українці у війнах Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст.

 6. Масонські ложі в Україні.

 7. Місце України у програмних документах декабристів.

 8. «За нашу і вашу свободу!» – вплив польських повстань на Україну.

Тема 3

 1. Ніжинська гімназія вищих наук в історії української культури.

 2. П.Гулак-Артемовський – автор першої української національної опери «Запорожець за Дунаєм»

 3. Національний парк «Софіївка» в Умані – перлина світового садового паркового мистецтва.

 4. Пантелеймон Куліш – видатний діяч українського національного відродження.

 5. Іван Сошенко – видатний український художник, старший товариш і наставник Т. Шевченка.

 6. Київський університет святого Володимира в історії української культури.

 7. Український Санкт-Петербург: діячі української культури першої половини ХІХ ст. у столиці Російської імперії.

 8. Пам’ятки культури першої половини ХІХ століття на території нашого краю.

Тема 4

 1. Розвиток сільського господарства на Буковині у другій половині ХІХ століття

 2. Селянська община на Україні у пореформений період

 3. Роль Півдня України у творенні її після пореформеного образу

 4. Юзівка і Кам’янське – типові робітничі селища Донецько-Криворізького басейну

 5. Освітня реформа та її вплив на розвиток української культури.

 6. Династія Харитоненків – представники нового українського класу пореформеного періоду

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Атлас з історії України. 9 клас.

 2. Бойко О.Д.. Історія України.

 3. Грушевський М.С. Історія України – Руси тт. IX -Х

 4. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України.

 5. Довідник з історії України. К. Генеза, 2001р.

 6. Дорошенко Д.І Нарис історії України тт.. 1-2

 7. Енциклопедія історії України тт. 1-4 К.: Наукова думка 2003-2007

 8. Полонська-Василенко Н. Історія України тт. 1-2.

 9. Україна крізь віки. Т. 9 . К.: видавничий дім «Альтернативи», 1999

 10. Буковина. Історичний нарис. Чернівці , 1998.

 11. Добржанський О.В. Макар Ю.М. Масан О.М. Хотинщина, Чернівці, 2002.

 12. Підручники з історії України для 9 класу.

РЕЦЕНЗІЯ

Авторська програма для поглибленого вивчення історії України у 9 класі складена відповідно до чинної програми для 9-го класу 12-ти річної школи істотно допрацьована (редакція 2009 р.) та доповнена спецкурсом з історії рідного краю за програмою 2004 р.

В програмі багато уроків розраховано на завдання, які спрямовані на формування хронологічної, просторової, інформаційної, логічної, громадської, історичної компетентностей учнів.

Дана програма розділена на теми за міністерським стандартом, але що є важливо, що кожна із тем закінчується уроком узагальнення, що дасть учням краще згрупувати здобуті з теми знання. А також особливістю програми є практичні роботи різних форм, що теж є дуже важливим для формування історичного мислення учнів. Оскільки розвиток історичного мислення проходить шлях від виокремлення факту, визначення певного явища через узагальнення фактів у поняттях до опису й оцінки фактів.Використання даної програми зробить можливим формування в учнів теоретичних умінь і навичок в поєднанні із здобуттям практичних умінь, над виробленням яких учні будуть працювати як самостійно, так і під керівництвом учителя.

Вчитель-методист _______ Шеремета М.А.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка