Issn 2224-0306 Засновано у 2008 роціСкачати 464.71 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір464.71 Kb.
#6012
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Релігія та Соціум

Міжнародний часопис

ISSN 2224-0306


Засновано у 2008 році
2(6)

Чернівці

Чернівецький національний університет

2011

ББК 86.2я53+60.550.566 УДК 267(08)+316.74:2(08)

Р 368

Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Рута, 2011. – №2(6). – 252 с.

У часописі вміщено наукові статті, в яких розглядаються проблеми сучасного стану релігійності українського суспільства, основні тенденції розвитку та функціонування релігійного середовища, державно-церковні і міжконфесійні відносини у контексті глобальних суспільних трансформацій. Проводиться аналіз філософських, історичних та соціологічних чинників у дослідженні феномену релігії та його ролі у формуванні морально-ціннісних імперативів соціуму. Аналізуються історичні фактори формування сучасних релігійних систем, специфіка відродження інституту церкви та релігійності в українському суспільстві, подолання наслідків атеїстичної політики комуністичної партії в колишньому СРСР. Окреслені перспективи покращення міжцерковних відносин, попередження міжрелігійних протиріч і формування толеризації взаємин у релігійному середовищі. Визначені соціологічні детермінанти становлення та розвитку релігійної мережі, трансформацій в релігійному просторі України і Буковини. Проаналізовані культурологічні, психологічні та антропологічні засади функціонування релігійного комплексу. Досліджуються сучасні феміністські теорії та гендерна політика. У часописі розміщені також публікації молодих вчених.

Для філософів, релігієзнавців, соціологів, істориків, психологів, антропологів, культурологів, теологів, а також усіх, хто цікавиться світоглядними, соціокультурними і етноконфесійними проблемами розвитку суспільства.

Наукове видання


Засновники:

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України


Адреса редколегії:

58012, Чернівці 12, вул. Коцюбинського, 2 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Філософсько-теологічний факультет

Кафедра релігієзнавства та теології

(0372) 584883

Кафедра соціології

(0372) 584703 Затверджено:

вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 13 березня 2008 року, протокол № 2 і вченою радою Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 8 квітня 2008 року, протокол № 6Відповідальний редактор:

Балух В.О. – член-кор. НАПН України, доктор історичних наук, професор
Редакційна колегія:

Вовк С.М. – доктор філософських наук, професор

Возний І.П. - доктор історичних наук, професор

Докаш В.І. – доктор філософських наук, професор (заступник відповідального редактора)

Колодний А.М. – доктор філософських наук, професор

Марчук М.Г. – доктор філософських наук, професор

Нельга О.В. – доктор соціологічних наук, професор

Пилипенко В.Є. – доктор соціологічних наук, професор

Пірен М.І. – доктор соціологічних наук, професор

Саппа М.М. – доктор соціологічних наук, професор

Чучко М.К. доктор історичних наук, професор

Шуст Н.Б. – доктор соціологічних наук, професор

Филипович Л.О. – доктор філософських наук, професор

Бродецький О.Є. – кандидат філософських наук, доцент (відповідальний секретар)
Міжнародна редакційна колегія:

Байтенова Нагіма – доктор філософських наук, професор (Казахстан)

Бенза Маряндоктор історичних наук, професор (Польща)

Боровік Іренадоктор соціологічних наук, професор (Польща)

Елбакян Катерина – доктор філософських наук, професор (Росія)

Єренюк Роман – доктор історичних наук, професор (Канада)

Смирнов Михайло – доктор соціологічних наук, професор (Росія)

Хоффманн Генрик - доктор філософських наук, професор (Польща)

Рецензенти:

Виговський Л.А. – доктор філософських наук, професор

Піча В.М. – доктор соціологічних наук, професор

Чурілов М.М. – доктор соціологічних наук, професор

Яроцький П.Л. – доктор філософських наук, професор


Міжнародний часопис ,,Релігія та Соціум”

входить до переліку фахових видань ВАК України

з галузей: історія, соціологія, філософія

Рукописи не рецензуються і не повертаються.

Думка авторів опублікованих матеріалів може не збігатися з редакційною.

© Чернівецький національний університет, 2011


Уткін О.І. – доктор історичних наук, професорMinistry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine

Yuri Fedkovych

Chernivtsi National University

Religion and Socium

An International Journal

ISSN 2224-0306


Founded in 2008
2 (6)


Chernivtsi

Chernivtsi National University

2011
ББК 86.2я53+60.550.566 УДК 267(08)+316.74:2(08)

Р 368

Religion and Socium. An International Journal. - Chernivtsi: Ruta, 2011. – № 2 (6). – 252 p.

The journal consists of scientific articles which are dedicated to the problems of the current state of religion in the Ukrainian society, the basic tendencies of development and functioning of a religious environment, state-church and inter-confetional relations in the context of global social transformations. An analysis is given to philosophical, historical and sociological factors in the study of the phenomenon of religion and its role in shaping moral values and imperatives of society. The factors forming the modern religious systems, the specificity of the revival of the church and the institute of religion in Ukrainian society, overcoming the consequences of atheistic policy of the Communist Party in the former USSR are historically considered. The prospects in improving inter-religious conflicts and the establishment of tolerant relationship in a religious environment are outlined. Certain sociological determinants of growth and development of the religious network, transformations in the religious space of Ukraine and Bukovyna are discovered. The cultural, psychological and anthropological principles of operation of the religious complex are analyzed. The authors investigate contemporary feminist theory and gender politics. The publications of young scientists are also given in the journal.

For philosophers, sociologists, historians, psychologists, anthropologists, theologians, specialists in religion and culture studies, and everyone who is interested in attitudinal, socio-cultural and religious problems of society.

Scientific publication


Founders:

Yuri Fed’kovych Chernivtsi National University

Department of Religion Studies of Hryhory Skovoroda Institute of Philosophy of NAS of Ukraine
Address of the editorial board:

58012, Chernivtsi 12, str. Kotsubynsky 2, Yury Fed’kovych Chernivtsi National University

Faculty of Philosophy and Theology

Department of Religion Studies and Theology

(0372) 584883

Department of Sociology

(0372) 584703

Approved by:

Scientific Board of the Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University March 13, 2008, Protocol № 2 and the Academic Council of Department of Religion Studies of Hryhory Skovoroda Institute of Philosophy National Academy of Sciences of Ukraine April 8, 2008, Protocol №6

An International Journal „Religion and Society”

listed as special editions of HAC of Ukraine

in following fields: history, sociology, philosophy

Manuscripts are not reviewed and not returned.Authors’ opinions may not match the editorial.
Editor:

Balukh V. - Corresponding member of NAPS of Ukraine, Doctor of Historical Sciences, Professor

Editorial Board:

Vovk S. – Doctor of Philosophy, Professor

Voznyy I. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Dokash V. – Doctor of Philosophy, Professor (associate editor)

Kolodny A. – Doctor of Philosophy, Professor

Marchuk N. – Doctor of Philosophy, Professor

Nelha O. – Doctor of Sociological Sciences, Professor

Pylypenko V. – Doctor of Sociological Sciences, Professor

Piren M. Doctor of Sociological Sciences, Professor

Sappa M. – Doctor of Sociological Sciences, Professor

Chuchko M. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Shust N. – Doctor of Sociological Sciences, Professor

Filipovic L. – Doctor of Philosophy, Professor

Brodetsky O. – Candidate of Philosophy, Associate Professor (Executive Secretary)

International Editorial Board:

Nahima Baytenova – Doctor of Philosophy, Professor (Kazakhstan)

Maryan Benza – Doctor of Historical Sciences, Professor (Poland)

Borovik Irena – Doctor of Sociological Sciences, Professor (Poland)

Elbakyan Katerina – Doctor of Philosophy, Professor (Russia)

Yerenyuk Roman – Doctor of Historical Sciences, Professor (Canada)

Smirnov MykhailoDoctor of Social Sciences, Professor (Russia)

Hoffmann Henryk – Doctor of Philosophy, Professor (Poland)

Reviewer:

Vyhovsky L. – Doctor of Philosophy, Professor

Pitcha V. – Doctor of Sociological Sciences, Professor

Churilov M. – Doctor of Sociological Sciences, Professor

Yarotsky P. – Doctor of Philosophy, Professor

Utkin A. – Doctor of Historical Sciences, ProfessorЗМІСТ


ФІЛОСОФІЯ
Богачевська І.Сучасна релігійна свідомість православних українців: між міфом та ритуалом......

5

Элбакян Е. Светское пространство как условие межрелигиозного диалога………………………

11

Панков Г. Проблема співвідношення релігії і моралі у православно-академічній

філософії Росії   поч.  ст……………………………………………………………………….

17

Залужна А. Життєсвіт як смисловий універсум культури…………………………………………..

23

Бродецький О. Етико-антропологічні й когнітивні виміри філософського осягнення релігії……………

28


Халіков Р. Перспективи дослідження раціонального та ірраціонального в релігії…………………

37ІСТОРІЯ
Балух В Стан Православ’я в Україні та особливості його розвитку в західному регіоні…………

42

Кралюк П., Якубович М. Василь Суразький та Іван Вишенський як діячі українського

православного традиціоналізму: історико-філософський контекст………………………………..

50

Бистрицька Е. Святий Престол і радянська Росія: спроба встановлення

дипломатичних відносин (1921–1929 рр.)………………………………………………………………

55

Удод О., Юрій М. Україна у системі цивілізаційних відносин……………………………………….

60

Мизак Н. Боротьба „катакомбної” української греко-католицької церкви

за легалізацію пастирської діяльності у 1946–1989 рр……………………………………………….

77

Шкрібляк М. Роль і місце „світського елементу” у збереженні церковно-релігійного

життя православних у постберестейський період...............................................................................

87

Мудеревич В. Вивчення „Ходження ігумена Даниїла” до святої землі у 50 – 80-х рр. ХХ ст……..

96СОЦІОЛОГІЯ
Докаш В., Докаш О. Релігійна мережа Буковини в її інституційних виявах……………………….

102

Медіна Т. Феміністький аналіз інституту сім’ї: проблеми і напрями………………….…………..

108

Яремчук С. Соціологія релігії в сучасній Україні як науковий напрям і навчальна дисципліна……………

115

Стасюк Л. Контроверзи православно-реформатських міжконфесійних відносин…………………

123

Папаяні І. Релігійна ідентичність в контексті повсякденних практик населення

сучасної України: соціологічний зріз проблеми…………………………………………………………

128

Малий Л. „Церква” і „релігійні організації” (Аналіз проблематики, виникаючої

з різного трактування термінів)………………………………………………………………….…….

134

Камбур А. Індивідуальна ціннісна система та її відтворення в період трансформацій…………..

138
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Боднарюк Б., Возний І. Релігійна атрибутика містерій у греко-римському соціумі………………

144

Петречко О. Уявлення стародавніх римлян про існування душі у потойбічному світі……………

153

Спис О. Сучасна протестантська пісенно-музична творчість як форма служіння:

проблеми і виклики……………………………………………………………………………………….

160ПСИХОЛОГІЯ І АНТРОПОЛОГІЯ
Гаврилюк Т. Методологічні основи дослідження християнської антропології

релігієзнавством ХХ століття………………………………………………………………………….

167

Кузик Ф., Марчук О. Феномен релігійної терапії у світових

релігійних системах: репрезентативний огляд………………………………………………………..

172

Бучовський В., Луцан І. Конфлікти, комунікація та діалоги у міжконфесійному

вимірі сучасної України………………………………………………………………………………….

181ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Пержун В. Соціально-історичний досвід поколінь як засіб соціалізації студентської молоді…………..

190

Васильченко О. Громадська думка і суспільні настрої: відмінності та спільні риси……………………

198


Щербацький Д. Взаємодоповнюваність ідей православ’я та католицизму в поясненні теодицеї………

205

Боднар В. Розсекречення карних справ священиків-політв’язнів – вимога часу:

проблеми і перспективи………………………………………………………………………………….

213

Гергелюк М. Трансформації у релігійно-церковному житті України початку 90-х. рр.

ХХ ст.: утворення УПЦ………………………………………………………………………………….

219

Буга Є. Еміль Дюркгейм про сутність релігії та її ролі в суспільному житті………………….….

225

Ткачук Ю. Теоретичні витоки феноменологічної соціології Альфреда Шюца………………………

231

Бочулинський С. Специфіка соціологічного вивчення аудиторії

засобів масової комунікації на сучасному етапі……………………………………………………….

238

Довідка про авторів…………………………………………………………………………………….

246

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8

Скачати 464.71 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка