Інтернет –конференціяСторінка1/33
Дата конвертації12.04.2016
Розмір2.31 Mb.
#1918
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Мелітопольський Муніципальний учбово-професійний соціально-трудовий центр реабілітації інвалідів

Запорізький бласний благодійний фонд «Квітка життя»Інтернет –конференція
Cоціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики

Матеріали III міжнародної Інтернет-конференції

Студентів та молодих учених

(2-4 червня 2011 року)

Мелітополь

2011

ЗМІСТ

2011 1

ЗМІСТ 2

СЕКЦІЯ 3

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ НАСЕЛЕННЯ 3

СЕКЦІЯ 33

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 33

СЕКЦІЯ 48

СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОШЕННЯ 48Висновки. За бiльш нiж столітню iсторiю існування в рiзних країнах свiту соцiальний захист неодноразово змінював свої функцiї, форми i схеми фiнансування, але цiль залишається колишньою - поліпшення життя людей. Соцiальний захист тiсно пов'язаний з рiвнем життя населення. Але тi соцiально-економiчнi перетворення, що вiдбуваються сьогоднi в Українi, мають наслiдки зниження цього рiвня. Проблеми підвищення рівня життя і подолання бідності вийшли на передній план у соціальній сфері. Але констатації цього факту нині мало. Необхідні конкретні дії, цілеспрямована, зважена економічна і соціальна політика, високий рівень соціальної відповідальності населення. 66

СЕКЦІЯ 80

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 80

СЕКЦІЯ 95

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 95

СЕКЦІЯ. 114

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 114СЕКЦІЯ 118

УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА І ВИДАВНИЧА СПРАВА: ЧАС, ПОШУК, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 118

Список використаних жерел 121

В статті узагальнено специфіку реклами в різних видах друкованих видань (газета, глянцевий журнал, додаток). 130

Ключові слова: реклама, преса, газета, журнал, додаток 130

В статье обобщено специфику рекламы в разных видах печатных изданий (газета, глянцевый журнал, приложение). 130

Ключевые слова: реклама, пресса, газета, журнал, приложение. 130

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ЗМІ: ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ ТА СПОСОБИ УНИКНЕННЯ……………………………………………………………………….136

Бєлоногова Ксенія Михайлівна

ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ВЕБ-ЖАНРІВ………………………………….137СЕКЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ НАСЕЛЕННЯ
Головкіна Людмила Вікторівна

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

В статье проанализировано развитие ценностных ориентаций людей пожилого возраста. Представлен сравнительный анализ ценностной сферы людей пожилого возраста.Ключевые слова: ценностные ориентации, люди пожилого возраста, кризи пенсионного возраста.

У статті проаналізований розвиток ціннісних орієнтацій людей похилого віку. Запропонований порівняльний аналіз ціннісної сфери людей похилого віку.Ключові слова: ціннісні орієнтації, люди похилого віку, криза пенсійного віку.

The article analyzes the development of value orientations of the elderly. The paper presents a comparative analysis of the value of older people.Key words: value orientations, older people , territorial centre
Постановка проблеми. Важливою соціально-психологічною проблемою сьогодення є процес старіння людської популяції, який значною мірою залежить від рівня суспільно-економічного розвитку держави. Дані демографічного прогнозу свідчать про постійне зростання кількості осіб похилого віку в загальній структурі населення нашої держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми особистісного розвитку в період похилого віку і старості досліджували Б.Г. Ананьев, І.Г. Бєлєнька, К. Вишневська-Рошковська, Є.І. Головаха, І.В. Давидовський, Е. Еріксон, О.В. Краснова, О.О. Кронік, О.Г. Лідерс, К. Росяк, Р.С. Яцемірска, К. Юнг. Зокрема, Н.В. Андрєєв, С.Є. Піняєва розглядали питання особистісного і професійного розвитку у період зрілості. Проблеми особистісних змін у старості, а також особливості життєвого шляху людей похилого віку проаналізовано у роботах Н.А.Логінової, Г.Томе. У працях Л.В. Бороздіної та О.М. Молчанової основна увага приділялась дослідженню самооцінки у похилому віці. Є.І. Холостова, Н.П. Щукіна розглядають питання соціально-психологічної допомоги у період пізнього віку.

Опосередковано вплив соціального фактора на ціннісну сферу осіб похилого віку аналізується у працях Б. Г. Ананьєва, К. Вишневської-Рошковської, А. С. Мелкумяна, Є. І. Холостової, Н. П. Щукіної. Питання впливу власне соціальних факторів на особистість та ціннісні орієнтації старіючої людини вивчалися переважно закордонними вченими, тому аналіз цієї проблеми здійснимо на основі їх праць. У цій царині працюють такі вчені як Р. М. Вебер, Г. Крайг, Н. Краузе, Ф. Ланг, М. Лоутон, К. Ріфф та інші.

Знання особливостей сфери ціннісних орієнтацій осіб похилого віку може сприяти визначенню шляхів надання їй соціально-психологічної допомоги у подоланні стресів та фрустрацій особистості, її дезадаптації до нових соціальних умов, задоволенню її потреби у самовираженні тощо, сприятиме подальшому особистісному розвитку особи, її довголіттю.

Мета статті – розглянути ціннісні орієнтації людей похилого віку.

Виклад основного матеріалу. Порівняльний аналіз вікових меж похилого віку за різними періодизаціями дозволяє стверджувати, що більшість учених дотримується думки, що похилий вік триває приблизно 5-10 років і знаходиться у межах від 60 до 65-70 років. Нижня межа похилого віку коливається від 55 (Б. Г. Ананьєв, Б. Урланіс), 60 років (Д. Бромлей) і 75 років (Д. Бірен). Верхня межа похилого віку (початку старості), на думку багатьох вчених, це 65-70 років [3].

Аналіз наукових даних переконливо свідчить про те, що процес особистісного розвитку у період зрілості і похилого віку не припиняється. Важливу роль у цьому відіграють цінності соціальної активності, суспільно-корисної, творчої, професійної діяльності, прагнення до самореалізації та самоздійснення, передачі особистісного потенціалу, смисло-ціннісних життєвих надбань у індивідуальний досвід наступних поколінь, задоволення потреби у спілкуванні. Визначено, що „криза пенсійного віку” пов’язана зі звуженням сфери ціннісних орієнтацій за рахунок відмирання набутих соціальних якостей та неможливістю задоволення потреби у професійній діяльності.

Під ціннісними орієнтаціями прийнято вважати соціально детерміновану і зафіксовану в психіці індивіда спрямованість особистості на цілі і засоби діяльності [5].

Ціннісні орієнтації відображають ставлення людини до соціальної дійсності, визначаючи, таким чином, широку мотивацію її поведінки. В основі дослідження генезису ціннісних орієнтацій лежить ціннісний підхід, згідно з яким всі явища оточуючого світу (включаючи і вчинки людей) – цінності, тобто відображаються в свідомості індивіда з точки зору їх можливості задовільними його потреби та інтереси. Кожна людина має власну систему цінностей, певним чином структуровану. Проте індивідуальні системи цінностей є таким настільки, наскільки індивідуальна свідомість відображає свідомість суспільну [5].

Вивчення трансформації, що відбувається в системі ціннісних орієнтацій осіб похилого віку становить значний теоретичний і практичний інтерес. Саме у цей період міра збереженості ціннісно-смислової сфери виступає психологічним критерієм, основою для нормального протікання процесу старіння.

На думку Н. С. Пряжнікова, М. В. Єрмолаєвої та інших науковців, провідна діяльність людей похилого віку – структуралізація і передача досвіду. Тому дуже важливими є продовження професійної діяльності, виховання онуків, заняття домашнім господарством, написання мемуарів тощо. Головне – це цінність творчості, що дозволяє не лише підвищити якість життя, але і збільшити його тривалість [1; 4; 6]. Саме такий вид провідної діяльності забезпечує у цьому віковому періоді внутрішню інтегрованість, необхідні соціальні зв’язки, відволікає від нав’язливих думок про здоров’я, укріплює почуття власної гідності, толерантність по відношенню до оточуючих, що обумовлюється власне спрямованістю провідної діяльності на передачу досвіду, значимого для інших. Вибір стратегії адаптації до старіння, пов’язаної з підтриманням соціальних зв’язків і збереженням себе як особистості, часто визначається особливостями попередніх вікових періодів, але в основному – мірою усвідомлення свого нового статусу і життєвого смислу свого існування [2].

У ході проведення дослідження із застосуванням комплексу психодіагностичних методів визначено структуру, психологічні особливості та чинники становлення ціннісних орієнтацій осіб похилого віку.

Так, провідною ціннісною орієнтацією осіб похилого віку є “гармонійне життя” як прагнення до збереження рівноваги, врівноваженості в основних сферах життєдіяльності, передачі особистісного життєвого досвіду, майстерності нащадкам. Пріоритетними для сучасних пенсіонерів є етичні ціннісні орієнтації, зокрема, “чесність” і “вихованість”, ціннісні орієнтації міжособистісного спілкування. Визначено, що у структурі термінальних ціннісних орієнтацій осіб похилого віку переважають ті, які спрямовані на задоволення “нижчих” вітальних потреб самообслуговування. „Розваги” ж витіснено на периферію ціннісної сфери пенсіонерів. Критичними, на межі витіснення є ціннісні орієнтації „творчість” і „краса природи та мистецтва”, які належать до категорії духовних цінностей і забезпечують ефективний перебіг процесу старіння. Переважно витісненими на периферію є індивідуальні ціннісні орієнтації, а також ціннісні орієнтації, що спрямовані на самоствердження та професійну самореалізацію. Останнє певною мірою унеможливлює формування почуття “его-інтеграції”, а отже і позитивну лінію старіння, що зрештою може призвести до скорочення тривалості життя;

Зокрема, структура ціннісних орієнтацій осіб похилого віку характеризується внутрішньою сталістю та інтегрованістю. Факторами формування системи ціннісних орієнтацій пенсіонерів є соціальні чинники, згодом – особистісні, що переважно виступають детермінантами наявної системи ціннісних орієнтацій. Проте соціальні умови похилого віку, такі як соціальна ситуація розвитку, пов’язана з припиненням професійної діяльності, або ж умови проживання, моделюють ієрархічні взаємозалежності усередині сформованої системи ціннісних орієнтацій.

Також визначено, що для періоду похилого віку характерні суперечності між мотиваційною стороною діяльності (яку представлено важливістю ціннісних орієнтацій) та операційною (на яку вказує їх доступність), що, згідно теорії психічного розвитку Д.Б.Ельконіна, призводить до виникнення особистісної кризи. Таким чином, знайдено пояснення виникнення “кризи пенсійного віку”, що безпосередньо пов’язана з припиненням професійної діяльності.

Висновки. Акумулюючи дані, отримані за усіма методиками, що використані у нашому дослідженні, визначено, що “криза пенсійного віку” концентрує у собі внутрішньоособистісний конфлікт на ціннісному рівні, який виявляється у пріоритеті вітальних термінальних цінностей та витісненні на периферію естетичних цінностей у індивідуальній системі ціннісних орієнтацій пенсіонерів; загальних розбіжностях між системою ціннісних орієнтацій та їх доступністю, що, власне, і є однією з причин виникнення цієї особистісної кризи.

Список використаних джерел


  1. Альперович, В. Социальная геронтология [Текст]/ В. Альперович. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 576 с.

  2. Ермолаева, М. В. Практическая психология старости [Текст] / М. В.Ермолаева. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320 с.

  3. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека [Текст]/ И. Ю.Кулагина, В. Н.Колюцкий. – М.: ТЦ “Сфера”, при участии “Юрайт-М”, 2001. – 464 с.

  4. Пряжников, Н. С. Личностное самоопределение в преклонном возрасте [Текст]/ Н. С.Пряжников // Мир психологии. – № 2.-1999. – С. 111 – 123.

  5. Тюрина, В. А. Ценностные ориентации [Текст]/ В. А. Тюрина, Е. Д.Научитель – К.: ООО “Междунар. фин. Агентство”, 1998. – 30 с.

  6. Яцемирская, Р. С. Социальная геронтология [Текст]/ Р. С.Яцемирская, И. Г.Беленькая. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 224с.
Каталог: upload -> Naukovo doslidna%20robota -> Materiali%20pro%20naukovu%20diyalnist -> Inshi%20naukovi%20zahodi
Inshi%20naukovi%20zahodi -> Російська федерація) академія муніципального управління (україна) перша міжнародна науково-практична конференція
Inshi%20naukovi%20zahodi -> Програма міжнародної науково-практичної конференції впровадження козацько-лицарських традицій
Materiali%20pro%20naukovu%20diyalnist -> Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» вмго студентів-інвалідів
Inshi%20naukovi%20zahodi -> Шановні студенти та молоді вчені! Запрошуємо вас узяти участь у роботі V міжнародної Інтернет-конференції «Cоціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії І практики»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка