Інтерактивна вправа «Новий «Я» на уроках світової літератури. Дана вправа дає можливість кожному учневі побути в ролі вчителя, водночас школярі з низьким та середнім рівнем знань матимуть змогу отримати кращі балиСкачати 146.32 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір146.32 Kb.
#27356Інтерактивна вправа «Новий «Я» на уроках світової літератури.


Дана вправа дає можливість кожному учневі побути в ролі вчителя, водночас школярі з низьким та середнім рівнем знань матимуть змогу отримати кращі бали, підвищити власну самооцінку. Наявність ігрового моменту викликає у дітей неабияку зацікавленість та активність на уроці.

Вступ.


Сучасний етап розвитку України у світовій спільноті, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії і особливо впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року вимагають нових підходів до навчання.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що саме інтерактивні методи сприяють формуванню в учнів навичок, що дуже потрібні у сучасному світі: думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї, концепції і вже на підставі цього вміти знаходити необхідну інформацію, тлумачити її, застосувати за конкретних умов.

Предметом дослідження є використання інтерактивної вправи «Новий «Я» на уроках з світової літератури.

Об’єктом дослідження є інтерактивна вправа «Новий «Я» на уроці.

Мета роботи полягає в розкритті змісту даної вправи.

Згідно з метою поставлені такі завдання:

1) поетапний опис застосування вправи;

2) виявлення позитивних і негативних сторін при її виконанні;

Практична цінність дослідження полягає в подальшому застосуванні інтерактивної вправи «Новий «Я» на уроках. Наукову новизну роботи складає розробка даного інтерактивного прийому.

Робота складається зі вступу, розділу І, розділу ІІ, висновків, списку літератури та додатків. У розділі І описуються принципи реалізації інтерактивної вправи. У розділі ІІ наведені результати апробаційного застосування вправи «Новий «Я» на уроках світової літератури. Висновки підсумовують хід роботи, а список літератури містить перелік використаних джерел. У додатках подано приклад уроку з апробаційним застосуванням вправи та необхідні матеріали для її виконання на уроці.


Розділ І. Суть інтерактивної вправи «Новий «Я».


Невід’ємною умовою сучасного уроку є організація пізнавальної діяльності учня, яка передбачає планування прийомів і форм роботи, що забезпечують активність і самостійність мислення учнів. Водночас навчальний процес повинен включати такі форми та методи роботи, які б викликали інтерес до навчання і виховували потребу в знаннях. Виходячи з цих положень у нас виникла ідея створення інтерактивної вправи «Новий «Я».

Як відомо, в кожній темі того чи іншого навчального предмету є необхідність проведення уроку підведення підсумків, виявлення рівня засвоєння учнями матеріалу. Саме на такому етапі навчального процесу, на нашу думку, буде найбільш доцільним застосування інтерактивної вправи «Новий «Я».

Виділено кілька етапів виконання цієї інтерактивної вправи.

1. Первинне виявлення рівня знань учнів.

Для початку роботи необхідно підготувати таблицю з певними твердженнями, які стосуються тієї чи іншої теми, в першій колонці, та двома колонками без даних, що будуть заповнювати учні. Доцільно, щоб кожне твердження починалося фразами: «Я можу», «Я знаю» «Я впевнений», тобто такі висловлювання, котрі сприяють підвищенню самооцінки учня. Учні відповідними позначками «+» або «-» вказують свою готовність відповісти на те чи інше питання. Важливо, щоб у таблиці були представлені різнорівневі завдання. Це дає змогу дітям навіть з низьким рівнем знань зробити позитивні позначки у роздатковому матеріалі. Нульовий результат уже на початку виконання завдання не стимулює дитину до подальшої співпраці та зацікавленості цим видом роботи.

Після заповнення таблиць учнями, вчитель збирає роздатковий матеріал із таблицями.

2. Рольова гра.

Наступний етап роботи – обмін, який полягає в тому, що слабші учні отримують бейджики з іменами сильніших і заповнену таблицю з результатами цих же учнів. Учитель може завчасно об’єднати дітей за принципом «сильніший-слабший», проаналізувавши рівень знань та активність школярів на попередніх уроках з даної теми. Правильний розподіл обов'язків і різних форм розумової діяльності серед членів групи, який повинен виконати вчитель, є дуже важливим. 1. «Візитка».

Перш ніж продемонструвати набуті знання, учневі необхідно представитись у новій ролі. Умовою такого знайомства є той факт, що учасник повинен виділяти тільки позитивні сторони однокласника, «маску» якого він одягнув. Наприклад, можна сказати, з якою квіткою він асоціюється, або закінчити речення фразою «Своєю найбільш позитивною рисою вважаю…». Допомогти учневі можуть надані вчителем картки-шаблони (Додаток 3,4). Кожного разу «візитку» однокласника можна урізноманітнювати. Наприклад, не говорити завчасно чию роль ви граєте, використати елемент одягу, що характеризує вашого героя, вжити якесь його улюблене висловлювання.

 1. Підготовка до презентації результатів.

За певний час істинним власникам таблиць необхідно заповнити прогалини в знаннях дітей, які грають їхні ролі, таким чином, щоб вони відповідали даним таблиці. На допомогу «юним вчителям» прийдуть допоміжні матеріали у вигляді таблиць, схем, малюнків, фотографій. Матеріали для навчання можуть бути найрізноманітнішими, починаючи від зошита та підручника і закінчуючи комп’ютером.

 1. Відповідь «нового учня».

Кожний вислів із таблиці школяр підтверджує своїми набутими знаннями. Закінчити відповідь обов’язково необхідно подякою «новому вчителеві» за підготовку до виступу. Можна також надати слово «репетитору», щоб дізнатися, які методи він використовував. Ще одним варіантом є письмове повідомлення. Таким чином ми дізнаємося про роботу дітей, які навчали своїх друзів, виявимо найздібніших.

3. Повторне заповнення таблиці.

Учитель оголошує про завершення рольової гри і просить зняти бейджики.

Тепер учні повторно заповнюють свої таблиці. Передбачається, що результати будуть кращими.

Як бачимо, вчитель є тільки координатором процесу, ефективність якого залежить від умінь, стилю роботи конкретного вчителя.


Розділ ІІ. Апробація інтерактивної вправи «Новий «Я»


Щоб зрозуміти наскільки дієвим є застосування вправи на уроках, необхідно врахувати:

а) якісний склад учнівських колективів;

б) відносини між учнями;

в) вік школярів.

За даними таблиці ми бачимо, що класи досить різнорівневі.
Успішність учнів зі світової літератури за І семестр.

Дані дослідження дають змогу припустити, що застосування вправи «Новий «Я» є доцільним в класах, де переважають учні, які мають високий рівень знань, а, отже, і здатність не тільки засвоїти матеріал, але й донести його до інших дітей. Хоча, з іншого боку, рівень завдань може варіюватися залежно від рівня дітей.

Важливу роль відіграють і стосунки в класі, готовність учнів допомагати один одному, наявність доброзичливого ставлення. Проте цей бар’єр долає той факт, що «учні-вчителі», виконуючи вправу «Новий «Я», захищають свою честь, своє ім’я, і уже на початковому рівні зацікавлені в позитивному результаті товариша.

Не на останньому місці знаходиться і віковий фактор. Так, діти молодшого віку не володіють досконало навичками самостійного опрацювання матеріалу і їхньої подальшої подачі в класі. Цю прогалину в навчальному процесі може заповнити такий вид роботи як випереджальне завдання. Вважаю, що доцільно практикувати такий типуроку систематично.

Результативність інтерактивної вправи «Новий «Я» наведено в діаграмі. Показники звичайно відрізняються, зважаючи на всі вищезгадані фактори. Проте, навіть у класі з найнижчим рівнем знань дані є позитивними.

Співвідношення знань учнів, які володіли матеріалом на початку уроку та в кінці заняття після виконання інтерактивної вправи «Новий «Я».

Висновки.


Сучасна система освіти характеризується орієнтацією на входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів. Серед основних завдань Національної стратегії розвитку освіти виділяють перебудову та оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах дитиноцентризму, особистісної орієнтації, компетентнісного підходу.

Саме тому в процесі навчання необхідно звертати увагу на ті методи, при застосуванні яких учні ідентифікують себе з навчальним матеріалом, включаються в дану ситуацію, активно працюють на уроці, переживають стан успіху і відповідно мотивують свою поведінку. Усі ці етапи прослідковуються при виконанні інтерактивної вправи «Новий «Я».

Її застосування дозволяє створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Під час такого навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Побачивши свою «еволюцію» на уроці, учень самостверджується, обидві сторони , як «учень-актор», так і «вчитель», отримують позитивні емоції від отриманих результатів.

Процес навчання не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної участі в цьому процесі. Пояснення і демонстрація, самі по собі ніколи не дадуть справжніх стійких результатів. Цього можна досягти тільки за допомогою інтерактивного навчання.

Інтерактивна вправа «Новий «Я» - засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно-орієнтовне навчання. Передбачається, що підвищать свої результати і ті, хто не брав участь в обговоренні, і «учні – вчителі», оскільки не обов’язково, що їхня таблиця матиме на всіх позиціях позначку «+». Та в процесі роботи вони заповнюють і свої прогалини в знаннях.

Отже, поява нових інтерактивних методів навчання сприяє досягненню позитивних результатів на уроці зокрема, і в системі освіти в цілому.

За допомогою інтерактивної вправи «Новий «Я» учні залучаються до творчої діяльності, осмисленого спілкування і взаємодії, розподілу праці між членами групи, здійснюється взаємонавчання та взаємоконтроль. Така вправа захоплює учнів, пробуджує у них інтерес та мотивацію, навчає самостійно мислити та діяти.

Додаток 1.


Урок №29 5 клас

Тема. «Розкриття в оповіданні Е. Сетона- Томпсона «Снап» любові автора до світу природи. Утвердження любові до всього живого. Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору.»

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст твору, його головну думку, закріпити поняття «епітет», «оповідання»; розвивати навички парної роботи, характеристики художніх образів з опорою на текст, асоціативно-образне мислення; виховувати любов до природи, гуманістичне світобачення.

Обладнання: ноутбук (ролик про бультер’єра, відеорозминка, презентація), збірки оповідань Е. Сетона-Томпсона, сигнальні смайлики, роздатковий матеріал.

Теорія літератури: художні образи, епітет, оповідання.
Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.
"На відміну від людей, собаки ніколи не прикидаються: друзів вони люблять, а ворогів кусають.

"
Джайлз Роулэнд.

Хід уроку

І. Перевірка психологічної готовності учнів до уроку за допомогою сигнальних смайликів.

Давайте перевіримо, чи всі учні налаштовані позитивно на роботу на уроці. Підніміть смайлики. У мого смайлика теж сумне обличчя, бо я, як і дехто з вас, хвилююся . Давайте глибоко вдихнемо і видихнемо все наше хвилювання.IІ. Актуалізація опорних знань

 1. Перевірка домашнього завдання.

 1. Обговорення й аналіз складених учнями планів до ІІІ і ІV частин оповідання.

 2. Огляд учнівських ілюстрацій.

 1. Евристична бесіда.

Тепер, діти, увага на екран. (Учні переглядають ролик про бультер’єра)

 • Чому наш сюжет стосувався собаки?

 • Яка у неї порода?

 • Над яким твором ми працюємо і хто його автор?

IІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку.

Молодці, діти. Колись марки із зображенням Е. Сетона-Томпсона продавали за три долари, а сьогодні вони коштують десятки тисяч доларів. (Слайд №1. )

Коли цей видатний письменник описував навколишнє середовище, то робив це так, що в кожному слові автора відчувалася його любов до природи, розуміння її краси та величі. Тема нашого уроку «Розкриття в оповіданні Е. Сетона-Томпсона «Снап» любові автора до світу природи. Утвердження любові до всього живого. Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору.» Ми з вами спробуємо стати частиною царства природи, дослухатися до її зову, зрозуміти поведінку її мешканців. Після цього уроку ви зможете за допомогою нової інтерактивної вправи, яка називається «Новий «Я»… Скажіть мені, будь ласка, вашу думку. Можливо, сама назва вправи та тема уроку наштовхне вас на які-небудь ідеї. (Діти висловлюють свої здогадки)

ІV. Формування вмінь і навичок.


 1. Інтерактивна вправа «Новий «Я».

Слово вчителя.

Сьогодні, діти, ми спробуємо попрацювати в незвичному для вас руслі, використовуючи інтерактивну вправу «Новий «Я». Суть нашої роботи я буду пояснювати поетапно. 1. Первинне виявлення знань учнів.

Учитель. Напроти кожного твердження вам необхідно просто поставити «+» або «-», відзначивши таким чином вашу готовність виконати те чи інше завдання. Наголошую, що виконувати роботу, відповідати на питання на даному етапі роботи не потрібно! ( Додаток 1.)

 1. Рольова гра.

Слабшим учням вчитель роздає бейджики з іменами сильніших учнів та його таблицю відповідно.

 • Підготовка до презентації результатів.

Учитель. За надписами на бейджиках кожен з вас уже зрозумів, що «Я – не я». Отже, ти Марина сьогодні – Анастасія, ось твій аркуш. Ми бачимо, що ти в нас – молодець, бо напроти усіх тверджень у тебе «+». Зможеш це довести? Постарайся! А допоможе тобі в цьому справжня Анастасія. Адже саме її честь ти представляєш. Анастасіє, ти повинна стати вчителем на цілих 15 хвилин і навчити свого «клона» тих речей, які ти засвоїла. Ти можеш користуватися зошитом, підручником. А ще в нагоді тобі може стати «Порадник юного вчителя». ( Додаток 2.) Користуйся ним і результати, я впевнена, будуть відмінні!

 • Представлення.

Перш ніж ми побачимо ваші результати, учням, які грають роль своїх однокласників необхідно представитись. Та знайомство з вами повинно бути цікавим. Отже, обов’язково після оголошення свого «нового» імені, скажіть з якою квіткою ви себе асоціюєте і чому. Наприклад: Мене звати Анастасія. Я – роза, бо дуже красива. Пам’ятайте, що насправді комплімент звучатиме на адресу вашого товариша, тому будьте щедрі на компліменти. Образливі характеристики вживати заборонено! Допоможе вам у цьому список назв квітів з епітетами. Що таке епітет, ви уже знаєте. (Додаток 3.)

 • Відповідь «нового» учня.

Діти підтверджують рівень своїх знань в таблиці.

 1. Повторне заповнення таблиці.

Учитель. Тепер, діти, ми ще раз всі заповнимо таблиці, з якими працювали на початку уроку. Чи змінилися ваші результати? Скажіть, будь ласка, чому наша вправа називається «Новий «Я». Чи подобається вам ваше перевтілення?

 1. Фізкультхвилинка.

Трішки розімнемося. Давайте уявимо себе справжніми бультер'єрами. Це відеорозминка. Увага на екран.

Бультер’єр біжить до хати.

Піднімайте свої лапи!

Бультер’єр присів тихенько.

Опускайтеся низенько!

Господаря вітає радо.

Покружляйте усі разом!

Дуже гарно відпочили

І за парти тихо сіли.


 1. Робота над епіграфом.

Зверніть увагу на епіграф нашого уроку. Як ви розумієте такий вислів? Чи погоджуєтеся з ним? Чи можна таким висловлюванням описати героя нашого оповідання?

 1. Слово вчителя.

По всьому світу люди створили пам’ятники собакам. (Слайд №2, 3, 4, 5) Ми зупинимося на одному з них. Сантбернар Барі прославився тим, що врятував 40 людей в сніжних Альпах. І ось Барі черговий раз на завданні, та наполеонівский солдат подумав, що це вовк… Собаку не змогли врятувати, а через 80 років – в 1989 – Барі спорудили пам'ятник в Парижі. (Слайд № 6 )

V. Закріплення знань, умінь та навичок

1. Формулювання і розв’язання проблемних питань.

- Чого навчив Снапа його господар і, навпаки, чого навчив собака свого хазяїна?

- Чому, на вашу думку, письменник помістив оповідання «Снап» до книжки «Тварини-герої»?

2. Асоціативний диктант.

Які з цих слів асоціюються у вас із оповіданням Е. Сетона-Томпсона «Снап»: лагідний, впертий, відважний, вірний, безстрашний, лінивий, красивий, потворний, лідер, боягуз, жалюгідний…?VI. Домашнє завдання.

На вибір:

- Створіть усно невеличке оповідання «Чого навчив мене мій домашній улюбленець?»

- Пригадайте сюжет фільму або мультфільму про собаку. Коротко передайте його зміст.


VІI. Підбиття підсумків уроку.

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Учням пропонується закінчити речення: «Для мене найцікавішим було те…»

Додаток 2.


Я знаю ім’я автора та назву твору, над яким ми працюємо.

+


+

Я впевнений, що твір «Снап» це оповідання і поясню чому.

-

+

Я вмію працювати з текстом, знаходити описи Снапа, висловлювання, які характеризують його.

+

+

Я можу дати визначення епітета та знайти його приклади в тексті.

-

+


Додаток 3.


Поради юному вчителеві.

 1. Будь терплячим.

 2. Не поспішай.

 3. Підбадьорюй.

 4. Шукай різні способи для пояснення матеріалу.

 5. Будь доброзичливим.

 6. Правильно розподіли свій час.

 7. Використовуй наочність.


Додаток 4.


 1. Пролісок - ніжний.

 2. Кульбабка - сонячна.

 3. Фіалка - лагідна.

 4. Підсніжник – найперший.

 5. Конвалія – пахуча.

 6. Сон-трава – чарівниця.

 7. Тюльпан – красунчик.

 8. Лілія – невинна.

 9. Мак – яскравий.

 10. Айстра – різнобарвна.

 11. Гладіолус – стрункий.

 12. Жасмин – чистий.

 13. Ірис – вигадливий.

 14. Орхідея – вишукана.

 15. Піонія – пишна.

 16. Ромашка – дружелюбна.

 17. Бузок – невигадливий.

 18. Чорнобривці – рідні.

 19. Лотос – стійкий.

 20. Незабудка – життєрадісна.

 21. Гіацинт – вірний.


Зміст


1. Вступ……………………………………………...4

2. Розділи 1. Суть інтерактивної вправи «Новий «Я»…...6

 2. Апробація інтерактивної вправи «Новий «Я»…………………………………………..10

3. Висновки………………………………………..13

4. Додатки………………………………………….165. Список літератури…………...…………………27

Список літератури.


 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-D0%

 1. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / Укладач О. І. Когут. – Тернопіль: Астон, 2005. – 204 с.

 2. Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник. /За заг. редакцією П. Шевчука і П. Фенриха. – Щецін: Вид-во WSAP, 2005. – 170 с.

 3. Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

5. В. Сухомлинський. Сто порад учителеві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.com/BWJ2?doc_text=1


6. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; За ред. О. І. Пометун. – К.: А. С. К., 2005. – 192 с.: іл.


Каталог: workFiles
workFiles -> Матеріал семінару заступників директора
workFiles -> Дунаєць 2014 План Анотація Впровадження інновацій в освіті
workFiles -> Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради «Творчий учитель – обдарований учень»
workFiles -> Програма з розвитку навичок внутрішньогрупової взаємодії в підлітків
workFiles -> Несмашна Н. О. Цикл класних годин з теми "Осягаючи закони громадянства"
workFiles -> Педагогічна рада з теми
workFiles -> Профілактика агресивної поведінки в навчально-виховному процесі Анотація Мета
workFiles -> Педагогічна рада «Роль потенціалу уроку з розвитку креативних здібностей учнів, їхньої особистості в умовах сталого розвитку»

Скачати 146.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал