Інтелектуальна власністьСкачати 13.64 Mb.
Сторінка5/35
Дата конвертації16.04.2016
Розмір13.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ АВТОРСЬКІ І СУМІЖНІ ПРАВА

3.1. Організації України

В Україні існує декілька комітетів, агентств або відомств, що опі­куються соціальним захистом громадян країни стосовно їх автор­ських і суміжних прав.

Перелічимо основні з них:

Державне агентство України з авторських і суміжних прав; див. Додаток • Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності;

 • Державне патентне відомство України;

 • Комітет з інтелектуальної власності;

 • Департамент інтелектуальної власності при Міністерстві освіти України;

 • Державний комітет України по стандартизації, методології та сертифікації тощо.

Про створення Державного агентства України з авторських і суміжних прав

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1992 р. 154 (ЗП України. 1992 р, 4. ст. 98) (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. № 576)

На виконання Указу Президента України «Про невідкладні захо­ди щодо соціального захисту діячів літератури і мистецтва в умовах пе­реходу до ринкових відносин» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Створити Державне агентство України з авторських і суміжних


прав при Кабінеті Міністрів України. За пропозицією Українськогс
республіканського агентства з авторських прав (УРААП) створення
вказаного агентства провести на базі УРААПу, що ліквідується.

Затвердити Положення про Державне агентство України з автор­ських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України, що додається.

2. Установити, що Державне агентство України з авторських і
суміжних прав при Кабінеті Міністрів України здійснює свою діяль-
ність за рахунок комісійних відрахувань з усіх видів авторської ви-
нагороди і нарахувань до фондів творчих спілок, за надання послуг
українським і зарубіжним правовласникам щодо використання тво-
рів та об'єктів суміжних прав, інших доходів, а також частково за
рахунок республіканського бюджету.

У разі необхідності передбачити для зазначеного агентства ва­лютне фінансування на проведення розрахунків за видання та інші види використання творів іноземних авторів, звуко- і відеозаписів, передач ефірного мовлення інших країн установами Державного ко­мітету України по пресі, Академії наук України, Української теле-радіокомпанії, Міністерства культури України та іншими держав­ними користувачами авторських і суміжних прав за їх заявками на конкретні твори. 1. (Пункт З втратив чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996р. №576)

 2. Установити умови оплати праці працівників Державного агент­ства України з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України стосовно до умов оплати праці керівників державних ко­мітетів і керівних працівників і спеціалістів центрального апарату державних комітетів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 1992 р. № 10.

 3. Установити чисельність апарату Державного агентства Украї­ни з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України у кількості 40 чоловік.

Дозволити Агентству мати одного заступника голови і колегію у складі 7 чоловік.

6. Державному агентству України з авторських і суміжних прав


при Кабінеті Міністрів України взяти на свій баланс основні фонди
(приміщення, обладнання) та інше майно, а також фінансові й мате-
ріальні ресурси ліквідованого Українського республіканського агент­ства з авторських прав за станом на 1 березня 1992 року.

 1. Установити, що голова, заступник голови та члени колегії Державного агентства України з авторських і суміжних прав при Ка­бінеті Міністрів України за умовами медичного, транспортного і по­бутового обслуговування прирівнюються відповідно до голів держав­них комітетів України, «їхніх заступників і членів колегій.

 2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Мініст­рів УРСР від 31 січня 1978 р. № 78 «Про поліпшення умов роботи Українського республіканського відділення Всесоюзного агентства по авторських правах».

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1992 р. № 154

ПОЛОЖЕННЯ про Державне агентство України з авторських і суміжних прав

1. Державне агентство України з авторських і суміжних прав при


Кабінеті Міністрів України (ДААСП України) є органом державної
виконавчої влади і підпорядковується Кабінету Міністрів України.

ДААСП України проводить у життя політику України у галузі авторського права, забезпечує права і законні інтереси авторів творів науки, літератури і мистецтва, артистів-виконавців, творців звуко-і відеозаписів, організацій ефірного мовлення.

2. ДААСП України у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами й іншими рішеннями Верховної Ради України та
її Президії, указами Президента України, постановами й розпоря-
дженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Головними завданнями ДААСПу України є:


забезпечення дотримання відповідно до чинного законодавства

авторських і суміжних прав правовласників України та право-власників інших країн та їхніх правонаступників на території України і за її межами;

надання підтримки авторам і власникам авторських і суміжни>

прав в управлінні їх майновими правами; забезпечення обслуговування правовласників та їхніх правона

ступників на основі використання нової техніки та передових

технологій;

сприяння розширенню міжнародного наукового і культурного співробітництва, обміну духовними цінностями, прилучення громадян України до надбань світової культури; розробка і здійснення пропозицій, пов'язаних з удосконаленням законодавства в галузі авторських і суміжних прав, участю Ук­раїни в міжнародній системі охорони цих прав. 4. ДААСП України відповідно до покладених на нього завдань: а) здійснює на основі угоди з власниками авторських і суміжних прав управління їх майновими правами в Україні та за її ме­жами. При цьому: надає користувачам ліцензії на відповідне використання тво­рів; визначає за угодою з користувачами розмір і порядок виплати винагороди, яка належить авторам за такими лі­цензіями; здійснює збір, розподіл та виплату винагороди, передбаченої ліцензіями; здійснює збір, розподіл та виплату винагороди, яка відповідно до чинного законодавства належить власникам авторських і суміжних прав, без видачі ліцензій; провадить розрахунки з авторами інших країн, неурядовими та іншими організаціями за угодами про взаємне представ­ництво інтересів; веде облік усіх підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та осіб — користувачів авторських прав; реєструє правовласників та об'єкти охорони авторських прав; вживає необхідних заходів до запобігання порушенню і віднов­лення порушених прав авторів і власників суміжних прав; б) укладає на основі повноважень, наданих йому правовласни-ками, угоди або здійснює посередництво при укладанні угод про уступку прав на використання в Україні та за її межами творів власників авторських і суміжних прав, яких обслуговує ДААСП України;

в) здійснює за дорученням українських користувачів посередницт-


во при укладанні угод про придбання прав на використання в
Україні творів правовласників інших країн;

г) надає послуги, безпосередньо пов'язані з уступкою та придбан-


ням авторських прав (редагування, рецензування, переклади
на інші мови, підготовка «камерареді», виготовлення або про-
кат нот та ілюстрацій, слайдів, кольороподільної плівки, фото,
програм для ЕОМ, експедирування матеріалів за угодами то-
що). Здійснює на основі відповідних повноважень посередницт-
во при укладанні угод між українськими юридичними і фізич-
ними особами та юридичними і фізичними особами інших країн
на зазначені види послуг;

д) виконує відповідно до міжнародних нормативів і стандартів сер-


тифікацію та реєстрацію програм для ЕОМ, інші функції; укла-
дає на основі повноважень, наданих правовласниками, угоди
або здійснює посередництво при укладанні угод про уступку прав
на використання програм для ЕОМ;

є) одержує і виплачує за належністю винагороду за угодами, укла­деними ДААСПом України або при його посередництві, а також одержує за дорученнями українських правовласників і право­власників інших країн і виплачує винагороди за угодами в га­лузі авторських і суміжних прав, укладеними без участі ДААСПу України;

ж) надає посередницькі послуги при показі на виставках і вис-


тавках-продажах творів образотворчого мистецтва, а при реа-
лізації таких творів із збереженням за авторами прав слідуван-
ня виплачує авторський гонорар;

з) здійснює збір і виплату встановлених законодавством відраху-


вань до фондів творчих спілок України та інших громадських
об'єднань на договірній основі;

і) стягує до державного бюджету відповідно до чинного законо­давства податок з винагороди, що виплачується через ДААСП України;

к) проводить на договірній основі рекламно-інформаційну роботу; л) здійснює видавничу діяльність в Україні та за її межами; м) надає на договірній основі правову допомогу щодо захисту авторських і суміжних прав українських правовласників і

правовласників інших країн в Україні та українських правовлас­ників за її межами, представляє права і законні інтереси право­власників. Одержує і виплачує за належністю суми авторськогс гонорару, що надходять у результаті надання правової допомоги правовласникам. При цьому правова допомога щодо захисту прав українських правовласників за межами України за угода­ми з користувачами інших країн, укладеними за участю ДААСПу України, здійснюється за рахунок його валютних коштів, а за угодами, укладеними без участі ДААСПу України, — за раху­нок коштів правовласника;

н) розробляє і в установленому порядку вносить пропозиції щодс розширення міжнародного співробітництва в галузі охорони ав­торських і суміжних прав. В установленому порядку бере участь у підготовці й укладанні міжнародних угод України про вза­ємну охорону авторських і суміжних прав;

о) організує у межах своєї компетенції міжнародні наукові кон­ференції і симпозіуми, книжкові ярмарки, виставки, музичні фестивалі та інші культурні й інформаційні заходи, що прово­дяться в Україні та за її межами, і бере в них участь;

п) розробляє і в установленому порядку вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства про авторські й суміжні права на ос­нові вивчення практики застосування цього законодавства, а та­кож міжнародного досвіду в галузі авторських і суміжних прав;

р) розвиває і зміцнює співпрацю у питаннях авторських і суміж­них прав з творчими спілками, іншими громадськими об'єднан­нями, науковими установами і закладами культури України;

с) бере участь за рахунок власних коштів у культурних, благо­дійних, гуманітарних фондах України та фондах інших країн;

т) здійснює інші функції, що випливають з чинного законодав­ства про авторські і суміжні права або з факту участі України у міжнародних багато- і двосторонніх угодах про охорону автор­ських і суміжних прав.

5. ДААСП України має право:

а) брати участь у роботі міжнародних і неурядових організацій


інших країн з питань авторських і суміжних прав;

б) укладати угоди з іноземними фірмами і громадянами на пред-


ставництво інтересів ДААСПу України за межами України, а
також укладати інші угоди з відповідними неурядовими орга­нізаціями, що займаються питаннями охорони авторських і суміжних прав;

в) виконувати за угодами у межах своєї компетенції замовлення


органів державного управління, державних підприємств, установ
та організацій, кооперативних організацій, громадських об'єд-
нань, творчих спілок, окремих власників авторських і суміжних
прав та їх правонаступників. Розрахунки проводяться за цінами
і тарифами, передбаченими затвердженими прейскурантами, а
при їх відсутності — за договірними цінами і тарифами;

г) створювати пункти нештатних інспекторів ДААСПу України у


Республіці Крим, в обласних центрах та інших містах України;

д) відкривати в установленому порядку в інших країнах представ-


ництва ДААСПу України, створювати малі підприємства, інші
господарські організації, у тому числі спільні, за участю іно-
фірм, що діють за принципами госпрозрахунку.

6. ДААСП України очолює голова, який призначається Кабіне-


том Міністрів України.

Голова має заступника, якого за його поданням призначає Кабі­нет Міністрів України.

Голова несе персональну відповідальність за виконання покла­дених на ДААСП України завдань і здійснення ним своїх функцій.

7. Для обговорення та погодження вирішення питань у ДААСП


і України утворюється колегія в складі голови ДААСПу України (го-
лова колегії), заступника голови за посадою, а також інших керів-
них працівників ДААСПу України.

Члени колегії ДААСПу України затверджуються Кабінетом Мі­ністрів України.

Структура і штатний розпис ДААСПу України затверджується головою Агентства в межах коштів, що спрямовуються на оплату праці працівників апарату.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами го­лови ДААСПу України.

8. ДААСП України в межах своєї компетенції видає на основі та
на виконання чинного законодавства накази, організує і перевіряє
їх виконання.

ДААСП України у необхідних випадках видає разом з іншими органами державного управління та громадськими об'єднаннями спільні акти.

9. Для розгляду пропозицій, спрямованих на краще забезпечен-
ня прав і законних інтересів авторів творів, артистів-виконавців,
творців звуко- і відеозаписів, організацій ефірного мовлення, та а
інших питань при ДААСПі України створюється консультативна
рада з представників авторської громадськості, творчих спілок, заці-
кавлених міністерств і відомств. У ДААСПі України можуть ство-
рювати й інші дорадчі органи.

Склад консультативної ради та інших дорадчих органів і поло­ження про них затверджується головою ДААСПу України.

10. ДААСП України будує свою роботу відповідно до діючого в
його системі господарського механізму і в установленому порядку
розпоряджається одержаними доходами.

Джерелами формування доходів ДААСПу України у вітчизняній та іноземній валюті є:

а) комісійні відрахування від сум:

авторської винагороди, одержаної чи нарахованої в Україні, а також тієї, що надійшла з інших країн при здійсненні ко­лективного управління правами;

винагороди, що належать ДААСПу України за угодами, укла­деними агентствами інших країн або при їх посередництві;

винагороди, збір якої здійснює ДААСП України за доручен­нями українських та іноземних правовласників, а також за угодами, укладеними без його участі;

нарахувань, проведених ДААСПом України до фондів творчих спілок та інших творчих об'єднань;

винагороди за надання юридичної допомоги при захисті ав­торських і суміжних прав українських та іноземних право­власників в Україні та українських право-власників в ін­ших країнах;

б) кошти, одержані від рекламно-інформаційної діяльності за укла-
деними угодами;

в) доходи, одержані від діяльності підвідомчих підприємств і ор-


ганізацій;

г) дотації з державного бюджету;

д) добровільні внески, дарунки, надходження від українських та іноземних організацій, спілок, фірм, підприємств, установ і окре­мих громадян у вигляді грошових сум;

є) інші доходи.

Розмір комісійних відрахувань із суми винагороди, збір якої про­вадить ДААСП України і яка надходить з-за кордону при здійсненні колективного управління правами, щороку визначається за пого­дженням з консультативною радою представників авторської гро­мадськості виходячи з видатків ДААСПу України при зборі, роз­поділі й виплаті винагороди. Розмір комісійних відрахувань з інших сум, що виплачуються через ДААСП України, визначається відпо­відно до укладених угод і залежить від обсягу послуг, надаваних ДААСПом України.

Розмір коштів з бюджету (дотацій) визначається за погодженням з Міністерством фінансів України у проекті державного бюджету на наступний фінансовий рік.

11. ДААСП України відповідно до Положення про господарсь-
кий механізм в установах соціально-культурної сфери може утво-
рювати фонди:

а) оплати праці;

б) валютний;

в) соціального розвитку;

г) спеціальний фонд винагороди.

Відрахування до валютного фонду ДААСПу України здійснюєть­ся відповідно до чинного законодавства України. 1. ДААСП України 50 відсотків сум нез'ясованої і незапитаної винагороди у вітчизняній та іноземній валюті перераховує до бю­джету і державного валютного фонду України після трьох років з дати надходження на поточні рахунки ДААСПу України, а 50 від­сотків можуть включатися до чергових виплат розподілюваних сум та використовуватися на інші цілі в інтересах власників авторських і суміжних прав, яких він представляє.

 2. Агентство здійснює оперативний та бухгалтерський облік ре­зультатів своєї роботи, веде статистичну та бухгалтерську звітність в установленому порядку.

 3. ДААСП України є юридичною особою, має самостійний ба­ланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

15. Місцезнаходження Державного агентства України з автор­ських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України: 252030. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 34.

3.2. Міжнародні організації

Найбільш відомою міжнародною організацією з питань, що роз­глядаються, є ВОІВ — Всесвітня організація інтелектуальної влас­ності, яка була організована на основі Конвенції, що була підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 р. ВОІВ була створена з метою взаємо­розуміння та співробітництва між державами, взаємної користі, за­охочення творчої діяльності, сприйняття охорони інтелектуальної власності в усьому світі, забезпечення адміністративного співробіт­ництва союзів (країн).

Адреса ВОІВ (World Intellectual Property) в Internet:

www.wipo.int

Існує також Всесвітня конвенція про авторське право від 1952 p., яка була підписана 6 вересня 1952 p., переглянута 24 липня 1971 p., ратифікована 23 грудня 1993 р. (Постанова Верховної Ради України №3794-ХІІ).3.3. Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

1. Основні напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європей­ським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав. Основними напрямами і пріоритетами розвитку стосунків з Євро­пейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав є: розвиток і вдосконалення національного законодавства шляхом:

а) підготовки нових законопроектів, внесення змін і допов-
нень до чинного законодавства;

б) введення кримінальної та адміністративної відповідальнос-


ті, що існує в країнах-членах ЄС, за порушення норм автор-
ського права і суміжних прав;

в) використання в національному законодавстві норм і поло-


жень директив ЄС з охорони інтелектуальної власності;

• здійснення кадрового забезпечення системи охорони об'єк­тів авторського права і суміжних прав шляхом підготовки і перепідготовки спеціалістів у галузі охорони літературних і музичних товарів, аудіо- і відеозаписів, комп'ютерних прог­рам, програм телерадіомовлення; • створення громадських організацій з управління майновими правами авторів на колективній основі;

 • застосування новітньої техніки і прогресивних технологій у галузі автоматизованої обробки інформації, системи зби­рання, розподілу і виплати авторської винагороди, створен­ня комп'ютерних каталогів.

2. Головна мета співробітництва, стратегія щодо її досягнення та відповідні тактичні дії

Головною метою співробітництва у галузі авторського права і су­міжних прав є гармонізація національного законодавства із законо­давством країн-членів ЄС. Йдеться про створення системи виключно правомірного використання на території України творів науки, літе­ратури і мистецтва, комп'ютерних програм, виконань, фонограм, програм телерадіомовлення — системи, яка б гарантувала рівень за­хисту, аналогічний тому, що існує у Співтоваристві.

У стратегічному плані,керуючись вимогами Конституції Украї­ни, нормами законів України «Про авторське право і суміжні пра­ва» , «Про інформацію»,

«Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби ма­сової інформації (пресу) в Україні», «Про видавничу справу», «Про кіноматографію», положеннями відповідних указів Президента Ук­раїни, постанов Кабінету Міністрів України, забезпечувати інтеграцію законодавства України до міжнародної системи охорони об'єктів ав­торського права і суміжних прав, створення сприятливого режиму визнання і захисту інтелектуальної власності.

Забезпечувати виконання вимог Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971 рік), Всесвіт­ньої конвенції про авторське право, членами яких є Україна.

Продовжувати роботу щодо приєднання України до багатосто­ронніх конвенцій про права на інтелектуальну власність. Забезпе­чити вступ України до Міжнародної конвенції про охорону прав ви­конавців, виробників фонограм і органів радіомовлення (Рим, 1961 рік), Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (Женева, 1971 рік), Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності з виконань і фо­нограм (Женева, 1996 рік).

У практичному плані:

а) впроваджувати у систему законодавчих актів України (стосов-


но охорони об'єктів авторського права і суміжних прав) вимоги ди-
ректив Європейського Союзу «Про юридичний захист комп'ютер-
них програм» (1991 рік), «Про права на оренду і прокат та права,
пов'язані з авторським правом у галузі інтелектуальної власності»,
(1992 рік), «Про координацію деяких положень авторського права
і суміжних прав, застосовуваних до радіомовлення через супутніх і
до трансляції по дротовому зв'язку» (1993 рік), «Про узгодження
строків захисту авторського права і суміжних прав» (1993 рік), «Про
юридичний захист авторського права і суміжних прав» ( 1996 рік);

б) укладати двосторонні угоди про взаємне представництво інте-


ресів з авторсько-правовими організаціями країн-членів ЄС;

в) вивчити і впроваджувати дослід країн-членів ЄС у нормотвор-


чій роботі, системі охорони об'єктів авторського права і суміжних
прав (практика досудового і судового розгляду конфліктних справ,
боротьба з піратством), управління майновими правами на колек-
тивній основі, у створені фондів матеріальної допомоги членам ав-
торсько-правових товариств;

г) створювати цілісну систему охорони об'єктів авторського пра-


ва і суміжних прав із врахуванням досвіду європейських країн.

3. Суб'єкти розвитку стосунків

Встановлювати і підтримувати ділові контакти з відповідними під­розділами ЄС з проблем інтелектуальної власності, а також з автор­сько-правовими організаціями країн-членів ЄС: Ей-Сі-Бі (Королівство Бельгія), КОДА, Ей-Сі-Бі (Королівство Данія), ГЕМА, БІЛЬД-КУНСТ (Федеративна Республіка Німеччина), СОПЕ (Грецька Республіка), СГАЕ, СТЕФ (Королівство Іспанія), САСЕМ, СДЕМ,СКАМ, СКАД (Французька Республіка), ІМПО (Ірландія), СІАЄ (Італійська Рес­публіка),БУМА (Королівство Нідерландів), СПА (Португальська Республіка), ДАКС, Пі-Ер-Ес (Сполучене Королівство Великобри­танії та Північної Ірландії).

3.4. Програма інтеграції України до Європейського Союзу у галузі авторського права і суміжних прав

/. Загальні положення

В умовах глобалізації та лібералізації світової економіки поси­люється взаємозалежність країн світу та здійснюється поступовий процес інтеграції ринків, зокрема інтелектуальної власності. Важ­ливою складовою частиною ринку інтелектуальної власності є ін­дустрія авторського права і суміжних прав, яка в країнах ЄС є дже­релом національного збагачення.

Проголошений Україною курс на інтеграцію в ЄС ставить цілу низку проблем у сфері авторського права і суміжних прав.

Для їх вирішення Україна має виконати дуже жорсткі умови, закріплені в офіційних документах ЄС: • мати дієздатну національну систему охорони авторського права і суміжних прав у рамках спільного ринку ЄС;

 • дотримуватися правил та регулюючих принципів, встановле­них в рамках ЄС.

Курс України на інтеграцію до ЄС за умови виконання вимог ЄС ставить перед нашою державою завдання створення ефективної сис­теми охорони інтелектуальної власності. Вирішення цього завдання перебуває в прямій залежності від розробки чітко визначеної політики у сфері авторського права і суміжних прав, спрямованої на забезпе­чення прав і законних інтересів вітчизняних і зарубіжних авторів.

Базовими документами, що визначають засади інтеграції Украї­ни до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав, є: • Конституція України;

 • Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною, яка була підписана в Люксем­бурзі 16 червня 1994 року та набула чинності 1 березня 1998 року (далі — УПС);

 • Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, затвер­джена Указом Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98;

 • Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав, розроблена ДААСПом Ук­раїни та затверджена 25 серпня 1998 року.

На основі зазначених документів розроблена Програма інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав.

Програма містить стислу характеристику сучасного стану охо­рони авторського права і суміжних прав в Україні, законодавства ЄС у цій сфері, визначає стратегічні напрями інтеграції в галузі автор­ського права і суміжних прав: наближення законодавства України про авторське право і суміжні права до норм і правил ЄС; забезпе­чення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав; розвиток та вдосконалення інституційної ба­зи охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впро­вадження.

77. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав

Україна прагне подолати традиційну недооцінку в економічному, соціальному, суспільному житті країни значення об'єктів авторсь­кого права і суміжних прав, забезпечити належний, безумовно на­дійний та ефективний рівень їх охорони.

Охорона авторських і суміжних прав в Україні нині є реальним чинником становлення цивілізованого ринку інтелектуальної влас­ності. Політика у сфері авторського права і суміжних прав стала скла­довою частиною державної політики і знайшла безпосереднє відобра­ження у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України.

Органом, що забезпечує реалізацію політики в галузі авторського права і суміжних прав, є Державне агентство України з авторських і суміжних прав (ДААСП України), головні завдання якого: • забезпечення беззастережно правомірного використання творів науки, літератури, мистецтва;

 • поліпшення матеріального становища художньої інтелігенції шляхом підписання ліцензійних угод з користувачами, збіль­шення обсягів нарахувань і забезпечення своєчасної виплати авторської винагороди;

 • розробка нормативних актів щодо забезпечення повноцінного функціонування в Україні системи охорони прав вітчизняних і зарубіжних авторів;

 • дальший розвиток духовних обмінів шляхом експорту та ім­порту прав на товари науки, літератури і мистецтва;

 • виконання міжнародних зобов'язань у сфері охорони об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечення приєднання України до ГАТТ/СОТ, входження її у європейські та світові структури.

Законодавство України про авторське право і суміжні права на­буває певної правової завершеності, що знайшло відображення у

Конституції України, де визначено право кожного володіти, корис­туватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї ін­телектуальної творчої діяльності (стаття 41).

Основу нормативно-правової бази у сфері авторського права і су­міжних прав становить Закон України «Про авторське право і суміжні права». Він розроблений за кваліфікованої консультативної підтрим­ки зарубіжних експертів, зокрема експертів ЄС. Закон акумулює в собі прогресивний досвід, накопичений розвиненими країнами в про­цесі багаторічного розвитку.

Розвиток системи охорони авторського права і суміжних прав значною мірою залежить від роботи Державного агентства України з авторських і суміжних прав (ДААСП України), яке використовує всі можливі важелі і повноваження, надані чинним законодавством. За ініціативою і участю ДААСПу підготовлені і діють постанови Ка­бінету Міністрів України:

«Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва», «Про державну реєстрацію прав ав­тора на твори науки, літератури і мистецтва», «Про затвердження правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм», «Про порядок погодження з Державним агентством з авторських і суміжних прав документів, пов'язаних з імпортом, екс­портом і оптовою торгівлею аудіовізуальними творами і примірни­ками фонограм».

Проводиться послідовна робота з удосконалення існуючої норма­тивно-правової бази у сфері авторського права і суміжних прав, метою якої є забезпечення правомірного використання творів, комп'ютерних програм, фонограм. На розгляді у Верховній Раді України знаходить­ся проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про авторське право і суміжні права». Підготовлені проекти законів України: «Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопору­шення» , «Про приєднання України до Конвенції про охорону інтере­сів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм», «Про приєднання України до Римської конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення».

Враховуючи задекларований Україною курс на європейську ін­теграцію та вимоги, що ставить Європейський Союз до країн, які претендують на повноправне членство в ЄС, головне завдання у сфе­рі авторського права і суміжних прав полягає в удосконаленні за­хисту прав авторів, виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення, в забезпеченні до кінця п'ятого року після набуття чин­ності Угоди рівня захисту, аналогічного до існуючого у Співтова­ристві, включаючи ефективні засоби дотримання таких прав.

III. Нормативно-правові акти Європейського Союзу в галузі авторського права і суміжних прав

Органічною частиною міжнародної охорони в галузі авторсько­го права і суміжних прав є директиви Європейських Співтовариств, положення яких істотно впливають на розробку нових міжнародних договорів, національних законодавчих актів на різних континен­тах. Зокрема директиви: • Ради Європи від 14 травня 1991 року№ 91/250 «Про юридич­ний захист комп'ютерних програм»;

 • Ради Європи від 19 листопада 1992 року № 92/100 «Про право на прокат та деякі суміжні права»;

 • Ради Європи від 27 вересня 1993 року № 93/83 «Про координа­цію певних положень авторського права і суміжних прав що­до радіомовлення через супутники і ретрансляції по дротовому зв'язку»;

 • Ради Європи від 23 жовтня 1993 року № 93/98 «Про уніфікацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав».

 • Європейського парламенту і Ради Європи від 11 березня 1996 року № 96/9 « Про юридичний захист баз даних ».

Вимоги директив є обов'язковими для всіх держав-членів Євро­пейського Союзу.

Важливе значення для розвитку національних систем авторсь­кого права і суміжних прав має дослідження Європейських Спів­товариств «Зелений документ. Авторське право і суміжні права в інформаційному просторі» (1995 p.).IV. Стратегічні напрями інтеграції у галузі авторського права і суміжних прав

В інтеграційному процесі в галузі авторського права і суміжних прав можна виділити такі стратегічні напрями:

• наближення законодавства України до вимог Європейського Союзу щодо охорони авторського права і суміжних прав;


 • забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів ав­торського права і суміжних прав;

 • розвиток та вдосконалення інституційної бази захисту авторсь­кого права і суміжних прав та механізмів її впровадження.

На основі стратегічних напрямів була розроблена та затверджена Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі ав­торського права і суміжних прав.

Концепція спрямована на визначення основних напрямів розвит­ку стосунків України з ЄС у галузі авторського права і суміжних прав та містить наступні положення:

1. Розвиток і вдосконалення національного законодавства шляхом:


 1. Підготовки нових законопроектів, внесення змін і доповнень до чинного законодавства;

 2. Введення існуючої в країнах-членах ЄС кримінальної та ад­міністративної відповідальності за порушення норм авторського пра­ва і суміжних прав;

 3. Використання в національному законодавстві норм і поло­жень директив ЄС з охорони авторського права і суміжних прав.
 1. Здійснення кадрового забезпечення системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав шляхом підготовки і перепід­готовки спеціалістів у галузі інтелектуальної власності.

 2. Створення громадських організацій з управління майновими правами на колективній основі.

 3. Застосування новітньої техніки і прогресивних технологій в галузі автоматизованої обробки інформації, системи збирання, роз­поділу і виплати авторської винагороди, створення комп'ютерних каталогів.

V. Наближення законодавства України до норм і правил ЄС у галузі авторського права і суміжних прав

Наближення законодавства України до законодавства ЄС у га­лузі авторського права і суміжних прав включає сукупність взаємо­зв'язаних організаційних та правових заходів, спрямованих на по­ступове приведення у відповідність чинного законодавства України У галузі авторського права і суміжних прав до сучасної системи охо­рони об'єктів авторського права і суміжних прав ЄС та створення умов для забезпечення правомірного їх використання.

Реформування законодавства України в галузі авторського прав^ і суміжних прав має здійснюватися на загальних засадах наближен­ня законодавства України до нормативно-правових документів ЄС.

1. Першочергові заходи (1999-2000 роки):

Внесення змін і доповнень до чинного законодавства України, які мають на меті удосконалення положень авторського права і суміж­них прав, створення передумов для дотримання вимог УПС у зазна­ченій сфері. Цей процес передбачає прийняття, крім уже згаданих, таких Законів України:


 • «Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо забезпечення правової охорони комп'ютерних програм»;

 • «Про приєднання України до Конвенції про поширення несучих програм сигналів, що передаються через супутники»;

 • «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право»;

 • «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми».

2. До заходів першого етапу (2000—2007 роки) відноситься:

 • імплементація положень УПС у галузі авторського права і су­міжних прав,

 • створення механізму врахування основних положень ЄС щодо охорони об'єктів авторського права і суміжних прав та вдос­коналення нормативно-законодавчої бази у цій сфері з метою забезпечення відповідності національного законодавства євро­пейським стандартам та

 • створення сприятливих умов для зближення правової системи України та ЄС.

Кінцевою метою першого етапу наближення законодавства до від­повідних положень УПС вважається створення належних правових та економічних умов для укладення угоди про асоційоване членство України в ЄС.

Заходи першого етапу:

2.1. Проведення аналізу відповідності чинного законодавства та адміністративної практики в Україні до відповідних положень УПС, пов'язаних з питаннями авторського права і суміжних прав, з метою визначення шляхів приведення українського законодавства у від­повідність до положень УПС;

2.2. Аналіз відповідності чинного законодавства з авторського


права і суміжних прав та нормативної бази його застосування в Ук-
раїні положенням статті 50 УПС;

2.3. Вивчення законодавства ЄС та практики його застосування;

2.4. Організація перекладу нормативних актів ЄС в галузі автор-
ського права і суміжних прав;

2.5 Виявлення розбіжностей у практиці застосування законо­давчих та інших нормативно-правових актів України та країн-учас-ниць ЄС у галузі авторського права і суміжних прав; 1. Створення науково-практичного коментарю до Закону Ук­раїни «Про авторське право і суміжні права», який має стати необ­хідним доповненням до зазначеного Закону з точки зору практики його застосування;

 2. Забезпечення в Україні повного захисту, що має зворотну силу, творів і фонограм;

 3. Залучення технічної допомоги з боку ЄС для реалізації про­цесу наближення законодавства, підвищення кваліфікації кадрів, що займаються питаннями охорони авторських і суміжних прав.

3. До заходів другого етапу належить повний перелік норматив­но-правової бази України в галузі авторського права і суміжних прав для забезпечення відповідності законодавству ЄС з метою створення належних економічних умов для приєднання України до ЄС.

Визначення переліку цих заходів може здійснюватися в ході пере­говорів про приєднання України до ЄС на основі двосторонніх кон­сультацій сторін та з урахуванням рекомендацій органів ЄС і досвіду інших країн-учасниць ЄС.VI. Забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав

Забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів ав­торського права і суміжних прав — це захист конституційного права авторів творів науки, літератури, мистецтва, артистів-виконавців, творців звуко- і відеозаписів, комп'ютерних програм на володіння, користування та розпорядження результатами своєї інтелектуаль­ної праці. На практиці ж бачимо, як неприховано використовуються численні піратські твори і фонограми.

Подолання цього небезпечного для суспільства явища можли­ве шляхом застосування заходів системного характеру, енергійним та рішучим формуванням цивілізованого ринку інтелектуально' власності.

До першочергових заходів (1999-2000 роки) відносяться: • запровадження контрольних знаків на примірники аудіовізу альних творів і фонограм;

 • забезпечення розрахунків театрально-концертних організацій студій звукозапису, організацій телерадіомовлення з авторамі за використання творів літератури і мистецтва;

 • встановлення мінімальних ставок авторської винагороди за ви­дання творів науки, літератури і мистецтва;

 • створення громадських організацій виробників і розповсюджу­вачів аудіовізуальної і фонограмної продукції в Україні;

 • організація науково-виробничого центру з проблем виготовлен­ня кодованих голографічних захисних елементів для об'єктІЕ авторського права;

 • підготовка методичних розробок стосовно боротьби з піратством у сфері аудіовізуальної та фонограмної продукції, комп'ютер­них програм;

 • координація діяльності органів виконавчої влади різної функ­ціональної спрямованості як неодмінна умова забезпечення пра­вомірного використання об'єктів інтелектуальної власності.

Забезпечення беззастережно правомірного використання в Ук­раїні творів вітчизняних і зарубіжних авторів, проведення ефектив­ної боротьби з піратством у сфері звуко- і відеозаписів, книговидан­ня, поширення комп'ютерних програм дозволять:

 • суттєво поліпшити матеріальне становище представників ху­дожньої інтелігенції;

 • покращити фінансування вітчизняної культури і науки;

 • забезпечити виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері охорони об'єктів авторського права і суміжних прав;

 • привести національне законодавство з авторського права і су­міжних прав до вимог Угоди про торговельні аспекти прав інте­лектуальної власності (Угода ТРІПС);

 • інтенсифікувати процес вигідного розвитку міжнародних духов­них обмінів, перш за все шляхом експорту на твори науки, літе­ратури і мистецтва.

До заходів наступного етапу (2000-2007 роки) відноситься: • завершення створення системи, що забезпечує правомірне вико­ристання об'єктів авторського права і суміжних прав. Визначення переліку цих заходів має здійснюватися у ході пере­говорів про приєднання України до ЄС, на основі двосторонніх кон­сультацій сторін та з урахуванням рекомендацій органів ЄС і досвіду інших країн-учасниць ЄС.

VII. Розвиток та удосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів їі впровадження

Важливим фактором у процесі забезпечення правомірного вико­ристання творів, комп'ютерних програм, фонограм є формування та удосконалення адміністративних структур та юридичних механіз­мів, що забезпечують охорону авторського права і суміжних прав.

1. Першочергові заходи (1999-2000 роки):


 1. Створення консультативних рад при ДААСПі з представ­ників авторської громадськості, заінтересованих міністерств і відомств, творчих спілок для більш ефективного забезпечення прав і закон­них інтересів авторів, виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення;

 2. Складання відповідно до вимог міжнародних конвенцій і угод зведеного каталогу авторів, зведеного каталогу творів, зведеного ка­талогу користувачів творів — платників авторської винагороди;

 3. Забезпечення виплати авторської винагороди за викорис­тання творів на радіо і телебаченні, при звукозаписі, за публічне ви­конання відеофільмів, за виготовлення чи імпорт обладнання, вико­ристовуваного для відтворення творів в особистих цілях;

 4. Розробка видавничого проекту, організація і видання бюле­теня з проблем авторського права і суміжних прав;

 5. Поліпшення взаємодії інституцій різного рівня у процесі за­безпечення правомірного використання творів, комп'ютерних прог­рам, фонограм. Створення міжвідомчої комісії з питань охорони прав та використання об'єктів інтелектуальної власності.

2. Заходи першого етапу (2000-2007 роки):

2.1. Укладання двосторонніх угод про взаємне представництво інтересів з авторсько-правовими організаціями країн-членів ЄС;

2.2 Вивчення і впровадження досвіду країн-членів ЄС у нормо-творчій роботі, системі охорони об'єктів авторського права і суміж­них прав (практика досудового і судового розгляду конфліктних справ, боротьба з піратством), управління майновими правами на колек­тивній основі, у створенні фондів матеріальної допомоги членам ав­торсько-правових товариств;


 1. Створення цілісної системи охорони об'єктів авторського пра­ва і суміжних прав з урахуванням досвіду європейських країн;

 2. Розробка комплексу програм для розподілу гонорару у ВКВ за публічне виконання творів (розподіл, виплата, бухгалтерський облік);

 3. Створення локальної сітки ПК для роботи з базою даних щодо експорту прав;

 4. Удосконалення системи органів адміністративної юстиції, які забезпечують правомірне використання творів і об'єктів суміж­них прав шляхом утворення нових інституцій у зазначеній системі, зокрема спеціальних структурних одиниць з питань захисту інте­лектуальної власності в органах прокуратури та МВС;

 5. Розробка та впровадження механізмів міжнародного співро­бітництва між авторсько-правовими відомствами України та країн-членів ЄС;

 6. Утворення спеціального суду (спеціалізація в судах) з пи­тань інтелектуальної власності: розробка положень щодо утворення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності; наукове обґрунтування концепції створення такого суду; кваліфікаційна під­готовка суддів; взаємодія ДААСПу із судовими органами;

 7. Залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку та удосконалення інституційної бази охорони авторського права і су­міжних прав.

3. До заходів другого етапу відноситься завершення формування інституційної бази забезпечення охорони авторського права і суміж­них прав та механізмів її впровадження з метою створення життє­здатної системи боротьби з піратством.

Визначення переліку цих заходів має здійснюватися у ході пере­говорів про приєднання України до ЄС, на основі двосторонніх кон­сультації! сторін та з урахуванням рекомендацій органів ЄС і досвіду інших країн-учасниць ЄС.Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ АВТОРСЬКІ І СУМІЖНІ ПРАВА

VIII. Фінансове забезпечення Програми інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав

Фінансове забезпечення Програми інтеграції України до ЄС у га­лузі авторського права і суміжних прав здійснюватиметься за раху­нок коштів Державного агентства України з авторських і суміжних прав, Програми ТАСІС «Інтелектуальна власність», яка реалізува-тиметься в Україні у 1999-2000 роках, фонду солідарності і грантів Міжнародної конфедерації товариств авторів і композиторів (СІЗАК), членом якої є ДААСП України.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка