Інтелектуальна власністьСкачати 13.64 Mb.
Сторінка4/35
Дата конвертації16.04.2016
Розмір13.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Глава 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

2.1. Загальна характеристика

Сьогодні в Україні вже діє 31 законодавчий, 25 підзаконних і більше 50 відомчих нормативно-правових актів та законів у сфері охорони IB.

Перелічимо основні з них:

■ Закон України «Про власність»;

• Закон України «Про авторське право і суміжні права»;

■ Закон України «Про інформацію»; • Закон України «Про науково-технічну інформацію»;

 • Закон України «Про захист інформації в автоматизованих сис­темах» ;

■ Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;

• Закон України «Про електронні документи та електронний до­кументообіг» ;

■ Закон України «Про національну програму інформатизації»;

■ Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та багато інших.

Усі нові закони друкуються у газетах «Голос України», «Урядо­вий кур'єр» та «Відомості Верховної Ради» або на Веб-сторінці Вер­ховної Ради:

www.rada.gov.ua

чи на сайті ЗАО «Информтехнология»www.nau.kiev.ua — електронний юрист України, НАУ 8. 3. 0. 0 «Нормативні акти України 4- експертна система пошуку» Закон України «Про власність» вважається першим законом У сфері охорони IB. Він був прийнятий 26 березня 1991 р. У законі визначаються об'єкти прав інтелектуальної власності громадян л регламентуються правовідносини у сфері інтелектуальної та промис лової власності. До об'єктів прав IB відносять: твори науки, літера тури, мистецтва; відкриття, винаходи; корисні моделі; промислові зразки; раціоналізаторські пропозиції; знаки для товарів і послуг: результати науково-дослідних робіт; фірмові найменування; секрети виробництва (ноу-хау); комп'ютерні програми, бази даних тощо.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» був прий­нятий 23 грудня 1993 р. Цей закон охороняє особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створен­ням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (автор­ське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права). Див. додаток

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. закріп­лює право громадян на інформацію, закладає правові основи інфор­маційної діяльності. Див. додаток

Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 груд­ня 1993 р. визначає основи державної політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її формування і реалізації в інтересах науково-технічного, економічного і соціального прогресу країни. Законом регулюються правові та економічні відносини громадян, юридичних осіб, держави, що виникають при створенні, одержанні, виконанні та поширенні науково-технічної інформації, а також ви­значаються правові форми міжнародного співробітництва в цій галузі. Див. додаток

Закон України «Про захист інформації в автоматизованих систе­мах» від 5 липня 1994 р. встановлює основи регулювання правових відносин щодо захисту інформації в автоматизованих системах за умови дотримання права власності громадян України і юридичних осіб на інформацію та права доступу до неї, права власника інформації на її захист, а також встановленого чинним законоданодавством об­меження на доступ до інформації. Див. додаток

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 7 жовтня 1997 р. визначає правовий статус професійних творчих працівників, встановлює правові, соціальні, економічні та організаційні засади діяльності творчих спілок у галузі культури та мистецтва. Див. додаток2.2. /nfernef-доступ до нормативно-правової бази

http://www.a-pravo.kie\ .ua:8080

Інтелектуальна власність і авторське право в Internet
http://tamika-2000.narod.ru

Твій правовий сайт
http://www.bezpeka.com

Український центр інформаційної безпеки
http://www.cipr.org

Захист прав інтелектуальної власності
http://www.customslegaI.com

Захист інтелектуальної власності (юридичні консультації)
http://www.e-commerce.com.ua/secur

Е-соттегсе: захист інформації
http://www.farlep.net/~veritas

Спільнота юристів України
http://www.nimb.kiev.ua

Захист авторських прав, інтелектуальної власності
http://www.patent.org.ua

Всеукраїнська асоціація представників у справах інтелектуальної власності
http://www.jurcenter.kiev .ua

Правовий Інтернет-консалтннг
http://welcome.to/notarius2000

«Нотарі\с-2000» — проект надання юридичної допомоги «сам по собі юрист»
http://www.cyberlawcentre.org.uk

Cyber Law Centre Юридичні питання в кібернетичному просторі {е-соттегсе, електронні підписи, цивільні права в умовах Internet, spam, експорт криптографії)
http://www.cybersquirrel/com/clc/ clcindex.html

CyberSpace Law Centre
http://141.161.67.230/

Cyberspace Law Institute
http://www.cybertribunal.org

on-line для вирішення конфліктів у Internet
http://www.european-patent-office.org/tws/twsindex.htm http://www.european-patent-office.org/online/index.html

The European Patent Office
http://www.intelproplaw.com/

Адвокатський сервер у вигляді довідкової бібліотеки по інтелектуальній власності (довідники, словники, енциклопедії)
http://www.aipla.org

Американська асоціація по законодавству в області інтелектуальної власності
http://dbs/page.scr.win?T0PIC_ID=5

АРБТ: Універсальна база даних по законодавству
http://www.wipo.int

Всесвітня організація інтелектуальної власності (World Intellectual Property)
http://www.spou.kieN .ua

Державний департамент інтелектуальної власності
http://www.park.ru

Довідково-правова система «Гарант»
http ://\\ ww.ipv6'.ru

Форум розробників протоколу IPV6' для Interne t-2

http://www.internet2.edu

Офіційний сайт про lntemet-2

http://w\v\\ .lib.utexas.edu/Libs/ENG/ PTUT/ptut.html

Електронна версія підручника по підготовці й оформлення заявки на свій винахід

http://www.liga.kiev.ua

Законодавство в Україні

http ://w \\\\ .intsph.kiev.ua

Законодавство України для Windows

http://wwvv.owl.ru

Захист прав жінки в країнах СНД (Open Women Online)

http://www.hro.org

Захист прав людини в Росії

http://www.Iegality.kiev.ua/ilp

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого: тексти законопроектів Верховної Ради та коментарі до них

http://www.ipmall.fplc.edu/

Інтелектуальна власність в області науки і бізнесу, а також винахідників і підприємців

http://www.kuesterlaw.com

Інтелектуальна власність у промисловості

http://www.st.rim.or.jp/~try

Інтелектуальна власність у Японії і всіх країнах Південно-Східної Азії і Тихого океану

http://www.izvestia.ru/win/ kodeks.htm

Інформаційно-правова система «Кодекс»

http://www.law.nyu.edu/library/ foreign-intl

Каталог «Юридична б-ка Нью-Йоркського університету»

http://www.CataLavv.com/

Каталог юридичних каталогів

http://csoft.ecom.msu.su/intralex

Компанія «CSoft»

http://it.ware.com.ua/forum

Конференція по авторському праву

http://www.codex.kiev.ua

Кримінальний кодекс України

http://www.icnl.org/

Міжнародний Центр по некомерційному праву

http://www.cIary.net/braoV copymyths.html

Міфи в області авторського права

http://vvww.mospatent.ru/home.html

Московське патентне бюро

http://wwvv.law.indiana.edu/law/ V-lib/lawindex.html

Найбільш універсальні ресурси, що підтримуються в університеті Індіани

http://www.nau.kiev.ua

Нормативні акти України

http://vvww.nau.kiev.ua

Нормативні акти Українич- Експертна система пошуку

http://www.ofisp.org/documents/ ofisp-005.html

Норми користування мережею

http://www.JurisDiction.com/

Останнє(заключне) слово про законодавство в Internet
http://www.eff.org http://www.eibertarium.ru

Останні новини з області авторських і цивільних прав в Internet
http://www. mi nstp. ru/docs/

Патенти в Російській Федерації
http: //w w w. су b e rc ri me. re po it. ru

Портал «Методика досліджування комп'ютерних злочинів «
http://www.piperpat.co.nz/index.html

Про джерела патентної інформації
http://www.rupto.ru

РосПатент
http://www.nopiracy.com/

Сервер «боротьби» і інформації з (о) піратами
http://www.ropnet.ru/referent/vvin/ referent.html

Сервер компанії «Ропнет»
http://knock-knock.com/jr.htm

Сервер по комп'ютерах і комп'ютерних злочинах
http://www.softwareprotection.com/

Сервер порад, як забезпечити себе від несанкціонованого використання програмних об'єктів (тобто піратства) за допомогою авторських прав, торгових знаків, патентів, контрактного права
http://www.les.org/ http://www.lesi/org http://www.thinkvsa.com/ http://www.barnsides.com/inventions

Сервери траферу технологій і ліцензування будь-яких видів інтелектуальної власності
http://www.patent-mcci.ru

СоюзПатент
http://autm.rice.edu/autm

Спеціально для викладачів Вузів
http://www.oiml.org

Стандартизації в Internet
http://infobusiness.com.ua

Українська бібліотека договорів і документів
http://www.sta.gov.ua

Українська державна податкова адміністрація
http://www.ukrpravo.com

Українське право
http://www.lawukraine.com

Український каталог правових ресурсів
http://www.expert.com.ua

Український НДІ судової експертизи
http://www.wiseowI.org.ua

Український Центр з питань банкрутства «Мудра Сова»
http://www.uatm.com.ua

Українські торгові марки (реєстрація)
http://dbs.demos.su

Універсальна база даних по законодавству
http://www.law.uki-.cc

Універсальний сайт з IB і КАП
http://\\ \\ \\ .crime-research.org

Центр досліджування комп'терної злочинності в Україні

http://\\ \\ \\ .hri.ca/

Центр інформації з за\ист\ прав людини {Human Right Internet) 1

http://madein.ru/intralex7

Юридична система «ЮСИС» і

http://\\ \\ \\ .gahtan.com/techlaw

Юридичний довідниковий сервер по комп'ютерній справі й інформаційним технологіям

http://urist.com.ua

Юридичний сайт Наталії Плешкової ,

http ://\ч \\ w .ukraine-global.com.ua/index-ie.html

Юридичні послуги від «Україна — 1 Глобал»

http://in\ entorw orld.com

Як розвивати творче мислення і про патенти


2.3. Конституція України, Кримінальний кодекс та Кодекс України про адміністративні правопорушення стосовно питань захисту інтелектуальної власності

Конституція України, яка була прийнята на п'ятій сесії Верхов­ної Ради України 28 червня 1996 p., має певні статті, які охороня­ють інтелектуальну, творчу діяльність громадян.

Так, у Статті 41 декларується, що: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності» і далі: «Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної влас­ності є непорушним».

У Статті 54 наголошується: «Громадянам гарантується свобода літературної, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди ».

Кримінальний кодекс України був прийнятий сьомою сесією Вер­ховної Ради України і введений у дію з 1 вересня 2001 р. Зокрема він має Статтю 176 «Порушення авторського права і суміжних прав», у якій записано: «Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, ...їх незаконне тиражування та розповсюдження..., а також інше ви­користання чужих творів, комп'ютерих програм і баз даних, об'єк­тів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, —

• караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, з конфіскацією...

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо важкому розмірі, —

• караються штрафом від двохсот до восьмисот неоподатковува­них мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією...».

Крім цієї окремої Статті, у Кримінальному кодексі України існує цілий Розділ XVI «Злочини у сфері використання ЕОМ (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж», де є Стаття 361 про кримінальну від­повідальність за «незаконне втручання в роботу ЕОМ (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж»; Стаття 362 про «Викрадення, при­власнення, вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем»; стат­тя 363 про «Порушення правил експлуатації автоматизованих елект­ронно-обчислювальних систем».

Більш детальну інформацію стосовно цих та інших статей Кри­мінального кодексу України можна отримати за адресою:www.codex.kiev.ua

Кримінальний кодекс України

Ст. 136 — «Порушення авторських прав»

«Випуск під своїм ім'ям або інше привласнення авторства на чу­жий твір науки, літератури та мистецтва, незаконне відтворення абс розповсюдження такого твору, — караються виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від 50 до 120 мінімальних роз­мірів зарплати».Кодекс України про адміністративні правопорушення

ст. 1643 - «Недобросовісна конкуренція»

«Неправомірне використання:

фірмового найменування знаку для товарів і послуг або будь-яко­го маркування товару;

неправомірне копіювання:

форми,


упаковки,

зовнішнього оформлення,

а так само

імітація,

копіювання,

пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені —

тягне за собою накладання штрафу від ЗО до 44 неоподатко­вуваних мінімальних доходів громадян

з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини».

«Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам ін­шого підприємця — від 5 до 9 неоподаткованих мінімальних доходів громадян;

...розголошення комерційної таємниці... — від 9 до 18 неоподат­кованих мінімальних доходів громадян.

Ст. 1649 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуаль­них творів чи фонограм — від 10 до 1000 неоподаткованих мінімаль­них доходів громадян».

Ст. 169 — «Передача замовнику або у виробництво документа­ції, яка не відповідає вимогам стандартів — від 3 до 40 неоподат­кованих мінімальних доходів громадян».2.4. Правова база в сфері охорони використання комп'ютерних програм та баз даних

Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в умовах ви­никнення глобальної інформаційної інфраструктури привертають все більше уваги з боку працівників різних країн, тому що в різних країнах ключові поняття авторського права, такі як право на від­творення, публічне виконання, публічне сповіщення, публічний по­каз, розповсюдження, використання цитат, відтворення товару в особистих цілях, відтворення примірників твору для навчання, від­творення творів бібліотеками та архівами інтерпретуються по-різ­ному, а для мережених технологій ці поняття ще зовсім не вироблені. Все більш розмитою стає межа між творчістю та інтерпретацією вже існуючих даних, між твором та його копією.

Ситуація значно ускладнюється з розвитком глобальних мереж, зокрема — Internet, у якій відсутні поняття національних кордонів, а постійне збільшення швидкості комунікацій та інтенсифікація інформаційних процесів призводить до збільшення мобільності ма­теріальних та інформаційних об'єктів, виробництво, розповсюджен­ня та правова охорона яких вже не може бути здійснена за допомо­гою діючого законодавства. Закони, при створенні яких суттєво використовувалось поняття національних кордонів, стають непри­датними до застосування. Все більше значення має швидкість фік­сації та реєстрації інформаційних об'єктів, що захищаються автор­ським правом, а також зручність та ефективність маніпулювання такими об'єктами. Слід зазначити, що число користувачів Internet вже досягає сотень мільйонів чоловік, тому ефективне вирішення проблем захисту прав інтелектуальної власності в цій сфері найближ­чим часом стане нагальною проблемою.

В цьому блоці законодавчої бази першочергового вирішення по­требують такі проблеми:

1. Проблеми захисту власне комп'ютерних програм та баз даних.

Правове регулювання відносин по створенню і використанню ком­п'ютерних програм і баз даних відбувається на національному і між­народному рівнях. На національному рівні таке регулювання забез­печується прийняттям відповідних законів, на міжнародному — укладенням відповідних конвенцій, угод.

У всіх розвинених країнах, які підписали Бернську конвенцію про охорону літературних та художніх творів, основною формою охо­рони комп'ютерних програм і баз даних є авторське право. Комп'ю­терні програми та бази даних віднесені до категорії об'єктів, що охо­роняються як літературні твори. В зазначених країнах ефективне використовуються достоїнства, властиві правовій охороні комп'ю­терних програм та баз даних нормами авторського права, і компен­суються його вузькі місця за рахунок застосування інших правових норм, зокрема патентного права.

Охорона комп'ютерних програм нормами авторського права за­кріплена в Бернській конвенції про оборону літературних і художніх творів, членом якої є Україна, Договорі Всесвітньої організації охо­рони інтелектуальної власності, з авторського права, і підписаному на Дипломатичній конференції 20 грудня 1996 року, директиві Єв­ропейських Співтовариств про правову охорону комп'ютерних прог­рам і баз даних від 14 травня 1991 року, Угоді Світової організації торгівлі про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС), дотримання положень якої є неодмінною умовою вступу України до COT.

В Україні охорона комп'ютерних програм та баз даних здійсню­ється відповідно до Закону України «Про авторське і суміжні пра­ва» , що в основному відповідає вимогам міжнародних конвенцій і угод, переважна більшість статей якого безпосередньо стосується й комп'ютерних програм і баз даних.

Разом з тим специфічні особливості комп'ютерних програм і баз даних утруднюють застосування до них усіх норм авторського пра­ва, яке не повною мірою задовольняє інтереси розробників комп'ю­терних програм, зокрема не захищає від запозичення принципів, ре­алізованих в них. До того ж, щоб правова охорона комп'ютерної програми чи бази даних найбільш повно відповідала вимогам сучас­ного рівня розвитку інформатики, недостатньо охорони комп'ютер­них програм та баз даних як літературних творів. У розвинених краї­нах застосовують системний підхід щодо охорони комп'ютерних програм та баз даних, який включає і можливість їх захисту патент­ним законодавством. Але в Україні згідно із Законом «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» програми для обчислювальних машин не можуть одержати правову охорону. Це практично лишає поза охороною винаходи, пов'язані з комп'ютерними програмами та базами даних, обмежує інтереси заявників України відносно їх прав в розвинених країнах. 1. Проблеми, пов'язані з мережевою специфікою Internet і необ­хідністю змін у діючому законодавстві та вироблення нових концепцій охорони авторського та суміжних прав.

 2. Проблема законодавчого врегулювання достатньо нової, а то­му і мало ще вивченої проблеми захисту імен доменів.

У сфері охорони комп'ютерних програм та боротьби з піратством зміст законодавчих актів має бути спрямований на такі аспекти:

1. Удосконалення правової охорони комп'ютерних програм.

Навіть саме поняття «комп'ютерна програма» визначається за­конодавствами різних країн по-різному. А для такого часто та давно уживаного поняття як «база даних» немає єдиної думки серед пред­ставників різних міжнародних організацій щодо його визначення. Що вже казати про правові засади охорони цього об'єкта інтелек­туальної власності. Але треба зазначити, що поняття «база даних» виникло у 70-ті роки, що для комп'ютерної галузі вже майже до­історична епоха. А питання охорони таких нових об'єктів інтелек­туальної власності, як «інтелектуальна база даних», «база знань», «інтелектуальна система», «інформаційна технологія», «інтелек­туальна інформаційна технологія», які визначені сучасними стан­дартами, зокрема прийнятим в Україні Державним стандартом «Ін­телектуальні інформаційні технології» (ДСТУ 2481-94), ще навіть і не розглядались. Можна згадати про мережеві технології, у яких вже існують та динамічно розвиваються абсолютно нові типи об'єк­тів інтелектуальної власності, охорона яких вже ніяким чином не може бути здійснена за допомогою діючого законодавства.

У вирішення проблеми можна визначити певні ключові аспекти.

Але перш за все, це — вивчення, застосування та участь у роз­робці міжнародних стандартів у галузі охорони комп'ютерних прог­рам (пред усім — термінологічних).

Тому зараз у цій галузі відбувається інтенсивне створення нових підходів для розробки таких законодавчих актів, відбуваються чис­ленні зустрічі та наради, де наша країна також має брати участь.

2. Удосконалення нормативно-правової бази в галузі охорони
прав інтелектуальної власності в Інтернет.

Домен — символьне уявлення IP-адреси (наприклад, www.info-art.ru). IP-адреса, що визначає місце розташування інфрмації в ме­режі «Інтернет», виражений у цифровій формі. Але в даний час від­сутні будь-які державні акти, що регулюють питання виникнення, експлуатації і розпорядження доменними іменами. Більш того, да­ний термін, як, у тім, і вся понятійна база мережі Інтернет, жодного разу не згадується в жодному законодавчому акті.

Реєстратор доменних імен не несе ніякої відповідальності за реа­льні правові порушення. Це означає, що домен, наприклад, з ім'ям www.qwerty.ua, що функціонував у мережі, за рішенням суду моле бути відібраний у його заявника (власника) через порушення прав Не товарний знак або фірмове найменування. Від особи, що розпоря­джалася доменом, також можуть зажадати відшкодування збиткх або компенсації за використання чужого об'єкта інтелектуальної власності, наприклад, зареєстрованого знака обслуговування по кла­су зв'язку qwerty.

Щоб доменне ім'я для електронної пошти, віртуального аба фі­зичного серверу, що служить для індивідуалізації в Інтернеті, стале дійсним і повноправним об'єктом інтелектуальної власності, що охо­роняється вітчизняним законодавством, рекомендується можливим здійснити перенос об'єкта Інтернет — доменного імені в поле права інтелектуальної власності, тобто, зареєструвавши доменне ім'я і або його істотну частину в якості словесного товарного знаку.3. Удосконалення законодавства про авторське право, так і де законодавства про патентне право.

Щодо охорони комп'ютерних програм нормами авторського пра­ва, то, крім існуючих норм у законі України «Про авторське право і суміжні права», необхідно законодавчо закріпити спеціальну статтю про охорону комп'ютерних програм, значення термінів, що стосу­ється їх охорони. Слід законодавчо закріпити також право на дер­жавну реєстрацію комп'ютерних програм і процедуру його здійснен­ня. Важливо додати положення про те, що закон не застосовується до мов програмування, синтаксису і алгоритмів комп'ютерних прог­рам, які використовуються при їх створенні, до комп'ютерних прог­рам спрямованих на завдання шкоди, шкідливий вплив на інші прог рами і засоби. Підлягають забороні імпортування, виготовлення, поширення і використання апаратних засобів або надання послуг, метою яких є зняття технічного захисту з комп'ютерних програм. Слід закріпити права законного користувача на виготовлення її ко­пій, дозволених ліцензійною угодою, або ж однієї копії за умови, що така копія необхідна для використання програми або виключно за­пасної копії для заміни законно набутої на випадок, якщо остання пошкоджена або втрачена.

Щодо охорони комп'ютерних програм і баз даних нормами па­тентного права, то в патентні закони необхідно внести уточнення, що патентнонездатними є комп'ютерні програми як такі. Відносини, що регулюються патентним законодавством діють у тій частині, в якій вони не звужують охорони і не суперечать законодавству про авторське право.

4. Внесення змін та доповнень до відповідних кодексів України,
що передбачають посилення відповідальності за порушення
прав на об'єкти інтелектуальної власності з урахуванням
необхідної боротьби з піратством.

В Україні практично відсутні норми адміністративного і кримі­нального права, спрямовані на припинення протиправних дій, по­в'язаних з комп'ютерними програмами. Необхідна розробка кон­кретних адміністративно-правових і кримінально-правових заходів, спрямованих на попередження і невідкладне припинення контра-фактних дій. До порушників прав на комп'ютерні програми і бази даних слід запровадити ордери на обшук та інші профілактичні про­цедури цивільного права. Кримінальна практика повинна включати конфіскацію піратських копій, накладення арешту на матеріали і обладнання, виготовлену продукцію, позбавлення порушників волі за злочини у великих розмірах.5. Запровадження комплексного підходу до правової охорони
комп'ютерних програм і баз даних.

Правова охорона комп'ютерних програм і баз даних може здійс­нюватись не лише нормами авторського права і патентного права, а й договірним правом, законодавством про недобросовісну конкурен­цію, про охорону комерційних таємниць. Так, договори на створен­ня і використання комп'ютерних програм доцільно виділити в спе­ціальну групу договорів у Цивільному кодексі України. Існуюче піратство на рівні використання алгоритмів, реалізованих у ком­п'ютерній програмі може завдавати відчутної шкоди їх виробникам. Такі дії розглядаються як противоправні в тому випадку, якщо алго­ритм, використовуваний в комп'ютерній програмі, є конфіденційною інформацією і підпадає під комерційну таємницю.Концепція правової охорони використання комп'ютерних прог­рам і баз даних.

Комп'ютерні програми та бази даних, як специфічні об'єкти ін­телектуальної власності, повинні мати особливий статус правової охорони. Поряд з авторським правом вони повинні охоронятися па­тентним договірним правом, законодавством про недобросовісну конкуренцію, про охорону комерційних таємниць.

Найбільшого розвитку глобальна інформаційна структура набу­ла протягом останніх років і тому не встигла ще зазнати повного законодавчого врегулювання. Але з огляду на те, що ця інфраструк­тура все більше і більше втілюється в повсякденне життя, з її до­помогою здійснюється продаж-купівля, розповсюдження інформації і іноді як результат, порушення прав окремих суб'єктів, таке за­конодавче регулювання є вкрай необхідним.

Основними проблемами, які потребують додаткового досліджен­ня та вирішення, є: 1. Встановлення уніфікованої термінології, що стосується інфор­маційної сфери.

 2. Забезпечення охорони комп'ютерних програм та баз даних, а саме встановлення:
 • основних засад правової охорони використання комп'ютер­них програм та баз даних.

 • переліку випадків, що кваліфікуються як неправомірне ви­користання комп'ютерних програм і баз даних.

 • санкцій за неправомірне використання комп'ютерних прог­рам та баз даних.
 1. Вирішення проблем, пов'язаних з мережевою специфікою In­ternet і необхідністю змін у діючому законодавстві та вироб­лення нових концепцій охорони авторського та суміжних прав.

 2. Законодавче врегулювання проблеми захисту імен доменів, а саме: з метою надання доменному імені для електронної пош­ти, віртуального або фізичного серверу, що служить для на­дання індивідуалізації в Інтернет, статусу об'єкта інтелекту­альної власності, що охороняється вітчизняним законодав­ством, вважається за доцільне здійснити перенос об'єкта Ін-тернет-доменного імені в поле права інтелектуальної влас­ності шляхом реєстрації доменного імені і/або його істотної розпізнава тт юї частини в якості товарного знаку.

Розпочати роботи щодо владнання перелічених програм вважа­ється за доцільне з розробки «концепції правової охорони викорис­тання комп'ютерних програм і баз даних». Така Концепція вже роз­роблялась в Держпатенті України, але не була прийнята з огляду на дуже загальний характер та відсутність будь-яких суттєвих поло­жень. Крім того, текст Концепції не переглядався з моменту її роз­робки, а саме 1998 року.

Вважається за доцільне розробити новий варіант Концепції, що буде складатися з наступних розділів: 1. Перелік термінів, що використовуються.

 2. Основні засади правової охорони використання комп'ютерних програм та баз даних.

 3. Перелік випадків, що кваліфікуються як неправомірне вико­ристання комп'ютерних програм та баз даних.

 4. Умови виникнення відповідальності за неправомірне викорис­тання комп'ютерних програм та баз даних.

Крім того Концепція буде містити перелік нормативно-правових актів, що мають бути розроблені з метою забезпечення охорони прав на інтелектуальну власність в інформаційній сфері. Загальну струк­туру Закону України «Про охорону програм для електронних обчис­лювальних машин і баз даних» можна представити наступним чином:

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Основні поняття.

Стаття 2. Відношення, які регулюються даним законом.

Стаття 3. Об'єкт правової охорони.

Стаття 4. Умови визнання авторського права.

Стаття 5. Авторське право на базу даних.

Стаття 6. Термін дії авторського права.

Стаття 7. Сфера дії даного закону. Розділ 2. ВИНЯТКОВІ АВТОРСЬКІ ПРАВА

Стаття 8. Авторство.

Стаття 9. Особисті права.

Стаття 10. Майнові права.

Стаття 11. Передача майнових прав.

Стаття 12. Майнові права на програму для ЕОМ.

Стаття 13. Право на реєстрацію. Розділ 3. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ЕОМ І БАЗ ДАНИХ\М. Антонов ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ І КОМП'ЮТЕРНЕ АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Стаття 14. Використання програми для ЕОМ або бази даних за договором із право власником.

Стаття 15. Вільне відтворення та адаптація програми для ЕОМ або бази даних.

Стаття 16. Вільний перепродаж примірника програми для ЕОМ або бази даних. Розділ 4. ЗАХИСТ ПРАВ

Стаття 17. Порушення авторського права. Контрафактні при­мірники програм для ЕОМ або бази даних. Стаття 18. Захист прав на програму для ЕОМ і баз даних. Стаття 19. Арешт контрафактних примірників програм для ЕОМ і бази даних.

Стаття 20. Інші форми відповідальності.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка