Інтелектуальна власність


Система колективних антенСкачати 13.64 Mb.
Сторінка21/35
Дата конвертації16.04.2016
Розмір13.64 Mb.
#10874
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35

Система колективних антен — комплекс пристроїв для прийому програм, що транслюються по радіо і телебаченню однією або кіль­кома трансляційними станціями, і передача цих програм по кабелю одному контингенту абонентів, які звичайно не могли приймати по­дібні передачі або задовольнятися якістю приймання від звичайних індивідуальних антен.

Скетч (начерк, ескіз) — попередній варіант рисунку, картини, плану або карти чи зафіксований начерк літературного, драматич­ного, наукового або музичного твору. Оригінали начерків є об'єк­тами авторського права.

Склад патентного фонду — сукупність характеристик фонду, що визначають перелік країн, патентні документи яких наведені у фон­ді; видів патентних документів і класифікаційних рубрик, що від­повідають термінам фонду.

Скульптура — художній твір, втілений у формі реальних або абс­трактних тримірних фігур. Рельєфи або статуї, що становлять час­тину твору архітектури, також є творами скульптури.

Службовий винахід — винахід, створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця винахідника.

Співавторство — створення об'єктів інтелектуальної власності в результаті спільної праці двох або більше фізичних осіб.

Сповіщення

в ефір — сповіщення творів, виконань, фонограм, передач органі­зацій мовлення для загального відома шляхом передачі по радіо або телебаченню (за винятком кабельного телебачення), зокрема через супутники. Під сповіщенням творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення в ефір розуміється приймання сиг­налу з наземної станції на супутник і передача сигналів із супут­ника, за допомогою яких твори, виконання, фонограми, передачі організацій мовлення можуть бути доведені до загального відома незалежно від фактичного приймання їх публікою; для загального відома виконання або фонограми — передача для публіки будь-яким засобом, крім ефірного мовлення, звуків ви­конання або звуків чи відображень звуків, записаних на фоно­граму. Сповіщення для загального відома включає доведення звуків або відображень звуків, записаних па фонограму до слу­хового сприйняття публікою; для загального відома за допомогою проводових засобів зв'язку — трансляція твору, виконання, фонограми, радіо- або телепрог­рами у вигляді звуків або образів через кабельну мережу для приймання широким колом осіб, не обмежених певними осо­бами, що належать до приватних груп; по кабелю — сповіщення твору, фонограми, передачі організацій мовлення для загального відома за допомогою кабелю, прово­ду, оптичного волокна або за допомогою аналогічних засобів. Спорудження твору архітектури — реалізація плану будівницт­ва спроектованої будівлі.Спосіб як об'єкт винаходу — процеси виконання дій над мате­ріальним об'єктом за допомогою матеріальних об'єктів. Спосіб як об'єкт винаходу характеризується наявністю дії або сукупності дій, порядком виконання дій у часі, а також режимом і використанням речовин, пристроїв, штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин і тварин.

Спотворення твору — будь-які внесені до твору зміни, що спот­ворюють справжнє значення або ж форму його вираження і є пору­шенням особистих немайнових прав.

Справедлива винагорода — винагорода, що належить за вико­ристання творів авторів, за виконання, використання фонограм та радіо- і телепередач, що охороняються авторським правом, у роз­мірах і порядку, що відповідають відповідним нормам і діють при видачі дозволів на такі види використання.

Строк дії авторського права на твір, опублікований анонімно або під псевдонімом — авторське право на твір, опублікований анонім­но або під псевдонімом діє протягом 50 років від дати правомірного опублікування такого твору. Якщо протягом зазначеного строку ав­тор твору, опублікованого анонімно або під псевдонімом, розкриє свою особу або його особа не буде викликати сумніву, то застосо­вується загальне положення строку дії охорони авторського права протягом усього життя автора і 50 років після його смерті.

Строк охорони — час дії виключних прав на об'єкт інтелектуаль­ної власності, передбачений чинним законодавством.

Субліцензія — надання права на ліцензію третім особам, засте­режене в певній виключній або невиключній ліцензії. За обсягом суб­ліцензія за звичай відповідає простій ліцензії. Винагорода, одержу­вана ліцензіатом за надання субліцензії, розподіляється, як правило, між ним і ліцензіаром. Ліцензіат виступає як агент ліцензіара і не мо­же перевищувати надані йому повноваження.

Субтитрування кінематографічного твору — творча і виробнича діяльність, яка полягає в здійсненні перекладу з мови оригіналу філь­му на іншу мову і фіксування цього перекладу написами спеціально на фільмокопії. Право на спорядження кінематографічного твору суб­титрами за звичай становить частину права на переробку для кіно.

Суміжні права — права, що надаються для охорони інтересів ви­конавців, виробників фонограм та організацій радіотелепередач що­до їх діяльності у зв'язку з публічним використанням творів авто­рів, всіляких виступів артистів або доведення до загального відома подій, інформації або будь-яких звуків чи зображень.

Супутник — будь-який пристрій, що перебуває в позаземному просторі, здатний передавати сигнали;

прямого мовлення — супутник, здатний перетворювати несучі програми сигнали з космосу для прямого приймання публікою;

ретранслятор — супутник, що передає несучі програму сигнали, які потім перетворюються відповідною наземною станцією для прийняття публікою.

Супутникова мережа — супутникова система або частина її, що складається з одного супутника та діючих разом з ним земних станцій.

Суспільне надбання — сфера всіх творів, які можуть бути вико­ристані будь-якою особою без будь-якого договору, переважно через закінчення строку охорони або відсутності міжнародного документа, який забезпечує охорону стосовно іноземних творів.

Сценарій


літературний — короткий виклад якого-небудь драматичного тво­ру для театру, радіо і телебачення або кінематографічного тво­ру. Цей термін використовується також у значенні режисерсь­кого сценарію або постановочного проекту фільму.

режисерський — закінчена письмова форма кінематографічного твору, що містить, крім літературного сценарію, також деталь­ні описи персонажів, декорацій та всіляких звукових ефектів, сценічні ремарки.

Твір — будь-який твір науки, літератури, мистецтва, що відпо­відає вимогам авторського права;

анонімний — твір, випущений у світ без зазначення прізвища або псевдоніму його автора;

архітектурний — твір в галузі мистецтва спорудження будівель, що містить креслення, ескізи і моделі, а також збудовані будівлі та споруди, у тому числі паркову і ландшафтну архітектуру, планування міст тощо;

аудіовізуальний — твір, призначений як для зорового сприйнят­тя, так і для слухового сприйняття, який складається з серії пов'язаних між собою зображень та супроводжуючих їх звуків, записаних на відповідному матеріалі з використанням відпо­відних механізмів;

графічний — художній твір, створений шляхом нанесення зоб­ражень і (або) фарб на плоску поверхню (рисунки, картини, гравюри);

драматичний — зібрані разом описи взаємопов'язаних дій та роз­думи однієї або кількох осіб, які призначені для виконання на сцені і відображають реальну дійсність шляхом драматичного виконання;

картографічний — всі види атласів, карт, планів, картосхем неза­лежно від їх форми та виду носія інформації: аерокосмофото-карти, аерокосмофотоплани, аерокосмофотосхеми, їх похідна продукція; цифрові карти і плани (цифрові моделі місцевості), інша картографічна інформація на магнітних носіях, їх прог­рамне забезпечення; картографічний зміст глобусів, рельєфні карти і плани, похідні пластичні твори; рекламна картографіч­на продукція; схеми, ескізи, ілюстрації, що стосуються геогра­фії, топографії, картографії, архітектури тощо;

кінематографічний — зображення, що нанесені на чутливу плівку і чергуються в певній послідовності для показу у вигляді філь­му, в основному із звуковим супроводом;

колективний — твір, створений двома або більше фізичними осо­бами за ініціативою і під керівництвом фізичної особи з умовою, що твір буде опубліковано останньою під своїм іменем;

літературний — оригінальний письмовий твір белетристичного, науково-технічного або практичного змісту, незалежно від його цінності та призначення;

музичний — художній твір, що складається із всіляких сполу­чень звуків з текстом або без тексту, призначений для вико­нання на музичних інструментах і (або) за допомогою голосу;

музично-драматичний — драматичний твір, що містить також музичні елементи, які звичайно становлять з текстом драма­тичного твору єдине ціле, утворюючи спільний твір;

науковий — твір, в якому всі питання розглядаються відповідно до наукового підходу;

неопублікований — твір, не доведений до загального відома шля­хом опублікування незалежно від того, чи був він обнароду­ваний яким-небудь способом чи ні;

оригінальний — первісний твір, на основі якого можуть створю­ватися похідні твори;

письмовий — твір, втілений у письмовій формі, якими б не були знаки фіксації;

похідний — твір, заснований на іншому похідному творі. Його ори­гінальність полягає у здійсненні переробки раніше існуючого твору або в творчих елементах його перекладу на іншу мову. Похідні твори охороняються без завдання шкоди авторському праву на раніше існуючий твір;

прикладного мистецтва — твір мистецтва, створений ручним чи промисловим способом, що має функції практичного користу­вання або перенесений на предмет практичного користування;

раніше існуючий — твір, який використовується для створення похідного твору шляхом його перетворення або шляхом засто­сування його в новому творі, або шляхом використання його в цілому чи частково в збірнику. Права автора раніше існуючого твору повинні дотримуватися авторами похідних творів;

складений — збірник, складений з раніше існуючих творів, однак без особистої участі авторів таких творів. Автором складеного твору є особа, яка створила складений твір без будь-якої шкоди авторському праву авторів інших складових частин такого твору;

спільний — твір, створений двома або більше авторами;

створений за замовленням — твір, створений відповідно до угоди між автором та іншою фізичною або юридичною особою, що за­мовила авторові певний твір за погоджену з автором винагороду;

створений за наймом — твір, створений в порядку виконання службових обов'язків або службового завдання роботодавця (службовий твір). Авторське право на такий твір належить його автору. Виключне право на використання службового твору належить особі, з якою автор перебуває в трудових відносинах (роботодавцю), якщо в договорі між ним і автором не перед­бачене інше;

тримірний, що стосується географії, геології, топографії, архі­тектури та інших галузей науки — оригінал творіння у тримір­ній матеріальній формі, що служить різноманітним цілям ін­телектуальної діяльності;

усний — твір, створений і обнародуваний за допомогою усної мо­ви. Авторсько-правове законодавство обмежує охорону автор­ського права на політичні промови та промови, виголошені при судочинстві, або на лекції, звернення та аналогічні усні твори, виголошені публічно, виключним правом на складені збірники таких усних творів, дозволяючи таким чином публічне їх ви­користання в будь-яких інших творах;

фотографії — фіксація світлового або іншого випромінювання спо­собом, що дозволяє створювати зображення, незалежно від тех­нології (хімічна, електронна або інша) такої фіксації. Окремо взятий кадр аудіовізуального твору не є твором фотографії;

хореографічний — композиція рухів для танцю на сцені або будь-яка інша об'єднана одним задумом система жестів, створена для виконання під музику. Хореографічні твори підлягають охо­роні авторським правом;

художній — творіння інтелектуальної праці, звернене до естетич­ного сприйняття людини. Категорія художніх творів містить твори живопису, рисунки, твори скульптури, гравюри, твори архітектури та фотографії, музичні твори, твори прикладного мистецтва.

Текст до музичних творів — короткі ритмічні тексти пісень, ство­рені для перекладання на музику або для раніше існуючої мелодії. Тексти та відповідна музика часто становлять спільний твір.

Телебачення — виробництво і розповсюдження аудіовізуальних передач і програмі.

Телерадіоорганізація (редакція, студія, агентство, об'єднання, асоціація:, компанія, радіостанція тощо) — юридична особа, яка за реєстрована в установленому чинним законодавством порядку і має право виробляти та розповсюджувати телерадіопередачі і програми.

Телерадіопрограма — сукупність телерадіопередач, що транс­люються безпосередньо або в запису.

Тимчасова правова охорона винаходу — заявленому винаходу а дати публікації відомостей про подану заявку надається тимчасова правова охорона в обсязі формули опублікованої заявки; фізична абс юридична особа, що використовує заявлений винахід у зазначений період, сплачує патентовласнику після одержання ним патенту гро­шову компенсацію, розмір якої визначається угодою сторін; тим­часова правова охорона не вважається чинною, якщо прийнято рі­шення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якогс вичерпані.

Технічний результат — характеристика технічного ефекту, влас­тивості, явища, що можуть бути отримані при здійсненні винаходу. Наводиться в розділі опису «Суть винаходу» при розкритті завдання (проблеми), на вирішення якої спрямований винахід.

Тотожне рішення — рішення завдання, що збігається за своєю технічною суттю з розглянутим рішенням.

Трансляція — розповсюдження телевізійних або радіомовних програм за допомогою технічних засобів зв'язку.

Укладач баз даних — фізична або юридична особа чи особи, які контролюють або відповідають за істотний вклад в складання бази даних.

Умови авторського договору — авторський договір повинен перед­бачати: способи використання твору (конкретні права, що надаються таким договором); строк і територію, на які передається право; розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання твору, порядок і строк її виплати, а також інші умови, які сторони вважатимуть істотними. За відсутності в авторсь­кому договорі умови про способи використання твору (конкретні пра­ва, що передаються за авторським договором), договір вважається укладеним на такі способи використання твору, які можуть вважа­тися необхідними для досягнення наміру сторін, наявного під час укладення договору. За відсутності в авторському договорі умови щодо строку, на який передається право, договір може бути розір­ваний автором після п'яти років від дати його укладення, якщо ко­ристувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до ро­зірвання договору. За відсутності в авторському договорі умови пре територію, на яку передається право, дія права, що передається за договором, обмежується територією України.

Фольклор — твори усної народної творчості (думи, казки, частів­ки, прислів'я, пісні тощо), що відображають сподівання співтова­риства, його активну та соціальну самобутність. Форми фольклору містять, зокрема, мову, літературу, музику, танці, ігри, міфологію, обряди, звичаї, ремесла та інші види художньої творчості. Фольк­лорні цінності передаються, як правило, усно, шляхом імітації або іншим способом.

Фонова музика — відповідні музичні твори, що використовують як допоміжний супровід іншого подання або події, особливо щодо створення кінофільмів та радіотелевізійних програм. Музичні твори, що охороняються, можуть бути використані як фонова музика за дозволом правоволодільця музичного твору і твору, який вона по­винна супроводжувати, в межах обмежень авторського права. Фо­нова музика може бути також написана за замовленням для певної програми.

Фонограма — запис звуку виконання (мови, музики або умов­ного сигналу чи інших звуків), крім звуків у формі запису, включе­ного до кінематографічного або іншого аудіовізуального твору, на матеріальному носієві.

Форма — засіб вираження змісту твору способом, що піддається відтворенню.

Формальність — дія, необхідна з точки зору встановлення по­рядку; в галузі охорони інтелектуальної власності деякі країни все ще вимагають дотримання, наприклад, таких традиційних формаль­ностей, як проставлення знаку охорони авторського права, депону­вання, реєстрація або застереження про створення твору в цих краї­нах тощо.

Форма як спосіб вираження твору — метод, за допомогою якогс можливе сприйняття твору, наприклад, виконання, декламування, фіксація, створення матеріальної форми тощо.

Формула (у заявці на патент або в патенті) — патентні дома­гання; формула, що містить сукупність істотних ознак винаходу (корисної моделі), достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Формула служить для визначення обсягу правової охорони, наданої патентом.

Фотокопія — відтворення твору за допомогою фотографії або ана­логічного процесу.

Функції організації, що управляє майновими правами на колек­тивній основі — організація, що управляє майновими правами на колективній основі, повинна виконувати від імені представлених нею володільців авторських і суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень наступні функції: погоджувати з користува­чами розмір винагороди та інші умови видачі ліцензій; надавати лі­цензії користувачам на використання прав, управлінням яких зай­мається така організація; погоджувати з користувачами розмір винагороди в тих випадках, коли ця організація займається збором такої винагороди без видачі ліцензії; збирати передбачену ліцензіями винагороду; розподіляти і виплачувати зібрану винагороду володіль­цям авторських і суміжних прав, яких вона представляє; здійсню­вати будь-які юридичні дії, необхідні для охорони прав, управлінням яких займається така організація; здійснювати іншу діяльність від­повідно до повноважень, одержаних від володільців авторських і суміжних прав.

Хрестоматія — навчальний посібник, що становить собою збір­ник зібраних творів письменників або вчених чи їх частин. Укладач хрестоматії має на неї авторське право за умови, що добір матеріалів відзначається оригінальністю.

Художня література — категорія літературних творів, що скла­дається, в основному, з вигаданих елементів розповіді.

Цитата з твору — відносно короткий уривок твору, що викорис­товується в іншому творі для того, щоб довести або зробити зрозу­мілим яке-небудь твердження автора, або посилатися на погляди іншого автора в оригінальному формулюванні. Цитати з творів, які вже були доведені до загального відома, відповідно до закону від­носяться до сфери вільного використання за умови, що їх обсяг не перевищує обсягу, виправданого в даному конкретному випадку.

ТЕЗАУРУС

Читання (декламування) твору — усне подання літературного твору в присутності слухачів або шляхом передачі за допомогою яких-небудь технічних засобів або процесів.

Штам — сукупність клітин, що мають загальне походження і характеризуються однаковими стійкими ознаками.

Штам мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин як об'єкт винаходу — індивідуальні штами і консорціуми мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин.

Юридична особа — фірма (компанія, організація, підприємство, установа), що володіє правами і виступає при виконанні покладених на неї функцій, зокрема при укладенні майнових угод, від свого імені як самостійний суб'єкт цивільних прав і обов'язків і, отже, здатна бути позивачем (відповідачем) у суді, арбітражі (третейському суді).

Юрисдикція — правова сфера, на яку поширюються повнова­ження певного державного органу.АнтоновоЛОГІЯ — Закони автора книги стосовно інтелектуальної власності і комп'ютерного авторського права

Інтелект — це те, що водночас і є і немає, та перевірити це неможливо

1. Інтелект — це розкіш, а не привід до дії.

2. Інтелект не зникає і не народжується, він постійно присутній,
але його кількість обмежена, а кількість людства безупинне
зростає.

3. Ніколи не запитуй, що таке інтелект і що таке щастя, а особ-


ливо — що таке інтелектуальне щастя — бо спочатку природ-
но були інстинкти, потім — почуття, потім — рухи, потім —
слова, тобто інтелект і щастя — це слова і тільки цього варті.

4. Розумним можеш ти не бути, а інтелектчиком — повинен.

5. Не інтелектствуй взагалі, твори конкретно і щиро.

6. Інтелектуальна власність — це те, що Ваше доти, поки Ви пре


це не виголосили.

7. Лекція чи промова може бути інтелектуальною власністю до-


ти, поки Ви її читаєте немовлятам.

8. Інтелект може довести Вас до розумного, вічного, доброго, як-


що у Вас вистачить терпіння.

9. Якщо інтелект заважає творити — треба його загубити.

10. Інтелект — це можливість творити, модернізовувати, удоско-
налювати та псувати.

11. Як не наголошуй: інтелект, інтелект — коли в голові пусто —


не виросте навіть капуста.

 1. Інтелект — це дія людини розумної, та збочення — нерозумної.

 2. Не треба мати інтелект, потрібно жити у злагоді.

 3. Розумний не інтелекствує — він накопичує.

 4. Твій інтелект — це твоє майно, а твоя творчість — це вже як складеться.

 5. Інтелект — це щось з розряду нереального та блакитно-мрій­ливого.

 6. Якщо інтелект статичний, то все що ви в нього не добавите, тільки зробить гірше.

 7. Якщо інтелект являє собою практичну цінність, то вважайте, що Ви залежна людина.

 8. Інтелект зростає доти, доки не сягне висот Ваших низин.

 9. Цінність інтелекту пропорційна кількості впроваджень.

 10. Складність інтелекту дорівнює складності думок для його опису.

 11. Якщо інтелект бездоганний, то його носій небезпечний.

 12. Якщо інтелект працює неперервно, очікуйте у найближчий час чогось несподіваного і небезпечного.

 13. Найбільшу небезпечність становить інтелект, коли він справ­но відпрацював 50 років.

 14. Інтелект, який можна замінити, це не інтелект, це — процес.

 15. Інтелект, який можна поцупити — це марнотратство.

 16. Якщо інтелект захищений — Ви власник, якщо захищений інтелект поцуплено — Ви власник немайнової власності.

 17. Якщо ви знаєте, як захищати свій інтелект, не радійте дов­го — завжди знайдеться такий ідіот, який цього не знає і вико­ристає його.

 18. Захищати треба не інтелект, а творчість.

 19. Те, що залежить від інтелекту, завжди буде або модернізоване або зіпсоване — що однаково шкідливо.

 20. Різні похибки інтелекту — це творчість, різні похибки твор­чості — це новаторство.

 21. Інтелектуальні гроші — це гроші плюс інтелект, хоча інте­лект не завжди коштує цих грошей.

 22. «Розмитий» інтелект — це безперервна творчість.

 23. Не сумуй за інтелектом, і за тобою ніхто не буде сумувати.

 24. Демагогія інтелекту — це шлях досягнення зоряного шляху.

 25. Будь-який інтелект беззахисний перед недолугістю.

 26. Не застосовуйте до інтелекту силу, краще використайте ком­п'ютер.

38. За допомогою інтелекту можна довести що завгодно — аби
Вас вистачило часу.

39. Перший міф про інтелект — інтелект існує.

40. Другий міф про інтелект — інтелект існував завжди.

41. Третій міф про інтелект — інтелект буде існувати споконвіку

42. Інтелект немовляти вищий за Ваш інтелект, але це немож-
ливо
почути.

43. Найвища інтелектуальна робота завжди намагається зайняти


найнижчий ієрархічний рівень.

 1. Інтелектуальна власність завжди знаходить тих, хто хоче її привласнити, не маючи на це авторського права.

 2. Правила для інтелектуала:
 • не фонтаніруй потужно;

 • тримайся подалі від іншого інтелектуала;

 • оточуй себе розумними, які розуміють тільки тебе;

 • розмовляй з керівництвом тільки про те, чого воно не розуміє;

 • не дискутуй стосовно перевірених фактів;
 • не сперечайся з розумними, а з дурнями — краще помовч;

 • завжди посміхайся, навіть коли нічого не розумієш;

• більше слухай — є шанс щось зрозуміти;

• якщо відповідь на своє запитання Вас не задовольняє, за­дайте терпляче своє питання ще раз;

• йдучи на роботу, запевняй себе, що це найулюбленіша твоя робота;

• якщо підлеглий задає питання, на яке Ви не знаєте відпові­ді, — щиро посміхніться і ласкаво поплескайте його по плечу;

• сягайте високого службового становища за рахунок своїх підлеглих;

• коли залишаєте свою роботу невчасно, рухайтесь швидше, ніж звичайно, — керівництво не встигне задати Вам незруч­не питання.46. Правила інтелектуальної творчості:

 • думати треба багато, але не тільки про гроші;

 • творити можеш ти завжди і всюди, але про це необов'язкове всім повідомляти;
 • коли думаєш про гроші — ховай очі, бо в них світиться валюта;

 • творити — твори, але не поспішай впроваджувати;

 • якщо багато думати, то немає часу працювати;

 • багато працювати — шкідливо, а багато думати — необо­в'язково;

 • у творчості можна отримати задоволення, але остерігайся отримувати його нескінченно; все має початок та неперед-бачуваний кінець;

 • не витрачай часу, щоб довести що неправий — це зроблять оточуючі;

 • зусилля і час витрачені на творчість, не повернеш; краще забий цвях, посади дерево, виховай дитину;

 • інтелект з часом перетворюється на бажання, а бажання — на невдоволеність, а невдоволеність руйнує; висновок: бійся свого інтелекту;

 • не інтелекствуй забагато; краще збирай і класифікуй те, що тебе оточує,— збагатієш.
 1. Один інтелект може нагадувати тисячі людей, але тисячі лю­дей не завжди бажають нагадувати один інтелект.

 2. Загублений власний інтелект, можливо, принесе Вам більше, ніж знайдена чужа думка.

Творчість — це процес, що не ходить, не бігає, не стрибає, а здійснюється

 1. Творчість — порадник розумного та засмічувач довкілля.

 2. Бажаєте творити — зачиніть вікна, двері, дружині купіть пу­тівку на курорт, дітей та онуків «подаруйте» сусідам.

 3. Хто ніколи не творив, той завжди щасливим був.

 4. Творчість спати не дає, розум — людину псує.

 5. Зірка творчості тягне за собою ледачого та незрячого; освічує шлях роботящого.

 6. Не створюй будь-що, краще перепочинь.

 7. Зірка творчості зрадлива — тож не гайте час дарма і не тисніть на «гальма».

 8. Творити можеш ти завжди, навіть і без інтелекту, коли є час, бажання, гроші.

 9. Як тільки Ви щось створили пристойне, так чекайте на гостей непристойних.

 10. Створивши раз, створивши два, ти зупинись, оглянься, і зро­зумієш, що творити три — це зайве.

Каталог: load
load -> Розробила завідуюча ібмц світлична А. В
load -> Михаил Ефимович Литвак Психологический вампиризм
load -> Г. П. Артемов. Политическая социология
load -> Адиз кусаев о себе
load -> Исследование в области глубинной психологии
load -> О.І. Пилипенко Превентивна педагогіка. Навчальний посібник
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Переднє слово
load -> Ваганова А. Я. Основы классического танца
load -> Донецька загальноосвітня школа №61

Скачати 13.64 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка