Інтелектуальна власністьСкачати 13.64 Mb.
Сторінка20/35
Дата конвертації16.04.2016
Розмір13.64 Mb.
#10874
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

Комп'ютерна програма — сукупність інструкцій у вигляді слів, кодів, схем або в іншому вигляді, яка, будучи виражена в машино-читній формі, приводить комп'ютер у дію для досягнення певної ме­ти або результату. Комп'ютерна програма включає також підготовчі матеріали, одержані в процесі її розробки, та породжені нею аудіо­візуальні відображення.

Конвенція — міжнародний договір (угода) щодо спеціального пи­тання (наприклад, з охорони промислової власності).

Конкурентоздатність об'єкта техніки — сукупність властивостей об'єкта, що визначає його здатність як товару відповідати вимогам ринку у певний момент (інтервал) часу. Конкурентоздатність об'єк­та техніки, як правило, забезпечується в тому випадку, якщо об'єкт характеризується високим технічним рівнем, відповідністю вимогам і стандартам країн-імпортерів, фірм-покупців, патентною чистотою і патентним захистом, прийнятною ціною, пільговими умовами пла­тежу тощо.

Конкуренція — боротьба між товаровиробниками за більш ви­гідні умови виробництва та збуту товарів.

Контрафакція — підробка; порушення авторського права в ре­зультаті відтворення і розповсюдження чужого твору, порушення виключного права патентоволодільця, несанкціоноване викорис­тання товарних знаків, як правило, виробів, що вже зарекоменду­вали себе тощо. Відносно аудіовізуальних записів, фонограм або їх дублікатів, то виготовлення контрафактних примірників може та­кож бути порушенням відповідних суміжних прав. Такі копії, як правило, підлягають конфіскації.

Конфіскація контрафактної продукції — вилучення якої-небудь продукції за рішенням суду, конфісковані можуть бути також мате­ріали і обладнання, що використовуються для виробництва контра­фактної продукції.

Кон'юктурні дослідження — Вид науково-дослідної діяльності, в основі якої вивчення можливості реалізації продукції на товарно­му ринку і патентоліцензійної ситуації. Кон'юктурні дослідження включають аналіз попиту і пропозиції на ринку, дозволяють дати певні рекомендації по оптимізації структури експорту й імпорту. Ос­новними джерелами кон'юктурної інформації є: загальноекономічна і галузева статистика; загальноекономічні і галузеві техніко-еконо­мічні публікації; фірмові публікації; каталоги, реклама, виставки, ярмарки, закордонні відрядження, наукові симпозіуми; відомості, що отримуються зі збутової мережі технічного обслуговування, у результаті опитування споживачів; послуги фірм-консультантів; економічна розвідка.

Країна, в якій запитується охорона — держава, в якій охорона повинна бути забезпечена відповідно до даної конвенції з авторського права стосовно даного використання певного твору.

Країна першого опублікування — країна, в якій твір було впер­ше опубліковано і яка повинна розглядатися як країна походження опублікованого твору.Країна походження — це поняття вживається для того, щоб ви­значити можливість охорони твору в країнах, що приєдналися де певної конвенції, або встановити взаємність стосовно країни, з якоі ймовірно походять твори.

Лекція — виступ на певну тему з метою навчання, інформування з питань суспільного, державного життя, розвитку літератури, нау­ки, мистецтва.

Листи — приватні послання, написані до певних адресатів, які охороняються авторським правом.

Лібретто — текст, написаний з метою створення музично-дра­матичного твору.

Літографія — художній твір, створений шляхом нанесення ри­сунку на спеціальний камінь (або метал) для одержання кольорових відбитків.

Ліцензіар — фізична або юридична особа, що володіє охоронним документом на об'єкт промислової власності і виступає в ліцензій­ному договорі як сторона, що надає іншій стороні (ліцензіату) право на використання об'єкта промислової власності, що охороняється.

Ліцензіат — фізична або юридична особа, що має намір викорис­товувати об'єкт промислової власності і виступає в ліцензійному договорі як сторона, що приймає на себе право на використання об'єк­та промислової власності, що охороняється, надане ліцензіаром, на умовах, передбачених ліцензійним договором.

Ліцензійний договір (ліцензійна угода) — торгова угода, за якою одна зі сторін (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності предмета ліцензії, що охороняється.

Ліцензійний платіж — форма винагороди ліцензіара, передбаче­на ліцензійним договором. У світовій ліцензійній торгівлі зустріча­ються різні види ліцензійних платежів: паушальні платежі, платежі у вигляді періодичних відрахувань (роялті), передача ліцензіару цін­них паперів тощо. Найчастіше застосовуються паушальні платежі та роялті.

Ліцензія — дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється, на умовах, визначених у ліцензійному договорі;

виняткова — надання ліцензіату виключного права на викорис­тання предмета ліцензії на умовах, обумовлених у ліцензійному договорі. При цьому за ліцензіаром зберігаються права на вико­ристання предмета ліцензії в частині, не переданій ліцензіату;

невиключна (проста) — надання ліцензіату прав на використання предмета ліцензії з одночасним збереженням таких самих прав за продавцем. При цьому за ліцензіаром зберігаються права на використання предмета ліцензії. Продаж невиключної ліцензії дозволяє ліцензіару продавати декілька простих ліцензій різ­ним зацікавленим особам;

пакетна — примусове включення до предмета ліцензії (поряд із на­данням прав на потрібну ліцензіату технологію) морально за­старілої, малозначущої технології. Пакетна ліцензія використо­вується як тактичний засіб для підвищення вартості ліцензії;

перехресна («крос-ліцензія») — взаємна переуступка прав юри­дичними особами при укладанні ліцензійного договору. Пере­хресна ліцензія використовується у випадках, коли партнери не можуть здійснювати свою виробничу і (або) комерційну діяль­ність, не порушуючи прав один одного;

повна — ліцензія, відповідно до якої ліцензіар надає ліцензіату усі права на використання об'єкта інтелектуальної власності без яких-небудь обмежень на весь строк дії, що залишився, охо­ронного документа;

поворотна — надання ліцензіару права на використання удоско­налень об'єкта техніки або технології, розроблених ліцензі-атом. Умови поворотної ліцензії оформлюються, як правило, у вигляді відповідного розділу в тексті основного ліцензійного договору;

примусова — дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється, який видається компетентним державним органом без згоди власника охоронного документа за рішенням судових органів або іншого органу державного управ­ління з виплатою його власнику відповідної компенсації. При цьому умови використання об'єкта інтелектуальної власності та розмір компенсації визначає орган, що прийняв рішення про видачу примусової ліцензії. Майнові права — суб'єктивні цивільні права, що мають певний економічний зміст.

«Малі права» — вираз для позначення прав на недраматичне ви­конання музичних творів з відповідним текстом або без нього.

Мережа кабельного мовлення — мережа кабельного телебачення або радіомовлення, що є електронним засобом масової інформації, яка розповсюджує всі програми споживачам шляхом одно- або дво-спрямованого (діалогового) закритого режиму розповсюдження ін­формації, який не може бути використаний споживачами (абонен­тами) для зв'язку між собою. Міжнародна класифікація

винаходів (МПК) — єдина система класифікації, яка створена в рамках Страсбурзької угоди про міжнародну класифікацію ви­находів (набула чинності 07.10.75 р.) і містить всі патентні документи (опубліковані заявки, патенти на винаходи, автор­ські свідоцтва тощо);

промислових зразків — дворівнева класифікація виробів, що ви­користовується під час експертизи та реєстрації об'єктів, за­явлених і визнаних як промислові зразки;

товарів і послуг в цілях реєстрації (МКТУ) — єдина система кла­сифікації, яка використовується під час експертизи та реєстрації товарних знаків. Одна частина МКТУ (з 1 по 34 клас) стосу­ється класифікації товарів, інша (з 35 по 42 клас) — класи­фікації послуг. Наведені в переліку, що додається до заявки, товари і послуги повинні бути позначені термінами, які вико­ристовуються МКТУ. Міжнародна охорона авторських прав — охорона, здійснювана на підставі міжнародних (багатосторонніх) і двосторонніх угод. Ос­новними міжнародними угодами в галузі охорони авторських і

суміжних прав є: Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 p.), Всесвітня конвенція про авторське праве (1952 p.), Договір ВОІВ про авторське право (1996 p.). Договір ВОІЕ про виконання і фонограми (1996 p.), Римська конвенція про охо­рону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мов­лення (1961 p.), Женевська конвенція про охорону інтересів вироб­ників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (1971р.), Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сиг­налів, що передаються через супутники (1974 p.).

Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної влас­ності — функціонує з 1970 p., є правонаступником «Об'єднаних бю­ро з охорони інтелектуальної власності» (БІРШ), виконує організа­ційні (адміністративні) функції щодо більшості міжнародних угод як у сфері охорони промислової власності, так і до угод у сфері охо­рони авторських і суміжних прав.

Мікрофільм — фотокопія у зменшеному масштабі, що виготов­ляється головним чином у бібліотеках та архівах і відтворює книги, статті, документи з метою їх збереження та в інших цілях, що не порушують закон.

Мовлення (телебачення і радіомовлення) — передача на віддаль звукової і (або) візуальної інформації за допомогою електромагніт­них хвиль, які розповсюджуються пристроями для передачі і прий­маються необмеженою кількістю телерадіоприймачів.

Модель — втілена в матеріальній формі конструкція твору мис­тецтва або виробу. Модель є шаблоном для промислового виготов­лення твору мистецтва або для виготовлення промислового виробу.

Музичний автомат — автоматичний програвач звукозаписів, що включається при опусканні в нього монет. Зачіпає так звані «малі права», здійснювані організаціями з колективного управління май­новими правами авторів.

Назва

винаходу — повинна точно і коротко визначати предмет винахо­ду, відповідати заявленому обсягу прав і розкривати родове по­няття предмета винаходу відповідно до загальноприйнятої або галузевої технічної термінології;твору — невід'ємна частина твору, яка є його ідентифікатором і повинна згадуватися у зв'язку з усіма випадками використання творів, до яких застосоване право на визнання авторства.

Народна творчість — творіння, що часто створені невідомими особами і складаються з характерних елементів традиційної худож­ньої спадщини, які розвиваються і зберігаються етнічною общиною або окремими особами і відображають традиційні творчі погляди та­кої общини, включаючи народні казки, народну поезію, народні тан­ці і п'єси, художні форми народних обрядів тощо.

Національний режим — основний принцип більшості міжнарод­них конвенцій і договорів з охорони інтелектуальної власності, від­повідно до яких володільці інтелектуальної власності (відповідно до згаданих конвенцій і в межах сфери їх дій) користуються, крім краї­ни походження, у всіх інших договірних державах тими ж правами, які надаються власним громадянам країни, де запитується охорона.

Національний фільм — створений суб'єктами кінематографії України фільм, виробництво якого здійснено в Україні і авторське право або право власності на який повністю або частково належить суб'єктам кінематографії України.

Невизначене коло осіб — особи, яким суть об'єкта промислової власності може стати відомою не в зв'язку з їх службовою діяльністю.

Немайнові права — суб'єктивні цивільні права, що не мають еко­номічного змісту (право на авторство, на ім'я; право приймати рі­шення про обнародування твору; право забороняти згадування імені автора, якщо автор твору бажає залишитися анонімом; право вибору псевдоніму у зв'язку з використанням твору; право заперечувати про­ти зміни твору без дозволу автора, проти його спотворення і проти будь-якого посягання на твір; право на вилучення твору з публіч­ного користування тощо).

Новизна — критерій охороноздатності: визначається за сукуп­ністю знань, так званим «рівнем техніки». Вирішення задачі визна­ють новим, якщо воно не є складовою частиною рівня техніки.

Новини дня — інформація про останні події або факти, надана пресою, телерадіомовленням та іншими засобами масової інформації і яка не є твором, що підлягає охороні авторським правом.

«Ноу-хау» — повністю або частково конфіденційні знання, що містять відомості технічного, економічного, адміністративного, фі­нансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх отримала.

Об'єкт

авторського права — Твори науки, літератури і мистецтва, у том> числі книги, брошури, статті, комп'ютерні програми; усні тво­ри (виступи, лекції, промови, проповіді тощо), твори створені для сценічного показу (музичні з текстом і без тексту; драма­тичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та ін.); аудіовізуальні твори; скульптури, картини, малюнки, гра­вюри, літографії тощо; твори архітектури; фотографії; твори прикладного мистецтва, якщо вони не охороняються законо­давством про охорону промислової власності; ілюстрації, кар­ти, плани, ескізи, пластичні твори, що відносяться до географії, геології, топографії, архітектури та інших галузей науки; сце­нічні обробки творів і фольклору, придатні для сценічного по­казу; похідні твору (переклади, адаптації, аранжування, інші переробки творів і обробки фольклору); збірники творів, обро­бок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, включаючи бази даних, інші складові твору за умови, що вони є результатом творчої праці з добору, координації або упорядкування змісту тощо;

винаходу — продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин) та спосіб;

корисні моделі — конструктивне виконання пристрою, що харак­теризується взаємним розміщенням елементів;

ліцензії — права, що передані за ліцензійною угодою;

промислового зразка — рішення зовнішнього виду виробу;

суміжних прав — виконання, фонограми і програми мовлення;

товарного знака — позначення для відрізнення товарів і послуг, вироблених і наданих одними виробниками від однорідних то­варів і послуг, вироблених і наданих іншими виробниками;

топографії інтегральних мікросхем — зафіксоване на матеріаль­ному носії просторово-геометричне розташування сукупності еле­ментів інтегральної мікросхеми і з'єднань між ними. При цьому інтегральною мікросхемою вважають мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функ­цій електронної схеми, елементи і з'єднання якої неікрільно формовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що є основою такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Обмеження прав — положення законодавства в сфері охорони інтелектуальної власкості, що обмежують виключні права власника охоронного документа. Основними видами таких обмежень є перед­бачені законом випадки вільного використання об'єктів інтелек­туальної власності, примусові ліцензії тощо.

Обнародування твору — вчинена за згодою автора дія, яка впер­ше робить твір доступним для загального відома шляхом його опуб­лікування, публічного показу, публічного виконання, передачі в ефір або іншим способом.

Обсяг


(патентної) охорони — межі правової охорони об'єкта промис­лової власності (обумовлені, наприклад, формулою винаходу); переданих прав — обсяг ліцензії або часткової поступки автор­ського права. Обсяг переданих прав обмежується використан­ням, передбаченим договором на використання, або обсягом прав, необхідних для звичайної діяльності наймача або замов­ника при укладанні договору. Одночасне видання — твір вважається випущеним у світ одно­часно в кількох країнах, якщо він випущений у двох або більше краї­нах протягом тридцяти днів після його першого опублікування. У цих випадках усі відповідні видання можуть розглядатися як впер­ше опубліковані.

Озвучення фільму — творча і виробнича діяльність, яка полягає в заміні звукового ряду фільму на інший, несинхронний, що передає зміст мовного ряду фільму.

Опис винаходу — виклад суті винаходу, складений за затвердже­ними правилами.

Опублікування (випуск у світ) — випуск в обіг примірників твору чи фонограми за згодою автора або іншого володільця авторських і суміжних прав у кількості, що задовольняє розумні потреби публіки шляхом продажу, здачі в найом, публічного прокату або шляхом іншої передачі права власності чи права володіння примірником тво­ру або фонограми. Під опублікуванням розуміють також надання доступу до твору, фонограми через електронні системи інформації.

Опублікування запису виконання або фонограми — пропози­ція примірників запису виконання або фонограми публіці за згодою правоволодільця і за умови, що примірники пропонуються публіці в розумній кількості.

Опціонна угода (опціон на ліцензію) — угода, що передує ліцен­зійній угоді, відповідно до якої потенційний ліцензіат одержує право на більш детальне ознайомлення з об'єктом інтелектуальної влас­ності, який цікавить його (як правило в процесі апробації предмета ліцензії у власному виробництві) для прийняття рішення про укла­дання ліцензійного договору на використання зазначеного об'єкта відповідно до попередньо узгоджених умов. До закінчення строку опціонної угоди, як правило, нікому іншому не можуть бути надані аналогічні права.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) — міжурядова організація, створена у 1946 році, яка діє на підставі Статуту як спеціалізована установа ООН. Цілі ЮНЕСКО полягають у досягненні міцного миру, безпеки і добробуту народів шляхом розвитку міжнародного співробітництва в галузі освіти, нау­ки, культури, авторського права.

Оригінальність твору — стосовно авторських творів означає, що це власний твір автора, не скопійований повністю або в основному з іншого твору.

Офіційні акти законодавчого, адміністративного або юридичного характеру — законодавчі акти, судові постанови та інші рішення органів влади; норми і стандарти, що стосуються промислових ви­робів і різних служб; постанови адміністративних органів і їх офі­ційні переклади; офіційні акти авторським правом не охороняються.

Охоронний документ — документ, що підтверджує право його власника на об'єкт інтелектуальної власності.

Паризька конвенція по охороні промислової власності1883 р.) — міжнародна угода, що передбачає загальні принципи охорони про­мислової власності, яку відкрито для участі будь-яких держав (участь в Конвенції залежить лише від готовності даної держави прийняти на себе відповідні зобов'язання). Основними принципами охорони промислової власності є принцип національного режиму та принцип пріоритету. Участь у Паризькій конвенції може розглядатися як од­не з необхідних умов участі в інших міжнародних угодах.

Патент — охоронний документ, що видається компетентним дер­жавним органом (патентним відомством);

ввізний — патент, виданий на основі діючого іноземного охорон­ного документа (патенту або авторського свідоцтва) на винахід;

додатковий — патент, виданий на додатковий винахід;

європейський — патент, виданий Європейським патентним ві­домством (ЕПВ) відповідно до Європейської патентної конвенції (ЕПК);

залежний — патент, виданий на винахід, технічно залежний від іншого винаходу, запатентованого третьою особою;

зонтичний — патент на винахід, формула якого дозволяє охопи­ти цілу галузь техніки;

регіональний — патент, виданий національним або міжурядовим органом, що має право видавати патенти, які діють більш ніж в одній державі;

явочний — патент, виданий на винахід без перевірки його від­повідності критеріям патентоспроможності. Патентна грамота — офіційний бланк для оформлення патенту. Патентна грамота видається в одному екземплярі незалежно від кіль­кості власників патенту.

Патентна документація — сукупність патентних документів. Патентна інформація — будь-який вид інформації, що міститься в патентних документах.

Патентна угода — угода між юридичними особами про можливе використання патенту.

Патентна чистота — юридична властивість об'єкта техніки, що полягає в можливості його використання в даній країні без пору­шення діючих на її території охоронних документів виключного пра­ва. Документами, що засвідчують чистоту об'єкта техніки, є звіт про патентні дослідження і патентний формуляр. Перевірка на па­тентну чистоту здійснюється при проведенні патентних досліджень на стадіях узагальнення й оцінки результатів наукових досліджень, розробки проектної документації на об'єкт техніки, розробки робочої документації і випробування дослідних зразків, а також при сер­тифікації, експорті та експонуванні продукції, продажу ліцензій.

Патентні дослідження — наукові дослідження, пов'язані з ви­значенням рівня техніки та тенденцій розвитку об'єктів техніки, їх­ньої патентоспроможності та патентної чистоти на основі патентної і науково-технічної інформації.

Патентний документ — офіційно опублікований (а також неопуб-лікований) документ, що містить відомості про результати науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших подібних робіт, заявлених або визнаних об'єктами промислової власності, а також відомості про охорону прав винахідників, власників охоронних до­кументів.

Патентний повірений — громадянин, якому відповідно до зако­нодавства надане право на представництво фізичних та юридичних осіб перед патентним відомством та організаціями, що входять де єдиної державної патентної системи.

Патентний фонд — упорядковане зібрання патентних докумен­тів і довідково-пошуковий апарат до нього, а також нормативно-методичні та інші матеріали з питань охорони промислової власності.

Патентний формуляр — документ про стан об'єкта з огляду на­явності в ньому об'єктів промислової власності, що охороняються. Патентний формуляр містить також інформацію про патентну чис­тоту об'єкта техніки. Правила оформлення патентного формуляра встановлюються державним стандартом.

Патентовласник — фізична або юридична особа, якій належить патент на об'єкт промислової власності.

Патентоспроможність (охороноздатність) — відповідність об'єкта промислової власності критеріям, наявність яких відповідно до чин­ного законодавства необхідна для надання заявленому об'єкту пра­вової охорони.

Патент-аналоги — патенти, видані в різних країнах на той самий винахід.

Паушальний платіж — виплати ліцензійної винагороди у вигляді зафіксованої в ліцензійній угоді суми повністю або в розстрочку.

Передача організації мовлення — передача, створена самою ор­ганізацією ефірного або кабельного мовлення чи за її замовленням за рахунок її коштів іншою організацією.

Переклад — вираження форми письмових або усних творів мо­вою, відмінною від мови оригіналу.

Перелік товарів і (або) послуг, для яких реєструється знак — один із найважливіших документів заявки на реєстрацію товарного знака, в якому товари і послуги групуються по класах МКТУ, по­значаються визначеними термінами, що дозволяють ідентифікувати товар, призначений для визначення об'єму правової охорони товар­ного знака.

Переробка для кіно — переробка раніше існуючого твору певно­го жанру для створення кінематографічного твору.

Переробка (обробка) — зміна жанру раніше існуючого твору в результаті переробки або зміни твору в межах одного й того самого жанру з метою пристосування й до інших умов використання. Пере­робка творів інших авторів, що охороняються авторським правом, здійснюється тільки за дозволом правовласника.

Переробки твору літератури і мистецтва — створення похідного твору в результаті будь-якої необмеженої переробки раніше існу­ючого твору.

Переробник (обробник) — особа, що здійснює переробку (оброб­ку) твору і вважається автором переробленого (обробленого) твору.

Пільга по новизні — пільговий термін, у межах якого розкриття суті об'єкта промислової власності до подання заявки не перешко­джає видачі патенту.

Плагіат — подання або пропозиція як свого власного твору ін­шого автора, в цілому або частково, в більш або менш зміненій формі чи контексті.

План спорудження — графічне подання споруджуваного об'єкта у тримірній проекції. Подібний оригінальний план є об'єктом ав­торського права.

Плейбек — заміна голосу актора в аудіовізуальному творі голо­сом іншого виконавця шляхом синхронізації звуку останнього з ру­хами рота та іншими діями артиста, що показується на екрані.

Позовна давність — встановлений законом строк для захисту пра­ва за позовом особи, право якої порушено.

Показ пантоміми — виконання твору за допомогою жестів, поз і міміки без слів. Пантоміма визначається як твір.

Показ твору — демонстрація оригіналу або примірника твору без­посередньо або на екрані за допомогою плівки, діапозитиву, телеві­зійного кадру або інших технічних засобів, а також демонстрація окре­мих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності.

Порушення

авторського права — несанкціоноване використання твору, ще охороняється авторським правом, у тих випадках, коли дозвіл на його використання передбачений законом; несанкціоноване використання об'єкта інтелектуальної власності; виключного права власника охоронного документа — несанкціо­новане використання об'єкта інтелектуальної власності; суміжних прав — посягання на права артистів-виконавців, ви­робників фонограм і радіомовних організацій. Посмертне видання — перше опублікування твору після смерті автора.

Постановочний проект фільму — детальна технічна програма для постановки кінематографічного твору або телевізійної п'єси, яка містить всі елементи літературного та режисерського сценаріїв із роз­ташуванням сцен у найбільш зручній для зйомки послідовності, неза­лежно від остаточної структури твору, яка слідом за цим склада­ється з відповідних частин наявного матеріалу.

Посягання на твір — всі форми обходження з твором або його ви­користання, що завдає шкоди художній цінності твору або репутації його автора. Подібні дії є порушенням особистих немайнових прав.

Права


автора — всі наявні компоненти авторського права на твори, ще стосуються різних методів або аспектів використання творів;

виконавця — виконавцеві стосовно його виконання належать на­ступні виключні права: право на ім'я; право на захист вико­нання від будь-якого спотворення або іншого посягання, здат­ного завдати шкоди честі та достоїнству виконавця; право на використання в будь-якій формі, включаючи право на одержан­ня винагороди за кожний вид використання виконання. Виключ­не право використання виконання означає право здійснювати або дозволяти здійснювати наступні дії: передавати в ефір або сповіщати для загального відома по кабелю виконання, якщс викорустовуване для такої передачі виконання не було раніше передано в ефір або не здійснюється з використанням запису; записувати раніше не записані виконання; відтворювати запис виконання; передавати в ефір або по кабелю запис виконання, якщо первісно цей запис був зроблений не з комерційною метою; здавати у прокат опубліковану з комерційною метою фонограму, на якій записано виконання. Це право при укладенні договору на запис виконання на фонограму переходить до виробника фоно­грами. При цьому виконавець зберігає право на винагороду за здавання в прокат примірників такої фонограми; виробника фонограми — виробнику фонограми стосовно його фо­нограми належать виключні права на використання фонограми в будь-якій формі, включаючи право на одержання винагороди за кожний вид використання фонограми. Виключне право на використання фонограми означає право здійснювати або дозво­ляти здійснювати наступні дії: відтворювати фонограму; пере­роблювати або будь-яким іншим чином змінювати фонограму; розповсюджувати примірники фонограми, тобто продавати, зда­вати їх у прокат тощо; імпортувати примірники фонограми з метою розповсюдження, включаючи примірники, виготовлені за дозволом виробника цієї фонограми. Якщо примірники пра­вомірно опублікованої фонограми введені до цивільного обігу шляхом їх продажу, то допускається їх подальше розповсю­дження без згоди виробника фонограми і без виплати винаго­роди. Право на розповсюдження примірників фонограми шля­хом здавання їх у прокат належить виробникові фонограми незалежно від права власності на ці примірники. Виключні права виробника фонограми можуть передаватися за договором іншим особам;

організації кабельного мовлення — організації кабельного мов­лення стосовно її передачі належать виключні права викорис­товувати передачу в будь-якій формі і давати дозвіл на вико­ристання передачі, включаючи право на одержання винагороди за надання такого дозволу. Виключне право давати дозвіл на використання передачі означає право організації кабельного мовлення дозволяти здійснення наступних дій: одночасно спо­віщати для загального відома по кабелю її передачу іншій ор­ганізації кабельного мовлення; передавати передачу в ефір; за­писувати передачу; відтворювати запис передачі; сповіщати передачу для загального відома у місцях із платним входом. Виключне право організації кабельного мовлення не поширю­ється на випадки, коли запис передачі було здійснено за згодою організації кабельного мовлення;

організації ефірного мовлення — організації ефірного мовлення стосовно її передачі належать виключні права використовувати передачу в будь-якій формі та давати дозвіл на використання передачі, включаючії право на одержання винагороди за надан­ня такого дозволу. Виключне право давати дозвіл на викорис­тання передачі означає право організації ефірного мовлення до­зволяти здійснення наступних дій: одночасно передавати в ефір її передачу іншій організації ефірного мовлення; сповіщати пе­редачу для загального відома по кабелю; записувати передачу; відтворювати запис передачі; сповіщати передачу для загаль­ного відома у місцях із платним входом. Виключне право ор­ганізації ефірного мовлення не розповсюджується на випадки, коли запис передачі був здійснений за згодою організації ефір­ного мовлення;

що передаються за авторським договором — майнові права мо­жуть передаватися за авторським договором.

Усі права на використання твору, прямо не передані за авторсь­ким договором, вважаються непереданими. Предметом авторського договору не можуть бути права на використання твору, невідомі на момент укладення договору.

Право

доступу до творів образотворчого мистецтва — автор твору образо­творчого мистецтва має право вимагати від власника твору мож­ливості здійснення права на відтворення свого твору;на демонстрування фільму — виключне або невиключне право на демонстрування (публічний показ) фільму. Право демонстру­вання фільму складається з: кінотеатрального права (демонст­рування фільмокопій на кіноплівці в певних для цього при­міщеннях: кінотеатрах, кіноустановках); право публічного комерційного відео (демонстрування фільмокопій на відеоно-сієві в призначених для цього і обладнаних спеціальною відео-проекційною апаратурою приміщеннях або в приміщеннях, безпосередньо не пов'язаних з демонструванням фільмів, об­ладнаних відеопроекційною апаратурою або телевізійними прий­мачами); телевізійного права (демонстрування фільмокопій на відеоносієві або кіноплівці каналами мовлення ефірного, супут-никового, кабельного телебачення платного і безкоштовного);

на механічне відтворення — право автора на відтворення літе­ратурних, драматичних або музичних творів у формі записів (фо­нограм або аудіовізуальних записів), здійснюваних механіч­ним способом в найширшому значенні цього слова, включаючії електроакустичні та електронні способи; на переробку — право на нову екранізацію раніше існуючого тво­ру, вже переробленого з цією ж метою; розповсюдження фільму — виключне або невиключне право на тиражування, продаж, передачу в прокат (оренду) фільму. Пра­во розповсюдження фільму складається з: кінотеатрального пра­ва (тиражування фільмів, їх здавання у прокат, оренду); права домашнього відео (тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продаж, прокат населенню); права публічного комерційно­го відео (тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продаж, передача в прокат, оренду для публічного показу через відеопро-екцію); телевізійного права (тиражування фільмокопій на ві­деоносіях, їх продаж, передача в прокат для публічного показу каналами мовлення телебачення);

слідування (право часткової участі) — невід'ємне право, що на­дається автору і його спадкоємцям або іншим особам, уповно­важеним за законом після його смерті вимагати частку доходів від кожного публічного перепродажу примірників оригіналів творів образотворчого мистецтва протягом строку охорони,

Правовласник — особа, якій належить право на об'єкт інтелек­туальної власності.

Правонаступник — особа (фізична або юридична), до якої право переходить за законом.

Предмет утилітарного значення — виріб, який виконує влас­тиву йому корисну функцію.

Примірник

оригіналу твору — твір у тій матеріальній формі, в якій він ство­рений при першій його фіксації. Примірником оригіналу пись­мового твору є рукопис;

твору — копія твору, виготовлена в будь-якій матеріальній формі;

фонограми — копія фонограми на будь-якому матеріальному но­сієві, яка виготовлена безпосередньо або опосередковано з фоно­грами і містить всі звуки або частину звуків, зафіксованих у цій фонограмі.

Принципи взаємності — один із принципів міжнародного права, що діє і в сфері інтелектуальної власності. Без врахування взаємних прав і обов'язків не може бути рівноправної угоди.

Припинення недобросовісної конкуренції — заходи, що забез­печують ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Пріоритет — першість у часі, що встановлюється в порядку, ви­значеному патентним законодавством;

виставковий — пріоритет, що встановлюється за датою показу екс­поната, що містить заявлений об'єкт промислової власності на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці на тери­торії держави-учасниці Паризької конвенції по охороні промис­лової власності при дотриманні умов, встановлених Конвенцією; внутрішній — пріоритет, що встановлюється за датою надхо­дження більш ранньої заявки того ж заявника, що розкриває цей винахід, за умови, що заявка, по якій витребується такий пріоритет, надійшла протягом 12 місяців з дати надходження більш ранньої заявки; за виділеною заявкою — пріоритет винаходу, що встановлюється за датою надходження початкової заявки, що розкриває цей винахід, за умови, що виділена заявка надійшла до прийняття за початковою заявкою рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані, а у випадку видачі за зазначеною заявкою патенту — до дати реєстрації в Держав­ному реєстрі;

конвенційний — пріоритет, що встановлюється за датою подачі першої заявки в державі-учасниці Паризької конвенції з охоро­ни промислової власності при дотриманні заявником умов, вста­новлених Конвенцією; множинний — пріоритет, що вказується у вигляді декількох дат і передбачається для винаходів, охарактеризованих багатолан-ковою формулою, у відношенні окремих пунктів якої застосо­вуються різні підстави для встановлення пріоритету; Пристрій як об'єкт винаходу — конструкції, вироби та інші, що характеризуються наявністю конструктивного елемента (елементів) у зв'язку між елементами, їхнім взаємним розташуванням і формою виконання, а також параметрами (та іншими характеристиками) елемента і матеріалом, з якого він виконаний. Для характеристики

пристрою як об'єкта винаходу може залучатися середовище, що ви­конує функції елемента пристрою.

Програма — сукупність живого виконання і (або) запису, що скла­даються із зображень і (або) звуків, втілених у сигнали, що випро­мінюються з метою наступного розповсюдження.

Програмне забезпечення — детальний опис комп'ютерної прог­рами, яка визначає набір інструкцій, відповідних даній програмі, та всі види допоміжних матеріалів, призначених для забезпечення ро­зуміння або застосування комп'ютерної програми. Вихідна інфор­мація з програмного забезпечення розглядається як твір, що охо­роняється авторським правом.

Програмний сервіс — програма або ряд програм, поданих і роз­повсюджених за допомогою кабельних, ефірних, супутнико-кабель-них, супутнико-ефірних електронних засобів.

Продюсер — особа, що організовує і (або) фінансує театральні постановки, постановки кінематографічних творів, передачу по ра­діо радіотвору або виробництво фонограм. Як правило, продюсер не­се відповідальність за дотримання авторського права і суміжних прав на твори та інші об'єкти, що використовуються для постановки.

Продюсерська система — система в галузі кінематографії, яка в умовах кіноринку забезпечує взаємодію і функціонування всіх су­б'єктів кінематографії з метою виробництва, розповсюдження і де­монстрування (публічного показу) фільмів.

Прокат — надання примірників твору або фонограми у тимча­сове користування з метою одержання прибутку.

Промислова власність — юридичне поняття, що охоплює права на такі результати інтелектуальної діяльності, як винахід, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки та інші об'єкти, перед­бачені Паризькою конвенцією по охороні промислової власності.

Промислова застосовність — критерій охороноздатності, що ха­рактеризує можливість використання об'єкта промислової власності у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та ін­ших галузях.

Промови — всі види публічних виступів, підготовлені в письмо­вій формі або виготовлені експромтом.

Проповідь — промова на релігійні теми, виголошена публічно. Авторське право на проповідь регламентується нормами стосовно промов взагалі.

Прототип винаходу — аналог винаходу, найбільш близький до нього за сукупністю істотних ознак. При складанні формули вина­ходу в її обмежувальній частині вказуються ознаки винаходу, що збігаються з ознаками прототипу.

Пряма трансляція — безпосереднє розповсюдження теле- або ра­діопередач без попереднього запису і монтажу.

Псевдонім — вигадане ім'я, яке не розкриває справжню особу ав­тора, вибране ним для встановлення свого авторства.

Публікація — будь-яка інформація, віддрукована і доступна кож­ній зацікавленій особі.

Публічне виконання — подання творів, виконань, фонограм, пе­редач організацій ефірного і кабельного мовлення шляхом декла­мації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у жи­вому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів у місці або місцях, де виконання може сприйматися без необхідності здійснення сповіщення і де присутні або можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час. Публічним виконанням аудіовізуального твору є демонстрування зображень аудіовізуального твору в їх послідов­ності (з відтворенням супроводжуючих його звуків).

Публічний показ — будь-яка демонстрація оригіналу або при­мірника творів, виконань, передач організацій ефірного і кабельного мовлення безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, кадру або інших пристроїв чи процесів у місці чи місцях, де вико­нання може сприйматися без необхідності здійснення сповіщення і де присутні або можуть бути присутніми особи, що не належать до звичайного кола сім'ї або близьких знайомих сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час чи в різних місцях і в різний час. Публічним показом аудіовізуального твору є демонстрування окремих зображень аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності.

Публічний прокат — передача права володіння оригіналом або примірником твору без одержання прибутку організаціями, послуги яких призначені публіці, такими як бібліотеки та архіви.

Публічне сповіщення (сповіщення для загального відома) — спо­віщення в ефір по кабелю або іншим способом зображень і (або) зву­ків творів, виконань, фонограм, передач організацій ефірного і ка­бельного мовлення таким чином, що зазначені зображення і (або) звуки можуть бути сприйняті особами, які не належать до звичай­ного кола сім'ї, у місці або місцях, віддаленість яких від місця по­чатку сповіщення така, що без такого сповіщення зображення або звуки не можуть бути сприйняті в зазначеному місці чи місцях, неза­лежно від того, чи можуть зазначені особи приймати зображення чи звуки в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різ­ний час.

Радіо- або телемовлення — розповсюдження звуків і (або) зоб­ражень за допомогою радіохвиль для вільного приймання широкою аудиторією.

Радіопередача — будь-яка програма, передана в ефір.

Радіотвір — твір, створений з метою радіомовлення.

Реєстрація — запис відомостей про об'єкт інтелектуальної влас­ності або його правовий статус в офіційному реєстрі.

Режисер-постановник кінематографічного твору — провідний і в кінцевому підсумку відповідальний постановник кінематографіч­ного твору.

Реклама — спрямоване розповсюдження інформації про особи, споживчі властивості товарів або послуг з метою створення або під­вищення попиту на них.

Репрографічне відтворення (репродукування) — факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (збільшеному чи зменшеному) ори­гіналу або примірника твору (письмового чи іншого графічного тво­ру) шляхом фотокопіювання або іншими технічними засобами, ніж видання. Репрографічне відтворення не містить запис в електронній (включаючи цифрову), оптичній чи іншій формі, яку читає машина.

Ретрансляція — одночасна трансляція радіо- або телепрограми, що приймається з іншого джерела або пізніша трансляція раніше прийнятої та записаної програми.

Реферат винаходу — короткий виклад відомостей про винахід, Що містить назву, характеристику галузі техніки, до якої відносить­ся винахід, і (або) сферу застосування, характеристику суті із зазна­ченням технічного результату, що досягається. Реферат винаходу відноситься до числа документів, що містить заявка.

Речовина як об'єкт винаходу — оригінальна хімічна сполука (у тому числі високомолекулярна сполука, об'єкт генної інженерії) або композиція, або продукт перетворення, що характеризується в ос­новному якісним та кількісним складом.

Рисунок — художній твір, що становить собою зображення різно­манітних предметів або вигаданих елементів за допомогою ліній.

Рівень техніки — сукупність конкурентоздатних об'єктів тех­ніки, що визначають максимальні значення техніко-економічних показників на певний момент часу. Поняття «рівень техніки» по­в'язують зі ступенем втілення в новостворюваних (створених) об'єк­тах техніки перспективних науково-технічних ідей (рішень), що ре-зультуються в конкретних техніко-економічних характеристиках промислової продукції. До рівня техніки тільки для перевірки но­визни об'єкта промислової власності додатково включаються заяв­ки, які мають більш ранню дату пріоритету (крім відкликаних), по­дані до патентного відомства іншими особами.

Рішення за заявкою — документ, що містить висновки держав­ної науково-технічної експертизи за результатами перевірки заяв­леного об'єкта на відповідність встановленим вимогам.

Роботи, що не відносяться до творчих при створенні картогра­фічних творів — роботи, виконані відповідно до вимог чинних нор­мативно-технічних документів при технологічних процесах ство­рення або оновлення картографічних творів: роботи по підготовці картографічних творів до видання, видавничі роботи; технічне ре­дагування, коректура, інші види технічного характеру; надання ста­тистичних та інших вихідних довідкових даних і матеріалів; кон­сультування і рецензування, що не пов'язане з істотними змінами щодо змісту або форми твору тощо.

Роботодавець — керівник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяль­ності та господарювання, і фізичні особи, які використовують най­ману працю.

Розповсюдження

знаків, звуків, зображень — будь-який технічний прийом для пе­редачі творів або інших звукових і (або) відеограм та інформа­ції для широкого приймання публікою на віддалі за допомогою дротових або бездротових засобів зв'язку; (прокат) фільму — виготовлення фільмокопій (тиражування), продаж і передача їх у прокат юридичною або фізичною особою;

твору — пропозиція примірників твору широкій публіці або будь-якій її частині в основному через відповідні торговельні канали.

Роялті — періодичний платіж; виплата ліцензійної винагороди протягом ліцензійної угоди, починаючі від моменту випуску готової продукції: або у вигляді відрахувань від вартості творів за ліцензією продукції, або у формі відсотку від суми обігу щодо продажів чи від суми прибутку, або у вигляді зборів від одиниці виготовлюваної за ліцензією продукції; особливий різновид авторської винагороди, що становить частку автора в доходах, одержаних від використання йо­го твору.

Рукопис — оригінальний примірник письмового твору в тому ви­гляді, в якому його зафіксував автор. У більш широкому розумінні рукопис іноді розглядається як категорія, протилежна опубліко­ваним примірникам письмового твору, що включає всі неопубліко-вані примірники оригіналу.

Свідоцтво про реєстрацію товарного знака — охоронний доку­мент, що підтверджує право його власника на використання товар­ного знака і розпорядження ним, а також заборона його викорис­тання іншими особами.

Сигнал — створювана за допомогою електронних засобів несуча частота здатна передавати програми;

випромінюваний — сигнал, який несе програму, що приймається

супутником або проходить через нього; вторинний — сигнал, що отримується шляхом перетворення тех­нічних характеристик випромінюваних сигналів з проміжними записами або без них; несучий програми — генерована електронним генератором несуча частота, що передає програми радіомовних і телевізійних орга­нізацій через космічний простір; похідний — сигнал, що отримується шляхом модифікації техніч­них характеристик випромінюваного сигналу (в основному транс­ляції на широку аудиторію). Синхронізація — додавання усної мови та інших звукових ефек­тів до аудіовізуального запису (дублювання), здійснюване таким чи­ном, що вони і відповідні рухи губ та інші похідні на екрані дії пов­ністю синхронні. Спеціальним різновидом синхронізації є забезпечення аудіовізуального твору перекладеними іншою мовою діалогами у

виконанні інших осіб, ніж тих, хто грає в цьому творі. Право на пере­робку для кіно включає в себе право на синхронізацію перероблюваних творів.


Каталог: load
load -> Розробила завідуюча ібмц світлична А. В
load -> Михаил Ефимович Литвак Психологический вампиризм
load -> Г. П. Артемов. Политическая социология
load -> Адиз кусаев о себе
load -> Исследование в области глубинной психологии
load -> О.І. Пилипенко Превентивна педагогіка. Навчальний посібник
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Переднє слово
load -> Ваганова А. Я. Основы классического танца
load -> Донецька загальноосвітня школа №61

Скачати 13.64 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка