Інтелектуальна власністьСкачати 13.64 Mb.
Сторінка19/35
Дата конвертації16.04.2016
Розмір13.64 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35

Альтернативні ознаки винаходу — ознаки, виражені альтерна­тивними поняттями, що характеризують різні форми їхньої реаліза­ції. Використання альтернативних ознак для характеристики вина­ходу допускається за умови, що такі ознаки (у сукупності з іншими ознаками винаходу) забезпечують досягнення того самого технічногс результату.

Аналог винаходу — засіб того ж призначення, відомий із загаль­нодоступних джерел до дати пріоритету винаходу, що характери­зується сукупністю істотних ознак винаходу.

Анотація — короткий виклад змісту книги, статті, рукопису тощо.

Антологія — збірник літературних творів або уривків з них, зіб­раних з певною метою.

Анулювання — скасування, оголошення недійсним якогось ак­та, договору або прав, патенту.

Апелянт — особа, що подає апеляційну скаргу.

Апеляційна рада — позаструктурний орган патентного відом­ства, який розглядає спори, що виникають у процесі експертизи заявлених об'єктів промислової власності або про дійсність виданих охоронних документів на ці об'єкти.

Апеляція — оскарження якоїсь постанови до вищої інстанції: одна з форм судового звертання до вищестоящого суду, який має право переглянути справу по суті; звертання за порадою, підтримкою.

Аранжування музичного твору — приведення форми вираження музичного твору у відповідність із спеціальними цілями із враху­ванням можливостей даного оркестру чи музичного інструмента, чи із справжнім діапазоном голосу співака.

Арбітраж — вирішення спірних питань арбітрами, третейським судом, а також державний орган, що займається таким вирішенням.

База даних — підбір окремих творів, даних або іншої інформації, до якої можливий індивідуальний доступ за допомогою електронних або інших засобів.

Безпосереднє приймання широкою публікою сигналів із супутни­ка (з космосу) — приймання сигналів, несучих програми із супут­ника без посередництва наземної станції, що перетворює передавані сигнали в звичайні радіохвилі, які можуть бути прийняті публікою. Перетворення здійснюється самим супутником прямого мовлення.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р. — міжнародна угода, що передбачає загальні принципи охорони авторських прав, яка відкрита для участі будь-яких держав. Основні принципи охорони авторських прав — прин­цип національного режиму (твори, країною походження яких є од­на з договірних держав, повинні користуватися тією ж охороною в кожній з інших договірних держав, яка надається творам їх власних громадян), принцип автоматичної охорони (охорона не повинна обу­мовлюватися виконанням будь-яких формальностей) і принцип неза­лежності охорони (охорона не залежить від наявності охорони в краї­ні походження твору). Що стосується тривалості охорони, загальне правило полягає в тому, що охорона повинна надаватися протягом 50 років після смерті автора.

Бібліографічний опис патентного документа — сукупність біб ліографічних даних про патентний документ, які наведені згідно з правилами, встановленими відповідними нормативно-технічними документами, необхідними і достатніми для загальної характерис­тики, ідентифікації та пошуку документа.

Брошюра — невелике (до 50 сторінок) видання, здебільшого су­спільно-політичного або науково-популярного змісту.

Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програ­му сигналів, передаваних через супутники (1974 р.) — міжнародна угода, що передбачає зобов'язання кожної з договірних держав вжи­вати належних заходів стосовно запобігання незаконного розповсю­дження на своїй або з своєї території будь-якого несучого програми сигналу, передаваного через супутник. Розповсюдження є незакон­ним, якщо на нього не було одержано дозволу від організації (зви­чайно радіомовної або телевізійної), що прийняла рішення про скла­дові елементи програми. Положення цієї Конвенції не застосовуються, якщо розповсюдження сигналів здійснюється із супутників прямого мовлення.

Бюлетень патентного відомства — офіційне періодичне видання патентного відомства, в якому наведені відомості про подані заявки на винаходи, видані патенти, їхні реферати, зареєстровані товарні знаки, інші об'єкти промислової власності, останні зміни в патент­ному законодавстві, повідомлення про передачу патентних прав, про­позиції щодо продажу ліцензій та інша інформація про об'єкти про­мислової власності.

«Великі права» — вираз, що означає права на драматичне (сце­нічне) виконання.

Видавець — особа, яка здійснює опублікування твору (звичайно для продажу) шляхом випуску в світ його примірників.

Видавнича організація — підприємство, установа або організа­ція, статутом якої поряд з іншими видами діяльності передбачені підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

Видавнича продукція — сукупність видань, призначених до ви­пуску видавцем (видавничою організацією, видавництвом).

Видавництво — спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

Видання — загальна кількість примірників твору, опублікова­них одночасно.

Види творів — самостійні та несамостійні. У самостійних творах форма оригінальна. Несамостійні твори бувають двох видів: похідні (переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, інсце­нізації, аранжування та інші переробки творів науки, літератури і мистецтва) і збірники (енциклопедії, антології, бази даних та інші складені твори, які за добором і розташуванням матеріалів є резуль­татом творчої праці). Похідні твори охороняються авторським пра­вом незалежно від того, чи є об'єктами авторського права твори, на яких вони засновані або які вони включають.

Виголосити публічно промову — звернутися з промовою до необ­меженого кола осіб.

Видача патенту — здійснюється патентним відомством. Патент видається особі, на ім'я якої він витребовувався. За наявності де­кількох осіб, на ім'я яких витребовувався патент, їм видається один патент.

Виключне право — монопольне право, засвідчене охоронним до­кументом, на використання та розпорядження об'єктом промисло­вої власності з правом дозволяти і (або) забороняти іншим особам здійснювати певні дії. Виключне право обмежується встановленим строком;

на фільм — монопольне право юридичної або фізичної особи на використання фільму в будь-якій формі і будь-яким дозволеним способом.

Виключне право на твір — монопольне право юридичної або фі­зичної особи на використання твору в будь-якій формі та будь-яким способом.

Виконавець фільму — фізична особа, яка особистою працею бра­ла участь у реалізації творчих задумів авторів фільму в процесі його створення.

Виконавці — актори, співаки, музиканти та інші особи, які ви­конують ролі, співають, читають, декламують, грають на музичному інструменті, інтерпретують або іншим способом виконують літера­турні або художні (серед них фольклорні) твори.

Виконання твору — подання твору шляхом гри, декламації, спі­ву, танцю або демонстрування за допомогою проекційного апарата чи то групі слухачів або глядачів у їх присутності, чи то шляхом трансляції подання за допомогою таких технічних пристроїв і про­цесів, як мікрофони, телерадіомовлення або кабельне телебачення.

Використання

бази даних — доведення до загального відома всієї або значної частини бази даних будь-яким способом, включаючи розпов­сюдження примірників, прокат, передачу в режимі реальної дії, або інші форми передачі, зокрема, доведення до загального ві­дома в будь-якому місці та в будь-який час за власним вибором представників публіки;

винаходу — будь-яке використання винаходу в комерційних, ви­робничих, науково-дослідних, навчальних, особистих та інших цілях, експонування винаходу або його моделі на виставці, про­даж і будь-яке інше введення в цивільний оборот продукції, що містить об'єкт винаходу;

випадкове (або ненавмисне) твору — доведення твору до загаль­ного відома, яке раніше не передбачалося, але стало неминучим у процесі сповіщення про поточні події, коли твір згадується випадково або яким-небудь опосередкованим чином (ненаро-чито). Такі види використання твору в зв'язку зі сповіщенням про поточні події за допомогою радіотелевізійного мовлення зви­чайно є вільним використанням;вільне — можливість, що витікає з обмежень авторського права, безплатно використовувати твір у певних випадках і без отри­мання на це дозволу, однак дотримуючись певних умов, уста­новлених законодавством, в основному, що стосуються немай­нових прав автора;

вільне ком'ютерних програм — особа, що правомірно володіє ек­земпляром комп'ютерної програми, має право без отримання дозволу автора або іншого власника авторських прав на вико­ристання комп'ютерної програми і без виплати додаткової вина­городи: вносити в комп'ютерну програму зміни, необхідні для її функціонування на технічних засобах користувача, а також здійснювати будь-які дії, пов'язані з функціонуванням комп'ю­терної програми відповідно до її призначення, у тому числі за­пис або збереження в пам'яті комп'ютера (одного комп'ютера або одного користувача мережі), а також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено авторським договором; ви­готовляти резервний екземпляр комп'ютерної програми за умо­ви, що цей екземпляр призначений тільки для архівних цілей і для заміни втраченого, знищеного або екземпляра правомір­ного власника, що став непридатним для використання; деком-пілювати комп'ютерну програму (відтворити і перетворити об'єктний код у вихідний код) або доручити іншим особам здійснити декомпілювання у випадку, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії незалежно від розробленої такою особою комп'ютерної програми з іншими програмами, що можуть взаємодіяти з декомпільованою програмою; вільне творів в інформаційних, наукових, навчальних та інших цілях — допускається без згоди автора або іншого власника авторських прав і без виплати авторської винагороди, але а обов'язковим зазначенням імені автора, твір якого використо­вується, і джерела запозичення: цитування в оригіналі та в перекладі в наукових, дослідницьких, полемічних, критичних та інформаційних цілях із правомірно опублікованих творів в обсязі, виправданому метою цитування, включаючи відтворен­ня коротких уривків із газетних і журнальних статей у формі оглядів преси; використання коротких уривків із правомірне опублікованих творів як ілюстрацій у виданнях, у радіо- і теле­передачах, звуко- і відеозаписах навчального характеру в об­сязі, визначеному поставленою метою; відтворення в газетах, журналах та інших періодичних виданнях або публічне спо­віщення правомірно опублікованих у газетах, журналах та ін­ших періодичних виданнях статей з поточних економічних, по­літичних, соціальних і релігійних питань або переданих в ефір творів аналогічного характеру у випадках, коли таке відтво­рення або публічне сповіщення не було спеціально заборонене автором або іншим власником авторських прав; відтворення або публічне сповіщення в оглядах поточних подій засобами фотографії, кінематографії, ефірного або кабельного мовлення, побачених або почутих під час таких подій, в обсязі, визначено­му інформаційною метою. При цьому за автором зберігається право на опублікування таких творів у збірниках; відтворення в газетах, журналах та інших періодичних виданнях або пуб­лічне сповіщення виголошених привселюдно політичних про­мов, лекцій, проповідей та інших аналогічних творів, вклю­чаючи промови, виголошені в ході судових процесів, в обсязі, визначеному інформаційною метою. При цьому за автором збе­рігається право на опублікування таких творів у збірниках;

відтворення рельєфно-крапковим або іншими спеціальними способами (для сліпих) правомірно сповіщених творів без отри­мання прибутку, крім творів, спеціально створених для таких способів відтворення;

за допомогою ЕОМ — використання твору за допомогою пристрою, що обробляє інформацію (ЕОМ);

незаконне (піратство) — несанкціоноване комерційне виготовлен­ня, продаж або інше введення в оборот об'єктів інтелектуальної власності;

особисте — одноразове відтворення (переклад, переробка, аранжу­вання або інше відтворення) твору іншого автора винятково з метою особистого індивідуального використання в таких випад­ках як приватні дослідження, особисте навчання або розвага; приватне — використання опублікованих творів в особистих цілях.

Приватне використання розглядається як вільне використання; твору — показ, відтворення, поширення або доведення до загаль­ного відома яким-небудь іншим способом твору з метою отри­мання прибутку; товарного знака — застосування зареєстрованого знака для то­варів і послуг під час маркування, рекламуванні та іншому вве­денню в цивільний оборот продукції. Вилучення — постійне або тимчасове перенесення всього або знач­ної частини змісту бази даних на іншій засіб будь-яким способом і в будь-якій формі.

Вилучення примірників твору — форма здійснення особистого немайнового права автора, який має право вирішувати, чи бажає він довести свій твір до загального відома або припинити будь-яке по­дальше публічне використання твору, при цьому передбачається від­шкодування збитків користувачам твору, на який раніше був даний дозвіл автором, який вилучив твір.

Винагорода — грошова сума, що виплачується автору об'єкта інтелектуальної власності, виконавцю, виробнику фонограм, орга­нізації радіотелемовлення та іншим зацікавленим правоволодільцям за використання об'єкта інтелектуальної власності у випадках, пе­редбачених законодавством стосовно до охорони їх прав щодо відпо­відного використання.

Винахід — вирішення утилітарного завдання в будь-якій сфері людської діяльності;

додатковий — винахід, що є удосконаленням або модифікацією

іншого винаходу; заявлений — винахід, стосовно якого подана заявка на видачу

патенту.


Винахідник — фізична особа, творчою працею якої створений винахід.

Винахідницька активність — кількісна характеристика винахід­ницької діяльності конкретної особи, окремої фірми (підприємства), країни. Використовується при дослідженні тенденцій розвитку тех­ніки оцінки науково-технічного потенціалу тощо.

Винахідницький рівень — критерій патентоспроможності вина­ходу, що характеризує його неочевидність для середнього фахівця в даній конкретній галузі знань.

Виробник


аудіовізуального твору — фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і відповідальність за виготовлення такого твору. За відсутності доказів іншого виробником аудіовізуаль­ного твору визнається фізична або юридична особа, ім'я або най­менування якої позначено на цьому творі звичайним способом; видавничої продукції — фізична або юридична особа, яка здійснює

виготовлення замовленого тиражу видання; фонограми — фізична або юридична особа, яка взяла на себе іні­ціативу і відповідальність за перший звуковий запис виконан­ня або інших звуків. Виробник фільму — суб'єкт кінематографії, що взяв на себе від­повідальність за створення фільму.

Висновок про новизну заявленого рішення — складений пошу­ковим органом і представлений заявником у складі матеріалів за­явки документ, що підтверджує новизну даного рішення, а також вказує на можливі галузі його застосування.

Витяги — постійний або тимчасовий перенос усього або значної частини змісту бази даних на інший засіб будь-яким способом і в будь-якій формі.

Виробник фонограми — фізична або юридична особа, яка бере на себе ініціативу і несе відповідальність за перший запис звуків вико­нання або інших звуків чи відображень звуків.

Виробництво фільму — діяльність, що поєднує співробітництво авторів і виконавців фільму та інших суб'єктів кінематографії, спря­моване на відтворення твору кінематографії за допомогою технічних засобів.

Відеограма — термін для позначення всіляких різновидів аудіо­візуальних записів, втілених у касетах, дисках або інших матеріаль­них об'єктах.

Відомство промислової власності (патентне відомство) — компе­тентний державний орган, що здійснює єдину політику в сфері охо­рони промислової власності та уповноважений від імені держави ви­давати охоронні документи на об'єкти промислової власності; зазначене — національне патентне відомство держави або націо­нальне патентне відомство, що діє від імені держави, зазначене заявником відповідно до розділу І Договору про патентну ко­операцію (РСТ);

обране — національне патентне відомство держави або національ­не патентне відомство, що діє від імені держави, обране заявни­ком відповідно до розділу II Договору про патентну кооперацію (РСТ);

одержуюче — національне патентне відомство або міжурядова ор­ганізація, до яких подається міжнародна заявка. Відповідальність за авторським договором — сторона, що не ви­конала або неналежним чином виконала зобов'язання за авторсь­ким договором, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані іншій сто­роні, включаючи упущену вигоду. Якщо автор не подав замовлений твір відповідно до умов договору замовлення, він зобов'язаний від­шкодувати реальну шкоду, завдану замовнику.

Відтворення твору — виготовлення одного або більше примір­ників твору або значної його частини в будь-якій матеріальній фор­мі, включаючи звуко-та відеозаписи;

в особистих цілях без згоди автора з виплатою авторської винаго­роди — не виплачується щодо обладнання і матеріальних носіїв, які є предметом експорту, професійного обладнання, не призна­ченого для використання в домашніх умовах, а також облад­нання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичними особами виключно в особистих цілях; в особистих цілях без згоди автора і без виплати авторської вина­городи — не застосовується щодо відтворення творів архітектури у формі будівель та аналогічних споруд; відтворення баз даних або істотної частини з них; відтворення комп'ютерних програм; репродукування книг (повністю) та нотних текстів; для судових та адміністративних цілей — допускається без згоди автора або іншого володільця авторських прав і без виплати авторської винагороди в обсязі, визначеному метою судовогс або адміністративного провадження. Відтворення технічного рішення — повторюванність заявленогс рішення; можливість багаторазового виготовлення об'єкта промис­лової власності, що є умовою відповідності критерію патентоспро­можності «промислова застосовність».

Відтворення фонограми — виготовлення одного або більше при­мірників фонограми або її частини на будь-якому матеріальному но­сієві.

Відтворювати(ся) в пресі — термін, що використовується стосовне до усного твору, доведення якого до загального відома здійснюється шляхом опублікування в газеті, або ж стосовно до відтворення певних видів статей, вже опублікованих у газетах або періодичних виданнях.

Відшкодування збитків — дії суб'єкта в сфері інтелектуальної власності, які завдають матеріальних збитків іншому суб'єкту, ще полягають у відновленні такого стану речей, який існував до запо­діяння матеріальних збитків, або в компенсації збитків потерпілій стороні шляхом надання грошового еквівалента або іншого мате­ріального відшкодування.

Вільне публічне виконання творів під час офіційних церемоній — допускається без згоди автора або іншого власника авторських прав і без виплати авторської винагороди публічне виконання правомірно опублікованих музичних творів під час офіційних і релігійних цере­моній, а також похорон в обсязі, виправданому характером таких церемоній.

Власник охоронного документа — особа (фізична або юридична), на ім'я якої виданий охоронний документ.

Внутрішнє законодавство — національний закон (національне законодавство) договірної держави, на відміну від правил, установ­лених міжнародною угодою (конвенцією).

Всесвітня конвенція про авторське право (1952 р.) — міжнарод­на угода, що доповнює діючу міжнародну систему охорони авторсь­кого права, відповідно до якої випущені у світ твори громадян будь-якої договірної держави користуються в кожній такій державі тією ж охороною, яку ця держава надає творам своїх громадян. При цьо­му авторське право включає виключне право перекладати, випус­кати в світ переклади, а також давати дозвіл на випуск у світ пе­рекладів. Строк охорони не може бути коротшим життя автора і двадцяти п'яти років після його смерті. Примірники творів, випущені з дозволу автора або будь-якого іншого правоволодільця, повинні ма­ти знак охорони авторського права, який складається з латинської літери С у колі ©, імені (найменування) володільця авторського права і року першого випуску цього твору в світ.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) — ство­рена відповідно до підписаної 14.07.67р. Конвенції, повна назва якої «Конвенція, що засновує Всесвітню Організацію інтелектуальної власності» (набула чинності в 1970 p.), що є формальною угодою, яка об'єднує членів Паризької конвенції з охорони промислової влас­ності та Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, а також будь-яку державу, яка не входить у згадані конвен­ції, що є членами ООН, пов'язаних з ООН, МАГ ATE спеціалізованих установ або Міжнародного суду. Мета ВОІВ — сприяти охороні ін­телектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва дер­жав і забезпечувати співробітництво між державами у сфері автор­ського права і суміжних прав, промислової власності. ВОІВ здійснює програму юридико-технічної допомоги країнам, що розвиваються, країнам із перехідною економікою. Членами ВОІВ є 161 держава (у тому числі Україна).

Гарантія — письмове підтвердження власником авторського пра­ва в договорі про використання твору того, що твір, який є пред­метом договору, є оригінальним твором, ніхто інший, крім особи, зазначеної в договорі, не може претендувати на визнання авторства як такого і нікому не передавалися ніякі права, що стикаються з правами, переданими або відуступленими по ліцензії відповідно до даного договору.

Гастрольна діяльність — видовищні заходи (концерти, спек­таклі, розважальні програми тощо) творчих колективів, виконав­ців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків, а також творчих колективів, зокрема тимчасових виконавців, що не мають стаціонарних сценічних площадок, з метою одержання прибутку аб< без такої мети.

Гетеронім (літературний поденник) — загальноприйнята назв;: автора, що пише для іншої особи, яка випускає в світ або ж яким небудь іншим способом доводить до загального відома твір (гетеро­німний) від свого власного імені. В країнах, де авторам надаються особисті немайнові права, юридично неможливо виключити праве вимагати визнання авторства на твір, а за гетеронімом зберігається право просити про своє визнання як співавтора.

Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ) — багатосто роння міжнародна угода про взаємне надання тарифних пільг. Ці­лями ГАТТ є поступова ліквідація різних форм дискримінації в тор­гівлі, зниження митних тарифів, скасування кількісних обмежень щодо імпорту, а також проведення інших торгово-політичних за­ходів на багатосторонній основі.

Географічне зазначення — географічна назва країни, області, району, місцевості, що служить для позначення виробу, який похо­дить з даної країни, області, району, місцевості, якість і особливості якого пояснюються винятково або головним чином географічним середовищем, включаючи природні та людські чинники.

Глибина патентного фонду — характеристика фонду патентної документації, що визначає період часу (число років, місяців) між датами публікації найбільш раннього і найбільш пізнього з патент­них документів даної країни, що регулярно комплектуються.

Гравюра — художній твір, створений гравіруванням по будь-яко­му матеріалу, каменю, дереву або лінолеуму.

Дата подання заявки — дата надходження правильно оформле­ної заявки до патентного відомства.

Демонстратор фільму — суб'єкт кінематографії, який здійснює демонстрування (художній показ) фільму.

Демонстрування (публічний показ) фільму — професійна діяль ність у кінематографії, яка полягає в показі фільму глядачам у при­значених для цього приміщеннях (кінотеатрах, інших кіновидовищ-них закладах), на відеоустановках, а також на каналах телебачення.

Депозитарій — організація-сховище (офіційно визнана колекція).

Депонування — передача на збереження до депозитарію.

Державна науково-технічна патентна експертиза — законодав­чо врегульований науково-дослідний процес, метою якого є перевір­ка охороноспроможності заявлених об'єктів промислової власнос­ті, здійснювана Науково-дослідним центром патентної експертизи (НДЦПЕ).

Державна реєстрація об'єктів промислової власності — внесення до Державного реєстру відомостей про охоронні документи на об'єк­ти промислової власності.

Державне агентство України з авторських і суміжих прав (ДААСП України) — орган управління, що реалізує відповідно до законодав­ства державну політику в сфері охорони авторського права і суміж­них прав, здійснює на основі угод з власниками авторських і суміжних прав управління їхніми майновими правами, державну реєстрацію прав автора на твір, а також виконує інші функції відповідно до По­ложення про ДААСП України.

Державне патентне відомство України (Держпатент України) — орган управління, що реалізує відповідно до законодавства держав­ну політику в сфері охорони промислової власності в Україні, прий­має до розгляду заявки на об'єкти промислової власності, проводить щодо них експертизу, державну реєстрацію, видачу охоронних до­кументів, публікацію офіційних відомостей, видає підзаконні акти, а також виконує інші функції відповідно до Положення про Держ­патент України.

Державний патентний фонд — патентний фонд, що формується і використовується Державним патентним відомством України.

Державний фонд фільмів — державна установа культури, яка здійснює архівну та науково-дослідну діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрації та збереження творів націо­нальної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації.

Джерело — зазначається при вільному використанні твору ін­шого автора. При цьому необхідні точне посилання на автора, якщо він зазначається в джерелі, назва видання, місце і рік його опублі­кування та сторінки, звідки взята цитата або ілюстрація. Якщо дже­релом є періодичне видання, зазначається його назва, рік і дата або номер фактичного випуску.

Дизайн — будь-які розміщення елементів, що становлять творі] мистецтва, а також попередні начерки творів, які необхідно створити.

Діалог — розмовний елемент літературних, драматичних і кіне­матографічних творів.

Добросовісна практика — норма, що визначає припустимість віль­ного використання творів шляхом цитування або ілюстрування в навчальних цілях.

Добросовісне використання — обмеження виключного права на об'єкт інтелектуальної власності загального характеру.

Добросовісні дії — загальне вилучення з надання охорони щодо визначених законом видів використання об'єктів інтелектуальної власності для певних цілей. Добросовісні дії, що передбачені у від­повідних законодавствах, не припускають яких-небудь виплат і не залежать від видачі дозволу.

Доведення до загального відома прийнятого по ефіру сповіщен­ня — використання радіо- або телевізійних приймачів (гучномовців і кінескопів) за межами приватних житлових приміщень, що від­кривають доступ до прослуховування і перегляду передаваних прог­рам для всіх, хто перебуває за місцем приймання цих програм з яких би то не було причин.

Довідник — своєрідний каталог, що містить добірку класифіко­ваних предметів або осіб і подає інформацію про певні деталі, що стосуються їх. Авторське право поширюється на довідники.

Довідково-пошуковий апарат (ДПА) патентного фонду — сукуп­ність засобів обліку і пошуку інформації в патентному фонді: покаж­чиків і карток різних видів, офіційних бюлетенів патентних відомств, реферативних видань тощо.

Довіреність — письмове уповноваження, що видається однією особою (довірителем) іншій особі (довіреному, представнику) для пред­ставництва перед третіми особами. Довіреність фіксує зміст і межі повноважень, дії яких на підставі довіреності створюють права і обо­в'язки безпосередньо для довірителя.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право (1996р.) — міжнародна угода, що стосується охо­рони прав авторів, зокрема таких об'єктів авторського права, як ком­п'ютерні програми (незалежно від способу або форми їх вираження) і бази даних (компіляції даних або іншої інформації в будь-якій фор­мі), які за добором і розташуванням змісту становлять собою резуль­тат інтелектуальної творчості. Угода зобов'язує договірні держави передбачати засоби правового захисту від обходу технічних засобів, що використовуються авторами у зв'язку із здійсненням їх прав, а також заходи щодо захисту прав, зокрема, термінові заходи щодо запобігання порушенням.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми (1996 р.) — міжнародна угода, що стосу­ється охорони прав виконавців (акторів, співаків, музикантів тощо) і виробників фонограм (фізичних або юридичних осіб, які беруть на себе ініціативу і несуть відповідальність за запис звуків виконання), що зобов'язує кожну договірну державу передбачати ефективні за­ходи щодо захисту таких прав виконавців і виробників фонограм, як право на відтворення, розповсюдження, прокат записаних на фоно­граму виконань і право зробити їх доступними, а також право на ви­користання фонограм. Мінімальний строк охорони становить 50 років.

Договір міжнародний — угода між двома або більше країнами, що визначає взаємні права та обов'язки цих країн з питань, що є предметом даного договору.

Договірна держава — держава-учасниця міжнародного договору.

Договір про патентну кооперацію (РСТ) (1970 р.) — міжнародна угода, спрямована на спрощення процедури закордонного патен­тування, якщо необхідно одержати правову охорону винаходу в де­кількох країнах (набрало чинності 01.06.78 p.); відкрита для будь-якої держави-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності.

Додаткові матеріали — матеріали, що можуть бути подані з іні­ціативи заявника або за вимогою експертизи; додаткові матеріали, що змінюють сутність заявленого об'єкта; при розгляді заявки де уваги не приймаються.

Дозвіл, повноваження, надання прав, авторизація — дозвіл (зго­да), що надається на використання твору автором або іншим воло­дільцем авторського права іншій особі для використання такого тво­ру певним способом і за певних умов.

Дострокове припинення дії патенту — дія патенту припиняється достроково при визнанні патенту недійсним: цілком; на підставі за­яви, поданої патентовласником; при несплаті у встановлений термін річного збору за підтримку патенту в силі. Відомості про дострокове припинення дії патенту публікуються в офіційному бюлетені патент­ного відомства.

Друковані засоби масової інформації (друк) — періодичні та та кі, що продовжуються, видання, що виходять під постійною наз­вою, періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Дублювання фільму — творча і виробнича діяльність, яка поля­гає в синхронному відтворенні мовної частини звукового ряду філь­му шляхом перекладу, який відповідає складовій артикуляції дійо­вих осіб.

Еквівалентні ознаки — взаємозамінні ознаки, що приводять до однакового технічного результату в даних конкретних умовах.

Експертиза заявки — перевірка матеріалів заявки на відповід­ність встановленим законом вимогам;

по суті — дослідження (аналіз) матеріалів заявки, проведене ві­домством з метою визначення відповідності заявленого об'єкта умовам патентоспроможності; формальна — дослідження (аналіз) матеріалів заявки з метою пе­ревірки наявності необхідних документів, дотримання заяв­ником установлених вимог до них і розгляд питання про те, чи відноситься заявлена пропозиція до об'єктів, яким надається правова охорона. Експонування твору мистецтва — публічний показ творів, пере­важно оригіналів художніх творів. Показ не означає опублікування у власному розумінні слова і залежить від надання дозволу воло­дільцем авторського права на твір.

Енциклопедія — наукове довідкове видання; збірник, складений з коротких статей, написаних, як правило, кількома авторами з усіх або окремих галузей знань, які розташовані в алфавітному порядку. Авторським правом на енциклопедії володіє особа (особи), що здійс­нює її укладання, редагування і розташування в ній матеріалу, без порушення авторського права на кожний з творів, що становить частину енциклопедії.

Ефемерний запис (фіксація), запис короткострокового користу­вання — акустична або аудіовізуальна фіксація виконання або ра­діо- чи телепередачі, що виготовляється на короткий період органі­зацією мовлення на власному обладнанні та використовується для власних передач. Збереження таких записів на підставі їх виключне документального характеру може бути також передбачене законо­давством. Єдність

винаходу — вимога патентного законодавства до заявки на вида­чу патенту на винахід, відповідно до якої заявка може відноси­тися до одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний винахідницький задум. Вимога єдності винаходу визнається дотриманою, якщо: у формулі винаходу, що має один незалежний пункт, охарак­теризовано один винахід; у формулі винаходу, що має декілька незалежних пунктів, охарактеризована група винаходів: один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого; один з яких призначений для застосування іншого; один з яких при­значений для використання іншого (в іншому); стосовних об'єк­тів одного виду, однакового призначення, що забезпечують одер­жання одного й того ж технічного результату (варіанти); корисної моделі — вимога патентного законодавства до заявки на видачу патенту на корисну модель, яка полягає в тому, що за­явка повинна відноситися тільки до однієї корисної моделі; естетичних і технічних ознак промислового зразка — взаємозу­мовленість художніх і технічних властивостей виробу. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фоно­грам від незаконного відтворення їх фонограм (1971 р.) — міжна­родна угода, що передбачає зобов'язання кожної з договірних дер­жав охороняти інтереси виробників фонограм, які є громадянами іншої договірної держави, від відтворення примірників фонограм без згоди на це виробника, а також від ввезення таких примірників, ко­ли таке відтворення або таке ввезення здійснюється з метою розпов­сюдження для загального відома, а також від розповсюдження та­ких примірників для загального відома. Мінімальний строк охорони становить 20 років, рахуючи від дати першої публікації фонограми.

Загальнодоступні відомості — відомості, що містяться в джере­лах інформації, з якими будь-яка особа може познайомитися без спеціального дозволу або про зміст яких йому може бути сповіщено законним шляхом.

Загальноприйняті символи і терміни — позначення галузей гос­подарства або сфер діяльності, до яких виносяться наведені в пере­ліку товари; умовні спеціальні позначення.

Закінчення строку охорони — передбачене законом закінчення строку дії права інтелектуальної власності.

Заперечення (проти)

видачі патенту — заява про оспорювання патенту, що подається будь-якою особою згідно з порядком, встановленим патентним законодавством. Таке заперечення може бути подане до Апе­ляційної ради, якщо, наприклад, підставою для заперечення є невідповідність об'єкта промислової власності, що охороняєть­ся, умовам патентоспроможності;

реїстрації знака для товарів і послуг — заява про оспорювання реєстрації знака для товарів і послуг, що подається будь-якою особою згідно з порядком, встановленим законодавством. Таке заперечення може бути подане до Апеляційної ради, якщо, на­приклад, підставою для запереченьїя є порушення вимог щодо реєстрації знака;

рішення за заявкою — заява про незгоду з рішенням експертизи, що подається заявником або представником заявника до ор­гану експертизи або Апеляційної ради патентного відомства.

Запис


аудіовізуальний — одночасний запис звуку і зображення сцен із життя або живого виконання твору або читання (декламуван­ня) твору в будь-якій зручній, довгочасній матеріальній формі, що дозволяє одержати чітке сприйняття;

звуку — втілення всіляких звуків у будь-якій міцній матеріальній формі, що дозволяє їх сприймати, відтворювати, передавати по радіо або телебаченню або за допомогою інших засобів зв'язку;

зображення — втілення всіляких взаємозв'язаних змінних зоб­ражень в якій-небудь довгочасній матеріальній формі, наприк­лад, на магнітній стрічці, дисках тощо, що дозволяє їх сприй­мати, відтворювати, передавати по телебаченню або будь-яким іншим способом;

музичних творів — фіксація звуків живого виконання музичних творів з текстом або без тексту.

Засоби розповсюдження програм — наземні передавачі, супут­ники, кабельні мережі, що поширюють програми для загального або колективного приймання на певних частотах (каналах).

Захист інформації — сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для попередження завдання шкоди інтересам влас­ника інформації або автоматизованих систем і осіб, що користуються інформацією.

Заява

відповідно до РСТ — документ, що подається за встановленою формою та містить прохання про видачу патенту в декількох країнах;відповідно до ТЛТ — документ, що подається за встановленою формою та містить прохання про міжнародну реєстрацію знака;

про видачу патенту — документ, що подається за встановленою формою і містить прохання про видачу патенту, зокрема, в ньо­му наводяться, відомості про особу (осіб), на чиє ім'я витребу­ється патент, відомості про заявника (заявників), відомості про автора (авторів), а також вказуються підстави для подання за­явки та одержання патенту;

про пріоритет — документ, у якому заявник просить встановити пріоритет за попередньою (раніше поданою) заявкою і який по­винен бути поданий до патентного відомства у встановлені строки;

про раціоналізаторську пропозицію — документ, що подається за встановленою формою та містить прохання автора про визнан­ня його пропозиції раціоналізаторською;

про реєстрацію знака — документ, що подається за встановленою формою та містить прохання про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Заявка — сукупність документів, складених відповідно до вимог, запропонованих законодавством про охорону промислової власності; виділена — заявка, виділена з раніше поданої (початкової) заяв­ки того ж заявника, яка за ініціативою заявника або за вимо­гою експертизи (через порушення в початковій заявці вимоги єдності винаходу) подана до ухвалення рішення про видачу па­тенту або рішення про відмову у видачі патенту за початковою заявкою і яка не виходить за межі змісту попередньої заявки на дату її подачі;

визнана відкликаною — заявка, за якою заявником у встанов­ленні! термін не подані матеріали, що запитуються при прове­денні експертизи;

викладена — заявка, матеріали якої надані для ознайомлення будь-якими особами;

відкликана — заявка, за якою заявником подана у встановле­ному порядку заява про відкликання. Заявка відкликана, а та­кож заявка, яка визнана відкликаною, та заявка, що вважа­ється відкликаною, не мають правових наслідків; подальші дії заявника не можуть бути засновані на цій заявці;

конвенційна — заявка на видачу охоронного документа, що по­дана відповідно до Паризької конвенції про охорону промис­лової власності;

міжнародна — заявка, що подана відповідно до Договору про па­тентну кооперацію (РСТ);

яка вважається відкликаною — заявка, за якою у встановлений термін не подане клопотання про проведення експертизи заяв­ки по суті, або на підставі якої заявником витребується пріо­ритет винаходу за більш пізньою заявкою.

Заявник — фізична або юридична особа, що подає заявку на ви­дачу охоронного документа на об'єкт промислової власності.

Збірник літературних або художніх творів — усі види компіля­цій із відібраних творів та уривків з них, таких як антології, хрес­томатії, енциклопедії.

Звернення — офіційний виступ з нагоди особливого випадку. Охо­рона авторським правом публічного виступу обмежується в основ­ному правом на публікацію виступу у збірниках подібних творів.

Здавання в найм — передача права володіння оригіналом або при­мірником твору чи фонограми на певний строк з метою одержання прямої або опосередкованої комерційної вигоди.

Зміна твору — будь-яка переробка твору, що не завдає шкоди честі або репутації автора.

Знак для товарів і послуг (товарний знак) — позначення для від-різнення товарів і послут, вироблених і наданих одними виробни­ками, від однорідних товарів і послуг, вироблених і наданих іншими виробниками;

звуковий — один із видів позначень, яким може бути музичний твір або його частина, шуми різного походження тощо;

комбінований — один із видів позначень, яким можуть бути ком­бінації різних елементів, образотворчих, словесних, об'ємних та інших позначень;

образотворчий — один із видів позначень, яким може бути зобра­ження різних предметів, живих істот, фігури будь-яких форм, композиції ліній, плям тощо;

об'ємний — один із видів позначень, яким можуть бути триви­мірні об'єкти, фігури і комбінації ліній, фігур;

словесний — один із видів позначень, яким можуть бути слова, сполучення

літер, що мають словесний характер, лексичні образи.

Знак охорони авторського права — знак, що містить латинську літеру С у колі ©, ім'я (найменування) володаря виключного автор­ського права, року першої публікації твору і є офіційним зазначен­ням охорони всіх примірників опублікованого твору, що охороня­ється авторським правом.

Значимість винаходу — відносна характеристика показників якос­ті (властивостей) винаходу, що визначає його здатність вирішувати актуальні науково-технічні, виробничі, соціальні або інші господар­ські проблеми,

Значна частина бази даних — будь-яка частина бази даних, ще включає накопичення невеликих частин, які мають якісне (не кіль­кісне) значення для цінності бази даних.

Зробити твір доступним для загального відома — запропонувати твір для загального відома таким чином, щоб зробити його доступ­ним відповідно до його характерних особливостей шляхом експону­вання, видання, виконання, передачі по радіо або телебаченню чи використання інших форм доведення до загального відома.

Ілюстрація — рисунок, картинка або інше творіння нелітера-турного характеру, що пояснює або є оформленням письмових тво­рів. Авторським правом на ілюстрації часто володіє інша особа, неза­лежно від авторського права на твір, що ілюструється.

Імпровізація — одночасне створення і виконання твору.

Інжиніринг — здійснення за контрактом з іноземним замовником ряду робіт і надання послуг, включаючи укладання технічних зав­дань, проведення передпроектних робіт, проведення наукових до­сліджень, укладання проектних пропозицій і техніко-економічних обґрунтувань будівництва промислових та інших об'єктів, розробку технічної документації, проектування і конструкторську розробку об'єктів техніки і технології, консультації та авторський нагляд піл час монтажу, пусконалагоджувальних робіт, консультації еконо­мічного, фінансового або іншого характеру.

Інновація (нововведення) — як процес вкладення коштів в еко­номіку, що забезпечує модернізацію техніки і технології;

як об'єкт — нова техніка, технологія, що є результатом досяг­нень науково-технічного прогресу.

Інтелектуальна власність — юридичне поняття, що охоплює ав­торські та інші права, що відносяться до інтелектуальної діяльності в галузі виробництва, науки, літератури, мистецтва та інших сферах. Під інтелектуальною власністю розуміють права, що відносяться до літературних, художніх і наукових творів, винаходів, наукових від­криттів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів.

Інформація — документальні або публічно оголошені відомості про події та явища, які відбуваються в суспільстві, державі та дов­кіллі;

аудіовізуальна — зорова інформація, що супроводжується звуком;

в автоматизованій системі — сукупність усіх даних і програм, що використовуються в автоматизованій системі незалежно від за­собів їх фізичного і логічного подання.

Істотний вклад до бази даних — будь-який значний в якісному або кількісному відношенні вклад інтелектуальних, фінансових, тех­нічних або інших ресурсів у збір і компонування, перевірку, систе­матизацію або подання змісту бази даних.

Істотні ознаки винаходу — ознаки, необхідні і достатні для до­сягнення технічного результату, тобто які знаходяться із зазначе­ним результатом у причинно-наслідковому зв'язку.

Кабельне телебачення — система колективних антен, що прий­мають програми і розподіляють їх шляхом використання комбіно­ваних кабелів не тільки для одноразової передачі по проводах прог­рам, що передаються іншими станціями, але й для наступної передачі програм, переданих раніше, а також для передачі власних програм. Це один із засобів зв'язку за допомогою проводів, на який при вико­ристанні творів, що охороняються, необхідно, як правило, одержу­вати дозвіл.

Канал мовлення — сукупність технічних засобів з частотними присвоюваннями, призначених для трансляції радіопередач на тери­торію, визначену технічними можливостями засобів мовлення.

Карта — твір, що зображує характеристики поверхні будь-якої території або космічну сферу на якій-небудь плоскій поверхні.

Картина — художній твір, створений у вигляді ліній і кольоро­вих плям на будь-якій поверхні з застосуванням фарбувальних ма­теріалів.

Каталог — перелік предметів, відібраних з певною метою. Ката­логи охороняються авторським правом, якшо вони відрізняються оригінальністю відбору, аранжування і тексту.

Кінопроект — комплект документів, на підставі яких здійсню­ється виробництво фільму.

Кінофільм — кадри, відзняті на світлочутливій, прозорій, целу­лоїдній плівці, для одержання проекції зображення на екрані.

Класифікування патентної документації — визначення індексу (індексів) міжнародної системи класифікації об'єктів промислової власності відповідно до змісту патентного документа.

Клопотання про проведення експертизи по суті — заява з про­ханням про проведення за заявкою на винахід експертизи по суті, яка подається будь-якою особою у порядку, встановленому патент­ним законодавством.

Комплектування патентного фонду — відбір і придбання патент­них та інших необхідних документів для формування і систематич­ного поповнення фонду.

Книга — вид твору; публікації письмових творів і (або) картин, які складаються з кількох сторінок, зібраних в один том і випущених як примірники одного видання. Відповідно до стандартів ЮНЕСКО книга, щоб називатися такою, повинна містити понад 49 сторінок.

Колективна система приймання — комбінація антен, кабельних мереж і електронних пристроїв, необхідних для приймання програм телебачення або радіомовлення, що транслюються способами роз­повсюдження споживачам в будівлях, групах будівель, багатоквар­тирних будинках. Колективна система приймання не прирівнюєть­ся до кабельної мережі телебачення або радіомовлення.

Композитор — автор музичного твору.

Комп'ютер — електронний або аналогічний пристрій, призна­чений для обробки інформації.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка