Інструкції та схеми, які допоможуть студентові краще зрозуміти й досконало підготувати індивідуальну роботу. Увага! Оцінюючи індивідуальну роботу, враховуємо якість виконанняСкачати 235.98 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір235.98 Kb.
Індивідуальна робота

Інструкції та схеми, які допоможуть студентові краще зрозуміти й досконало підготувати індивідуальну роботу.
Увага! Оцінюючи індивідуальну роботу, враховуємо якість виконання (творчий підхід, дотримання норм сучасної української літературної мови) та своєчасність (термін визначається викладачем) подання роботи.
1. Автопрезентація на запропоновану тему.

2. Аналітичний огляд наукових публікацій.

3. Творчий проект (робота в малих творчих групах).

  1. 3.1. Укладання словника термінів.

  2. 3.2. Озвучування відеоматеріалу.

  3. 3.3. Мовна відеогра.

  4. 3.4. Мовна відеоконсультація.

  5. 4.Переклад і редагування професійно орієнтованого тексту.

  6. 5.Проект-презентація «Моя компанія».

  7. 6. Портфоліо «Фахівець».

  8. 7. Навчально-науковий проект.1. Автопрезентація на запропоновану тему

Автопрезентація (автоматична презентація*) – це закінчений інформаційний продукт, перенесений на відеоплівку, компакт-диск і запропонований для оцінювання. Презентація* – спеціально організоване спілкування з аудиторією, мета якого переконати або спонукати її до певних дій. Презентацію здійснюють через три канали: вербальний (те, що говорю), вокальний (як говорю), невербальний (вираз очей, жести, рухи). Презентація повинна бути короткою, доступною і композиційно завершеною. Її тривалість за сценарієм повинна складати не більше 5 хвилин при кількості 8-10 слайдів.

Етапи підготовки мультимедійної презентації: • структуризація матеріалу;

 • складання сценарію реалізації;

 • розроблення дизайну презентації;

 • підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео, запис аудіо фрагментів);

 • тест-перевірка готової презентації.

*Схему презентації дивіться також: Українська словесність:навч.посібн.- К.:КНЕУ, 2011.- С.274; Культура мови. Усна наукова комунікація:навч.посібн.- К.:КНЕУ, 2011,- С.65-66.
2. Аналітичний огляд наукових публікацій.

Етапи роботи:

1. Вибір теми дослідження.

2. Підбір опублікованих джерел та їх запис на окремих картках.

3. Визначення актуальності наукового джерела.

4. Укладання карток в алфавітному порядку.

5. Оформлення бібліографічний опис*.

При оцінюванні комплексного завдання враховується якість (творчий підхід) та своєчасність подання роботи.

(згідно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання")

Бібліографічний опис – це записана за певними правилами множина бібліографічних даних, що ідентифікують документ. Бібліографічні дані є конкретними відомостями про назву, автора твору, місце і рік видання тощо. Таким чином, бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид, читацьке призначення, актуальність документа, а також дає змогу його ідентифікувати – зіставити з іншими, відрізнити від інших. Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну інформацією розроблено новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», який набув чинності 1 липня 2007 р. Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису. Об’єктом опису є всі види опублікованих та неопублікованих документів на будь-яких носіях.Приклади оформлення бібліографічного опису*

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

один автор1. Болотіна Н. Б. Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2008. – 375 с. – ISBN 978-966-346-440-4. 2. Дідур Т. М. Економіка будівництва [Текст] : [навч. посіб. для студ. за фах. напрямком «Економіка буд-ва вищ. навч. закл.»] / Т. М. Дідур ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. - Одеса : Чорноморія, 2007. – 177 с. – ISBN 978-966-8251-99-3. 3. Кузнєцов В. Пожежна безпека [Текст] / В. Кузнєцов. – Х. : Фактор, 2008. – 575 с. – ISBN 978-966-2137-01-93. 4. Верменич Я. В. Територіальна організація в Україні як наукова проблема: регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри [Текст] / Я. В. Верменич ; НАН України, Ін-т історії України, Центр теорет.- методол. пробл. іст. регіоналістики. – К. : Ін-т історії України, 2008. – 159 с. – ISBN 978-966-667-293-6.

два автори

1. Дерех З. Д. Експрес-курс з правил дорожнього руху [Текст] / З. Д. Дерех, О. Є. Заворницький. – К. : Арій, 2008. – 206 с. - (Бібліотека автомобіліста). – ISBN 978-966-8774-54-X. 2. Золотухіна С. Т. Громадянське виховання студентів вищих навчальних закладів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття [Текст] / С. Т. Золотухіна, О. П. Рацул ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – 250 с. – ISBN 978-966-8502-77-4. 3. Бородкіна Н. О. Реклама та рекламна діяльність [Текст] / Н. О. Бородкіна, О. Л. Фіщук ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2008. – 210 с. – ISBN 978-966-8257-41-4. 4. Щерба А. А. Моделювання і аналіз електричних полів енергетичних об’єктів [Текст] / А. А. Щерба, М. М. Резнікова ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – К. : Наук. думка, 2008. – 247 с. – ISBN 978-966-667-290-5.

три автори

1. Витязь О. Ю. Динаміка долота ріжучого типу в процесі буріння [Текст] / О. Ю. Витязь, О. Т. Драганчук, В. І. Векерик ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2007. – 195 с.: іл. – Бібліогр.: с.182-193. – ISBN 978-966-694-066-0. 2. Бойцова М. І. Платник єдиного податку - юридична особа [Текст] / М. І. Бойцова, О. П. Андрусь, В. К.Кузнєцов. – 6-е вид., перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2008. – 510 с. – ISBN 978-966-8502-76-7. 3. Зіміна І. А. Державний фінансовий контроль [Текст] : [навч.посіб.] / І. А. Зіміна, О. С. Корнієнко, А. О. Трофімов ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Ін.-т післядиплом. освіти. – Миколаїв : НУК, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-384-064-2. 4. Дем’яненко М. Я. Оцінка кредитоспроможності агро формувань (теорія та практика) [Текст] : монографія / М. Я. Дем’яненко, О. Є. Ґудзь, П. А. Стецюк ; ННЦ “Ін-т аграр. економіки” УААН. – К. : Ін-т аграр. економіки, 2008. – 300 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 299 (12 назв). – ISBN 978-966-593-580-3.

чотири автори

1. Проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств [Текст] / В. Л. Юшко, М. В. Бурмістр, С. М. Русалін, С. Г. Птіцин ; Укр.держ. хім.- технол. ун-т. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2008. – 511 с. – ISBN 978-966-667-247-9. 2. Виплати по соціальному страхуванню [Текст] / [Н. О. Борщ, О. А. Андрусь, В. І. Куліш, М. П. Казенов]. – 5-е вид., перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2008. – 111 с. – ISBN 978-966-553-706-9. 3. Управління групами [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Редіна, К. В. Комарова, В. В. Гов’яда, С. А. Шмельова ; М-во фінансів України, Дніпропетров. держ. фін. акад. - 2-ге вид., доповн. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2007. - 354 с. – ISBN 978-966-8944-39-0.

п’ять і більше авторів

1. Математичні методи в нафтогазовій геології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Є. Лозинський, В. О. Лозинський, Б. Й. Маєвський [та ін.] ; за ред. Б. Й. Маєвського ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, - Івано-Франківськ : Факел ІФНТУНГ, 2008. – 275 с. – ISBN 978-966-694-081-3. 2. Проблеми правового регулювання комерційних відносин в умовах їх інтернаціоналізації [Текст] : монографія / [О. Д. Крупчан, А. С. Довгерт, О. В. Шупінська та ін.] ; за заг. ред. О. Д. Крупчана ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. – 239 с. – ISBN 978-966-581-975-2. 3. Соціально-економічні парадигми сучасного гуманізму [Текст] / [М. В. Чечетов, І. К. Бондар, О. П. Сологуб та ін.]. – К. : Корпорація, 2007. – 283 с. – Бібліогр.: с.280-282. – ISBN 978-966-581-975-2.

без автора

1. Трудове законодавство України [Текст] / [упоряд. О. М. Роїна]. – К. : Скіф : КНТ, 2008. – 425 с. – ISBN 978-966-618-252-7. 2. Українсько-німецький словник навчально-педагогічних понять і термінів [Текст] : метод. посіб. / [уклад. : Л. Вовк та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 156 с. – ISBN 978-966-327-089-0. 3. Новейший справочник автомобилиста [Текст] / [сост. А. В. Бедин]. – Х. ; Белгород : Клуб семейн. досуга, 2008. – 350 с. : ил., табл. – ISBN 978-966-343-895-5(Украина). - ISBN 978-5-9910-0342-1(Россия).

Багатотомний документ

1. Костін М. О. Теоретичні основи електротехніки [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] : у 3 т. / М. О. Костін, О. Г. Шейкіна ; М-во трансп. та зв’язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2006 - . Т. 1. – 2006. – 333 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-593-609-1. Т. 2. – 2007. – 273 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-593-611-4. 2. Збірник наукових праць [Текст] : (за результатами конкурсу студент. наук. робіт 2007р.) : у 3 ч. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; [за заг. ред. Бугаєнка В. В.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. Ч. 1. : Педагогіка та методика навчання і виховання. – 155 с. - ISBN 978-966-620-265-2. Ч. 2. : Природничі та гуманітарні науки. – 99 с. – ISBN 978-966-553-705-2. Ч. 3. : Теорія і методика фізичної культури та спорту. – 115 с. – ISBN 978-966-667-291-2.

Матеріали конференцій і з’їздів

1. Інформаційно-керуючі системи і комплекси ІКСК – 2008 [Текст] : матеріали Всеукр. наук. – техн. конф. студ., аспірантів і молодих вчених з міжнар. участю, [Миколаїв], 14-15 квіт. 2008 р. – Миколаїв : ІАЕ НУК, 2008. – 221 с. – ISBN 978-966-400-075-5. 2. Методи і засоби інноваційності едукаційного процесу в закладах освіти [Текст] : матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., Черкаси, 24-25 квіт. 2008 р. – Черкаси : ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8760-43-3. 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 черв. 2000 р. [Текст] : інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – ISBN 978-966-400-075-5. 4. Національна економіка України у світовому інтеграційному процесі [Текст] : матеріали VII Всеукр. наук. конф. молодих учених і студ., Чернівці, 11 квіт. 2008 р. / [наук. ред.: Нікіфоров П. О., Лопатинський Ю. М.]. – Чернівці : Рута, 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-7115-69-2.

Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФ ТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов [Текст] / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – Х. : ННЦ ХВТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр „Харьк. физ.-техн. ин-т” ; ХВТИ 2006 - 4). 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами [Текст] / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7 с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

1. Рыжаков В. В. Алгебры – школы – основа измерения нечеткой информации [Текст] / В. В. Рыжаков, Н. С. Петров, К. Л. Нефедов. – М., 2008. – 210 с. – Деп. в ВИНИТИ 13. 06. 08, № 499-В 2008. 2. Кононов Ю.С. Геология и мировоззрение [Текст] / Ю. С. Кононов. – Саратов, 2008. – 293 с. – Деп. в ВИНИТИ 17. 06. 08, № 506 – В 2008.

Словники

1. Леонова М. В. Русско-английский словарь и англо-русский глоссарий [Текст] : для менеджеров гостинич. бизнеса / М. В. Леонова. – Севастополь : РИБЭСТ, 2008. – 281 с. – ISBN 978-966-343-970-9. 2. Європейський Союз [Текст] : словник-довідник / [ред. – упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. – ISBN 978-966-2003-32-1.

Атласи

1. Україна [Текст] : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. Дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол. : С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217 с. – ISBN 978-966-438-081-9.

Законодавчі та нормативні документи

1. Кодекс законів про працю України [Текст] : за станом на 22 квіт.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2008 р. – 75 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-647-8. 2. Закон України „Про тваринний світ” [Текст] : за станом на 12 берез. 2008 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2008 р. – 30 с. – (Серія „ Закони України”). – ISBN 978-966-611-632-4.

Стандарти

1. Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці (ISO 7005 – 1: 1992, IDT) [Текст] : ДСТУ ISO 7005 – 1: 2005. – [Чинний від 2008 – 01 – 01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – VII, 83 с. 2. Шини та ободи для легкових автомобілів. Частина 1. Шини (метричні серії) (ISO 4000 – 1: 2001, IDT) [Текст] : ДСТУ ISO 4000 – 1: 2005. – [Чинний від 2006 – 07 – 01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – V, 26 с.

Дисертації

1. Пилипів Л. Д. Зменшення енерговитратності трубопровідного транспорту нафти шляхом впливу на її реологічні властивості [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 20. 03. 07 / Пилипів Любомир Дмитрович. – Івано-Франківськ, 2007. – 205 с.

Бібліографічні покажчики

1. Олесь Гончар. Твори і публікації українською мовою, 1933-2007 [Текст] : до 90-річчя від дня народж. : матеріали до бібліографії / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад.: В. М. Лой та ін.]. - К. : НПБУ, 2008. – 95 с. – ISBN 978-966-346-429-9. 2. Репресії в Україні (1917-1990 рр.) [Текст] : наук. – допом. бібліогр. покажч. / авт. – упоряд. : Є. К. Бабич, В. В. Патока ; М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України. – К. : Смолоскип, 2007. – 519 с. – ISBN 978-966-462-130-1.

Автореферати дисертацій

1. Воєвідко І. В. Розробка теоретичних основ і технічних засобів для підвищення точності проведення спрямованих свердловин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 „Буріння свердловин” / Воєвідко Ігор Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 30 с. 2. Кулинин Т. М. Підвищення герметичності різьбових з’єднань обсадних колон [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 „Буріння свердловин” / Кулинин Тарас Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 19 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ В 25 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Т. Кемайкин (СССР). – №3360585 / 25-08 ; заявл. 23. 11. 81 ; опубл. 30. 03. 83, Бюл. №12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опуб. 20.08.02, Бюл. № 23 (ІІ ч.). – 3 с. : ил.

Складова частина документа :
стаття з журналу

1. Тібері М. Бідність та нерівність у період глобалізації [Текст] / Маріо Тібері // Журнал європ. економіки. – 2007. – Т. 6, № 4. – С. 372 – 404. 2. Денисенко В. Публікації біографічного жанру як джерело історії духовної освіти в Україні XVI – XVIII ст. [Текст] : (за матеріалами реліг. періодики) / Володимир Денисенко // Пам’ять століть. – 2007. - № 6. – С. 40-54. 3. Кусок Л. Ментальність і політична культура українців / Леонід Кусок, Петро Скрипка // Університет. – 2007. - № 6. - С. 52 – 62.

стаття з газети

1. Рудницький Л. Слово, що серце стискає [Текст] : [образ Голодомору в укр. л-рі] / Леонід Рудницький // Уряд. кур’єр. – 2008. – 13 черв. (№108). – С. 18. 2. Про законодавче регулювання лізингу персоналу [Текст] : [в Україні, США та ін.] // Праця і зарплата. – 2008. – Травень (№19). – С. 4. 4. Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків [Текст] : Закон України від 4 верес. 2008 р. № 375 // Голос України. – 2008. – 24 жовт. (№203). – С. 4.

частина книги, збірника

1. Заблоцький Б. Ф. Екологія в системі регіональної економіки [Текст] // Регіональна економіка : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький – Львів, 2007. – Розд. 13. - С. 430-456.

рецензії

Воронова Л. Відверта розповідь про професійне відвернення буремних потрясінь у фінансовій системі України [Текст] / Лідія Воронова, Трохим Ковальчук // Банк. справа. – 2008. - № 5. – С. 90-94. – Рец . на кн. : Банківська таємниця часів помаранчевої революції / А. Яценюк. – К. : НВП-Поліграф-сервіс, 2008. – 270 с.

Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів I-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, ХР ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера. 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD- вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон.опт. диск (CD-ROM) : кольор., 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.3. Творчий проект (робота в малих творчих групах)

3.1. Словник фахової лексики

Етапи роботи:

 • доберіть тексти професійного спрямування (періодика, навчальна та наукова література);

 • виділіть фахові терміни, випишіть їх на картки, розкладіть за алфавітом;

 • запишіть(за допомогою словника іншомовних слів, термінологічного, інтернет-джерел) значення слова на картці, при цьому вкажіть, з якої мови походить (слово напишіть мовою оригіналу);

 • укладіть словник*.

*Словникову статтю подавайте за принципом тлумачного словника: термін (із позначенням наголосу), походження ( з якої мови походить слово, вказати мовою оригіналу), тлумачення його, контекст з посиланням на джерело (дотримуючись запропонованого шрифту).

Наприклад. Ліквідність (від. лат. liquidus - рідкий) – здатність ринку поглинати цінні папери, що продаються. Банки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні (Адамик Б.М. Національний банк і грошово-кредитна політика. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – С. 188).
3.2. Озвучування відеоматеріалу

Етапи роботи: • доберіть відеоматеріал англійською, російською або іншою мовою (мультиплікаційний, художній, публіцистичний, науковий фільм чи уривок), який би стосувався вашого фаху;

 • перекладіть текст відеоматеріалу відповідно до норм української літературної мови;

 • розподіліть ролі;

 • апробуйте текст щодо технічних чинників виразного мовлення (дихання, голосу, дикції, інтонації (тону), темпу);

 • запишіть на відеоносій фільм із завершеним перекладом.3.3. Мовна відеогра

Етапи роботи:

 • продумайте схему відеогри, яка б висвітлювала одну з тем дисципліни;

 • напишіть сценарій відеогри, враховуючи специфіку теми;

 • укладіть правила гри, вкажіть кількість гравців;

 • випробуйте гру з особами свого кола;

 • запишіть гру на відеоносій.
  1. 3.4. Мовна відеоконсультація

Етапи роботи:

 • доберіть проблемні питання, які потребують глибокого пояснення;

 • за допомогою базової та додаткової літератури, інтернет-джерел поясніть їх;

 • напишіть сценарій відеоконсультації, враховуючи різні погляди на проблему;

 • розподіліть ролі;

 • запишіть консультацію на відеоносій (у формі гри, дискусії, диспуту тощо).

4. Переклад і редагування професійно орієнтованого тексту

Етапи роботи.

1. Дібрати науковий текст з фахових видань, тематично пов'язаний з майбутньою спеціальністю студента (іншомовний варіант, обсяг тексту – 1 стор. А4, друкований).

2. Виконати комп’ютерний переклад тексту українською мовою.

3. Виписати з тексту перекладу терміни, порівняти з текстом оригіналу, перевірити адекватність перекладу за фаховим словником.

4. Перечитати текст перекладу, порівняти його з оригіналом. Проаналізувати, виписати «проблемні фрагменти/абзаци» (на рівні змісту і мовних засобів). Знайти відхилення від змісту, недоречності, помилки, зроблені під час комп’ютерного перекладу. Пояснити причини їхнього виникнення (що саме не розпізнав чи «переплутав» комп’ютер). Визначити, які норми літературної мови порушено при перекладі.

5. Відредагувати текст, усунувши всі недоліки комп’ютерного перекладу.

6. Написати свій варіант перекладу тексту, який адекватно передає зміст матеріалу.

Увага! Обирайте такий текст, що містить багато слів-термінів, дієприкметників та дієприкметникових зворотів, оскільки їх переклад викликає особливі труднощі.
Критерії оцінювання:

а) правильність вибору тексту (обсяг, жанрова та стильова відповідність; доступність рівня інформації, поданої в тексті, студентові-першокурснику; актуальність тематики тексту);

б) відповідність змісту перекладу змісту оригіналу;

в) вичерпність аналізу помилок і недоречностей, наявних у тексті перекладу, а також правильність кваліфікації порушень норм сучасної літературної мови.


5. Проект-презентація «Моя компанія»

Етапи роботи:

1. Доберіть ергонім (назву організації, виробничого чи суспільного об’єднання тощо). Заувага: поясніть вибір назви. Порада: будьте пильними при іменуванні компанії, бо як корабель назвеш, так він і попливе.

2. Створіть герб компанії. Герб – усталений згідно з певними правилами символ осіб, родин, корпорацій, міст, провінцій або держав. Порада: при створенні герба компанії скористайтеся відомостями з геральдики та символіки; поясніть свої міркування.

3. Придумайте гасло. Гасло - стисле формулювання провідної ідеї, програми дій; правило, заповідь. Примітка: якщо гасло вашої компанії звучить іноземною мовою, то обов’язково вкажіть переклад.

4. Складіть рекламу, у якій ви популяризуватимете товари, видовища, послуги і т. ін. з метою привернути увагу споживачів, глядачів, замовників і т. ін. Заувага: рекламу компанії створюєте у довільній формі, дотримуючись мовних норм.

5. Створіть візитку.Довідка. Візитна картка - прямокутник з твердого паперу білого кольору (допускають два кольори). На візитній картці може бути знак фірми, фото власника. Шрифт суворо не регламентується, декоративні елементи вважають зайвими. Текст краще писати однією мовою, залишаючи зворотний бік вільним для будь-яких інших записів, не варто друкувати двома мовами на різних боках картки. Застерігають утримуватися від написів іноземною мовою, якщо немає певності щодо грамотності.

Основне завдання візитної картки — надавати повну інформацію тому, хто її отримує, про того, хто її вручає. Щоб виконувати цю функцію, візитна картка має містити такі відомості: ім'я та прізвище, видрукуване одним шрифтом; становище, посада, функції; назва установи, закладу, підприємства, організації; адреса (службова, домашня), телефон. Подавати номер домашнього телефону у деяких країнах, наприклад, у Франції, не прийнято. Кількість вказаної на картці інформації залежить від призначення картки (представляти приватну особу чи мати рекламний характер, тобто представляти фірму чи організацію). Рекламні візитні картки подають більше інформації, ніж приватні, часто художньо оформлені, виконують функції рекламного оголошення фірми, її послуг, комерційних пропозицій тощо.


6.Складіть оголошення, повідомлення, запрошення (за вибором), дотримуючись вимог.

Довідка. Оголошення - це призначений для публічного ознайомлення документ, який повідомляє про певні події, справи, заходи, інформує про потребу в заміщенні певної посади, набір на роботу, рекламує діяльність підприємства, установи тощо.

Оголошення можуть бути найрізноманітнішими за формою викладу (писані, мальовані, звукові), оформленням та способом передавання (вивішуються на інформаційних стендах, у багатолюдних місцях, оголошуються по радіо, телебаченню).

В оголошенні обов'язково треба вказати назву документа (Оголошення, а не Об'ява чи Об'явленіє), хто і про що повідомляє. Інформація, яку оголошують, повинна бути чіткою та однозначною. Дата, час і місце проведення заходу, адреси, контактні телефони тощо повинні бути виділені.

Подібними до оголошення є повідомлення і запрошення - специфічні документи, що інформують про проведення певного заходу.

Повідомлення - це оголошення, виконане у формі службового листа. Воно має такі реквізити:


 1. назва документа (Повідомлення);

 2. дата, час і місце проведення заходу;

 3. назва (тема) заходу;

 1. порядок денний (при потребі);

5)прізвища доповідачів з кожного питання;

 1. прізвище і телефон особи, відповідальної за проведення заходу;

 2. підпис керівника установи чи колегіального органу.

При потребі в повідомленні інформують про спосіб проїзду до місця проведення заходу.

Зразок повідомлення:

Повідомлення

Шановний………………

23 березня 2013 р. о 15 годині в актовій залі КНЕУ відбудеться засідання Вченої ради з таким порядком денним:


 1. Результати літньої навчально-виробничої практики студентів
  університету (доповідають декани факультетів, завідувач навчального
  відділу).

 2. Обрання на посади і присвоєння вчених звань.

28.02.13

Секретар Ученої ради (підпис) Петренко І.Т.

Повідомлення надсилаються особам, які повинні бути на заході за їх службовими обов'язками. У разі, коли бажаною на тому чи іншому заході є присутність людини, у коло обов'язків якої не входить перебування на ньому, надсилають не повідомлення, а запрошення. У запрошенні вказують дату, час і місце проведення заходу, функцію чи роль, яку буде виконувати запрошена особа (почесного гостя, члена журі і под.). До запрошення звичайно додають ще й план (програму) проведення заходу.

Зразок запрошення: Шановний ……………………………Оргкомітет наукової конференції «Українська мова в часі і просторі» запрошує Вас взяти участь у пленарному засіданні, яке відбудеться 25 квітня 2013 року об 11 годині в ауд. № 66 I корпусу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Програму конференції і тези доповідей додаємо.
Оркомітет

7. Напишіть лист-вітання, лист-подяку (за вибором).Довідка. Лист - це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією. Службові листи належать до головних засобів встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами. Мета їх - пояснити, переконати, поінформувати і спонукати адресата до певної дії.

Порада: Діловий лист можна зробити переконливішим, якщо скористатися «магіями слова». Слово стає магічним, якщо воно несподіване для контрасту і зможе приємно здивувати адресата ( Рон Теппер).

Пам'ятайте, що вашим партнерам приємно буде отримати листа, який естетично і грамотно оформлений.Лист-вітання. Це - різновид службового листа, в якому поздоровляємо колег, ділових партнерів чи інших осіб з нагоди певної події: свята, дня народження, ювілею, одруження, обрання на почесну посаду, успішного завершення справи тощо. Листи-вітання - це особливий вид кореспонденції, що припускає урочистий, піднесений стиль, вживання поетичних зворотів, гумористичних натяків. До таких радісних подій, як весілля, народження дитини тощо, можете випробувати свій поетичний хист і написати кілька віршованих рядків.

Певна річ, якщо ви хочете засвідчити свій інтерес до успіхів партнера й зробити йому приємне, не варто чекати ювілею, Різдва, дня народження, одруження - надішліть листа з кількома теплими вітальними словами з будь-якої іншої нагоди (наприклад, публікації статті, відкриття філії) та поділіть із ним радість успіху. Наприклад:З відкриттям філії

Шановні добродії!

Від щирого серця вітаємо Вас із відкриттям філії в... (назва країни, міста), бажаємо успіхів і подальшого процвітання.

Користуючись нагодою, висловлюємо надію, що паша співпраця й надалі буде взаємовигідною.

З повагою і найкращими побажаннями...

Лист-подяка. Це службовий лист, у якому висловлюється подяка за надану допомогу, послугу, підтримку, надіслане запрошення тощо. Листи-подяки є гарантією налагодження й подальшого підтримання добрих партнерських стосунків. Такі листи допоможуть вам набути репутації вихованої та порядної людини.

8. План «Десять кроків успішного фахівця (керівника, юриста, банкіра, маркетолога тощо)».


Література:

 1. Губенко Л.Г, Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування. – К., 2002.

 2. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

 3. Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник. Репринтное издание. – К.: Либідь, 1993.

 4. Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 391 с.

 5. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К., 2003.

 6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт та ін.. – К.: УНВУ «Рідна мова», 1997.


6. Портфоліо «Фахівець»
Портфоліо – зібрання документів, зразків робіт, фотографій, що дають уявлення про передбачувані можливості, послуги фірми або спеціаліста.

Складники портфоліо*:

 1. Резюме.

 2. Прес-реліз.

 3. Кодекс фахівця.

 4. Автобіографія.

 5. Розробка ділової гри.

 6. Цитати та вислови на запропоновану тему.

Довідка:

Резюме – коротка автобіографія, представлена кандидатом на яку-небудь посаду.

Прес-реліз – спеціальний бюлетень для працівників засобів масової інформації, який розповсюджується урядовою установою, керівним органом певної міжнародної організації для ознайомлення з матеріалами термінової публікації.

Кодекс фахівця – правила етикету, поради удосконалення особистості як фахівця через призму усної народної творчості, висловів видатних осіб, власні спостереження.

* Складники портфоліо можуть змінюватися за спільним рішенням викладача та аудиторії.


7. Навчально-науковий проект

Етапи роботи:

 1. Вибрати тему із запропонованих.

 2. Обґрунтувати вибір теми: як проблема пов’язана зі спеціальністю студента.

 3. Джерела (дібрати літературу).

 4. Скласти план наукового проекту.

 5. Консультації з викладачем, який є науковим керівником.

 6. Написати тези наукового проекту (1-2 стор.).

 7. Відредагувати текст наукового проекту.

 8. Визначити, у чому новизна та актуальність виконаного дослідження.

 9. Виступити з підготовленим науковим проектом на семінарі-конференції, дати відповіді на запитання викладача та студентів.


Критерії оцінювання:

 1. Змістовність виконаної роботи.

 2. Вирішення важливих проблем на інноваційній основі.

 3. Самостійність дослідження.

 4. Аналіз різних поглядів на досліджувану проблему.

 5. Аргументованість.

 6. Відповідність структурі.

 7. Відповідність нормам літературної мови.

 8. Своєчасність.

 9. Наявність креативних ідей.


Структура наукового проекту:

Вступ (обґрунтувати тему).

Основна частина (висвітлити проблемні питання, проаналізувати їх, подати своє вирішення тощо).

Висновок (у чому новизна та актуальність виконаного дослідження)

Література.

Теми наукових проектів:


 • Стан української мови в регіонах.

 • . Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму.

 • Мова нашого ефіру. Телеекран України: боротьба за чистоту ефіру.

 • Українська фразеологія як засіб оптимізації фахового тексту.

 • Легалізація стилістично зниженої лексики в різних функціональних стилях.

Формування мовної компетенції майбутнього економіста.

Тематика наукових розвідок: 1. СМС- повідомлення як жанр сучасного епістолярію.

 2. ММС – повідомлення як засіб несловесної комунікації.

 3. Чи допомагає мова сучасній рекламі ( про роль мовних засобів в сучасному рекламному тексті).

 4. Чи можна говорити, не використовуючи слів (про вплив невербальних засобів мови на людину).

 5. Сучасний Київ в оригінальних назвах бізнесових об’єктів.

 6. Колір, малюнок, звук у сучасній рекламі.

 7. Гостре перо не тільки в гусака, а й у мові сучасної реклами, або Коли прийшов час збирати каміни.

 8. Штучні мови в сучасному комунікативному просторі.

 9. Мовний етикет у міжкультурній комунікації.

 10. Етикет та антиетикет сучасного українського міста.

Робота може бути виконана та представлена у формі

 • Інформаційного повідомлення,

 • Презентації.

 • Наукового, публіцистичного есе.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка