Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушенняСкачати 258.51 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір258.51 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства

внутрішніх справ України

____________№_________ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

І. Загальні положення


1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку (далі – посадовими особами ДСНС України), визначається законодавством України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.
1.2. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів, що застосовуються в адміністративному провадженні, їх облік та утримання штрафів.
1.3. При виявленні фактів порушень установлених законодавством вимог пожежної безпеки, здійсненні суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, невиконанні законних вимог, приписів та постанов посадових осіб ДСНС України з питань пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, у разі провадження господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без одержання відповідної ліцензії, а також подання суб’єктом господарювання до ДСНС України недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства або у разі завідомо неправдивого виклику пожежної охорони посадові особи підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (далі – підприємств), громадяни та фізичні особи – підприємці несуть адміністративну відповідальність.

1.4. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які на момент учинення адміністративного правопорушення досягли 16 років.


1.5. Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів внутрішніх справ, служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами. Інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, у випадках, прямо передбачених ними, несуть за вчинення адміністративних правопорушень дисциплінарну відповідальність, а в інших випадках – адміністративну відповідальність на загальних підставах.


1.6. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами України. Питання про відповідальність за адміністративні правопорушення, учинені на території України іноземцями, які згідно з чинним законодавством та міжнародними договорами України користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції України, розв’язуються дипломатичним шляхом.

ІІ. Порядок оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення


2.1. При вчиненні посадовими особами підприємств, громадянами та фізичними особами – підприємцями адміністративного правопорушення уповноваженими на те посадовими особами ДСНС України
(стаття 255 КУпАП) складається протокол про адміністративне правопорушення (далі – протокол) (додаток 1).

Протокол складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від отримання примірника протоколу він надсилається їй рекомендованим листом з повідомленням про вручення, про що робиться відповідний запис у протоколі, що залишається у відповідному підрозділі ДСНС України. Копія квитанції та супровідного листа про направлення примірника протоколу долучається до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.


2.2. Складати протокол за порушення посадовими особами, громадянами та фізичними особами – підприємцями встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (стаття 175 КУпАП), здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (стаття 1752 КУпАП) чи невиконання приписів та постанов посадових осіб ДСНС України (стаття 188-8 КУпАП) згідно зі статтею 255 КУпАП мають право уповноважені на те посадові особи ДСНС України. Крім цього, працівники відомчої, місцевої пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об’єднань громадян мають право складати протоколи за статтями: 120, 175, 188-8 КУпАП.

Молодші інспектори ДСНС України, які відповідно до посадових інструкцій здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері пожежної та техногенної безпеки, також можуть складати протоколи про адміністративне правопорушення, але без права прийняття рішення за справою.

Посадові особи ДСНС України відповідно до статей 164, 188-16 КУпАП можуть складати протокол про адміністративне правопорушення і направляти його для розгляду в районні, районні у місті, міські, міськрайонні суди у разі:

виявлення факту провадження господарської діяльності в галузі пожежної та техногенної безпеки, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без одержання відповідної ліцензії, а також подання суб’єктом господарювання до ДСНС України недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства (стаття 164 КУпАП);

невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС України щодо стану захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (стаття 188-16 КУпАП).

Протокол про адміністративне правопорушення посадові особи


ДСНС України можуть складати і в разі завідомо неправдивого виклику пожежної охорони (стаття 183 КУпАП) при встановленні особи, яка її викликала, та направляти його на розгляд в адміністративні комісії при виконавчих органах міських, селищних і сільських рад або у виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

2.3. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком, державною мовою, з урахуванням вимог чинного законодавства щодо державної мовної політики. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після підписання протоколу особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. У відповідних графах, що не заповнюються при складанні протоколу, проставляється прочерк.


2.4. При складанні протоколу вказується стаття КУпАП, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність.

Зазначаються: число, місяць і рік складання протоколу, а також найменування населеного пункту, де він складений, посада, повне найменування органу, від імені якого посадова особа уповноважена складати протокол, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка склала протокол.

У розділі відомостей про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, зазначаються:

пункт 1 – прізвище, ім’я та по батькові (ідентифікаційний номер за його наявності);

пункт 2 – дата і повна адреса місця народження;

пункт 3 – громадянство (якщо особа без громадянства, то про це робиться відповідний запис);

пункт 4 – фактичне місце проживання особи на час учинення правопорушення;

пункт 5 – найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, їх адреса;

пункт 6 – посада особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Якщо особа не працює, то про це робиться відповідна відмітка;

пункт 7 – середній розмір місячної заробітної плати;

пункт 8 – чи відповідає особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, за своїми службовими обов’язками за забезпечення виконання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки згідно зі статтею 14 КУпАП (посадові інструкції, накази про призначення відповідальних, плани усунення порушень з відміткою про ознайомлення особи тощо);

пункт 9 – кількість осіб, які перебувають на її утриманні, включаючи неповнолітніх дітей, та інші категорії осіб, які не отримують пенсії, не мають власних доходів тощо;

пункт 10 – серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток тощо), дата видачі й найменування підприємства, установи чи організації, що його видала (при відсутності в правопорушника особистих документів його особа може бути засвідчена свідками, про що робиться відповідний запис);

пункт 11 – якщо особа притягається до адміністративної відповідальності повторно протягом року, то в пункті 11 указуються число, місяць і рік учинення попереднього правопорушення, стаття КУпАП та вид адміністративного стягнення (попередження, штраф, на яку суму).

При викладенні обставин правопорушення вказуються число, місяць, рік, час, місце (будинок, цех, дільниця тощо), повна назва та адреса об’єкта, де його вчинено, суть правопорушення, які саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки вчинила особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, або не виконала приписів (постанов) посадових осіб ДСНС України. Кожне правопорушення обґрунтовується відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі якщо порушення правил пожежної безпеки призвели до виникнення пожежі, сприяли її розвитку або перешкоджали гасінню, про це обов’язково зазначається у протоколі при викладенні суті правопорушення.

Під час складання протоколу відповідно до статті 164 КУпАП указується конкретна суть порушення – провадження господарської діяльності без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону чи надання суб’єктом господарювання ДСНС України недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам чинного законодавства.

Достовірність інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам чинного законодавства, заявленої у декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, перевіряється під час планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання.

При складанні протоколу згідно зі статтею 175-2 КУпАП указується суть правопорушення – початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим.

Під час складання протоколу згідно зі статтею 188-8 КУпАП указуються дата складання та вручення приписів та постанов посадових осіб ДСНС України, номери тільки тих невиконаних пунктів та запропоновані заходи, установлений термін виконання яких на момент перевірки минув. Також вказується дата, до якої захід мав бути виконаний, та дата виявлення такого порушення (невиконання) з посиланням, чи є це порушення (невиконання) триваючим.

Якщо терміни запропонованих заходів, зазначених у приписі (постанові), не минули, то посадові особи підприємств до адміністративної відповідальності за них не притягаються.

Під час складання протоколу відповідно до статті 188-16 КУпАП зазначається, які саме законні вимоги посадових осіб ДСНС України щодо нагляду та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру не виконано з обґрунтуванням відповідно до чинного законодавства. Якщо порушення призвели до виникнення аварії або надзвичайної ситуації техногенного характеру, сприяли її розвитку або перешкоджали ліквідації, це обов’язково зазначається у протоколі при викладенні суті порушення.

У протоколі вказуються обставини, що пом’якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність.

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права та обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП та зміст статті 63 Конституції України, а також повідомляється про час та місце розгляду адміністративної справи. На знак обізнаності з вищевказаним особа ставить у протоколі свій підпис, а в разі її відмови ставити підпис про це робиться відповідна відмітка. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, що додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Протокол, складений відповідно до статей 164 та 188-16 КУпАП, разом із повідомленням (додаток 2) та матеріалами, що підтверджують учинення адміністративного правопорушення, у триденний термін направляється до районного, районного у місті, міського, міськрайонного судів.

Зазначаються дата, час та місце розгляду адміністративної справи. У протоколах, складених відповідно до статей 164 та 188-16 КУпАП, дата та час розгляду адміністративної справи не зазначаються (робиться прочерк), а вказується тільки найменування районного, районного у місті, міського, міськрайонного суду та його адреса.

Протокол підписується посадовою особою, яка його склала. За наявності свідків правопорушення та потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це, що підтверджується підписами свідків, із зазначенням їх прізвища, імені та по батькові і місця проживання.


2.5. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

За один і той самий пункт невиконаного припису або постанови посадових осіб ДСНС України до адміністративної відповідальності може бути притягнуто декілька посадових осіб підприємств, на яких покладено відповідальність за їх виконання.

Якщо особа вчинила декілька адміністративних правопорушень, справи, що одночасно розглядаються одним і тим самим органом (посадовою особою), стягнення накладається у межах санкції, установленої за більш серйозне правопорушення з-поміж учинених. До основного стягнення в цьому разі згідно зі статтею 36 КУпАП може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з учинених правопорушень.


2.6. Розглянувши протокол про адміністративне правопорушення, у тому числі і складений працівниками відомчої, місцевої пожежної охорони, членами добровільних пожежних дружин (команд), посадова особа ДСНС України виносить одну з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення;

про закриття справи.


2.7. При вирішенні питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності у вигляді попередження або штрафу посадова особа ДСНС України виносить постанову про накладення адміністративного стягнення (далі – постанова) (додаток 3).


2.8. У постанові про накладення адміністративного стягнення обов’язково зазначаються: число, місяць і рік розгляду справи та населений пункт, у якому вона винесена. Указуються посада, найменування органу, від імені якого посадова особа уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову, серія, номер та дата складання протоколу про адміністративне правопорушення.

У розділі відомостей про особу, щодо якої розглядається справа, зазначаються її прізвище, ім’я та по батькові (без скорочень), дата, рік та місце народження, ідентифікаційний номер (за його наявності), адреса місця проживання, точна юридична назва і адреса установи, організації, підприємства, навчального закладу та її посада.

У розділі «УСТАНОВИВ» зазначаються прізвище та ініціали особи, щодо якої розглядається справа, число, місяць і рік, час та місце вчиненого правопорушення, повна назва та адреса об’єкта (суб’єкта господарювання), які саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки вчинені або який припис чи постанову посадових осіб ДСНС України не виконано, чи розпочато роботу новоутвореного підприємства або використання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим. Кожне правопорушення обґрунтовується пунктом нормативного акта і його повним найменуванням (допускається в обґрунтуванні наступних пунктів, при посиланні на той же нормативний акт указувати скорочене найменування (абревіатуру) відповідно до реєстру нормативних актів з питань пожежної безпеки).

При накладенні адміністративного стягнення за статтею 175-2 КУпАП указується, коли і де розпочато роботу новоствореного підприємства чи використання об’єкта нерухомості, на підставі чого (договори оренди, свідоцтво про право власності тощо), без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим.

При накладенні адміністративного стягнення згідно зі статтею


188-8 КУпАП указуються дата складання та вручення припису чи постанови посадових осіб ДСНС України, номери невиконаних пунктів та заходи, що не виконано у встановлений термін, а також дата виявлення такого порушення (невиконання) з посиланням, чи є це порушення (невиконання) триваючим.

Зазначається стаття КУпАП, що передбачає відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки чи невиконання приписів і постанов посадових осіб ДСНС України або здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

У розділі «ПОСТАНОВИВ» посадова особа, яка розглядала матеріали справи, зазначає прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої виноситься постанова, та, установивши обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність за здійснене правопорушення і причетність цієї особи до виконання службових обов’язків, визначає вид адміністративного стягнення.

При накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу словами зазначаються його сума та цифрове її вираження, назва установи банку, куди він сплачується, поточний рахунок банку, а також подвійний розмір суми штрафу у випадку примусового стягнення штрафу органами державної виконавчої служби. У разі застосування такого виду адміністративного стягнення як попередження у відповідній графі постанови замість суми штрафу записується слово «попередження».

Постанова за справою містить вказівку про порядок і строк її оскарження, дату набрання нею законної сили та строк пред’явлення її до виконання, а також відомості про її виконання.

Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла, та засвідчується печаткою.


2.9. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи і підшивається до справи про адміністративне правопорушення.

Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку із зазначенням дати її вручення.

У разі відмови особи, щодо якої винесено постанову, від одержання копії постанови вона висилається рекомендованим листом за місцем проживання цієї особи, про що в постанову вноситься відповідний запис. У такому разі до адміністративної справи долучається корінець поштового повідомлення про вручення правопорушнику листа з постановою про накладення адміністративного стягнення.


2.10. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до неї доцільно застосувати захід громадського впливу.

Крім цього, можливе звільнення порушника від адміністративної відповідальності з оголошенням усного зауваження. Такі заходи впливу можуть бути застосовані до громадян та посадових осіб при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення.

З урахуванням характеру вчиненого правопорушення особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, її матеріального становища можливе застосування такого виду адміністративного стягнення як попередження.

Не можуть бути звільнені від адміністративної відповідальності посадові особи, які не виконали припису або постанови посадових осіб ДСНС України без поважних причин (при цьому до матеріалів справи обов’язково долучаються підтверджуючі матеріали) або порушили встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки, що становлять реальну загрозу життю та здоров’ю людей, або призвели до виникнення пожежі.

2.11. У разі оголошення усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу, а також за наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП, виноситься постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 4).


2.12. У постанові про закриття справи про адміністративне правопорушення обов’язково зазначаються: число, місяць і рік розгляду справи та населений пункт, у якому вона винесена. Вказуються посада, найменування територіального органу ДСНС України, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову.

У розділі відомостей про особу, щодо якої розглядається справа, зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, адреса місця проживання, точна юридична назва й адреса установи, організації, підприємства чи суб’єкта господарювання, ким працює або навчається. Указуються обставини, що виключають провадження у справі відповідно до статті 247 КУпАП, або інші обставини, що підтверджують малозначність вчиненого адміністративного правопорушення.

У розділі «ПОСТАНОВИВ» посадова особа, яка розглядала матеріали справи, зазначає прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої виноситься постанова, та, установивши обставини, що виключають провадження у справі, закриває її. У постанові про закриття справи про адміністративне правопорушення також може бути вказано одне з рішень, що визначено статтями 21, 22 КУпАП.

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка її винесла. Копія такої постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено (крім смерті, недієздатності або неосудності особи).

2.13. При винесенні постанови щодо закриття справи про адміністративне правопорушення у зв’язку зі смертю особи, стосовно якої винесено постанову про накладення адміністративного стягнення, до адміністративної справи долучається про це інформація з відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

При винесенні постанови стосовно закриття справи про адміністративне правопорушення у зв’язку з неосудністю особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, до адміністративної справи долучається довідка з лікувального закладу про її хворобу.

2.14. Строки накладення адміністративного стягнення наведені у


статті 38 КУпАП.

Враховуючи специфіку системи проведення планових (позапланових) перевірок органами ДСНС України, початок відрахування двомісячного терміну для застосування статті 175-2 КУпАП приймається з дати початку проведення планової (позапланової) перевірки, під час якої виявлено це порушення. Для застосування статті 188-8 КУпАП двомісячний термін починається з дня після зазначеного у приписі терміну, до якої захід мав бути виконаний, а при триваючому правопорушенні – з дня його виявлення.


2.15. При розгляді адміністративної справи до протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення та причетність до нього особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (копії приписів, постанов, рапортів посадових осіб ДСНС України; заяви, пояснення правопорушників та свідків правопорушення; посадові інструкції, накази про призначення відповідальних за пожежну безпеку, плани усунень порушень пожежної безпеки тощо). Кожен з таких документів повинен мати обов’язкові реквізити (дату, адресу, назву, підпис, штамп, печатку тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.


2.16. Посадова особа ДСНС України, яка розглядає справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію.


ІІІ. Контроль за стягненням штрафів


3.1. Штраф має бути сплачений порушником у строки відповідно до статті 307 КУпАП.


3.2. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання відповідно до статті 308 КУпАП (додаток 5).


3.3. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється посадовою особою, що винесла цю постанову.


3.4. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня її винесення.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (внесення подання прокурора) цієї постанови, встановленого статтею 289 КУпАП. У разі оскарження постанови або внесення на неї подання прокурора перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або подання прокурора.


3.5. Виконання постанови про накладення штрафу може бути припинено посадовою особою, яка її винесла, у випадках, наведених у статті 302 КУпАП.

3.6. Документи, що засвідчують виконання постанови про накладення адміністративного стягнення (копія квитанції про сплату штрафу, постанова про закінчення виконавчого провадження тощо), або інші матеріали, що зупиняють провадження в адміністративній справі, підшиваються до адміністративної справи.


IV. Розгляд скарг у справах про адміністративні правопорушення


4.1. При незгоді з прийнятим рішенням за справою про адміністративне правопорушення особа, щодо якої її винесено, може подати скаргу до вищої посадової особи ДСНС України або до суду. Скарга подається протягом десяти днів від дня винесення постанови.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною п’ятою
статті 7 КУпАП.

При оскарженні постанови вона підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

Скарга на постанову розглядаються у десятиденний строк від дня їх надходження.

Скарга, що надійшла до органу (посадової особи), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, у триденний термін надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному її розглядати.

Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено керівником вищестоящого органу.

4.2. Посадова особа ДСНС України при розгляді скарги на постанову про адміністративне правопорушення перевіряє дотримання вимог законодавства про адміністративні правопорушення і обґрунтованість її винесення та приймає одне з таких рішень:

залишає постанову без зміни, а скаргу – без задоволення;

скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

скасовує постанову і закриває справу;

змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, щоб стягнення не було посилено (додаток 6).


4.3. Копія рішення за скаргою протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої воно винесено.


4.4. Згідно зі статтею 296 КУпАП скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, що провадиться в порядку, встановленому законом.


V. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення


5.1. Бланки протоколів про адміністративне правопорушення підлягають обов’язковому обліку та суворій звітності. Видання бланків протоколу здійснюється централізовано тільки друкарським способом із зазначенням їх серії та номера (додаток 7). Номер протоколу повинен бути унікальним і не може повторюватися у жодному територіальному органі ДСНС України.

У протоколі про адміністративне правопорушення допускається самостійно чорнилом (пастою) після зазначеного друкарським способом номера через дріб проставляти порядковий номер, що повинен відповідати номеру запису в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення.

5.2. Видача бланків та журналів, передбачених цією Інструкцією, здійснюється відповідним територіальним органом ДСНС України у достатній кількості.


5.3. Кількісний облік видачі бланків протоколів ведеться ДСНС України та в її територіальних органах у журналі видачі бланків протоколів про адміністративне правопорушення (додаток 8). Цей журнал має бути прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою.

5.4. Складені протягом доби протоколи про адміністративне правопорушення реєструються у журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 9). Зіпсовані протоколи щомісяця списуються відповідальним за стан адміністративної практики актом, що складається у довільній формі. До такого акта долучаються зіпсовані протоколи і підшиваються до загальної справи.


5.5. У територіальних органах ДСНС України журнали видачі бланків протоколів про адміністративне правопорушення та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення, а також видача протоколів про адміністративне правопорушення ведуться посадовою особою, яка згідно з посадовими інструкціями є відповідальною за стан адміністративної практики. Журнали мають бути прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою відповідного підрозділу.


5.6. За кожним випадком складання адміністративного протоколу заводиться окрема справа про адміністративне правопорушення (додаток 10) про вчинення посадовими особами підприємств, громадянами та фізичними особами – підприємцями адміністративного правопорушення, до якої долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення та причетність особи до його вчинення (копії приписів, постанов, рапортів посадових осіб ДСНС України; заяви, пояснення осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, та свідків правопорушення; посадові інструкції, накази про призначення відповідальних за пожежну та техногенну безпеку, плани усунень порушень тощо).

На титульному аркуші справи вказуються найменування територіального органу ДСНС України, порядковий номер відповідно до журналу обліку матеріалів про адміністративне правопорушення, дата початку та закінчення провадження за нею.

5.7. Матеріали про адміністративні правопорушення відповідно до журналу обліку матеріалів про адміністративне правопорушення підшиваються до загальної справи за порядковими номерами і зберігаються у металевих сховищах відповідних підрозділів за місцем прийняття рішення у справі про адміністративне правопорушення. Підшиті до справи сторінки нумеруються.


5.8. Термін зберігання матеріалів про адміністративне правопорушення та журналів видачі бланків протоколів про адміністративне правопорушення та обліку матеріалів про адміністративне правопорушення встановлюється законодавством, але не менше трьох років.


VI. Контроль за дотриманням законодавства про адміністративні правопорушення при здійсненні адміністративних проваджень


6.1. Контроль за дотриманням законодавства про адміністративні правопорушення при здійсненні адміністративних проваджень покладається на головних державних інспекторів з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки усіх рівнів, а також безпосередньо відповідальних за цим напрямком посадових осіб територіальних органів ДСНС України.


6.2. Головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення при здійсненні контролю за дотриманням законодавства про адміністративні правопорушення зобов’язані:


1) Розглядати звернення громадян, що надходять до ДСНС України, про порушення законодавства про адміністративні правопорушення посадовими особами територіальних органів ДСНС України та приймати за ними відповідні рішення.


2) Щодекади особисто перевіряти матеріали про накладення штрафів, при виявленні порушень законодавства про адміністративні правопорушення приймати рішення щодо скасування постанов про накладення адміністративного стягнення та вживати заходів дисциплінарного впливу до винних, а також заслуховувати звіт відповідальної за адміністративну практику посадової особи щодо застосування прав, наданих ДСНС України.


3) Постійно, але не рідше одного разу на місяць, розглядати на оперативних нарадах з посадовими особами ДСНС України питання про стан дотримання законодавства про адміністративні правопорушення.


4) Щомісяця організовувати здійснення аналізу стану застосування законодавства про адміністративні правопорушення.


5) Щомісяця здійснювати контроль за використанням бланків протоколів про адміністративне правопорушення, своєчасністю їх реєстрації, правильністю складання звітів про адміністративні правопорушення та своєчасністю їх подання до територіальних органів ДСНС України.


6) Щокварталу організовувати проведення в системі службової підготовки додаткових занять з посадовими особами, яким надано право здійснювати профілактичні функції, щодо застосування адміністративно-правової діяльності, вивчати огляди та інформаційні листи, що надходять із ДСНС України та її територіальних органів.


6.3. Головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі зобов’язані:


1) При виїздах у службові відрядження незалежно від їх мети контролювати стан дотримання підпорядкованими підрозділами в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення законодавства про адміністративні правопорушення.


2) Щомісяця організовувати цільові виїзди до підпорядкованих підрозділів у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення з питань перевірки стану адміністративної практики, використання бланків протоколів, своєчасності їх реєстрації та правильності складання звітів про адміністративні правопорушення.


3) Не менше одного разу на квартал готувати огляди, розробляти інформаційні листи і рекомендації про усунення виявлених недоліків та направляти їх до підпорядкованих підрозділів у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.


4) Щокварталу узагальнювати матеріали роботи із зверненнями посадових осіб підприємств та громадян, а також окремі ухвали судів, які до них надійшли, щодо неправомірних дій посадових осіб ДСНС України при застосуванні законодавства про адміністративні правопорушення. За кожним таким фактом проводити службові розслідування, розробляти заходи щодо виправлення становища, винних притягати до дисциплінарної відповідальності.


5) Стан дотримання законодавства про адміністративні правопорушення підпорядкованими підрозділами в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення не менше одного разу на квартал розглядати на оперативних нарадах із заслуховуванням керівників, де виявлено недоліки в цьому напрямку роботи.


6.4. Начальники головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі зобов’язані:


1) Організацію адміністративно-правозастосовної діяльності ДСНС України та контроль за повнотою і об’єктивністю відомостей про адміністративні правопорушення покласти на головних державних інспекторів з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та кураторів відповідних підрозділів, що передбачити в їх посадових інструкціях.

Покласти на головних державних інспекторів з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення персональну відповідальність за додержання підлеглими вимог законодавства про адміністративні правопорушення, зобов’язати здійснювати аналіз його застосування та оперативно вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2) У територіальних органах ДСНС України визначити посадових осіб, відповідальних за ведення адміністративної практики.


3) При надходженні окремих ухвал судів про порушення законності, а також у разі відміни судами накладених штрафів проводити службові розслідування, винних у порушенні законодавства притягати до дисциплінарної відповідальності.
4) Визначити порядок, джерела фінансування щодо виготовлення необхідної кількості бланків відповідних документів, передбачених цією Інструкцією.

5) Щокварталу організовувати проведення в системі службової підготовки занять з прийняттям заліків від інспекторського складу з питань адміністративно-правової діяльності.


6) Забезпечити передачу до ДСНС України щомісяця до 5 числа наступного за звітним місяця, звітності про стан застосування законодавства про адміністративні правопорушення.

6.5. При надходженні постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження посадова особа, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, повинна негайно повідомити про це начальника цього органу, який зобов’язаний провести службове розслідування.

У разі відсутності обґрунтованих підстав для відмови у відкритті виконавчого провадження (ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження») постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження у десятиденний термін з дня надходження повинна бути оскаржена до начальника відповідного відділу державної виконавчої служби або до суду.

Начальник Департаменту юридичногозабезпечення МВС України Д.В. ГорбасьБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка