Інститут соціальної та політичної психології політична участь молоді сучасної україни: психологічні чинники активізаціїСторінка9/14
Дата конвертації13.04.2016
Розмір2.89 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Тестовані досліджувалися нами попередньо (вересень–жовтень 2007 р.) на предмет визначення рівня відповідальності за авторською тестовою методикою «Наскільки Ви відповідальна особистість». Із результатів таблиці бачимо, що молоді усіх регіонів притаманне переважно взаємозалежне «Я» (найбільший відсоток мають студенти Кримського гуманітарного університету, а найменший – західного регіону) та спостерігається чіткий вияв колективізму. Це означає, що молодь України у своїй більшості зважає й цінує близькі відносини, а рівень їхньої відповідальності колективістський і взаємозалежно спричинений.Тест «Наскільки Ви відповідальна особистість?» розроблений нами у серпні 2007 р. на основі концепції чотирикомпонентної структури відповідальності особистості. У його розробці були використані також принципи та окремі процедури ще двох оригінальних діагностичних методів: а) проблемно-ситуативної (розвивальної) діагностики культурно-психологічної грамотності педагогів (тест «Хто підніме папірець?» А. В. Фурмана), б) вивчення відповідальності особистості методом аналізу цілісних життєвих ситуацій за окремою програмою (М. В. Савчин [64−69]).

У першому випадку ми використали теоретико-методологічні напрацювання у сферах психології завдань організації соціального життя людини; виникнення, розвитку і функціонування внутрішніх проблемних ситуацій у її психодуховному світі; проектування і моделювання можливих виходів особистості із складних життєвих ситуацій як взаємодоповнення позитивних і негативних розв’язків та позитивного і негативного розв’язання завдань, проблем, запитань (мінізавдань), а також досвід обробки і нормування результатів тестування у системі фундаментального соціально-психологічного експерименту з упровадження інноваційної моделі модульно-розвивального навчання. У другому випадку ми прагнули інтелектуально реалізувати засадничі тези ситуаційного підходу: зовнішні чинники «справляють вплив на поведінку суб’єкта, переломлюючись через його когнітивну та спонукальну сфери, тобто ситуація має визначатися не лише як перелік об’єктивних стимульних елементів, а й як акт інтелектуального розуміння, переживання та оцінювання»; принципи діагностичних процедур уможливлюють виявлення того «психологічного змісту, який залишається прихованим при використанні традиційних методик»; програма вивчення цілісних життєвих ситуацій людини дає змогу «працювати не тільки з актуальним змістом свідомості індивіда, а й дозволяє звертатися також до минулого досвіду і досліджувати їх у взаємозв’язку»; «в основу критеріїв оцінок експертів покладені надійні життєві показники (реальні характеристики поведінки обстежуваного у різних сферах життя протягом тривалих періодів)...» та ін. [65, с. 68–69].

Тест містить 20 життєвих ситуацій проблемного характеру, кожна з яких має 5 виходів-розв’язків, що є рівноцінними за діагностичним критерієм і являють собою набір різних психологічних завдань. При цьому обстежуваний покликаний особисто прийняти лише один розв’язок як адекватний, а решту чотири відхилити як неприйнятні. Відтак тест, крім 20 ситуацій, включає ще й 100 психологічних завдань, котрі обстежуваний повинен опрацювати – сприйняти, усвідомити їхній зміст, внутрішньо прийняти чи відхилити й зафіксувати відповідь.

Бланк відповідей до тесту складається з трьох частин: а) верхньої, на котрій досліджуваний фіксує основну інформацію про себе і дату дослідження; б) середньої, де він навпроти кожної із 20 ситуацій (горизонталь) «хрестиком» фіксує один (із п’яти) обраний варіант відповіді (вертикаль); в) нижньої, що заповнюється психологом після тестування – на етапі первинної обробки одержаних результатів (див. нижче).

Час виконання завдань тесту необмежений, хоча, як підтверджує практика, досліджуваним вистачає для цього 25–35 хв.

Тестування студентської та учнівської молоді проводилося нами у трьох регіонах України – західному (Тернопільський національний економічний університет і Тернопільська філія Європейського університету), центральному (Академічний ліцей при Запорізькому національному університеті) і південному (Кримський гуманітарний університет, м. Ялта). Сукупно вибірка склала 300 осіб обох статей. У групових дослідженнях брали участь студенти денної і заочної форм навчання, а також старшокласники. Кожен самостійно працював із стимульним матеріалом і бланком відповідей. Загалом процедурна схема кількісно-статистичної обробки одержаних результатів охоплювала три кроки дій.Перший крок. Здійснювали кількісний підрахунок суми первинних оцінок у балах кожного учасника тестування за ключем і заповнення нижньої частини бланку відповідей. При цьому кількість балів визначалася окремо за кожним показником відповідальності та встановлювалася їх загальна сума як інтегральний показник відповідальності особистості.

Достатній інтервальний ряд оцінок (0, 1, 2, 3, 5) та чітка пропорційність між моделями проблемних ситуацій, що характеризують концептуально задані компоненти відповідальності, дають змогу одержувати первинні оцінки за кожним компонентом у діапазоні від 0 до 25 балів, а в сукупності – від 0 до 100. Все це створює низку зручностей при обробці первинних результатів тестування.

Для прикладу наведемо повністю заповнений тестованим і психологом бланк відповідей (табл. 2.4). Алгоритм дій психолога такий:

1) товстою лінією диференціюються всі ситуації на п’ять груп, щоб полегшити підрахунок «сирих» оцінок;

2) у рядок записуються бали до всіх ситуацій;

3) підсумовується кількість балів за окремими компонентами відповідальності у такий спосіб: • К. К. – когнітивний компонент: ситуації за № 1, 5, 9, 13, 17;

 • Ем.-М. К. – емоційно-мотиваційний компонент: ситуації за
  № 2, 6, 10, 14, 18;

 • Пов.-В. К. – поведінково-вольовий компонент: ситуації за
  № 3, 7, 11, 15, 19;

 • М.-Д. К. – морально-духовний компонент: ситуації за № 4, 8, 12, 16, 20;

4) визначається загальна сума балів або % відповідальності особистості за стовідсотковою шкалою.
Таблиця 2.4

Бланк відповідей до тесту
«Наскільки Ви відповідальна особистість?»

Прізвище, ім’я М. Ірина

Вік (років) 19 Освіта незакінчена вища освіта (ІІІ курс )

Соціальний статус (професія) студент (облік у сфері послуг)

Ваша громадська діяльність ______________

Дата і місце тестування 24.09.2007 р., м. Тернопіль, ф-т обліку й аудиту


Варіанти відповідей
Варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

АX


X

X

XX

X


а

Б

X

X


X

X
б

В

XX
X
X

в

Г
X


X

X
г

ДX

X

X


д

Бали

2

3

0

2

3

3

5

5

0

1

5

5

0

1

3

5

0

2

3

2

Бали

∑ балів: К.К. 2+3+0+0+0=

∑ балів: Ем.-М.К. 3+3+1+1+2=

∑ балів: Пов.-В.К. 0+5+5+3+3=


5

10

16

∑ балів: М.-Д.К. 2+5+5+5+2=
Разом ∑ балів або % ВО

19
50


Другий крок. Нормування результатів тестування, стандартизації тестових оцінок та створення класифікації показників відповідальності особистості (загальний і за кожним її компонентом), що дає змогу зіставляти отримані результати у різних тестованих.

Алгоритм дії:

1) дані 300 досліджуваних заносяться до таблиці відповідно до колонок «первинна оцінка в балах», «частота первинної оцінки», «сукупна частота первинної оцінки», «процентилі» як ранжування первинних оцінок за стовідсотковою шкалою;

2) за стенайновою шкалою визначаються рівні відповідальності особистості – від вкрай високого (абсолютна відповідальність) до вкрай низького (безвідповідальність);

3) кількісно визначені рівні вносяться до підсумкової кваліфікаційної таблиці, що фіксує не лише відповідні рівні та показники, а й види особистісної відповідальності (див. табл. 2.5);

4) аналогічні процедурні дії виконуються стосовно оцінок кожного з чотирьох компонентів відповідальності; у підсумку одержуємо класифікацію показників за компонентами відповідальності особистості (див. табл. 2.6). що дає змогу чітко визначати ступінь розвитку окремих складових цієї інтегральної особистісної якості людини.
Таблиця 2.5

Класифікація показників відповідальності особистості


Вид відповідальності особистості

Рівень
відповідальності особистості

Показник відповідальності особистості
(в балах)

% виявлення за стенайновою шкалою

І. Надвідповідальність

1. Вкрай високий

2. Дуже високий

3. Високий


88 ÷ 77

76 ÷ 69


68 ÷ 63

4

7

12ІІ. Відповідальність

4. Вище середнього

5. Середній

6. Нижче середнього


62 ÷ 57

56 ÷ 50


49 ÷ 43

17

20

17ІІІ. Невідповідальність

7. Низький

8. Дуже низький

9. Вкрай низький
(безвідповідальність)


42 ÷ 37

36 ÷ 31


30 ÷ 22

12

7

4


Примітка: тестування виконувалося у вересні – жовтні 2007 р., вибірка 300 осіб.
Таблиця 2.6

Класифікація показників
за компонентами відповідальності особистості


Рівень відповідальності особистості

Компоненти відповідальності особистості
(показники в балах)

К-когнітивний

Ем.-М.-

емоційно-мотиваційнийПов.-В.-поведінково-вольовий

М.-Д.-

морально-духовний 1. Вкрай високий

 2. Дуже високий

 3. Високий

 4. Вище середнього

 5. Середній

 6. Нижче середнього

 7. Низький

 8. Дуже низький

 9. Вкрай низький

23 ÷ 18

17 ÷ 10


15 ÷ 14

13 ÷ 12


11 ÷10

9 ÷ 8


7 ÷ 6

5 ÷ 4


3 ÷1

25 ÷ 22

21 ÷ 20


19 ÷ 18

17 ÷ 16


15 ÷ 13

12 ÷ 11


10 ÷ 9

8 ÷ 7


6 ÷ 4

25 ÷22

21 ÷ 20


19 ÷ 18

17 ÷ 16


15 ÷ 14

13 ÷ 12


11 ÷ 10

9 ÷ 7


6 ÷ 2

25 ÷ 23

22 ÷ 21


20 ÷ 19

18 ÷ 17


16 ÷ 15

14 ÷ 13


12 ÷ 11

10 ÷ 9


8 ÷ 4

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка