Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни л. Г. Авдєєв, Н. В. Ортікова Професійна орієнтація безробітних громадян та молодіСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.67 Mb.
#1360
  1   2   3   4ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Л.Г. Авдєєв, Н.В. Ортікова

Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді

Навчально-методична розробка теми

модулю ГВ-2 «Організація та надання центрами зайнятості соціальних послуг шукачам роботи» професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України

Київ 2013


УДК 377

А 18

Рецензенти:

І.А. Бондіні, заступник начальника управління організації профорієнтації та профнавчання, начальник відділу організації професійної орієнтації Державного центру зайнятості

В.В. Синявський, старший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії з професійної орієнтації незайнятого населення Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, кандидат педагогічних наук

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 27 березня 2013 року, протокол № 3.
Авдєєв Л.Г., Ортікова Н.В.

Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді: Навч.-метод. розробка – К. : ІПК ДСЗУ, 2013. – 55 с.


Подано навчально-методичні та інформаційні матеріали – програму теми, контрольні питання та тестові завдання для перевірки знань слухачів, список рекомендованої літератури, конспект лекції тощо.

Для використання під час занять і самостійної навчальної роботи слухачів центру підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ – керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України.УДК 377

А 18©

Авдєєв Л.Г., Ортікова Н.В., 2013

©

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2013

Зміст

Навчально-методичні матеріали…………………………………………...


4

1.

Зміст та навчальні елементи теми…………………………………...


4

2.

Мета та завдання вивчення теми…………………………………….


4

3.

Список рекомендованої літератури………………………………….


5

4.

Перелік контрольних питань…………………………………………


8

5.

Тестові завдання для перевірки знань……………………………….


9

Інформаційні матеріали ……………………………………………………


14

6.

Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді Конспект лекції………………………………………………………

14


7.

Активна підтримка безробітних в державній службі зайнятості України………………………………………………………………..

32

8.

Нормативно-правове забезпечення професійної орієнтації.…........


50
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


 1. Зміст та навчальні елементи теми

Професійна орієнтація: поняття та сутність. Роль професійної орієнтації в житті особистості. Мета та основні завдання. Професійна орієнтація як система. Складові професійної орієнтації: професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір. Профорієнтація школярів та молоді. Надання профорієнтаційних послуг безробітним громадянам. Надання адресних профорієнтаційних послуг соціально вразливим категоріям населення. Специфіка профорієнтаційної роботи в системі служби зайнятості. Активна підтримка безробітних громадян в державній службі зайнятості. Форми та методи активної підтримки безробітних. Психологічна підтримка та психологічна допомога в службі зайнятості. Нормативно-правове забезпечення професійної орієнтації.

 1. Мета та завдання вивчення теми


Мета вивчення теми: вивчити сутність та зміст основних складових понять професійної орієнтації, розкрити особливості надання профорієнтаційних послуг школярам, молоді та дорослим громадянам в державній службі зайнятості, визначити основні форми та методи активної підтримки безробітних, ознайомитися з нормативно-правовими документами у сфері професійної орієнтації, розкрити основні проблеми профорієнтаційної роботи в державній службі зайнятості та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.
За результатами навчання слухачі повинні:

 • оволодіти змістом понять “професійна профорієнтація”, “профінформація”, “профконсультація”, “профвідбір”, “професійна адаптація”, “професійне самовизначення”, “переорієнтація”, “психологічна підтримка”, “психологічна допомога”, “активна підтримка безробітних громадян”;

 • знати основні нормативно-правові документи, які регламентують діяльність служби зайнятості у сфері професійної орієнтації;

 • вивчити особливості різних категорій споживачів профорієнтаційних послуг;

 • набути навичок здійснення ефективної профорієнтаційної роботи з різними категоріями громадян, підбираючи відповідні форми та методи з урахуванням їх особливостей;

 • вивчити особливості надання профорієнтаційних послуг дорослим безробітним та учнівській молоді;

 • набути навичок роботи з нормативними документами щодо правового статусу безробітних громадян, які потребують профорієнтаційних послуг і навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання у професійній діяльності.
 1. Список рекомендованої літератури

  1. Конституція України. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

  2. Закон України “Про зайнятість населення”. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/2012

  3. Концепція державної системи професійної орієнтації населення. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-%D0%BF

  4. Положення про Державну службу зайнятості. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/19/2013

  5. Порядок надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації осіб. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0131-13

  6. Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості України. Режим доступу: http://ipk-dszu.kiev.ua/185-yedina-texnologiya-nadannya-socialnix-poslug-yetnasp-udoskonalena.html

  7. Авдєєв Л.Г. Інформаційно-методичний довідник з професійної орієнтації. – К .: ІПК ДСЗУ, 2011. – 36 с. Режим доступу: http://ipk-dszu.kiev.ua/novini/196-naukovo-praktichni-vidannya.html

  8. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення : Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 вересня 2008 р., м. Київ) / Упорядники: М.А. Міропольська, Л.М. Капченко, А.В. Алєксєєва, Н.В. Савченко та ін. – К . : ІПК ДСЗУ, 2008. – 456 с. Режим доступу: http://ipk-dszu.kiev.ua/elekt.html

  9. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. Наукових праць за матеріалами ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 30 жовтня 2009 р. / уклад. Л.М. Капченко, С.О. Тарасюк, А.В. Алєксєєва, М.І. Десненко, Н.В. Коляденко, В.П. Логвиненко, Н.В. Ортікова, Н.В. Савченко. – К . : ІПК ДСЗУ, 2009. – 445с. Режим доступу: http://ipk-dszu.kiev.ua/elekt.html

  10. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (29−30 листопада 2012 р., м. Київ): у 2 ч. – Ч. 1 / уклад.: Л.М. Капченко, С.О. Тарасюк, Л.Г. Авдєєв та ін. – К . : ІПК ДСЗУ, 2012. – 293 с.

  11. Алєксєєва А.В. Актуалізація потенціалу конкурентоздатності особистості в ситуації безробіття: навчально-методична розробка. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 86 с. Режим доступу: http://ipk-dszu.kiev.ua/novini/196-naukovo-praktichni-vidannya.html

  12. Бартенева З.С. Безработный. Планирование будущей карьеры //Профессиональный потенциал, № 1, 2003. – С.12-16.

  13. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учеб.пособ.для вузов. – М.: ПЭР СЭ, 2001. – 511 с.

  14. Боровский, А.Б., Потапенко Т.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Кн.1. основы профессиональной ориентации: Учеб.- метод. Пособие. – К.: МЗУУП, 1993. – 164 с.

  15. Вітковська О.І. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації. Монографія. – К.: Науковий світ, 2001. – 91с.

  16. Добромильский В.В. Стратегии копинг-поведения, жизнестойкость и особенности личности безработных в зависимости от стажа безработицы [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: //www.b17.ru/article/strategi_kopinga_ot_bezrabotizi/

  17. Забродин Ю.М. Психология личности и управление человеческими ресурсами. – М.: «Финстатинформ», 2002. – 360 с.

  18. Зінченко В.П., Янцур М.С. Проблеми реалізації системи професійної освіти молоді // Професійна орієнтація і методи профорієнтаційної роботи. – К.: 1995. – с.3-23.

  19. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

  20. Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации.– М.: Знание, 1983. – 95 с.

  21. Міропольська М.А. Професійна орієнтація безробітних: організаційно-психологічні умови її здійснення в службі зайнятості. // Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практ.конф. “Психологія особистості безробітного”. – К.: ІПК ДСЗУ, 2005. – С.296-304.

  22. Міропольська М.А. Професійна орієнтація дорослих // Дидактика професійної школи/ Зб.наук.пр.: Вип.ІІ/ Ред.кол. С.У.Гончаренко, В.О.Радкевич, І.Є. Каньковський та інш. – Хмельницький:ХНУ, 2005. – С.133-135.

  23. Науково-методичне забезпечення професійної орієнтації безробітних: психологічний аспект : науково-методичні рекомендації / С.О. Тарасюк, Н.В. Ортікова, В.П. Логвиненко та ін.; / за заг. ред. С.О. Тарасюк. – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 168 с. Режим доступу: http://ipk-dszu.kiev.ua/novini/196-naukovo-praktichni-vidannya.html

  24. Ортікова Н.В. Методичні рекомендації щодо підвищення мотиваційної готовності випускників ВНЗ до праці за набутою професією. – К. : ІПК ДСЗУ. – 12 с. Режим доступу: http://ipk-dszu.kiev.ua/novini/196-naukovo-praktichni-vidannya.html

  25. Петров В.П. Психологические проблемы профессиональной переориентации взрослых // Психологический журнал, том.14, №3, 1993. – с.79-89.

  26. Посібник з питань професійної орієнтації // В рамках проекту технічної допомоги Міністерства праці США Державній службі зайнятості України. – 2002-2003 рр.

  27. Професійна орієнтація та професійне навчання безробітних (організаційно-правовий та психолого-педагогічний аспекти) : Колективна монографія / В.Є. Скульська, Ю.М. Маршавін, М.А. Міропольська та ін..; За заг. ред. В.Є. Скульської. – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 346 с.

  28. Професійна орієнтація в документах : збірник нормативних, інструктивних та методичних матеріалів з питань професійної орієнтації незайнятого населення та інших категорій громадян / [уклад. Л.Г. Авдєєв, Н.В. Ортікова]. – К.: ІПК ДСЗУ, 2013. – 126 с.

  29. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – Москва-Воронеж: Изд-во Института практической психологии, 1996. – 256 с.

  30. Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики практики : кол. моногр. / Ред. – кординатор М.В. Тулєнков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 363 с. Режим доступу: http://ipk-dszu.kiev.ua/elekt.html (вкладка “Монографії”)

  31. Рыкова Е.А. Профессиональное обучение и профориентация незанятого населения. – М., Ин-т развития профессионального образования, 2000. – с.103-107.

  32. Синявський В.В. Психологічні основи професійної консультації безробітних: навч.-метод. посіб. // В.В. Синявський. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 90 с. Режим доступу: http://ipk-dszu.kiev.ua/elekt.html (вкладка “Навчальні посібники”)

  33. Синявський В.В. Психологічні основи профорієнтаційної професіографії: навч. посіб./ В.В. Синявський. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 89 с. Режим доступу: http://ipk-dszu.kiev.ua/elekt.html (вкладка “Навчальні посібники”)

  34. Синявський В.В., Маршавін Ю.М., Авдєєв Л.Г., Міропольська М.А. Професійна орієнтація в системі державної служби зайнятості: Навч.посіб. / За заг. ред. О.В. Киричука. – К. : ІПК ДСЗУ, 2009. – 230 с.

  35. Социальная работа с молодежью. Учебное пособие. Под редакцией: Басова Н. Ф. – М. : Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2009. - 328 с.

  36. Специфіка проведення профорієнтаційної роботи з дорослим населенням в службі зайнятості //Педагогічний процесс: теорія і практика/ Зб.наук.пр. Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України: Вип.4. – К., Вид-во П/П “ЕКМО”, 2006. – С.295-302.

  37. Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці: монографія / авт. кол. : Н.А. Побірченко, Н.І. Литвинова, В.В. Синявський та ін.. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 256 с.

  38. Фан Туй, Еллен Хансен, Девід Прайс. Державна служба зайнятості на ринку праці, що змінюється. Переклад з англ. – К.: Міленіум, 2002. – 324 с.

  39. Фукуяма С. Теоретические основы профессиональной ориентации. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 108 с.

  40. Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

  41. Шелест І.І., Корчевна О.В. Професійне консультування безробітних в центрах зайнятості. Методичні рекомендації // І.І.Шелест, О.В.Корчевна. – К. : ІПК ДСЗУ, 2002. – 44 с.) (Готовність особистості до вибору та зміни професії. Методичний посібник / Укл. Зінченко В.П. – К. : ІПК ДСЗУ, 2001. – 50 с.

  42. Юрьева Т.В. Кризис адаптации и опыт его преодоления в ситуации потери работы / Татьяна Владиславовна Юрьева // Вестник ТГУ. Серия «Естественные и технические науки»; вып. 1. Т. 16. – 2011. – С. 277-281.


4. Перелік контрольних питань


 1. Розкрийте сутність професійної орієнтації, її соціально-економічне значення для конкретної особи та суспільства взагалі.

 2. Перелічіть складові професійної орієнтації та поясніть їх.

 3. Назвіть форми та методи профорієнтаційної роботи з населенням.

 4. Поясність роль та розкрийте специфіку професійної орієнтації в діяльності державної служби зайнятості.

 5. Які профорієнтаційні послуги та в якому обсязі надаються різним категоріям клієнтів служби зайнятості.

 6. Розкрийте зміст активної підтримки безробітних в службі зайнятості.

 7. Визначте особливості організації та проведення семінарів для безробітних.

 8. Перелічіть категорії громадян, які відносяться до соціально вразливих.

 9. Розкрийте особливості професійної орієнтації соціально вразливих категорій населення.

 10. Розкрийте відмінності у наданні профорієнтаційних послуг учнівській молоді та молоді, яка закінчила вищі та професійно-технічні навчальні заклади.

 11. Перерахуйте основні нормативно-правові документи, що стосуються сфери професійної орієнтації на державному рівні.

 12. Визначте основні соціально-психологічні особливості безробітних громадян старших за 45 років.

 13. Розкрийте соціально-психологічні особливості безробітних громадян середнього віку.

 14. Розкрийте зміст психологічної підтримки та психологічної допомоги клієнтам служби зайнятості.5. Тестові завдання для перевірки знань
1). Професійна орієнтація – це (відмітьте неправильну відповідь):

 1. Система підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення.

 2. Система заходів, що стимулюють особу до активних дій щодо самостійного пошуку роботи тільки з урахуванням власних потреб, інтересів, схильностей.

 3. Процес, в ході якого консультант з професійної орієнтації допомагає клієнту служби зайнятості краще усвідомити себе стосовно світу професій, реалій ринку праці з метою прийняття реалістичного рішення щодо вибору або зміни професії, місця роботи, напрямку навчання.

 4. Комплексна науково-обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування професійно важливих особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці.


2). Необхідність розвитку системи професійної орієнтації зумовлюється тим, що (відмітьте неправильну відповідь):

 1. Наявними є потреби врегулювання дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці та розвитку соціальної ініціативи населення.

 2. Науково-обгрунтований та усвідомлений вибір громадянами професії, напрямку професійного навчання, сфери діяльності створює передумови для отримання максимальних результатів їх трудової діяльності.

 3. Професійна орієнтація сприяє раціональній структурній перебудові народного господарства з урахуванням реальної потреби в кваліфікованих працівниках певних професій.

 4. Професійна орієнтація є єдиним дієвим засобом запобігання стресовим станам у громадян, які опинилися в ситуації безробіття.


3). Досягнення головної мети професійної орієнтації в службі зайнятості, тобто, сприяння посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку праці та досягнення ефективної занятості населення, реалізується через вирішення таких основних завдань (відмітьте неправильну відповідь):

 1. Організація і проведення профорієнтаційної роботи з метою надання допомоги незайнятому населенню у працевлаштуванні, виборі або зміні професії/спеціальності, визначенні профілю перепідготовки з урахуванням нахилів, здібностей, можливостей людини, стану її здоровя, а також потреб регіону у кваліфікованих робітниках.

 2. Сприяння психологічній переорієнтації людини на економічні та соціальні умови, що формуються, а також стимулювання особистої активності людини у вирішенні індивідуальних проблем з питань зайнятості, навчання її технології пошуку роботи та працевлаштування.

 3. Надання людям, які звернулися до служби зайнятості, необхідної моральної, психологічної підтримки та психотерапевтичної допомоги.

 4. Надання людині необхідної інформації, що дозволить їй зорієнтуватися в реальній обстановці на ринку праці та зробити вибір стосовно своїх подальших дій.4). Специфіка профорієнтаційної роботи в державній службі зайнятості зумовлюється, зокрема, тим, що (відмітьте неправильну відповідь):

 1. Більшість безробітних, які стоять на обліку в центрах зайнятості, це дорослі люди (старші 28 років) з наявною професією, і для них професійна орієнтація має вигляд переорієнтації.

 2. Переважна більшість дорослих безробітних мають сформовані та закріплені у попередньому житті інтереси, нахили, погляди, а у попередній діяльності – досвід, певні знання, навички, вміння, професійно важливі якості, стиль діяльності.

 3. Завдання професійної орієнтації в службі зайнятості тісно пов’язані з метою та завданнями самої служби щодо забезпечення ефективної зайнятості, скорочення строків перебування людини в статусі безробітного тощо.

 4. Найбільшу кількість профорієнтаційних послуг в центрах зайнятості у повному обсязі отримують старшокласники.


5). Система професійної орієнтації в державній службі зайнятості повинна являти собою (відмітьте неправильну відповідь):

 1. Систему заходів щодо накопичення та розповсюдження інформації про зміст та перспективи сучасних професій, вимоги, що висуваються ними до особи, яка бажає їх набути, форми та умови оволодіння різним спеціальностями, можливості професійно-кваліфікаційного росту, стан та потреби ринку праці.

 2. Складову (тобто підсистему) загальнодержавної системи професійної орієнтації.

 3. Комплекс заходів щодо формування готовності особистості до активних дій стосовно пошуку підходящої роботи або напрямку професійного навчання.

 4. Систему формування професійної позиції особистості з урахуванням інтересів і можливостей останньої, а також реалій і нагальних потреб ринку праці.


6). Профорієнтаційна робота в державній службі зайнятості організовується та здійснюється за такими принципами (відмітьте неправильну відповідь):

 1. Системний підхід у наданні профорієнтаційних послуг; узгодження інтересів особи з інтересами суспільства в кадрах; адресність послуг.

 2. Доступність професійної та іншої інформації стосовно можливостей вибору чи зміни професії, форм навчання і працевлаштування; діяльнісний підхід до визначення професійної придатності; добровільність з боку клієнта служби зайнятості.

 3. Обов’язкове виконання клієнтом служби зайнятості рекомендацій спеціаліста з профконсультації.

 4. Активність та відповідальність суб’єкта в ситуації вибору та прийняття рішення; додержання профконсультантом конфіденційності та норм правової етики; врахування індивідуальних та вікових особливостей кожної людини.

7). Професійна консультація необхідна безробітному у разі (відмітьте правильні відповіді):

1. Виборі першої професії або отриманні першого місця роботи.

2. Вирішення проблем, які виникли під час роботи внаслідок особистісної чи професійної невідповідності або незадоволення нею;

3. Втраті роботі.8). Основними структурними компонентами активної підтримки є (відмітьте неправильну відповідь):

1. Інформаційна підтримка.

2. Матеріальна допомога.

3. Психологічна підтримка.

4. Технологічна допомога.

5. Формування (стимулювання до прояву) необхідних компетенцій.9). Центри зайнятості мають враховувати такі основні відмінності змісту профорієнтаційної роботи з молоддю та дорослими (відмітьте неправильні відповіді):

 1. різні вікові особливості;

 2. різні ціннісні орієнтації;

 3. ступінь сформованості світогляду;

 4. ступінь усвідомлення власної відповідальності;

 5. наявність життєвого та професійного досвіду;

 6. наявність сформованих професійних якостей;

 7. гендерні відмінності;

 8. ступінь поінформованості щодо світу професій та стану ринку праці;

 9. для дорослих профорієнтація найчастіше має характер переорієнтації;

 10. наявність компенсаторних механізмів щодо формування професійних якостей у дорослих в процесі освоєння нового виду діяльності;

 11. різні потреби.

Каталог: ponn -> books -> parts -> index -> downloads
downloads -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
downloads -> Навчально-методичний посібник Київ 2012 к 43 Рецензенти: Болтівець С.І., доктор психологічних наук, професор
downloads -> Методи психодіагностики в системі профвідбору
downloads -> Робоча програма навчальної дисципліни ввспб 40. психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань
downloads -> Державної служби зайнятості україни
downloads -> Міністерство праці та соціальної політики України
downloads -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
downloads -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
downloads -> Перспективи розвитку
downloads -> Інститут підготовки кадрів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка