Інститут педагогіки апн україниСторінка2/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.61 Mb.
#1266
1   2

Побірченко Н. А. Проблема сумісності особистості учнівської молоді та близького економічного середовища / Н. А. Побірченко // Польсько-Український журнал. Професійна освіта : педагогіка і психологія / за ред. І. А. Зязюна. –– К. : Ченстохова, 1999. – С. 429–443.


 • Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование : социально-философское исследование / С. И. Подмазин. – Запорожье : Просвіта, 2000. – 250 с.

 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. – К. : МО України, 1993. – 21 с.

 • Попова Е. А. Профессиональная направленность математической подготовки экономистов-менеджеров в вузе (На примере торгово-экономического института) : автореф. дис. на соискание. науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Tеория и методика обучения и воспитания (математика) ” / Е.А. Попова. - Красноярск, 2004. – 20 с.

 • Працьовитий М. В. Про наступність загальноматематичної підготовки фахівців / М. В. Працьовитий, Л. В. Ковальова // Эвристическое обучение математике : тезисы докладов международной научно-методической конференции (15–17 ноября 2005 г.). – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2005. – С. 252–253.

 • Працьовитий М. В. Системні основи формування змісту математичної освіти / М. В. Працьовитий, В. М. Усенко // Эвристическое обучение математике : тезисы докладов международной научно-методичекой конференции (15–17 ноября 2005 г.). – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2005. – С. 254–255.

 • Раков С. А. Інформаційні технології в аналітичній геометрії / С. А. Раков, В. П. Горох та ін. – Харків : РЦНІТ, 2000. – 190 с.

 • Рамський Ю. С. Чисельні методи математики : посібник для вчителів / Ю. С. Рамський. – К. : Радянська школа, 1984. – 206 с.

 • Рамський Ю. С. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі ІНТЕРНЕТ / Ю. С. Рамський, О. В. Резіна. – К. : НПУ ім. М. П. Дра-гоманова, 2004. – 60 с.

 • Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – С.Пб. : ЗАО Изд-во “Питер”, 1999. – 720 с.

 • Рупняк Д. М. Напрями й особливості підготовки менеджерів у вищій школі / Д. М. Рупняк, В. М. Юзевич // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 5. – С. 103–109.

 • Саранцев Г. И. Методика обучения математике на рубеже веков / Г. И. Са-ранцев // Математика в школе. – 2000. – № 7. – С. 2–5.

 • Семенець С. П. Розвиток продуктивного мислення при вивченні алгебри і початків аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання математики” / С. П. Семенець. – К. , 1998. – 20 с.

 • Сердюк О. П. Принципи формування та реалізації навчальних програм в умовах вищої школи / О. П. Сердюк // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С. 85–89.

 • Сікорський П. І. До питання кредитно-модульної технології навчання / П. І. Сікорський // Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали першої всеукраїнської науково-практичної конференції : (20–21 лютого 2004 р.). – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – С. 97.

 • Сікорський П. І. Психолого-педагогічні основи технологізації навчання математики / П. І. Сікорський // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 1. – С. 59–69.

 • Скатецкий В. Г. Научные основы профессиональной направленности преподавания математики студентам нематематических специальностей (на базе химического факультета университета) : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.02 „Методика преподавания математики” / В. Г. Скатецкий. – Минск , 1995. – 35 с.

 • Скаткин М. Н. О методах обучения / М. Н. Скаткин // Советская педагогика. – 1965. – № 3. – С. 21–26.

 • Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики / М. Н. Скаткин. – М. : Педагогика, 1980. – 96 с.

 • Скафа Е. И. Эвристическое обучение математике: теория, методика, технология : монография / Е. И. Скафа. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2004. – 439 с.

 • Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / З. І. Слєпкань. – К. : НПУ, 2000. – 210 с.

 • Слєпкань З. І. Методика навчання математики : підруч. для студентів мат. спеціальностей пед. навч. закладів / З. І. Слєпкань. – К. : Зодіак – ЕКО, 2000. – 512 с.

 • Слепкань З. И. Психолого-педагогические основы обучения математике : метод. пособие / З. И. Слепкань. – К. : Рад. школа, 1983. – 192 с.

 • Смолин И. В. Методы активизации учебного процесса в торговом вузе / И. В. Смолин. – К. : Вища школа, 1991. – 224 с.

 • Співаковський О. В. Вихідні положення побудови методичної системи навчання лінійної алгебри на основі комп’ютерно-орієнтованого підходу / О. В. Співаковський // Дидактика математики: проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2006. – С. 31–38. – (вип. 25).

 • Співаковський О. В. Лінійна алгебра з використанням інформаційних технологій : навч. посіб. / О. В. Співаковський. – Херсон : Айлант, 2003. – 190 с.

 • Столяренко Л. Д. Педагогическая психология / Л. Д. Столяренко. – (Серия „Учебники и учебные пособия”. – 2-е изд., перераб. и доп). – Ростов н/Д. : „Феникс”, 2003. – 544 с.

 • Стоун К. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения / К. Стоун. – М. : Просвещение, 1984. – 486 с.

 • Талызина Н. Ф. Педагогическая психология / Н. Ф. Талызина. – М. : Изд-во “Академия”, 1999. – 288 с.

 • Талызина Н. Ф. Теоретические проблемы программированного обучения / Н. Ф. Талызина. – М. : Изд-во МГУ, 1969. – 131 с.

 • Тарасенкова Н. А. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики : монографія / Н. А. Тарасенкова. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 400 с.

 • Триус Ю. В. Проблеми і перспективи вищої математичної освіти / Ю. В. Триус, М. Л. Бакланова // Дидактика математики: проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2005. –– С. 16–26. – (вип. 23).

 • Тю Н. С. Об использовании прикладных задач при изложении курса высшей математики студентам экономических специальностей / Н. С. Тю // Дидактика математики: проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2003. –– С. 22–35. – (вип. 20).

 • Узнадзе Д. Н. Психологические исследования / Д. Н. Узнадзе. – М. : Наука, 1966. – 412 с.

 • Фатхудинов Р. А. Управленческие решения / Р. А. Фатхудинов. – М. : Инфра-М, 2004. – 144 с.

 • Фишберн П. К. Теория полезности для принятия решений / П. К. Фиш-берн. – М. : Наука, 1978. – 216 с.

 • Фомкіна О. Г. Методична система проведення практичних занять з математики зі студентами економічних спеціальностей (на базі кооперативного інституту) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання математики” / О. Г. Фомкіна. – Київ, 2000. – 20 с.

 • Фомкіна О. Г. Особливості відбору матеріалу при визначенні змісту математичної підготовки студентів економічних спеціальностей /

  О. Г. Фомкіна // Наука і сучасність : зб. наук. пр. – К. : Логос, Т. ХХІV. – 2001. – С. 143–149.

  1. Фомкіна О. Г. До питання прикладної спрямованості математичної підготовки студентів / О. Г. Фомкіна, А. І. Шурдук // Дидактика математики : проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2002. –– С. 129–134. – (вип. 17).

  2. Фридман Л. М. Проблемная организация учебного процесса : методическая разработка / Л. М. Фридман, В. И. Маху. – М., 1990. – 48 с.

  3. Хмара Т. М. Навчання учнів математичної мови : метод. посіб.  /

  Т. М. Хмара. – К. : Радянська школа, 1985. – 95 с.

  1. Хом’юк І. В. Формування вмінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” /

  І. В. Хом’юк. – К., 2003. – 20 с.

  1. Шавкун І. Г. Північноамериканська модель менеджмент-освіти : здобутки та проблеми / І. Г. Шавкун // Американська філософія освіти очима українських дослідників : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (22 грудня 2005 р.). – Полтава : ПОІППО, 2005. – С. 215–225.

  2. Шамова Т. И. Активизация учения школьников / Т. И. Шамова. – М. : Педагогика, 1982. – 203 с.

  3. Шамова Т. И. Использование задач с практическим содержанием в пре-подавании математики / Т. И. Шамова. – М. : Просвещение, 1990. – 95 с.

  4. Швець В. О. Принципи формування базового змісту математичної освіти / В. О. Швець // Дидактика математики : Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2001. – С. 63–68. – (вип. 16).

  5. Шкіль М. І. Стандартизація вищої математичної освіти / М. І. Шкіль, Г. О Грищенко // Матеріали Міжнародної конференції „Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь” (16 грудня 2002 р.). – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 104.

  6. Шкіль М. І. Реформування вищої педагогічної освіти / М. І. Шкіль // Освіта і управління. – 1997. – № 2. – С. 39–44.

  7. Шурдук А. І. Вища математика Електронний ресурс : навч.-метод. посіб. / А. І. Шурдук, О. Г. Фомкіна, Н. В. Ванжа . – Режим доступу : http://lib.uccu.org.ua.

  8. Щекин Г. В. Визуальная психодіагностика : познание людей по их внешности и поведению : учеб.-метод. пособие / Г. В. Щекин. – 2-е изд., испр. – К. : МАУП, 2001. – 616 с.: ил.

  9. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г. И. Щукина. – М. : Педагогика, 1988. – 205 с.

  10. Элизбарашвили М. С. Некоторые проблемы преподавания высшей математики на экономических специальностях и пути их решения : автореф. дисс. на соискание науч. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (математика)” / М. С. Элизбарашвили . – Тбилиси, 1999. – 45 с.

  11. Эльконин Д. Б. Концепция формирования умственных действий и ее критика Ю. А. Са-мариным / Д. Б. Эльконин // Вопросы психологии. – 1959. – № 6. – С. 25–34.

  12. Эрдниев П. М. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике / П. М. Эрдниев, Б. П. Эрдниев. – М. : Просвещение, 1986. – 225 с.

  13. Эсаулов А. Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов : научно-метод. пособ. / А. Ф. Эсаулов. – М. : Высшая школа, 1982. – 223 с.

  14. Юркевич Г. Й. Психологічні детермінанти розвитку особистості менеджера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 „Соціальна психологія” / Г. Й. Юркевич. – Івано-Франківськ, 1999. – 20 с.

  15. Яглом И. М. Математические структуры и математическое моделирование / И. М. Яглом. – М. : Сов. радио, 1980. – 144 с.

  16. Ягодзінський В. А. Концепція освітньої діяльності Міжгалузевого центру „Прирост”. Ч.1 / В. А. Ягодзінський // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності : матеріали міжнародної науково-методичної конференції (20–24 травня 2002 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – С. 265–272.

  17. Якиманская И. С. Развивающее обучение / И. С. Якиманская. – М. : Педагогіка, 1979. – 144 с.

  18. Якиманская И. С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения / И. С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1995. – № 2. –

  С. 31–42.

  1. Якунин В. А. Обучение как процесс управления : Психологические аспекты / В. А. Якунин. – Л. : СПб, 1988. – 160 с.

  2. Яновская Н. Б. Обучение математике в школе и вузе : взгляд изнутри / Н. Б. Яновская // Высшее образование сегодня. – 2002. – № 4. – С. 20–29.

  3. Яценко С. Є. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час розв’язання задач економічного змісту / С. Є. Яценко, Ю. М. Ткач // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2005. – № 2(9). – С. 105–116.

  4. Balacheff N. „Computer-Based Learning Environments in Mathematics” in: A. Bishop et al. (eds.) International Handbook in Mathematics Education / N. Balacheff, J. Kaput. – Dordrecht : Kluwer Academic Publisher, 1997. – Р. 469–501.

  5. Brezinka W. Philosophy of Educational Knowledge. An Introduction to the Foundations of Science of Education, philosophy of Education and Practical Pedagogics / W. Brezinka // trans. J. S. Brice, R. Eshelman (Philosophy and Education, Vol. 3). – Dordercht : Martinus Nijhoff Publishers, 1991. – 320 p.

  6. Chen L. An Epistetic Analysis of Interactions Between Knowledge, Education and Technology / L Chen  // E. Bannet, 3th el, Sociomediа. The MIT Press, 1992. – Р. 127–149.

  7. Elmore R. Education Policy and Practice in the Aftermath of TIMSS /

  R. Elmore // Talk given at the national symposium on the Third International Mathematics and Science Study, National Academy of Sciences, Washington, D.C., February 3–4, 1997.

  1. From Plan to Market. World Development report 1996, published for the World Bank by Oxford University Press. – P. 124–125.

  2. Gass P. Decision making, models and algorithms / P. Gass, J. Saul.  – A Wiley-Interscience publication, 1985. – 412 p.

  3. Hiebert J. Problem Solving as a Basis for Reform in Curriculam and Instruction: the case of Mathematical / Hiebert J. and T. Carpenter, K. Fuson,

  E. Fennema, P. Human, A. Oliver, D. Wearne // Education Researcher, Vol. 25(4). – 1996. – Р. 12–22.

  1. The Tragedy of Technology / St. Hill. – L., 1988. – 289 p.

  2. Network Society-E-technologies for All: Proceedings of the International Workshop (November 25–27, 2003). – Kyiv, Ukraine, 2003. – 115 p.

  3. Pratsiovyty M. V. Problems of the content of the mathematical education / M. V. Pratsiovyty, V. M. Usenko // International Gnedenko conference. (Jun 3–7 2002 у.). – Kyiv : Abstract, 2002. – Р. 241.

  4. Romanovsky O. G. Conceptual approaches to the Training of Professional Managers in the System of Higher Education / O. G. Romanovsky // Eszakkelet-Magyarorszag: gardasag-Kultura-Tudomany. – 2000. – № 1. –

  P. 63–65.

  1. Schmidt W.H. A Splintered Visions: An Investigation of U.S. Science and Mathematics Education / W.H. Schmidt, C.C. McKnight, S.A. Raizen. – Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1996. – Р. 326–411.

  2. Sierpinska A. Mathematics: “In Context”, “Pure” or “With Applications?”/ A. Sierpinska // For the learning of Mathematics. – 1998. – P. 2–15.
  âààâàâ


  rectangle 2rectangle 3


  Фінансово-економічна підсистема:


  • Банки, інноваційні банки;

  • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

  • Бюджетні і позабюджетні фонди;

  • Регіональні венчурні фонди;

  • Страхові фонди;

  • Бізнес-ангели.

  Фінансово-економічна підсистема:


  • Банки, інноваційні банки;

  • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

  • Бюджетні і позабюджетні фонди;

  • Регіональні венчурні фонди;

  • Страхові фонди;

  • Бізнес-ангели.

  Фінансово-економічна підсистема:


  • Банки, інноваційні банки;

  • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

  • Бюджетні і позабюджетні фонди;

  • Регіональні венчурні фонди;

  • Страхові фонди;

  • Бізнес-ангели.


  Фінансово-економічна підсистема:


  • Банки, інноваційні банки;

  • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

  • Бюджетні і позабюджетні фонди;

  • Регіональні венчурні фонди;

  • Страхові фонди;

  • Бізнес-ангели.

  Фінансово-економічна підсистема:


  • Банки, інноваційні банки;

  • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

  • Бюджетні і позабюджетні фонди;

  • Регіональні венчурні фонди;

  • Страхові фонди;

  • Бізнес-ангели.
  Фінансово-економічна підсистема:


  • Банки, інноваційні банки;

  • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

  • Бюджетні і позабюджетні фонди;

  • Регіональні венчурні фонди;

  • Страхові фонди;

  • Бізнес-ангели.

  2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують
  Фінансово-економічна підсистема:


  • Банки, інноваційні банки;

  • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

  • Бюджетні і позабюджетні фонди;

  • Регіональні венчурні фонди;

  • Страхові фонди;

  • Бізнес-ангели.

  Каталог: dfiles
  dfiles -> Федоренко Олена Іванівна
  dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
  dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
  dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
  dfiles -> Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
  dfiles -> Прикарпатський університет імені василя стефаника на правах рукопису гасюк мирослава Богданівна


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2
  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка