Інститут педагогіки апн україниСторінка1/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.61 Mb.
#1266
  1   2
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
Інститут педагогіки АПН України


На правах рукопису
Галайко Юлія Анатоліївна


УДК 371.315:51:373.61

Методична система математичної підготовки майбутніх менеджерів організації

13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)
Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


Науковий керівник:Яценко Світлана Євгенівна,

кандидат педагогічних наук,

доцент

Київ – 2008


Зміст

Перелік умовних cкорочень 3


ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. Предмет і теоретичні основи проблеми дослідження .16

  1. Аналіз сучасних науково-методичних засад і практичного

стану математичної підготовки майбутніх менеджерів організації 16

  1. Мета, завдання і зміст математичної підготовки майбутніх менеджерів

в умовах кредитно-модульної системи навчання 29

  1. Психолого-педагогічні передумови навчання математичних

дисциплін студентів менеджерських спеціальностей 42

  1. Методичні вимоги до методів, організаційних форм і засобів

навчання майбутніх менеджерів організації 64

Висновки до розділу 1 81РОЗДІЛ 2. Методика навчання математичних дисциплін студентів із фахового спрямування “Менеджмент організацій” 83

2.1. Планування роботи викладачів математичних дисциплін 83  1. Організація навчальної діяльності студентів з опанування

теоретичного матеріалу 95

  1. Формування навичок і умінь у процесі навчання математичних

дисциплін 114

2.3.1. Вимоги до системи вправ 115

2.3.2. Методи, організаційні форми і засоби проведення практичних занять 118


  1. Комп’ютерна підтримка при проведенні практичних занять

з математичних дисциплін 141

  1. Система контролю результатів навчання 159

  2. Організація і проведення педагогічного експерименту 173

Висновки до розділу 2 189

Загальні висновки 191

Додатки 196

Список використаних джерел 280

Перелік умовних скорочень


АКР атестаційна контрольна робота

ВНЗ вищий навчальний заклад

ЕК експрес-контроль

ЗЛП задача лінійного програмування

ІДЗ індивідуальні домашні завдання

ІКТ інформаційно-комунікаційні технології

ІТЗ індивідуальні творчі завдання

МКТ модульний контрольний тест

МО менеджмент організацій

МП математичне програмування

МД математичний диктант

МКР модульна контрольна робота

ППЗ педагогічні програмні засоби

ПУСКУ Полтавський університет споживчої кооперації України

СМ симплексний метод

СМО система масового обслуговування

СРС самостійна робота студентів

СТ симплексна таблиця

ТЙМС теорія ймовірностей та математична статистика

Вступ

Реформування системи освіти в Україні – одне із актуальних завдань становлення її державності. Період незалежного розвитку України є складним і суперечливим, зі змінами відносин власності, політичного ладу, моральних орієнтирів. Усі галузі економіки, культури та державні органи управління потребують фахівців, які поєднують високу професійну компетентність із сучасним баченням суспільних проблем. Усім цим зумовлене закономірне зростання ролі вищої освіти як найважливішого фактора у передачі нинішньому поколінню досвіду минулих поколінь, подальшого розвитку культури, науки та виробництва.

Прогрес людства на сучасному етапі визначається, головним чином, рівнем людського потенціалу, його розвитком, глибиною інтеграції науки та освіти.

Характерною ознакою розвитку науково-освітньої сфери сьогодні є формування інтелектуального потенціалу суспільства з урахуванням євроінтеграційних тенденцій.

Процеси європейської інтеграції проникають майже в усі сфери суспільного життя. Не залишилась осторонь від них і вища школа. Україна, чітко визначивши орієнтири на входження в освітній простір Європи, поступово здійснює модернізацію освітньої діяльності, дедалі активніше працює у напрямі співпраці з країнами Європи. Підтвердженням тому є факт, що закони України „Про освіту” [70] та Про вищу освіту” [69], національна доктрина розвитку освіти, підписані президентом України, пройшли експертизу ради Європи.

У травні 2006 р. Україна приєдналася до Болонського процесу і тим самим ще раз підтвердила свій курс на європейську інтеграцію.Модель Європазнання”, яка впроваджується Євросоюзом, має, безперечно, багато переваг. Насамперед, вони пов’язані із забезпеченням економічної стабільності в регіоні, підвищенням конкурентоспроможності, прогресивним розвитком національних господарських систем країн-членів Євросоюзу, покращенням стану на ринку праці, зумовленого позитивними структурними зрушеннями у пропозиції робочої сили та ін. Проте, з іншого боку, визначені інтеграційні процеси викликають і значні труднощі, пов’язані з адаптацією існуючої освітньої системи до нових реалій.

Реформування системи освіти не може відбуватись у відриві від розвитку економіки та суспільства в цілому. Разом з тим, розвиток ринкових відносин є неможливим без підготовки управлінського персоналу, здатного ефективно працювати за нових соціально-економічних умов. Важлива роль у цьому процесі належить менеджменту й менеджеру. Дещо перебільшуючи цю роль, П.Ф. Друкер зазначає, „... Фундаментом сучасного суспільства, економіки і людських відносин є аж ніяк не технології. І не інформація. І не продуктивність. Фундаментом сучасного суспільства, економіки і людських стосунків є керована організація як суспільний інститут, метою якого є досягнення результату. А менеджмент – це спеціальний інструмент, особлива функція, специфічний апарат, що саме і забезпечує організації можливість досягти потрібних результатів. Таке розуміння питання вимагає зовсім нової парадигми менеджменту” [59, с. 17].

Формування нових економічних відносин в Україні, розвиток нових форм власності, створення спільних підприємств, спеціальних економічних зон, територій пріоритетного розвитку та інше не лише зумовили сучасні основні тенденції і напрями розвитку установ, організацій, підприємств, галузей і господарського комплексу, а й виявили протиріччя, що склалися між вимогами суспільства та держави до професійної компетентності спеціаліста та освітніми послугами, які надає система вищої освіти України.

Пошук шляхів подолання цих протиріч не повинен обмежуватися лише переходом до ступеневої освіти, затвердженням нового переліку напрямів і спеціальностей, що відповідають ринковим потребам. Важливим у цьому процесі є переорієнтація навчального середовища вищої школи згідно з новою освітньою парадигмою, яка в якості пріоритету розглядає орієнтацію на інтереси особистості студента, визнання індивідуальності траєкторії формування його професійної компетентності на основі цілісної системи наукових фундаментальних знань, серед яких чільне місце посідають математичні знання.

Ще на початку ХІХ ст. Німецький філософ Вільгельм Гумбольдт (1767 –  1835) визначив концептуальні засади фундаментальних знань, відповідно до яких освіта повинна безпосередньо вбудовуватися в наукові дослідження. Протягом ХІХ і ХХ ст. Саме ця ідея реалізовувалася кращими університетами Англії, франції, Росії та України. Згідно з цим, випускник загальноосвітнього навчального закладу після вступу на навчання до ВНЗ повинен одразу потрапляти в середовище активізації його інтелекту, внутрішньої творчої активності, цілісного мислення, сприйняття науки як інструмента досягнення гармонійного розвитку. Лише особистість, сформована в процесі реалізації стратегії: від цілісної картини світу до цілісних знань і через них до цілісної особистості фахівця-професіонала, здатна творити нове в економіці, соціальній сфері, культурі. Позитивна динаміка таких процесів у значній мірі забезпечується системою фундаментальних математичних знань, які надає університетська освіта взагалі та менеджмент-освіта для студентів спеціальності Менеджмент організацій” зокрема в циклі нормативних математичних дисциплін, а саме: Вищої математики”, „Теорії ймовірностей та математичної статистики”, Математичного програмування” та „Дослідження операцій”.

Реалізація такого широкого спектра математичних дисциплін для підготовки майбутніх фахівців з менеджменту організацій обумовлена багатьма факторами.Зокрема, у Галузевих стандартах вищої освіти з фахового спрямування Менеджмент організацій” чітко вказується на необхідність підсилення фундаментальної підготовки студентів, у тому числі і математичної. Це пояснюється тим, що їх майбутня професійна діяльність пов’язана з необхідністю виконання різноманітних виробничих функцій, а саме:

– планування, яке включає в себе системний аналіз діяльності підприємства, визначення стратегічних напрямів розвитку організації, проектування та прогнозування відповідних сфер діяльності;

– організації, що передбачає прийняття управлінських рішень, формування інформаційного забезпечення управління, діагностику управлінської ситуації в умовах обмеженості часу, постановку економічних задач і їх розв’язання на основі знань відповідних алгоритмів, розробку достатньої кількості альтернативних варіантів рішень на основі інформаційних і комп’ютерних технологій тощо [44].

При цьому професійна діяльність спеціаліста з фахового спрямування „Менеджмент організацій” на первинних посадах переважно полягає у прийнятті тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції.

Формування висококваліфікованого фахівця, який володіє загальними основами науки управління, специфічними знаннями й уміннями в галузі стратегічного менеджменту, неможливе без вивчення фундаментальних дисциплін математичного циклу.

Важливим у цьому аспекті є доведення до свідомості студентів-першокурсників того, що математика належить до фундаментальних наук і досягнення в її вивченні відіграють помітну роль у формуванні наукового світогляду, суттєво впливають на розвиток критичного мислення особистості та її професійних якостей. При навчанні математичних дисциплін студентів із фахового спрямування „Менеджмент організацій” необхідно знаходити можливість демонструвати ефективність використання розроблених математичних теорій, методів і підходів при вирішенні різноманітних проблем (наприклад, у прийнятті управлінських рішень). Останнє не лише сприяє розширенню світоглядних орієнтирів і професійних якостей, а й створює підґрунтя для формування професійної компетентності майбутнього фахівця.

Особливої значущості в процесі професійної підготовки набуває той факт, що через специфіку спеціальності зростає роль прагматичної складової математичної підготовки студентів. Вона проявляється у визначенні певного набору загальнотеоретичних і специфічних проблем, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю, для розв’язання яких необхідне застосування математичних знань. На практиці це означає знаходження розумного компромісу між „чистою” математикою та її прикладною складовою, що дає можливість студентам формувати індивідуальний банк математичних методів і моделей, придатних для застосування в різноманітних сферах управлінської діяльності. Крім того, він має забезпечити розвиток у студентів ВНЗ інтелекту, певних навичок і вмінь для аналізу факторів, які впливають на динаміку взаємозалежностей досліджуваних явищ і на пошук раціональних рішень.

Разом з тим, формування управлінської культури мислення і становлення професійної компетентності студентів ВНЗ у процесі вивчення математичних дисциплін вимагає ефективної організації та управління їхнього навчально-пізнавальною діяльністю. Останнє, у свою чергу, потребує внесення змін у навчальний процес на основі врахування існуючих протиріч:


 • між пропозиціями ринку праці та проблемами суспільства щодо необхідної системи знань, досвіду, певного переліку навичок і вмінь фахівців творчо вирішувати завдання діяльності в умовах ринкової економіки;

 • між потребами суспільства в активних, ініціативних, із творчим мисленням фахівцях менеджерських спеціальностей і традиційною системою професійної підготовки студентів ВНЗ;

 • між соціальними вимогами інформаційного суспільства до математичної підготовки майбутніх менеджерів організацій щодо застосування математичних методів обробки й аналізу інформації, необхідності моделювання реальних економічних ситуацій і прогнозування можливих наслідків прийняття певних рішень та відсутністю належного методичного забезпечення такої підготовки.

Для розробки науково обґрунтованого методичного забезпечення математичної підготовки студентів з фахового спрямування Менеджмент організацій” у процесі вивчення циклу математичних дисциплін існують достатні передумови, що сформувалися в дослідженнях фахівців з філософії, дидактики, психології, теорії і методики навчання математики.

Ці передумови та зазначені протиріччя визначили проблему дослідження: математична підготовка студентів ВНЗ, майбутніх менеджерів організацій, з урахуванням особистісно орієнтованого підходу до навчання в умовах упровадження сучасних освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій.

Часткове вирішення названої проблеми обумовили дослідження, пов’язані з організацією загальної професійної підготовки фахівців, майбутніх менеджерів організацій у вищих закладах освіти. По-перше, це праці у сфері педагогіки щодо особливостей вивчення менеджменту у ВНЗ як комплексного поєднання економічних, психологічних, педагогічних та інших дисциплін (О.С. Большаков, В.І. Михайлов [12], Л.В. Волинська, В.П. Черево [21], Д.М. Рупняк, В.М. Юзевич [143].

По-друге, дослідження професійної підготовки майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах, у яких увага зосереджується на вдосконаленні складових навчальних технологій. Цим питанням присвячені праці Л. Володарської-Золи [22], Т.І. Коваль[79], С.О. Сисоєвої[129], М.В. Паюл [126].

По-третє, широкий спектр психологічних досліджень щодо професійно важливих якостей та шляхів їх формування в процесі професійної підготовки у вищих закладах освіти. Найбільш відомими роботами в цьому аспекті є дослідження Н.А. Побірченко [133], Г.Й. Юркевич [188].

Водночас слід зазначити недостатню увагу науковців до проблем підготовки майбутніх менеджерів з основ фундаментальних наук і математичних у тому числі, які створюють підґрунтя для їхньої професійної діяльності. Що ж стосується розробки методичної системи математичної підготовки майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах, то ця проблема до цього часу не досліджувалася.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена:


 • відсутністю науково обґрунтованої методичної системи математичної підготовки менеджерів організацій з урахуванням вимог галузевих стандартів;

 • необхідністю підвищення якості математичної підготовки студентів менеджерських спеціальностей ВНЗ як складової їх фахової освіти;

 • можливістю реалізації завдань професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій через вивчення математичних дисциплін;

 • соціальними вимогами щодо спрямування навчально-виховного процесу у ВНЗ в особистісне русло;

 • можливістю формування творчої особистості майбутнього фахівця-менеджера в процесі навчання математичним дисциплінам на основі впровадження нових педагогічних технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних.

Усе вищевикладене дає підставу для розробки методичної системи математичної підготовки студентів менеджерського фаху ВНЗ на основі професійно орієнтованих моделей навчання математичних дисциплін, що знайшло відображення у виконаному дослідженні на тему: Методична система математичної підготовки майбутніх менеджерів організації”.

Методологію дослідження неможливо було б забезпечити без використання теоретичних надбань педагогічної психології, відображених у роботах Б.Д. Ананьєва [4], Г.С. Костюк [87], О.М. Леонтьєва [99], Д.А. Леонтьєва [100], Ж. Піаже [130], С.Л. Рубінштейна [142], К. Стоуна [160], Д.М. Узнадзе [166].

При розробці теоретичних і методичних аспектів поставленої проблеми важливе значення мали наукові досягнення педагогічної науки й практики та науково-методичні дослідження вчених, науковців, методистів, викладачів. Серед них привертають увагу теоретичні дослідження дидактиків А.М. Алексюка [3], Г.А. Антонова [5], Ю.К. Бабанського [8], В.П. Безпалько [10], Ю.С. Давидова [55], В.І. Загвязинського [68], Л.В. Занкова [71], Л.Я. Зоріної [72], В.А. Куринського [96], М.С. Ледньова [98], І.Я. Лернера [101], М.М. Скаткіна [151], І.С. Якиманської [191] та ін. [3, 5, 8, 10, 55, 68, 71, 72, 96, 98, 101, 151, 191]; науковців-методистів Г.М. Александрова[2], М.І. Бурди [14], Я.І. Груденова [51], М.І. Жалдака [66], П.М. Ерднієва [186], В.І. Клочка [78], Т.В. Крилової [92], Є.І. Машбиця [107], Г.О. Михаліна [110], В.М. Монахова [111], Н.В. Морзе [113], Ю.С. Рамського [140], В.Г. Скатецького [149], О.І. Скафи [152], З.І. Слєпкань [155], Н.А. Тарасенкової [163], О.Г. Фомкіної [169], В.О. Швеця [178], В.О. Якуніна [193].

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами.

Тему затверджено вченою радою інституту педагогіки АПН України (протокол № 6 від 17.05.2004 р.), узгоджено радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 8 від 26.10.2004 р.).Об’єктом дослідження є процес навчання математичних дисциплін студентів менеджерських спеціальностей ВНЗ.

Предмет дослідження – методична система математичної підготовки студентів ВНЗ з фахового спрямування “Менеджмент організацій”.

Мета дослідження полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності методичної системи у процесі навчання математичних дисциплін майбутніх менеджерів організацій.

Гіпотеза дослідження: впровадження науково-обґрунтованої методичної системи математичної підготовки майбутніх менеджерів організацій у вищих навчальних закладах в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу сприятимуть підвищенню якості математичної освіти студентів, змістить акцент із формального засвоєння математичних знань на їх усвідомлення, осмислення та практичне застосування, створить умови для формування у студентів самостійності суджень, самовдосконалення, підвищення майбутньої конкурентоспроможності на ринку праці. Відповідно до предмета, мети та гіпотези дослідження були поставлені завдання:

 1. Уточнити мету та завдання математичної підготовки студентів менеджерських спеціальностей ВНЗ і з’ясувати ступінь їх відповідності вимогам сучасної менеджмент-освіти.

 2. Проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу, яка становить теоретичну основу проблеми дослідження. Визначити психолого-дидактичні умови та методичні вимоги щодо забезпечення необхідного рівня математичної підготовки студентів при опануванні ними змісту математичних дисциплін під час лекцій, на практичних та індивідуальних заняттях, у процесі самостійної і науково-дослідної роботи.

 3. Розробити методичну систему навчання математики студентів менеджерського спрямування ВНЗ, яка б сприяла активізації їхньої навчально-пізнавальної діяльності, підвищувала рівень їхньої математичної підготовки, суттєво впливала на формування професійних якостей майбутніх фахівців.

 4. Експериментально перевірити ефективність розробленої методичної системи та уточнити методичні рекомендації.

Методологічною основою дослідження є діалектична теорія пізнання, концепції системного, діяльнісного, комплексного й особистісно орієнтованого підходів до навчання у вищому навчальному закладі; теорія розвиваючого навчання та концепція його спрямування в особистісне русло; дидактичні ідеї проблемного навчання, концепції диференціації навчально-виховного процесу, його гуманізації й демократизації; психологічні теорії мислення та творчості; результати досліджень про основні положення теорії та методики навчання математики вітчизняних і зарубіжних психологів, дидактів, методистів; положення про організацію навчального процесу у ВНЗ відповідно до цілей і завдань Болонської декларації; сучасні концепції комп’ютерної підтримки навчального процесу у вищій школі; закони України „Про освіту” [70], „Про вищу освіту” [69], „Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти, нормативні документи Міністерства освіти і науки України.

Для досягнення мети, вирішення поставлених завдань, перевірки та обґрунтування висунутої гіпотези в процесі роботи використовувався комплекс теоретичних та емпіричних методів, які взаємно доповнювали один одного. Конкретизуємо кожний з цих методів за формою і місцем застосування в дослідженні.

Серед теоретичних методів найчастіше застосовувались аналіз та синтез філософської, психолого-педагогічної, економічної, навчально-методичної літератури), змісту нормативних програм з математичних дисциплін, підручників і навчальних посібників з математичних дисциплін для студентів українських, російських та інших зарубіжних вищих закладів освіти (1.1 – 1.4 (тут і далі підрозділи дисертації)); методи системного аналізу та проектування (2.1); теоретичне моделювання; систематизація й узагальнення педагогічного досвіду (вітчизняного й зарубіжного) та результатів власних досліджень з проблеми, що розглядається (2.2 – 2.5); а також статистичні і математичні методи (2.6).

Основним серед емпіричних методів став педагогічний експеримент (2.6), який проводився у три етапи і реалізовувався шляхом педагогічного моніторингу на основі спостережень, інтерв’ю, анкетування, контрольного тестування, експертних оцінок якості навчальних послуг тощо. При обробці результатів експерименту використовувалися методи математичної статистики.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:


 • обґрунтовано необхідність перебудови навчального процесу з математичних дисциплін у вищих закладах освіти на основі комплексного, системного й діяльнісного підходів з метою впровадження математичних знань у систему професійної підготовки студентів, майбутніх менеджерів організації;

 • виявлено позитивний вплив навчання математичних дисциплін на формування професійної компетентності студентів менеджерського фаху;

 • визначено психологічні та дидактичні передумови застосування розробленої методичної системи математичної підготовки студентів менеджерських спеціальностей.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає в тому, що:

 • обґрунтовано необхідність впровадження в навчальний процес професійно-орієнтованої моделі навчання математичних дисциплін студентів менеджерських спеціальностей, що базується на поєднанні психолого-дидактичних закономірностей активізації їх навчально-пізнавальної діяльності та реалізації інтеграційних зв’язків між змістом математичної і відповідної фахової підготовки;

 • доповнено теорію і методику навчання математики системою вимог до математичних вправ та змісту математичної підготовки студентів менеджерських спеціальностей вищих навчальних закладів за умови впровадження кредитно-модульної системи навчання;

 • виявлені педагогічні умови та методичні особливості застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі математичної підготовки.

Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається тим, що отримані результати дозволили сформулювати науково-методичні основи математичної підготовки студентів менеджерських спеціальностей й здійснити нові підходи до побудови процесу навчання математичних дисциплін.

Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами ВНЗ при навчанні студентів математичних дисциплінам, при написанні підручників і навчальних посібників та їх електронних версій на основі комп’ютерно-тренінгових систем навчання, в системі підвищення кваліфікації.Вірогідність і обґрунтованість наукових результатів і висновків дисертаційного дослідження забезпечується: методологічними позиціями, визначеними на основі ґрунтовного аналізу загальнонаукових, філософських, психолого-педагогічних, методичних досліджень, логічною узгодженістю наведених міркувань і висновків із загальновизнаними концепціями в галузі педагогіки, адекватних його предмету та завданням; репрезентативністю вибірок і використанням методів статистичної обробки даних для великих вибірок та інтерпретацією результатів, отриманих у ході педагогічного експерименту.

Особистий внесок здобувача полягає у тому, що ним особисто на основі аналізу, узагальнення та систематизації наукової літератури і педагогічного досвіду, проведених досліджень і педагогічного експерименту створена методична система математичної підготовки студентів, майбутніх менеджерів.Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалося на факультетах економіки і менеджменту Донецького національного університету (довідка № 1344/01-26/02 від 21.12.07), Київського національного університету культури і мистецтв (довідка № 1588 від 07.12.07), Полтавського університету споживчої кооперації України (довідка № 53-15/14 від 24.10.06), Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Ю. Бугая (довідка № 413 від 29.08.06), Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна” (довідка № 1563 від 26.10.06), Черкаського державного технологічного університету (довідка № 1369/01-03 від 29.09.06).

Основні положення і результати дисертаційного дослідження доповідалися автором на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи (Полтава, 2003); міжвузівській науково-методичній конференції „Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності” (Полтава, 2003); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Наука і освіта 2004” (Дніпропетровськ, 2004); ХХІХ міжвузівській науково-методичній конференції „Проблема підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти” (Полтава, 2004); Міжнародній науково-методичній конференції „Евристичне навчання математики” (Донецьк, 2005); Всеукраїнській науково-методичній конференції „Проблеми математичної освіти” (Черкаси, 2005); міжвузівській науково-методичній конференції „Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в Європейський освітній простір” (Полтава, 2005); ХХХІ Міжнародній науково-методичній конференції „Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції” (Полтава, 2006); Міжнародній науково-методичній конференції „Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів” (Полтава, 2007).Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 19 роботах. Серед них 7 статей у фахових збірниках наукових праць, 9 – у тезах доповідей , 3 – у навчально-методичних виданнях.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел, Повний обсяг дисертації становить 301 сторінки. В основному змісті дисертації наведено 33 рисунки і 24 таблиці, які загалом займають 20 і 8 сторінок відповідно. Список використаних джерел (208 найменувань) розміщено на 22 сторінках, 14 додатків – на 84 сторінках.

Загальні висновки


На сучасному етапі реформування системи вищої освіти в Україні є необхідним і можливим теоретичне узагальнення й нове вирішення проблеми науково обґрунтованого використання фундаментальних дисциплін взагалі та математичних зокрема у підвищенні професійної підготовки студентів менеджерських спеціальностей ВНЗ, майбутніх фахівців для ринкової економіки, що й обумовило актуальність виконаного дисертаційного дослідження.

Спрямування процесу навчання, розвитку й виховання студентів в особистісне русло як пріоритетне завдання модернізації вищої освіти, соціальний запит щодо формування професійних якостей майбутніх фахівців, вимагають перегляду існуючих методологічних підходів до практики навчання математичних дисциплін у вищій школі.

Сучасний стан математичної підготовки студентів управлінських спеціальностей, здатних у майбутньому успішно адаптуватися до мінливих умов економічного середовища та бути конкурентоспроможними на інтернаціональному ринку праці, не в повній мірі відповідає вимогам суспільства щодо якості менеджмент-освіти.

Аналіз сучасного стану математичної підготовки студентів менеджерських спеціальностей та їх навчальних досягнень за результатами рубіжних і модульного тестувань із кожної дисципліни математичного циклу та оцінки рівня залишкових знань є емпіричною базою виконаного дослідження.

Добір емпіричного матеріалу та його аналіз на основі сучасних науково-методичних і психолого-педагогічних теорій та досвіду викладачів ВНЗ підтвердив можливість значною мірою формувати рівень аналітичної складової майбутніх менеджерів організацій, позитивно впливати на їхній розвиток, стимулювати творче мислення у процесі навчання математичних дисциплін.

При цьому зміст математичної підготовки студентів не обмежується знаннями математичних понять, фактів, обчислювальних алгоритмів і навичками та уміннями їх використання, а встановлюються змістові і методологічні зв’язки математичних курсів із професійно орієнтованими та спеціальними дисциплінами, на основі реалізації в навчальному процесі системи психолого-педагогічних та методичних вимог.

Розкриття призначення математичних компетентностей в навчанні професійно орієнтованих дисциплін, формування навичок управлінського мислення студентів менеджерського фаху розширюють підґрунтя для розробки методичної системи математичної підготовки, відкриваючи нові орієнтири для переходу від традиційного навчання до освіти, орієнтованої на самостійну навчально-пізнавальну діяльність.

Ефективність реалізації розробленої методичної системи математичної підготовки студентів менеджерських спеціальностей вищих навчальних закладів значною мірою обумовлена: • визначенням методичних вимог до методів, організаційних форм і засобів при навчанні математичних дисциплін та їх творчою реалізацією в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу;

 • приоритетними принципами математичної підготовки студентів менеджерських спеціальностей, серед яких реалізація особистісно орієнтованого, системно-діяльнісного і комплексного підходів, гуманізація навчально-виховного процесу, гуманітаризація змісту навчальних дисциплін, взаємозв’язок навчання, виховання й розвитку; єдність фундаментальної та прикладної підготовки з науково-дослідною діяльністю студентів;

 • загальним рівнем базових математичних знань та необхідних навичок і умінь щодо їх використання студентами-першокурсниками. Особливої значущості у цьому аспекті набуває діагностика рівня математичної підготовки й розвитку студентів-першокурсників, яка надає можливість спрямувати одержані результати на розробку коригувальних дій щодо виявлених прогалин у знаннях та уміннях. Крім того, результати діагностики, як правило, використовуються для корекції відповідних методичних стратегій, реалізації особистісно орієнтованого навчання за умови кредитно-модульної організації навчального процесу;

 • професійно орієнтованими технологіями навчання математичних дисциплін з комп’ютерною підтримкою у тому числі.

Зокрема, у процесі навчання математичних дисциплін студентів-менеджерів реалізація професійно орієнтованої технології не обмежується розв’язанням навчальних і прикладних задач, пов’язаних із майбутньою діяльністю. Вона передбачає опанування змістом математичних дисциплін шляхом дидактично обґрунтованого поєднання методів, форм і засобів навчання, які формують аналітичні, ціннісні, креативні та особистісно значущі риси індивідуальності майбутніх управлінців. З цією метою пропонується: використання слайд-лекцій, розв’язання прикладних завдань із необхідністю прийняття виваженого управлінського рішення; втілення елементів новизни в організацію самостійної, індивідуальної, навчально-дослідної роботи студентів; активне використання комп’ютерної підтримки при реалізації усіх форм навчально-пізнавальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної організації навчального процесу; використання ситуаційних завдань, навчальних ігор, різноманітних тренінгів, конструювання системи диференційованих завдань, адекватних змісту математичних дисциплін і можливості адаптації певного математичного інструментарію до аналізу проблем, максимально наближених до майбутньої управлінської діяльності, спрямоване на забезпечення єдності й взаємозв’язку теорії та практики, на підтвердження того факту, що обґрунтування управлінського рішення практично неможливе без використання математичного інструментарію.

Проведені дослідження дають можливість сформулювати такі висновки і рекомендації:

1. Запропонована методична система математичної підготовки майбутніх менеджерів базується на динамічних програмах, що враховують перспективні потреби економіки та підприємства і готують майбутніх менеджерів до діяльності не лише на внутрішньому, а й на міжнародному ринку праці.

2. Побудована методична система передбачає: • запровадження системи управління при навчанні студентів математичних дисциплін, де діє розвиваюча педагогіка, заснована на положеннях особистісно орієнтованої освіти і пов’язана з предметною диференціацією навчального процесу;

 • ефективну реалізацію особистісно діяльнісного підходу до процесу навчання математичних дисциплін, врахування психофізіологічних особливостей розвитку студентів;

 • підвищення ступеня вмотивованості математичної підготовки студентів як невід’ємної складової професійної компетентності майбутнього фахівця з менеджменту;

 • впровадження професійно орієнтованих технологій навчання математичних дисциплін студентів менеджерських спеціальностей, що сприяє формуванню у студентів вагомих професійних якостей на основі опанування системою математичних знань, навичок та умінь їх використання для аналізу й прийняття управлінських рішень;

 • вивчення теоретичного матеріалу та опанування практичними математичними навичками студентами менеджерського спрямування за умов активного використання комп’ютерної підтримки, ефективної презентації навчального матеріалу та наявності зворотного зв’язку.

3. Успішна реалізація розробленої методичної системи математичної підготовки майбутніх менеджерів, забезпечена ретельним плануванням всіх організаційно-методичних напрямів діяльності педагогів і студентів.

4. Розроблена методична система забезпечує раціональне поєднання в процесі навчання формалізованих, прикладних і ситуаційних завдань, що сприяє підвищенню якості математичної підготовки студентів, одержанню ними певного досвіду управлінського мислення, перетворенню загальних математичних знань в особистісно значущі для майбутньої професійної діяльності.

5. Запропонована методична система математичної підготовки майбутніх менеджерів організації надає можливість здійснити перебудову процесу опанування математичних дисциплін студентами ВНЗ відповідно до вимог суспільства з ринковою економікою, інтересів і потреб особистості.

6. Методична система математичної підготовки студентів на основі професійно орієнтованих технологій, спрямована на надання студентам особистісно орієнтованих маршрутів навчального процесу, які в значній мірі забезпечують розвиток духовних та інтелектуальних можливостей і здібностей студентів.

7. Результати нашого дослідження були перевірені в ході педагогічного експерименту. Зокрема, реалізація методичної системи засвідчує підвищення середнього рівня знань та зростання якісної успішності з математичних дисциплін у студентів експериментальних груп не менше, ніж на 10 %, що підтверджено результатами дисперсійного аналізу з рівнем значущості  = 0,05. Аналіз рівня залишкових знань з математичних дисциплін виявив тенденцію до зниження показників успішності студентів як у контрольних, так і в експериментальних групах. Разом з тим, ці показники в експериментальних групах залишились вищими в середньому на 5 %, ніж у контрольних групах.

Одержані результати підтверджують ефективність розроблених методичних підходів до математичної підготовки студентів менеджерських спеціальностей ВНЗ і можуть бути використані у навальному процесі кожного факультету управлінського профілю.Результати нашого дослідження не заперечують тих методичних підходів до математичної підготовки студентів менеджерського спрямування, що мають місце в дидактиці сучасної вищої школи. Вони лише підтверджують необхідність творчих пошуків у визначеній галузі.
Список використаних джерел


 1. Аврамчук Л. А. Формування активної пізнавальної діяльності студентів / Л. А. Аврамчук // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 122–125.

 2. Александров Г. Н. К проблеме соотношения алгоритмических и эвристических процессов обучения решению задач / Г. Н. Александров // Программированное обучение. – К. , 1970. – 256 с.

 3. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 326 с.

 4. Ананьєв Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьєв. – М. : Просвещение, 1997. – 416 с.

 5. Антонов Г. А. Деятельный подход в обучении / Г. А. Антонов. – Донецк : ЕАИ-пресс, 2001. – 324 с.

 6. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / С. И. Архангельский. – М. : Высшая школа, 1980. – 268 с.

 7. Афанасьєва Л. В. Місце ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді / Л. В. Афанасьєва, Л. Ф. Глинські, З. О. Митяй // ПостМетодика. – 2002. – № 7–8 (45–46). – С. 15–19.

 8. Бабанський Ю. К. Оптимизация процесса обучения / Ю. К. Бабанський. – М. : Педагогика, 1977. – 192 с.

 9. Бевз В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів: монографія / В. Г. Бевз. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2005. – 360 с.

 10. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической психологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 190 с.

 11. Богомолов А. И. О мерах совершенствования математического образования в вузах / А. И. Богомолов // Сб. научно-методических статей по математике. – 1974. – Вып. 4. – С. 3–7.

 12. Большаков А. С. Современный менеджмент: теория и практика / А. С. Бо-льшаков, В. И. Михайлов. – С.Пб. : Питер Бук, 2002. – 416 с.

 13. Булдык Г. М. Формирование математической культуры экономиста в вузе : автореф. дисс. на соискание науч. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / Г. М. Булдык. – Минск : БГЄУ, 1997. – 47 с.

 14. Бурда М. І. Принципи відбору змісту шкільної математичної освіти / М. І. Бурда // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1. – С. 14–16.

 15. Ванжа Н. В. Самостійна робота студентів спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання математики” / Н. В. Ванжа. – Київ ,  2003. – 19 с.

 16. Василенко І. Я. Організація групової навчально-пізнавальної діяльності учнів 7–9 кл. на уроках геометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання математики” / І. Я. Василенко. – К. , 1992. – 19 с.

 17. Вентцель Е. С. О преподавании цикла теоретико-вероятностных дисциплин во втузе / Е. С. Вентцель // Сб. научно-методических статей по математике. – 1988. – С. 4–9. – (вып. 15).

 18. Вергасов В. М. Активизация мыслительной деятельности студентов в высшей школе / В. М. Вергасов. – К. : Вища школа, 1985. – 189 с.

 19. Вергасов В. М. Проблемное обучение в высшей школе / В. М. Вергасов. – К. : Вища школа, 1977. – 93 с.

 20. Войнаш Л. Г. Кооперативна освіта – визначальний чинник зміцнення кадрового потенціалу / Л. Г. Войнаш // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. пр. – Львів : ЛКА, 2006. – с. 57–67.

 21. Волинська Л. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів : навч. посібник / Л. В. Волинська, В. П. Черевко. – К. : Логос, 2001. – 100 с.

 22. Володарська-Зола Л. Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Л. Володарська-Зола. – К. , 2003. – 24 с.

 23. Володарська-Зола Л. Професійне навчання менеджерів з урахуванням сучасних вимог ринку / Л. Володарська-Зола // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К. , 2003. –– С. 47–54. – (вип. 1).

 24. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.

 25. Галайко Ю. А. Вимоги до системи завдань з математичних дисциплін для студентів з фахового спрямування „Менеджмент організацій” / Ю. А. Га-лайко // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Черкаси: Вид. від ЧДУ, 2006. – Вип. 93. – С. 17–21.

 26. Галайко Ю. А. Вища математика : методичні матеріали з освоєння навчальної дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів спеціальності 6.050201 / Ю. А. Галайко. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 27 с.

 27. Галайко Ю. А. Дидактичні вимоги до змісту математичної підготовки студентів ВНЗ із фахового спрямування “Менеджмент” / Ю. А. Галайко // Дидактика математики: проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2003. –– С. 45–53. – (вип. 20).

 28. Галайко Ю. А. До питання про планування роботи викладачів математичних дисциплін для студентів менеджерського фаху / Ю. А. Га-лайко // Эвристическое обучение математике : тезисы докладов международной научно-методической конференции (15–17 ноября 2005 г.). – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2005. – С. 176–177.

 29. Галайко Ю. А. Математичне програмування : методичні матеріали з освоєння навчальної дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів спеціальності 6.050201 / Ю. А. Галайко. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – 43 с.

 30. Галайко Ю. А. Методичні вимоги до методів, організаційних форм і засобів навчання математичним дисциплінам студентів ВНЗ / Ю. А. Га-лайко // Проблеми математичної освіти : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції (20–22 квітня 2005 р.). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – С. 188–189.

 31. Галайко Ю. А. Навчальна гра як метод навчання математичним дисциплінам студентів з фахового спрямування „Менеджмент організацій” / Ю. А. Галайко // Наука і освіта 2004 : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10–25 лютого 2004 р.). – Дніпропетровськ , 2004. – С. 27–28.

 32. Галайко Ю. А. Науково-методичні аспекти навчання математичним дисциплінам студентів заочної форми навчання з фахового спрямування “Менеджмент” / Ю. А. Галайко // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах вищої освіти : матеріали ХХІХ міжвузівської науково-методичної конференції (20–21 травня 2004 р). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 124–126.

 33. Галайко Ю. А. Науково-методичні особливості професійно орієнтованих технологій навчання / Ю. А. Галайко // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (25–26 березня 2005 р). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 180–181.

 34. Галайко Ю. А. Особливості методичної системи математичної підготовки майбутніх менеджерів в умовах євроінтеграції / Ю. А. Галайко // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали ХХХІ науково-методичної конференції (30–31 березня 2006 р.). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 204 – 205.

 35. Галайко Ю. А. Особистісний підхід до визначення математичної підготовки студентів менеджерського фаху ВНЗ / Ю. А. Галайко // Вісник Черкаського університету : зб. наук. пр. – Черкаси : Вид. від ЧДУ, 2005. – С. 26–32. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 70).

 36. Галайко Ю. А. Особливості організації вивчення теоретичного матеріалу з математичних дисциплін студентами ВНЗ / Ю. А. Галайко // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2006. – С. 45–51. – (вип. 26).

 37. Галайко Ю. А. Особливості реалізації професійної спрямованості в курсі “Математика для менеджерів” / Ю. А. Галайко // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. –  Донецьк : Фірма ТЕАН, 2003. – С. 93–101. – (вип. 19).

 38. Галайко Ю. А. Проблема якості математичної підготовки студентів спеціальності “Менеджмент організації” / Ю. А. Галайко // Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності : матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (27–28 березня 2003 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – С. 83–86.

 39. Галайко Ю. А. Про деякі особливості методики проведення практичних занять з математичних дисциплін / Ю. А. Галайко // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студен-тів : матеріали міжнародної науково-методичної конференції (29–30 березня 2007 р.). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – С. 85–86.

 40. Галайко Ю. А. Психолого-педагогічні передумови навчання математичним дисциплінам студентів менеджерських спеціальностей ВНЗ / Ю. А. Галайко // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2005. – С. 35–39. – (вип. 23).

 41. Галайко Ю. А. Теорія ймовірностей і математична статистика : методичні матеріали з освоєння навчальної дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів спеціальності 6.050201 / Ю. А. Галайко. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 37 с.

 42. Галайко Ю. А. Формування управлінського мислення при навчанні математичним дисциплінам студентів менеджерських спеціальностей ВНЗ / Ю. А. Галайко // Дидактика математики : проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2004. – С. 39–42. – (вип. 21).

 43. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом: 6.050201 „Менеджмент організацій”. – К. : МОН України, 2006. – 34 с.

 44. Гальперин П. Я. Основные результаты исследования по проблеме „Формирование умственных действий и понятий” / П. Я. Гальперин. – М. : Педагогика, 1965. – 176 с.

 45. Гахов Ф. Д. О преподавании математики в университетах / Ф. Д. Гахов

// Cб. научно-методических статей по математике. – 1974. –– С. 25–27. – (вип. 4).

 1. Гнеденко Б. В. Математическое образование в вузах / Б. В. Гнеденко. – М. : Высшая школа, 1981. – 174 с.

 2. Годфруа Ж. Что такое психология / Ж. Годфруа ; пер. с франц. – М. : Мир, 1996. – 496 с.

 3. Городнича Л. С. Феноменологія емоцій та почуттів / Л. С. Городнича // ПостМетодика. – 2002. – № 4 (42). – С. 54–59.

 4. Грин М. Дерзкий, хотя и маленький, новый мир высшего образования (реферат) / М. Грин, П. Экель, А. Барблан // AlmaMater. – 2004. – № 3. – С. 45–50.

 5. Груденов Я. И. Психолого-дидактические основы методики обучения математике / Я. И. Груденов. – М. : Педагогика, 1987. – 159 с.

 6. Гуревич Р. С. Інтеграція сучасної науки і деякі проблеми змісту освіти у вищій педагогічній школі / Р. С. Гуревич // Вища освіта в Україні : реалії, тенденції, перспективи розвитку. – К., 1996. – С. 95–97.

 7. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении / В. В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1972. – 423 с.

 8. Давыдов В. В. О понятии развивающего обучения / В. В. Давыдов // Педагогика. – 1995.– № 1. – С. 29–40.

 9. Давыдов Ю. С. Высшее образование: состояние, проблемы, решения / Ю. С. Давыдов // Педагогика. – 1997. – № 2. – С. 61–67.

 10. Дмитренко Т. А. Новые образовательные технологии в высшей педагогической школе / Т. А. Дмитренко // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 8. – С. 26–30.

 11. Дрибан В. М. Активизация обучения в высшей школе: аспект проблемного обучения : монографія / В. М. Дрибан. – Донецк : Изд-во „Кассиопея”, 1999. – 141 с.

 12. Дрибан В. М. Как сделать проблемной лекцию по высшей математике / В. М. Дрибан, Г. Г. Пенина // Дидактика математики : проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2000. –– С. 30–33. – (вип. 2(12)).

 13. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке / Друкер Питер Ф. – Москва – Санкт-Петербург – Киев : Издательский дом „Вильямс”, 2001. – 270 с.

 14. Дутка Г. Я. Формування умінь студентів розв’язувати прикладні задачі при навчанні математики в коледжах економічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання математики” / Г. Я. Дутка. – К. , 1998. – 19 с.

 15. Евсеева Е. Г. Кредитно-модульная организация учебного процесса по дисциплине „Математика для экономистов” / Е. Г. Евсеева // Эвристическое обучение : Тезисы докладов международной научно-методической конференции (15–17 ноября 2005 г.). – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2005. – С. 192–193.

 16. Евстегнеев В. В. Интеграция фундаментального и специального знаний в подготовке инженерных кадров / В. В. Евстегнеев, С. С. Торбунов // AlmaMater, 2003. – № 11. – С. 14–16.

 17. Евстегнеев В. В. О системности в инженерном образовании / В. В. Ев-стегнеев, С. С. Торбунов // Вестник Ассоциации территориальных отделений Международной академии энергоинформационных наук. – Барнаул : АлтГТУ, 1998. – № 1. – С. 4.

 18. Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики : посібник для вчителів / М. І. Жалдак. – К. : Техніка, 1997. – 303 с.

 19. Жалдак М. І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання / М. І. Жалдак // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2003. – С. 3–16. – (вип. 7).

 20. Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному університеті / М. І. Жалдак // Комп’ютерно-орієнтовані системи начання : зб. наук. пр. – К. : НПУ

ім. Драгоманова, 2005. – № 2(9). – С. 3–14.

 1. Жалдак М. І. Елементи стохастики з комп’ютерною підтримкою / М. І. Жалдак, Г. О. Михалін. – К. : Шкільний світ, 2001. – 104 с.

 2. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация : учеб. пособ. / В. И. Загвязинский. – М. : Издательский центр „Академия”, 2001. – 192 с.

 3. Закон України „Про вищу освіту”. – К. : Верховна Рада України, Інститут законодавства, 2002. – 95 с.

 4. Закон України „Про освіту”. – К. : ГЕНЕЗА, 1996. – 36 с.

 5. Занков Л. В. Дидактика и жизнь / Л. В. Занков. – М. : Просвещение, 1968. – 175 с.

 6. Зорина Л. Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников / Л. Я. Зорина. – М. : Педагогика, 1978. – 128 с.

 7. Ігнатенко М. Я. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів при вивченні математики / М. Я. Ігнатенко. – К. : “Тираж”, 1997. – 300 с.

 8. Каталог програм нормативних дисциплін підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент”. – К. : МОН України, 2002. – 154 с.

 9. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / М. В. Кларин. – М. : Арена, 1994. – 222 с.

 10. Клебанова Т. С. Концепція викладання дисциплін математичного циклу / Т. С. Клебанова  // Матеріали науково-методичної конференції „Методичні засади викладання спеціальних дисциплін з професійного напрямку „Менеджмент” для бакалаврського та магістерського рівнів”. – Харків, 1996. – С. 108–110.

 11. Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями : навч. посіб. / С. Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 201с.

 12. Клочко В. І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 „Теорія і методика навчання (математика)” / Віталій Іванович Клочко. – К., 1998. – 396 с.

 13. Коваль Т. І. Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих гуманітарних навчальних закладах : технологічний аспект / Т. І. Коваль // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2003. – Вип. 2. –

С. 119 – 131.

 1. Козаков В. А. Самостійна праця студентів та її інформаційно-методичне забезпечення / В. А. Козаков. – К. : Вища школа, 1990. – 157 с.

 2. Коломак О. И. Теория проектирования системы формирования готовности студентов к развитию учебной деятельности: на примере изучения математики в сельскохозяйственном вузе : автореф. дисс. на соискание наук. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (математика)” / О. И. Коломак. – Тольятти , 2001. – 39 с.

 3. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. пособ. / В. М. Колпаков. – К. : МАУП, 2000. – 200 с.

 4. Колягин Ю. М. Задачи в обучении математике. Ч.I : Математические задачи как средство обучения и развития учащихся / Ю. М. Колягин. – М. : Просвещение, 1977. – 110 с.

 5. Корсак К. В. Нові міжнародні стандарти вищої освіти / К. В. Корсак // Науковий світ. – 2002. – № 1. – С. 14–15.

 6. Корсак К. В. Традиційні уроки та лекції : сучасний стан і перспективи / К. В. Корсак, Т. І. Зінченко // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С. 75–80.

 7. Костюк Г. С. Принципы развития в психологии (методологические и теоретические проблемы в психологии) / Г. С. Костюк ; под ред. Е. В. Шо-роховой. – М. , 1969. – 294 с.

 8. Костюк Т. В. Проблема индивидуальных особенностей личности и различные варианты ее решения в психологии / Т. В. Костюк // Психология и школа. – 2004. – № 3. – С. 3–23.

 9. Крупич В. И. Теоретические основы обучения решению школьных математических задач / В. И. Крупич. – М. : Прометей, 1995. – С. 24–26.

 10. Кочубей Н. В. Освіта: постнеокласична трансформація / Н. В. Кочубей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. – 2003. – №3 (9). – С. 70–76.

 11. Красс М. С. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании : ученик / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. – М. : Дело, 2001. – 688 с.

 12. Крилова Т. В. Наукові основи навчання студентів нематематичних спеціальностей (на базі металургійних, енергетичних і електромеханічних спеціальностей вищого закладу технічної освіти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання математики” / Т. В. Крилова. – К. , 1999. – 36 с.

 13. Крилова Т. В. Проблеми навчання математики в технічному вузі : монографія / Т. В. Крилова. – К. : Вища школа, 1998. – 438 с.: іл.

 14. Кудрявцев Л.Д. Математическое образование : тенденции и перспективы /  Л. Д. Кудрявцев, А. И. Кирилов, М. А. Бурковская, О. В. Зимина  // Высшее образование сегодня. – 2002. – № 4. – С. 20–29.

 15. Кулик М. С. На шляху оновлення змісту навчання / М. С. Кулик, А. В. По-лухін // Вища освіта України. – 2003. – № 1. – С. 84–87.

 16. Кульчицька Н. В. Можливості використання НІТ при вивченні математики / Н. В. Кульчицька // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2006. –– С. 95–98. – (вип. 25).

 17. Куринський В. А. Автодидактика. Ч. 1 / В. А. Куринський. – М. : Центр „Автодидакт”, 1994. – 196 с.

 18. Левчук О. В. Інтегративні тенденції у сучасній математичній підготовці фахівців / О. В. Левчук // Эвристическое обучение математике : тезисы докладов Международной научно-методической конференции (15–17 ноября 2005 г.). – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2005. – С. 216–217.

 19. Леднев Н. С. Содержание образования : сущность, структура, перспективы / Н. С. Леднев. – М. : Высшая школа, 1991. – 224 с.

 20. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.

 21. Леонтьев Д. А. Общее представление о мотивации человека / Д. А. Леон-тьев // Психология в вузе. – 2004. – № 1. – С. 51–65.

 22. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.

 23. Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности / И. Я. Лернер. – М. : Знание, 1980. – 96 с.

 24. Литвак Б. Г. Разработка управленческих решений / Б. Г. Литвак. – М. : Дело, 2001. – 174 с.

 25. Маркова А. К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова,

Т. А. Матис, А. Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с.

 1. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / М. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 342 с.

 2. Махмутов М. И. Проблемное обучение и его закономерности /  М. И. Махмутов. – М. : Педагогика, 1975. – 368 с.

 3. Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью / Е. И. Машбиц. – К. : Вища школа, 1987. – 224 с.

 4. Минцберг Г. Профессия – менеджер / Г. Минцберг // Стратегический процесс. – С.Пб. : Питер, 2001. – 267 с.

 5. Михалін Г. О. Професійна підготовка вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу / Г. О. Михалін. – К. : РННЦ „ДІНІТ”, 2003. – 320 с.

 6. Михалін Г. О. Формування основ педагогічної культури вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу / Г. О. Михалін // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2004. – С.4–13. – (вип. 21).

 7. Монахов В. М. Аксиоматический подход к проектированию педагогических технологий / В. М. Монахов // Педагогика. – 1996. – № 6. – С. 26–31.

 8. Мордкович А. Г. Профессионально-педагогическая направленность специальной подготовки учителя математики в педагогическом институте : автореф. дисс. на соискание науч. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.02 „Методика преподавания математики” / А. Г. Мордкович. – М. : МГПИ, 1986. – 36 с.

 9. Морзе Н. В. Шляхи ефективного навчання вчителів використанню інформаційно-комунікативних технологій / Н. В. Морзе // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2005. – № 2 (9). – С. 14–30.

 10. Мышкис А. Д. О реализации новой программы курса высшей математики для вуза / А. Д. Мышкис // Сб. научно-методических статей по математике. – 1976. –– С. 14–22. – (вип. 6).

 11. Мышкис А. Д. О программе и стиле преподавания математики во втузах / А. Д. Мышкис, Б. О. Солоноуц // Сб. научно-методических статей по математике. – 1973. –– С. 3–12. – (вып. 3).

 12. Назарова Т. С. Средства обучения // Российская педагогическая энциклопедия : Т. 2 Гл. ред. В. В. Давыдова / Т. С. Назарова. – М. : БРЄ, 1993. – С. 387.

 13. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології / А. С. Нісімчук. – К. : Вид-во “Просвіта”, 2000. – 368 с.

 14. Нічуговська Л. І. Методичні особливості використання спеціальних завдань в курсі „Теорія ймовірностей та математична статистика” / Л. І. Нічуговська // Наука і сучасність : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2001. – Том ХХІХ. – С. 78–83.

 15. Нічуговська Л. І. Науково-методичні основи математичної освіти студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Л. І. Нічуговська. – К. , 2005. – 36 с.

 16. Нічуговська Л. І. Особливості організації та управління інтеграційним процесом викладання математичних та професійно-орієнтованих дисциплін /Л. І. Нічуговська // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2003. –– С. 73–83. – (вип. 19).

 17. Нічуговська Л.І., Галайко Ю. А. Особливості формування змісту математичної освіти в контексті особистісно орієнтованої моделі навчання / Л. І. Нічуговська, Ю. А. Галайко // Особистісно орієнтоване навчання математики : сьогодення і перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (9–10 грудня 2003 р.). – Полтава : ПДПУ, 2003. – С. 122–125.

 18. Новик И. А. Формирование методической культуры учителя математики в пединституте : автореф. дисс. на соискание науч. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.02 „Методика преподавания математики” / И. А. Новик. – Минск , 1990. – 36 с.

 19. Новожилова Е. Г. Методические аспекты активизации учебного процесса по математике для экономистов / Е. Г. Новожилова // Дидактика математики: проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2003. – С. 135–143. – (вип. 1).

 20. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / [под ред. Е. С. Полат]. – М. : Изд-во „Академия”, 2000. – 272 с.

 21. Образцов П. И. Профессионально-ориентированная технология обучения: особенности проектирования и конструирования / П. И. Образцов // АlmaMater. – 2003. – № 10. – С. 14–17.

 22. Пастушок Г. С. Методика вивчення математики на економічних факультетах вищих закладів освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання математики” / Г. С. Пастушок. – К. , 2000. – 20 с.

 23. Паюл М. В. Основні компоненти технологій навчання учнів у професійних навчальних закладах / М. В. Паюл // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – К. : Інститут змісту та методів навчання, 1998. –– С. 91–97. –(вип. 4).

 24. Педагогическая прогностика : методология, теория, практика /

Б. С. Гершунский. – К. : Вища школа, 1986. – 200 с.

 1. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.

 2. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія // С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик та ін. ; за ред. С. О. Си-соєвої. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

 3. Пиаже Ж. Психология интеллекта / Ж. Пиаже // Избранные психологические труды. – М. : Просвещение, 1969. – С. 55–231.

 4. Пидкасистый П. И. Сущностная характеристика познавательной деятельности / П. И. Пидкасистый  // Вестник высшей школы. – 1985. – № 10. – С. 35–41.

 5. Підласий І. П. Педагогічні інновації / І. П. Підласий, А. П. Підласий // Рідна школа. – 1998. – № 12. – С. 3–17.

 6. Каталог: dfiles
  dfiles -> Федоренко Олена Іванівна
  dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
  dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
  dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
  dfiles -> Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
  dfiles -> Прикарпатський університет імені василя стефаника на правах рукопису гасюк мирослава Богданівна


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка