Інноваційні технології професійної діяльності психологічної служби дал №15Скачати 345.96 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір345.96 Kb.
#4163
Інноваційні технології професійної діяльності психологічної служби ДАЛ № 15

Вимоги до людства XXI століття актуалізують значущість освіти, зокрема середньої. Вона розглядатиметься як потужний чинник ефективного вирішення людством та окремою людиною важливих життєвих завдань, поставлених перед ними життєдiяльнicтю.

Освіта набуває величезної значущості не лише для особистісного розвитку та соціальної мобільності людини. Вона стає найвагомішим чинником формування особистості, її життєстійкості та життєздатності у складних умовах глобального інформаційного суспільства, яке висуває до людини додаткові вимоги, створює нові екологічні, економічні, суспільно-політичні, інформаційні ризики.

У нормативно-правових актах чітко визначено мету державної інноваційної політики: створення економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, відродження духовного та інтелектуального потенціалу нації. Формування інноваційної культури населення розглядається як стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності та державної інноваційної політики в Україні. Безперечно, визначальне значення в цьому має освіта як процес і результат засвоєння знань, розвитку, формування життєвих компетенцій.

За цих умов психологічна служба мусить стати чинником збереження, розвитку та примноження людського потенціалу, життєвого та життєтворчого потенціалу особистості.

Двадцять перше століття потребує створення такої нової школи, яка розвиває людину психологічної культури, інтелектуально розвинену, самостійну, активну, здатну до самопізнання і самореалізації, адекватної до самостійного життя, яка володіє компетентностями світового рівня, що дозволяє використовувати здобуті знання для розв’язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій та роботи життєвий і професійний вибір, усвідомлювати особистий життєвий шлях.

Для цього недостатньо в освітньому закладі практичного психолога, а треба щоб всі учасники освітнього процесу були активними та готовими до змін. Всі повинні наповнюватися новим змістом та еволюціонувати разом із розвитком науки і практики.

У сучасному світі на практичних психологів покладають великі надії. Практичні психологи мають бути творчими особистостями, новаторами ідей, майстрами володіння психолого-педагогічними технологіями, проведення психологічних тренінгів, консультантами та постійно підвищувати свій професійний і особистий рівень.Які зміни відбулися у роботі практичного психолога за період становлення психологічної служби освіти?

Перше, відбулася еволюція від посади шкільного психолога до практичного психолога і психологічного служби.

Друге, інновації у змісті, формах, методах роботи практичного психолога.

Третє, психологічний супровід та моніторинг науково-методичних проблем освітнього закладу та області.

Четверте, співпраця з науковими установами та соціальними інститутами, котрі опікуються долею дітей.

Психологічна служба комунального закладу «Навчально-виховного комплексу загальноосвітнього навчального закладу - І-ІІ ступенів - академічний ліцей № 15 м. Дніпродзержинськ» (НВК-ДАЛ № 15) є структурним підрозділом освітнього закладу.

Історія становлення психологічної служби сягає у 1991 рік, коли в середній загальноосвітній школі з’явилася посада психолога. У школі працює психолог-практик який проводить діагностику готовності дитини до навчання у школі; інтелектуальну готовність, знайомить з результатами проведених психологічних обстежень дітей, вчителів, батьків; надає консультації; проводить психокорекційну роботу.

У 1992 році починає працювати обласний психолого-медико-педагогічний центр (ОПМПЦ), який здійснює безпосереднє керівництво роботою психологічної служби області в системі освіти; організовує та координує діяльність практичних психологів; організує консультативно-методичну та просвітницько-пропагандиську роботу з питань психології серед працівників освіти.

У 1993 році виходить регіональне положення про психологічну службу в системі освіти Дніпропетровської області. Цим положенням визначаються завдання, структура та функції психологічної служби, основні напрямки її роботи.

З виходом цього положення перед практичним психологом з’явилася потреба створення соціально-психологічної служби, головна ідея якої - саморозвиток особистості на основі плекання психологічної культури: батьків, учнів, вчителів і впровадження результатів на практиці.

У 1995 році середня загальноосвітня авторська школа № 15 міста Дніпродзержинська отримує статус експериментального педагогічного майданчика на засіданні вченої ради Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України, де презентувалась модель системи соціально-психологічної служби середньої загальної авторської школи № 15.

Такі корінні зміни передбачали підвищення психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу. Тому чільну увагу було спрямовано на розширення уявлень педагогів про можливість теоретично-практичних підходів до розуміння психологічних основ цілісного процесу розвитку особистості. Соціально-психологічна служба організувала постійно діючий практикум «Від психологічного образу людини нової формації до психологічної компетенції педагога».

Спільна пошукова діяльність адміністративної ради, практичного психолога та педагогічного колективу, апробація та адаптація системи соціально-психологічної служби середньої загальної авторської школи № 15 дала змогу побачити місце в освітньому процесі. Попередній аналіз виконаної роботи дає змогу визначити проблеми, над якими треба працювати на наступний рік. Починаючи з 1997 року робота соціально-психологічної служби за будь-яким напрямом стає більш ефективною завдяки співпраці практичного психолога, соціального педагога з адміністрацією, педагогічним колективом, батьками та спеціалістами різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія спостерігається у тому, що змінився статус практичного психолога, який є представником адміністративної ради, методичної ради, атестаційної комісії. Практичний психолог приймає участь у роботі соціально-правового захисту дітей, психолого-медико-педагогічних консультацій, експертній комісії з оцінювання конкурсних робіт випускників 9-их класів на право вступу до академічного ліцею № 15. Практичний психолог та соціальний педагог беруть активну участь в роботі педагогічної ради; психолого-медико-педагогічних консиліумах; раді школи; раді профілактики; засіданнях кафедри; творчих лабораторій в місті Дніпропетровськ, психологічних семінарах; батьківських зборах.

Освіта набуває інноваційного характеру. У 2004 року освітній заклад отримав статус академічного ліцею. 2004 рік характеризується інтенсивним розвитком всіх суспільних процесів змісту освіти. Освітні стандарти перебувають у постійній динаміці і тому потребують психологічного моніторингу та психологічного супроводу. Партнерські стосунки між адміністрацією та соціально-психологічною службою закладу набувають довіри, взаємоповаги, взаєморозуміння. Щільніше соціально-психологічна служба ліцею співпрацює з методичним Центром практичної психології і соціальної роботи; з кафедрою психології Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ДОІППО); центром соціального захисту молоді; центром зайнятості; службою у справах неповнолітніх. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід щодо соціально-психологічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах. Для більш грунтовних психолого-діагностичних і соціальних обстежень стану освітнього процесу здійснювався пошук і впровадження у шкільну практику індикаторів і показників фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дитини. Практичний психолог відвідує уроки та позакласні заходи з метою спостереження: • стиля спілкування;

 • додержання психологічних вимог до сенергетичної моделі освіти;

 • рівня психологічної культури педагога школи добротворення;

 • адаптації до інноваційних процесів вчителя та учня.

Відповідно до Концепції профільного навчання для ліцеїстів запроваджений авторський курс «Психологія особистості», який презентувався на науково-методичному семінарі директорів шкіл міста «Управлінський аспект інноваційної діяльності сучасного освітнього закладу». З метою підвищення відповідальності молоді перед шлюбом і сімейним життям для ліцеїстів ІІ курсу проводиться факультативне заняття «Родинна педагогіка».

Складовою частиною соціально-психологічного центру освітнього закладу є клуб «Психологія життя», робота, якого спрямована на підвищення та збагачення психологічної культури школярів, цікавого дозвілля, свідомого кола спілкування. Соціокультуриний проект клубної діяльності психологічної спрямованості «Психологія життя» є однією з інновацій психологічної служби академічного ліцею.Пояснювальна записка

Багато людей мріє про невимушене спілкування, яке задовольнило їхні інтереси і потреби. Психологічна компетентність дозволяє людині знайти своє місце в житті, вирішувати проблеми, сприяти особистісному розвитку з врахуванням рівня психологічної культури. Для старшокласників важливо відчути психологічну безпеку при будуванні власного життя, усвідомити критерії життєвого успіху, мати свою позицію, зрозуміти себе, як особистість та вибрати шлях самовдосконалення і реалізації свого творчого "Я".

Все це можливо реалізувати приймаючи участь в роботі клубу "Психологія життя".

Принципи, на яких базується діяльність психологічного клубу:


 • гуманізації (розвиток гармонійної особистості з почуттям власної гідності і гідності інших);

 • науковість і компетентність (впровадження нових освітніх технологій);

 • інформаційна достатність (інформаційна культура, життєва перспектива);

 • супроводження дитини (підтримка позитивної «Я – концепції», створення умов для підвищення рівня успішності, мобілізація життєвих сил для вирішення поставлених задач);

 • зворотній зв'язок (позитивні зрушення в особистісному розвитку особистості);

 • добровільне членство;

 • самоврядування (соціально-рольова регуляція);

 • колективного пошуку і реалізації прийнятих рішень (конструктивне спілкування);

 • індивідуалізація форм і методів (зв'язок з життям);

 • нерегламентований характер (психологічний комфорт та захист);

 • вільна форма відвідування.

Положення про психологічний клуб "Психологія життя"

І Загальне положення

Психологічний клуб "Психологія життя" є складовою частиною соціально - психологічного центру освітнього закладу. Психологічний клуб – це самодіяльне творче об'єднання, яке сприяє задоволенню психологічних інтересів і потреб у підвищенні своєї духовної культури, компетентностей, розвиває уміння висловлювати свої думки, відстоювати свої почуття і погляди.

Мета психологічного клубу "Психологія життя"

Залучення школярів до одержання сучасних наукових знань, вільного володіння інформаційними технологіями пошуку знань, розвитку продуктивного творчого мислення, саморозвитку, самосвідомості. Розвинення організаторської та комунікативної компетенції. Встановлення наступності інтересів між учнями різного віку, вільне спілкування та підготовка до самостійного дорослого життя.Головні завдання психологічного клубу "Психологія життя" є:

 • створення умов для розвитку мотивації до самовиховання та самовдосконалення;

 • збагачення психологічною культурою;

 • психологічна підтримка розвитку особистості;

 • вивчення шляхів підготовки молоді до свідомого життєвого вибору, особистісного і професійного, та надання психологічної допомоги;

 • забезпечення психічного здоров'я і психологічної безпеки особистості;

 • корекційно - розвивальна та консультативна робота з школярами, у яких виявлені психологічні проблеми в навчанні та розвитку;

 • включення дітей до самоаналізу або рефлексії.

ІІ Структура та організація діяльності

Напрямки роботи психологічного клубу "Психологія життя":

Головні функції клубу:

 • Діагностика (вивчення й аналіз вихідного стану розвитку психічних та соціально – психологічних якостей об’єкта і суб’єкта).

 • Прогностична (прогнозування розвитку особистості на перспективу, передбачення можливих тенденцій тощо).

 • Проективна (перехід від прогнозу до практичної діяльності).

 • Реабілітація (надання психологічної допомоги школярам, які перебувають у кризовій ситуації).

 • Профілактика (своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості).

 • Корекція (здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці).

 • Супровідна (мотивація).

 • Організаційна.

Форми роботи:

 • групові;

 • індивідуальні.


Методи роботи:

Супутні:

 • анкетування;

 • опитування;

 • інтерв’ю;

 • співбесіда;

 • самоспостереження;

 • рольова гра;

 • вивчення ситуації.

Основоположні:

 • психоаналіз;

 • аудіовізуальна діяльність: малювання, музика;

 • тести;

 • консультації;

 • тренінг;

 • моделювання;

 • соціометрія;

 • групові дискусії;

 • вивчення продуктів діяльності;

 • дебати;

 • «мозковий штурм»;

 • розповідь історії;

 • створення карти рішення або дерева проблеми.

Структура психологічного клубу "Психологія життя".

Сектори:

 1. Інформаційна служба

 2. Моніторинг-центр.

 3. Консультативний пункт "Коло спілкування".

 4. Сектор допомоги в кризових ситуаціях.

 5. Школа стосунків.

 6. Скринька довіри.

ІІІ Права й обов'язки представників психологічного клубу "Психологія життя"

Рада психологічного клубу:

 1. Практичний психолог.

 2. Соціальний педагог.

 3. Педагог – організатор.

 4. Лікар.

 5. Медична сестра.

 6. Школярі (5).

Права представників психологічного клубу.

Практичний психолог:

 1. Бере участь в роботі психологічного клубу, спрямованого на забезпечення всебічного особистісного розвитку школярів та збереженні їхнього повноцінного психічного здоров'я.

 2. Проводить психологічну діагностику.

 3. Розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми для різних категорій дітей.

 4. Готує учнів до свідомого життя.

 5. Здійснює превентивне виховання, профілактику відхилень у поведінці школярів.

 6. Збагачує психологічну культуру всіх бажаючих.

 7. Консультує з питань психології.

Соціальний педагог:

 1. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, громадськістю, організовує їхню взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дитини.

 2. Сприяє участі вихованців у розкритті особистого "Я", дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді.

 3. Впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів, надає потрібну консультативну психолого- педагогічну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування тощо.

Педагог – організатор:

 1. Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, талантів.

 2. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян.

Лікар. Медична сестра:

 1. Надають інформацію про стан захворювань школярів.

 2. Розвивають оздоровчі компетентності учнів, які передбачають розвиток власної світоглядної позиції щодо культури здоров'я, позитивної мотивації ведення здорового способу життя та безпечної життєдіяльності.

 3. Сприяють впровадженню превентивних програм міжнародних проектів: "Діалог", "Рівний рівному", "Школа проти СНІДу", "Молодь за здоров'я".

ІV Обов’язки представників психологічного клубу "Психологія життя"

 • Керуватися Етичним кодексом психолога.

 • Дотримуватися етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

 • Будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри.

 • Пропагувати здоровий спосіб життя.

 • Збагачувати психологічну культуру.

 • Зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих у процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.

 • Постійно підвищувати свій професійний рівень.

 • Знати нормативно – правову базу.

Всі учасники клубу відповідають на запитання опитувальника «Соціально-психологічний портрет учня», який дає інформацію про уміння аналізувати життєві ситуації, проектувати і демонструвати адекватну реакцію на проблеми, описати власну модель поведінки, виявити інтереси, життєві установки та схильності, ставлення до соціальних норм та інститутів, плани на майбутнє тощо. Інформація, одержана за допомогою опитувальника, дає змогу спланувати роботу психологічного клубу «Психологія життя» та тематику засідань. Результати опитувальника будуть використані для створення сприятливих умов виявлення творчого хисту кожного члена клубу, який відчуває психологічну безпеку при будуванні власного життя, усвідомлює критерії життєвого успіху, має свою позицію, розуміє себе, як особистість та вибирає шлях самовдосконалення і реалізації свого творчого «Я».

Орієнтована тематика засідань психологічного клубу "Психологія життя"Зміст

Форма роботи

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.
2.


3.

1.


2.

1.

1.


2.

І засідання

Аналіз роботи клубу минулий рік.

Про затвердження плану роботи і терміну проведення.

Надати інформаційну допомогу з питань психологічного супро- воду розвитку школярів.ІІ засідання

Підготовка декади психолого-педагогічного супроводу "З малої стежини твій шлях до вершини".

Затвердження тематики психологічного лекторію.

ІІІ засідання

Підготовка до роботи психологічної студії "Стресостійкість як фактор психологічного здоров'я".ІV засідання

Відбір робіт на творчій звіт психологічного клубу.

Затвердження плану проведення Днів довіри.

обговорення


обговорення
консультування

консультування


обговорення

обговорення

обговорення


обговорення


Орієнтований план роботи психологічного клубу

"Психологія життя"Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

2


3

4


5
6

7

89

10


11

12


Круглий стіл: "Профільне навчан -ня: витоки, дійсність, перспективи".
Психологічна студія: "Стресостійкість як фактор психологічного здоров'я".
Захист дослідницьких проектів з психології.
Методичний ринг: "Пошук, шляху розв’язання психологічних проблем"
Дні довіри.
Психологічний лекторій:

- "Обираєш роботу – обираєш майбутнє".

- "Плекаємо обдарування".

- "Безпечна поведінка". Акція.

- "Психологія внутрішнього світу".
Консультування: "Вирішення життєвої ситуації".
Корекційно - розвивальна робота:

- Тренінг формування відповідальної поведінки

- Тренінг партнерського спілкування..

- Особисті проблеми.


Ділова гра: "Моделювання життєвих ситуацій".
Дискусія: "Психологічний вернісаж".

Робота "Школи проти СНІДу".


Гра: "Шарада почуттів" до дня охорони психічного здоров’я.
Ігрова казкова програма: "Яблуко згоди".Модельна характеристика психологічно компетентної особистості

Мета: Надання старшокласникам можливості володіти основами психологічних знань, необхідних для активної самореалізації та здійснення важливих життєвих виборів, знаходження свого місця у соціумі та проектування майбутнього життя. Активізація гармонійного розвитку основних сфер життєдіяльності учнів: фізичної, емоційно-вольової, інтелектуальної та духовної.Знання:

 • Засвоєння основних психологічних понять та категорій;

 • Застосування теоретичних знань;

 • Психічний потенціал людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

 • Розвиток розумових здібностей та якостей особистості;

 • Прагнення до самості;

 • Оволодіння технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у різних сферах життя;

 • Контролювати, оцінювати та регулювати свої взаємини з іншими.

Компетенції:

 • Навчально-організаторські;

 • Навчальні-інформаційні;

 • Навчально-інтелектуальні;

 • Творчі;

 • Рефлексивні, оцінні;

 • Життєві;

 • Ключові;

 • Управлінські;

 • Загальноосвітні;

 • Предметні;

 • Культурні;

 • Громадські;

 • Соціальні;

 • Підприємницькі;

 • Психологічні.Здібності:

 • Розвиток психічних процесів;

 • Комунікативні;

 • Організаторські;

 • Творчі;

 • Здібність до адаптації;

 • Відкритість до змін;

 • Світогляд;

 • Самостійність і відповідальність у прийнятті рішень.Якості особистості:

Ввічливість Взаєморозуміння Взаємоповага Дисциплінованість Дружелюбність Милосердя Організованість Співчуття Толерантність Чуйність Творчість Контактність Рефлексивність Активність Самостійність Стресостійкість Впевненість Ініціативність Оптимістичність СумісністьОбраз-ідеал: Людина психологічної культури , інтелектуально розвинена, самостійна, активна, здатна до самопізнання і самореалізації, адаптована до самостійного життя, яка володіє компетентностями світового рівня, що дозволяє використовувати здобуті знання для розв’язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій та робити життєвий і професійний вибір, усвідомлювати особистий життєвий шлях.

Адміністрація освітнього закладу заохочує соціально-психологічний центр приймати участь у виставочній діяльності на всіх рівнях: шкільному, міському, обласному, державному.

На виставках різного рівня презентувалася видавнича продукція: • буклети: «Психологія подолання стресу під час державної атестації», «Реалізація позитивного принципу нової системи оцінювання НДУ»;

 • програми профільних курсів: «Психологія особистості», «Родинне виховання»;

 • посібники: «Психологічний аспект: класно-узагальнюючий контроль», «Тренінг як основа розвитку школярів», «Психологічний супровід молодшого школяра: розвиток пізнавальних процесів».

Педагоги які атестуються обов’язково проходять дослідження: рівень психологічної культури та компетентності вчителя з метою особистісного розвитку.

Спільними зусиллями педагогічного колективу, як основного суб’єкта соціально-психологічного центру, з одного боку і практичним психологом, як ведучої фігури цієї служби з іншого боку можна було розраховувати на успіх в роботі психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу, освоєння психологічними компетентностями, що забезпечує сприятливу психологічну атмосферу у закладі і надає змогу у особистісному зростанні кожної людини.

У 2009 року академічний ліцей набуває статусу експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня за темою «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку» на термін 2009-2015 рік.

Провідна ідея експериментальних досліджень ДАЛ № 15:

Становлення інноваційної людини зі сферою духовної свободи філософсько-світоглядної культури, добротворення й здоров’ятворчості.Модель освітнього закладу яку розробляє колектив у ході експерименту:

«Школа філософія життя - запорука випереджаючого розвитку інноваційно-гуманного типу освіти».

Це змінює напрямок роботи психологічної служби ліцею. Практичний психолог створює науково психологічний проект «ДОЛ» (духовна організація людини), яка була презентована на Раді з освіти міста Дніпродзержинськ.

Мета проекту:

Підвищити рівень психологічної культури всіх учасників освітнього процесу.

Наукове психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу на основі сучасних психолого-педагогічних технологіях виховання і розвитку особистості учня.

Створення психолого-педагогічних умов освітнього простору для розвитку творчої особистості, забезпечення психологічного здоров’я у системі відносин «Природа - Суспільство - Людина» , передбачати психічний та особистісний розвиток дитини на всіх вікових етапах відповідно своїм можливостям.

Теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити ефективність інноваційних систем та оволодіти сучасними методами діагностики і корекції.

Гіпотеза дослідження проекту:

Якісні зміни в особистісному розвитку учнів в умовах освітнього закладу можливі за умови психологл-педагогічного проектування особистісно-розвивального змісту освітнього процесу.Мета проекту і висунута гіпотеза обгрунтовують вирішення таких завдань:

Провести конвент-аналіз психолго-педагогічної літератури з теми дослідження, вивчити та зробити аналіз існуючих проблем в практиці організації освітнього процесу (психологічний супровід).

Формувати особливе субєктно-розвивальне середовище, що передбачає:


 • переконливу мотивацію навчальної, громадської та мистецької активності ліцеїстів;

 • проблено-креативну спрямованість, емоційну насиченість;

 • інтерактивну організацію освітньої діяльності;

 • набуття попередніх знань, умінь та навичок як самостійного, так і колективного пошуку, постійну актуалізацію їх застосування, формування нового досвіду та розвитку необхідних якостей;

 • орієнтацію на особистісний та колективний успіх;

 • стимулювання розвитку інтелектуального та творчого потенціалу ліцеїстів;

 • розробити моделі психологічно компетентного вчителя та учня.

Теоретико-методологічна основа проекту:

Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Стратегія Європейської Економічної комісії ООН освіти для сталого розвитку, Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Державна, цільова, соціальна програма «Школа майбутнього», «Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад», Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2017 року, « Положення про психологічну службу системи освіти України».Методи дослідження проекту:

 1. Теоретичний і порівняльний аналіз нормативно-правових актів, документів і матеріалів з питань реформування освіти.

 2. Системний аналіз.

 3. Діагностичний:

  • анкетування;

  • опитування;

  • тестування;

  • бесіди.

4.Соціометричні:

 • моніторинг;

 • скринінг.

5.Прогностичні:

 • експертні оцінки;

 • самоаналіз;

 • психоаналіз;

 • створення карти рішення;

 • групова оцінка.

Науково-психологічні принципи дослідно-експерементальної роботи:

 • гуманізації (розвиток гармонійної особистості з почуттям власної гідності і гідності інших);

 • науковість і компетентність (впровадження нових освітніх технологій);

 • інформаційна достатність (інформаційна культура, життєва перспектива);

 • супроводження дитини (підтримка позитивної «Я – концепції», створення умов для підвищення рівня успішності, мобілізація життєвих сил для вирішення поставлених задач);

 • зворотній зв'язок (позитивні зрушення в особистісному розвитку особистості);

 • самоврядування (соціально-рольова регуляція);

 • колективного пошуку і реалізації прийнятих рішень (конструктивне спілкування);

 • індивідуалізація форм і методів (зв'язок з життям);

 • нерегламентований характер (психологічний комфорт та захист).

База проекту:

Психологічна служба академічного ліцею №15 міста Дніпродзержинська.Наукова новизна проекту:

У процесі реалізації проекту планується: • визначення основних психологічних умов і шляхів формування у школярів ціннісних орієнтацій;

 • розробка моделей психологічно компетентного вчителя та випускника;

 • реальна гуманізація освітнього процесу.


Теоретична значимість проекту:

В результаті реалізації проекту планується розкрити систему базових теоретичних понять з психології, розширити уявлення про роль психологічних знань для життєвого проектування та самореалізації особистості.Практична значимість проекту:

1. Створення практичного посібника «Психологія особистості» для старшокласників.

2. Розробка орієнтованих моделей психологічно компетентного вчителя та учня.

3. Створення банка методик.

4. Проведення комплексного моніторингу психологічного розвитку учнів (індивідуальні картки).

Достовірність результатів проекту:

Забеспечується теоретико – методологічною обгрунтованістю проблеми, проведення психолого-педагогічної комплексної діагностики педагогічного та учнівських колективів, відповідністю застосованих методик та результативності рівня розвитку кожного учасника освітнього процесу.Етапи роботи над проектом:Етап

Форма

Зміст роботи

Тривалість

Вихідний продукт

І

Підготовка

Засідання.

Консультуван

ня

Інтерактивна лекція.Визначення теми і мети проекту.

2009р.

План проекту.

Банк методик.ІІ

Планування

Розробка програми.

Складання плану.Визначення джерел інформації, способів збирання та аналізу інформації, способу презентаціїї продукту.


2010р.

Програма.

ІІІ

Дослідження

Тестування.

Лабораторний практикум.

Моделювання.


Тестування,анкетування,спостереження експеримент:

Психологічна готовність до навчання.

Особливості психічних властивостей.

Пізнавальні здібності.

Мотиви, інтереси, схильності.

Особливості характеру і поведінки.

Успішність з навчальних предметів

Розвиток інтелекту.

Готовність до профільного навчання.


2010-2013н.р.

Діограми розвитку учнів.

Моніторинг розвитку учнів.ІV

Результати і

(або) висновкиГрупові дискусії.

Результати діагностики.

Створення карти рішення.


Аналіз психологічних діагностик.

Моніторинг показників особистого розвитку учнів.

Картки зміни у динаміці розумового і інтелектуального розвитку учнів.


2013-2014н.р.

Матеріали досліджень розвитку учнів.

V

Звіт або

презентаціяПрезентація.

Створення навчального посібника для учнів «Психологія особистості».


2014р.

Навчальний посібник.Оцінка результатів і

процесу в ціломуЕкспертна оцінка.

Аналіз документів.
Участь у загальній конференції.

2015р.

Експертна оцінка навчального посібника.

Очікувані результати:

 • Моделювання образу психологічно компетентної людини та втілення в освітню систему випереджальної освіти.

 • Реальна гуманізація освітнього процесу.

 • Створення банку методик для комплексного аналізу освітнього процесу.

 • Психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу в інноваційному просторі.

 • Системна психологічна допомога учням в пізнанні себе, своїх здібностей, нахилів, інтересів у реалізації можливостей кожного школяра.

 • Позитивні зміни у динаміці розумового і інтелектуального розвитку учнів.

 • Покращення в цілому показників особистого розвитку учнів.

 • Ціннісні орієнтації, життєве проектування та самореалізація особистості з духовною свідомістю.

 • Впровадження нових психолого-педагогічних технологій навчання з урахуванням цілісного, двопівкульного мислення.

В ході дослідно-експерементальної роботи психологічною службою було проведена психологічна діагностика готовності педагогів до інноваційної діяльності та відпрацьовані психологічні основи дослідницької діяльності вчителя.

Результати психологічної діагностики вчителів свідчили про те, що 74% готові до інноваційної діяльності, 13% схильні до змін, 8% хочуть, але не знають як це зробити і тільки 5% залишаються на репродуктивному рівні. Творчий педагог реалізує свій потенціал в інноваційному процесі, оволодіває новими технологіями, створює власні.

Використання вчителем нових технологій передбачає: самоактуалізацію учнем знань, умінь, здібностей, створення творчої ситуації, засвоєння та використання психологічних цінностей.

Ключова роль у системі освіти належить учителю. Саме за допомогою діяльності педагогічних працівників реалізується державна політика. В сучасних умовах змінюються і погляди на вчителя як носія культурно-історичної спадщини, загальнолюдських і національних цінностей. Педагог сьогодні перестає бути для учнів єдиним джерелом знань, тому сучасний учитель має постійно здобувати й узагальнювати нові знання з різноманітних джерел і володіти технологіями їх передачі у такій послідовності (або в такий спосіб), щоб в учнів формувалися вміння відшуковувати інформацію, виробляти (продукувати) нові знання, співставляти, систематизувати, використовувати їх у житті. У такого вчителя сформована інноваційна культура, а отже - він здатен сформувати її у своїх вихованців.

Логічним є висновок про те, що впровадження інновацій в освіту є і необхідністю, і вимогою, і завданням, і об’єктивною реальністю

Психологічна служба ліцею підтримала педагогів-інноваторів і створила умови для професійного та особистого зростання через різноманітні форми роботи з учасниками освітнього процесу: • психологічна просвіта;

 • психологічна діагностика;

 • психологічне консультування;

 • психологічна корекція взаємовідносин, ставлення вчителя до дитини.

Психологічною службою розроблені моделі психологічно компетентного вчителя та випускника ліцею.

Модель психологічної компетенції вчителя


\/. Самоосвітня компетентність

Професіона-лізм

Сімейно-побутовий компонент

Педагог-психолог акумулює психологічні компетентності: • координування учнівським колективом з урахуванням його вікових, індивідуально-психологічних особливостей;

 • психолого-педагогічні знання з опорою на класичну та новітню психологію; впровадження і реалізація особистісно-зорієнтованої моделі освіти;

 • компетентнісний підхід до організації освітнього процесу, спрямованого на самореалізацію особистості учня в сфері соціалізації, психологізації тощо;

 • координування та формування профільного навчання на проекцію майбутньої життєво-професійного досвіду;

 • опора на нормативну базу; використання та навчання комунікативних навичок всіх учасників освітнього процесу; оволодіння навичками психологічної культури;

 • розвиток позитивної довіри дитини;

 • координація батьківського колективу з метою розвитку компетентної особистості;

 • підвищення кваліфікаційного рівня педагога-психолога шляхом його особистого самовдосконалення та самоосвітньої діяльності.

Професіоналізм та психологічна компетентність вчителя дозволяє бути провідником у житті дитини та акумулювати позитивне мислення і забезпечувати успішність, ефективність, креативність освітньої діяльності.

Модель психологічної компетенції випускника


\/. Самоосвітня

Компонент готовності до безперервної освітиПрофесійно-трудовий компонентСімейно-побутовий компонент


В моделі психологічної компетентності випускника ліцею були зазначені: • сфера набуття: пізнавальна компетентність;

 • сфера здоров’я: соціальна компетентність та компетентне ставлення до свого здоров’я;

 • сфера зростання: самоосвітня та особистісна компетентність.

Психологічна служба освітнього закладу створила психологічну модель школи, яка була презентована на педагогічній раді ліцею. Модель педагогічної взаємодії - «Союз». Така модель найбільш продуктивна. Педагог постійно перебуває в діалозі з дітьми, заохочує ініціативу, допомагає в різних життєвих ситуаціях Стиль взаємодії: демократичний, діалогічний, відкритий, рефлексивний. Професійне спілкування з учнем спрямоване на створення психологічної атмосфери, яка дозволяє відчувати захоплення загальною, спільною, творчою діяльністю, продуктивністю, взаємоповагою, довірою, відповідальністю, вільним вибором. Освітнє середовище: творче та розвивальне. На вибір профілю освітнього закладу впливає рівень розвитку дитини, а саме: здібності, інтереси, схильності, її улюблені заняття у вільний час, стан здоров’я та фізичний розвиток.Психологічна модель школи

Освітнє середовище: творче та розвивальне

Профільне навчанняПсихологічна атмосфера в ліцеї

Психологічною службою був створений методичний посібник для вчителів «Методики оцінки здоров’я дитини основа сучасного уроку» (2010 рік).

Успішна реалізація комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» стало участь в науково практичних конференціях різного рівня:

Всеукраїнська науково-практична конференція: «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку». Виступ: «Гендерна роль учня в сучасному освітньому процесі».

Обласний науково-методичний семінар: «Практика освіти для сталого розвитку». Виступ: «Біометодика поліпшення психологічного здоров’я учнів».

Ліцейні науково-практичні конференції:

«Духовні домінанти школи філософії життя». Виступ: «Духовність як феномен людини»;

«Цінності буття, освіти і людини у філософських поглядах В.І. Вернадського». Виступ: «Біометодика поліпшення психологічного здоровя учнів».Виставки:

 • Фестиваль інноваційних ідей.

 • Інноваційна освіта.

Виступи на педагогічних радах ліцею з 2008-2014 роках:

 • Психологічна компетентність особистості як результат і умова творчої діяльності професіонала.

 • Психологічна модель школи майбутнього.

 • Психологічний супровід освітнього процесу.

 • Визначення стартових можливостей учнів.

 • Методики оцінки здоров’я дитини, як основа сучасного уроку.

 • Матрична основа конструктору уроку «Психологія особистості» на тему «Світ психічних явищ особистості.

 • Проект «ДОЛ» (душевна організація людини).

 • Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості. Психологічний супровід.

 • Психологічна підтримка розвитку творчості учнів.

 • Вибір ставлення до явищ шкільного життя.

 • Душевна організація особистості.

 • Екологія душі людини.

 • Нові вимоги до якості освіти з точки зору психології.

 • Психологічний аспект ціннісних орієнтацій людини.

 • Психолого-педагогічна допомога в адаптації до нового Державного стандарту освіти.

 • Вікові і психологічні особливості учнів та їх адаптація до нових вимог.

 • Технології психокорекції та їх можливості вплинути на якість освіти.

 • Новий зміст ноосферної освіти.

 • Стан та особливості діяльності психологічної служби ліцею у 2014-2015 навчальному році.

Ділові ігри з педагогами:

 • Психологічні портрети вчителя при різних стилях спілкування (2011 рік).

 • Трансформація особистості (2012 рік).

Проекти психологічної служби:

 • Творення уроку в діалозі культур.

 • Екологія душі людини.

 • Модель «Профорієнтаційна взаємодія: учень - практичний психолог - учитель»

 • Нові вимоги до якості освіти з точки зору психології.

 • Ціннісні орієнтації людини.

Психологічні рекомендації учням, вчителям, батькам надаються психологічною службою ліцею в різних варіантах на стенді та сайті ліцею, під час консультацій та батьківських зборів.

У 2012 був створений комунальний заклад «Дніпродзержинський центр практичної психології та соціальної роботи - психолого-медико-педагогічна консультація з корекційно-розвивальним відділенням «Сузір’я» Дніпродзержинської міської ради. З утворенням Цетру «Сузір’я» активізувалась допомога сім’ям, що виховують дітей з особливими освітніми потребами. Психологічна служба ліцею отримує консультативно-методичну допомогу з різних питань з розвитку дітей різних категорій та консольтативно-корекційну допомогу з актуальних психологічних проблем.

Значимою стає психолого-медико-педагогічна консультація дитини яка потребує допомоги та належного супроводу особистого розвитку.

У 2013 року психологічна служба ліцею отримала сертифікат Дніпропетровського обласного методичного центру практичної психології та соціальної роботи, який надає дозвіл на здійснення наступних видів психологічної діяльності: • організація психологічного супроводу навчально-виховного процесу відповідно до алгоритму роботи та циклограми діяльності практичного психолога освіти;

 • проведення профілактичних психодіагоностичних обстежень за програмою діагностичних мінімумів.

Результати інноваційної діяльності психологічної служби ліцею:

Державна атестація свідчить про високий рівень впливу школи на розвиток учнів - 0,78; достатній рівень 0,68 показник психологічного клімату педагогічного колективу, який характеризується позитивним емоційним настроєм, духовною атмосферою, доброзичливим ставленням один до одного; середній рівень 0,59 соціальної адаптації випускників ліцею, що говорить про роботу учителів підготовки школярів до дорослого життя та самостійності у вирішенні особистих проблем.

Інноваційний досвід психологічної служби «Сходження до психологічної культури особистості» занесений в анотований каталог перспективного досвіду установ і закладів освіти Дніпропетровської області.

Форми поширення психологічного досвіду служби - це висвітлення питання у засобах ЗМІ:

 • Журнал «Відкритий урок». Стаття: «Біометодика поліпшення психологічного здоров’я учнів».

 • Методичний портал «Шкільний світ» Стаття: «Духовність як феномен людини».

 • Публікації виступів у збірнику науково-практичної конференції та семінарів.

 • Методичні розробки: «Поради та рекомендації вчителям щодо супроводу дітей з особливими потребами», «Психологічні вправи для учасників освітнього процесу» збереження психологічного здоров’я» та інші.

Каталог: doc -> files -> news -> 436 -> 43604
news -> Повідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
news -> Додаток базовий компонент дошкільної освіти
news -> Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей
news -> Конспект уроку з української літератури в 10 класі підготувала викладач української мови І літератури Технікуму промислової автоматики Одеської державної академії холоду
436 -> Педагогічна майстерність як інноваційна технологія підвищення якості освіти в цьому навчальному році комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-академічний ліцей №15»
436 -> «Що потрібно організмам для життя»
436 -> Урок трудового навчання у 8 класі Вчитель: Гаврилюк І.І., спеціаліст вищої категорії 2013 р. План уроку

Скачати 345.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка