Інфраструктура підприємстваСкачати 71.69 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір71.69 Kb.
ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

1.Мета та завдання курсу


В сучасних умовах набуває особливої актуальності проблема розвитку системи технічного обслуговування виробництва, здатної гарантувати стабільність та повноту забезпечення основних виробничих підрозділів ремонтним обслуговуванням, складськими та транспортними послугами, організувати енергопостачання належної якості та в достатніх для повноцінної роботи технологічного устаткування обсягах. У зв‘язку з цим фахова підготовка студентів спеціальності „Економіка підприємства” передбачає поглиблене вивчення питань організації діяльності інфраструктурних підрозділів підприємства.

Основне завдання курсу – надати студентам належні теоретичні знання щодо основ організації діяльності підрозділів системи технічного обслуговування виробництва та розвити практичні навички вирішення задач оптимізації ремонтних робіт, забезпечення виробництва та постачання необхідного технологічного оснащення, енергопостачання, транспортних та складських процесів.

Ефективне засвоєння матеріалу курсу передбачає попереднє вивчення дисципліни „Економіка підприємства” та володіння знаннями з бухгалтерського обліку, планування, організації виробництва, логістики тощо.
2.Зміст курсу
Тема 1. Суть і значення інфраструктури діяльності підприємства

Інфраструктура в системі суспільного виробництва. Суть виробничої інфраструктури. Місце інфраструктури в виробничому процесі. Внутрішня і зовнішня інфраструктура.

Елементи виробничої інфраструктури. Народногосподарський, регіональний, галузевий і внутрішньовиробничий рівні виробничої інфраструктури. Складові елементи інфраструктури підприємства. Функції підрозділів інфраструктури (обслуговуюча і власне виробництво).
Тема 2. Основні напрями і ефективність розвитку виробничої інфраструктури

Основні напрями розвитку виробничої інфраструктури. Особливості формування інфраструктури в ринкових умовах. Законодавче забезпечення розвитку виробничої інфраструктури. Досвід ефективної організації і функціонування виробничої інфраструктури.

Визначення ефективності інфраструктури. Оцінка ефективності виробничої інфраструктури в рамках двох аспектів: ефективність функціонування виробничої інфраструктури, яка залежить від внутрішніх факторів виробництва; ефективність розвитку виробничої інфраструктури, яка залежить від дії зовнішніх факторів. Вплив ефективного функціонування інфраструктури на ефективність виробничого процесу на підприємстві. Шляхи підвищення ефективності виробничої інфраструктури.
Тема 3. Внутрішньовиробнича інфраструктура. Особливості організації і управління

Формування внутрішньовиробничої інфраструктури. Визначення потреби, напрямків і обсягів продукції і послуг об`єктів виробничої інфраструктури на підприємстві.

Розробка планів розвитку внутрішньовиробничої інфраструктури. Розробка балансів виробництва і споживання продукції і послуг допоміжних цехів і служб.

Джерела фінансування. Шляхи мобілізації внутрішніх ресурсів розвитку допоміжних цехів і служб.

Особливості ціноутворення на продукцію і послуги допоміжних підрозділів і служб.

Нормативна база діяльності допоміжного виробництва. Особливості створення і вдосконалення.


Тема 4. Розвиток соціальної інфраструктури підприємства

Склад соціальної інфраструктури підприємства та її відмінності від виробничої. Історія становлення соціальної інфраструктури підприємств України. Сучасні тенденції розвитку соціальної інфраструктури. Проблеми утримання соціальної інфраструктури, джерела фінансування витрат на її утримання. Соціальна інфраструктура і ефективність підприємства. Форми оптимізації витрат на утримання соціальної інфраструктури.


Тема 5. Організація матеріально-технічного забезпечення на підприємстві

Завдання матеріально-технічного постачання на підприємстві в ринкових умовах. Організація і управління МТЗ на підприємстві.

Визначення потреби в матеріальних ресурсах на основне і допоміжне виробництво, капітальне будівництво, дослідно-конструкторські і науково-дослідні роботи.

Планування матеріально-технічного забезпечення. Матеріальні баланси. Норми і нормативи МТР. Ресурсозабезпечення.

Організація закупівельної діяльності. Планово-заготівельні ціни.

Організація складського господарства. Виробничі запаси.


Тема 6. Логістичний підхід в управлінні матеріальними ресурсами

Сутність логістики як науки про управління матеріальними потоками. Особливості логістики, пов‘язаної зі закупівлею матеріалів порівняно (закупівельної логістики) з виробничою та збутовою (маркетинговою логістикою).

Поняття логістичного інформаційного потоку та склад його елементів (збір даних про товарний потік; їх передавання; обробка; видача готової інформації за запитами користувачів). Поняття логістичного ланцюга та характеристика основних його ланок (постачання матеріалів, сировини та напівфабрикатів; збереження продукції та сировини; виробництво товарів; розподіл товарів, в тому числі відправка товарів зі складу готової продукції).
Тема 7. Організація і управління ремонтним обслуговуванням на підприємстві

Необхідність і доцільність ремонту устаткування. Види зносу засобів праці. Види технічного і економічного відтворення засобів виробництва.

Управління і системи ремонтного обслуговування виробничих фондів.

Організація праці та заробітної плати персоналу ремонтних підрозділів. Планування діяльності ремонтного виробництва. Організація ремонтних робіт. Використання прогресивного досвіду ремонтного обслуговування.

Методичні основи комплексного аналізу та визначення ефективності ремонтного виробництва. Резерви підвищення ефективності.
Тема 8. Забезпечення виробництва технологічним оснащенням та інструментом

Інструментальне господарство підприємства. Завдання і склад інструментальних цехів.

Класифікація, індексація і нормування витрат інструменту.

Організація забезпечення робочих місць оснащенням.

Техніко-економічне планування роботи інструментального цеху.

Визначення планово-розрахункових цін на продукцію інструментального виробництва.

Шляхи економного витрачання технологічного оснащення і підвищення ефективності його виробництва.
Тема 9. Енергетичне забезпечення підприємства

Організаційна структура та управління енергогосподарством. Планування потреби у енергетичних ресурсах.

Функції відділу головного енергетика. Питання, що підлягають обов‘язковому узгодженню з головним енергетиком.

Організація обслуговування енергоустаткування. Основні напрями енергозбереження. Визначення ефективності використання енергоресурсів на підприємстві.


Тема 10. Управління і організація роботи транспортних підрозділів підприємства

Структура та завдання транспортного господарства підприємства. Визначення вантажопотоків, вантажообігу і системи перевезень. Визначення потреб в транспорті і способів забезпечення потреб.

Управління транспортним господарством підприємства.

Методики визначення планово-розрахункової ціни послуг автотранспорту.

Планування технічного обслуговування та ремонту транспорту підприємства.
Тема 11. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства

Завдання і структура інформаційної служби підприємства. Організація інформаційного забезпечення підприємства.

Планування роботи інформаційних підрозділів.

Загальні принципи визначення ефективності інформаційних систем.

Прогресивний досвід застосування інформаційного забезпечення.
Тема 12. Інформаційна безпека на підприємстві

Поняття економічної інформації та вимоги, які до неї висуваються. Класифікація економічної інформації. Причини нестачі інформації. Державні гарантії в сері захисту інформації. Організаційні та технічні аспекти захисту інформації на підприємстві. Принципи організації діяльності з мінімізації інформаційних ризиків. Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної ризикозахищеності.


Тема 13. Зовнішня інфраструктура діяльності підприємства

Принципи побудови зовнішньої інфраструктури в умовах переходу до ринку. Загальнодержавна, галузева і регіональна інфраструктура в діяльності підприємств.

Форми і методи впливу елементів зовнішньої інфраструктури на діяльність підприємств.

Роль держави в становленні зовнішньої інфраструктури. Світовий досвід розвитку зовнішньої інфраструктури.

Особливості інфраструктури ринків виробників, споживачів, посередників.
Тема 14. Фондова біржа в діяльності підприємства

Поняття про фондову біржу і її роль в діяльності підприємства. Зміст роботи фондової біржі.

Організація фондової біржі. Члени біржі і учасники біржової торгівлі. Правові основи функціонування фондової біржі в Україні.

Цінні папери, їх класифікація та характеристика.

Коливання цін як джерело економічних інтересів учасників біржової торгівлі.
Тема 15. Товарні біржі в діяльності підприємства

Зміст і характер роботи товарної біржі. Організаційно-правові основи функціонування товарної біржі. Біржові товари.

Економічний механізм біржової торгівлі. Формування цін на біржові товари. Біржове котирування. Хеджувальні операції.

Закон України “Про товарну біржу”.


Тема 16. Ярмарки та аукціони в комплексі інфраструктури товарного ринку

Історичний розвиток виставково-ярмаркової діяльності. Рівні організації виставково-ярмаркової діяльності як цілеспрямованої послуги для формування стійкого потенціалу розвитку виробництва. Характеристика основних можливих зисків від організації та проведення виставок та ярмарків. Економіка, ефективність та конкурентоспроможність виставково-ярмаркової діяльності.


Література
1. Бєлов М.А., Павленко І.А., Решетняк Т.І., Оберемчук В.Ф., Радукан С.М. Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т – К. : КНЕУ, 2003. – 112с.

2. Бєлов М.А., Антанец О.В., Шевчук І.А., Кухта А.А. Управління виробничою інфраструктурою. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997. – 208 с.

3. Емельянова Ф.Н., Курчаткин Н.Г., Шашкаров Л.Г. Организация производственной инфраструктуры. — Чебоксары, 2000. – 263 с.

4. Талонов А.В. Управление инфраструктурой организации (фасилити менеджмент): Учеб. пособие для студ. спец. "Менеджмент организации" / Государственный ун-т управления. Институт менеджмента в строительстве и управления проектом. – М., 2000. – 60с.

5. Економіка виробничої інфраструктури: Метод. вказівки до вивч. Дисципліни / Національний ун-т харчових технологій / І.П. Мосіюк, Т.М. Іванюта (уклад.). – К. : НУХТ, 2004. – 19с.

6. Чернюк Л.Г., Антоньєва Л.С., Щедрова І.М., Нікітюк М.П., Майстренко Н.Ю. Виробнича інфраструктура АПК України: стан та перспективи розвитку / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К. : РВПС, 2000. – 101с.

7. Соболев В. М. Формирование рыночной инфраструктуры в переходной экономике индустриального типа. 1999, 303 с.

8. Внукова Н.Н. Управление развитием рыночной инфраструктуры: Методологический и организационный аспекты. – Х. : Форт, 1998. – 132с.9. Федько В.П. Функциональная устойчивость промышленности на основе формирования системного инфраструктурного комплекса / Ростовская гос. экономическая академия. – Ростов-на-Дону, 2000. – 181с.

10. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. – РнД: Феникс, 2000. – 512 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка