Інформатика, 7 клас Дата проведення урокуСкачати 117.78 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір117.78 Kb.
#22053

інформатика, 7 клас

Дата проведення уроку

Номери уроків

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Основи роботи за комп’ютером
Обчислювальна система. Історія розвитку обчислювальної техніки


5

 

1

Що таке інформатика. Галузі знань, з якими пов’язана інформатика. Поняття інформації. Умови існування інформації. Дії з інформацією. Властивості інформації. Огляд історії розвитку обчислювальної техніки.

1

 

2

Структура комп’ютера за фон Нейманом. Архітектура комп’ютера. Основні модулі комп’ютера та їхні характеристики. Пристрої введення та виведення інформації.

1

 

3

Операційні системи. Апаратне та програмне забезпечення. Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи та їхнє призначення. Інструктаж з техніки безпеки у процесі роботи на комп’ютері. Перше знайомство з ОС Windows. Призначення. Базові поняття ОС Windows (Робочий стіл, піктограми, ярлики, кнопки, Панель задач, кнопка Пуск, контекстне меню). Дії з маніпулятором миша. Вікна, їх види, основні елементи, режими відтворювання вікон, зміна розмірів та переміщення по екрану. Запуск програм на виконання. Папка та файл. Правила записування назв файлів та папок. Пошук файлів та папок. Шлях до файлу чи папки. Практична робота № 1 „Знайомство з основними елементами інтерфейсу ОС Windows”

1

 

4

Методи створювання, копіювання, переміщання та видалення папки, файлу та ярлика.Практична робота № 2 „Робота з файлами і папками”

1

 

5

Основи роботи з дисками. Архіватори. Віруси та антивірусні програми. Поняття про комп’ютерні віруси. Ознаки зараження комп’ютера комп’ютерним вірусом. Види комп’ютерних вірусів. Призначення антивірусних програм. Призначення форматування. Методи форматування дискет. Призначення архіваторів. Етапи створення архівів та видобування файлів з архіву. Практична робота № 3 „Робота з дисками. Архівування та розархівування файлів”

1

Текстовий процесор

3

 

6

Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. Поняття редагування та форматування тексту. Способи запуску текстового процесора. Горизонтальне меню та Панелі інструментів середовища. Основні елементи вікна MS Word. Уведення тексту, його виділення та редагування, збереження текстового документа. Зміна масштабу у процесі переглядання документа. Правила введення тексту.Форматування тексту. Копіювання фрагментів тексту. Робота з абзацами. Види вирівнювання абзаців. Абзацні відступи. Зміна властивостей шрифту. Практична робота № 4 „Уведення та редагування тексту. Збереження текстового документа. Форматування тексту”

1

 

7

Вставка об’єктів у текстові документи: вставка символів, вставка малюнків, зміна їх властивостей та розташування у тексті. Створення малюнку за допомогою автофігур. Групування малюнків. Практична робота № 5 „Вставка символів та малюнків з файлу. Створення автофігур ”

 

 

8

Підсумковий урок з тем «Обчислювальна система. Історія розвитку обчислювальної техніки» та «Текстовий процесор»

1

Основи алгоритмізації та програмування

3

 

9

Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця. Мови програмування та комп’ютерні програми. Навчальна Алгоритмічна Мова. Службові слова. Загальна структура програми, записаної НАМ. Величини. Змінні та сталі величини. Ім’я величини та правила його записування. Типи змінних величин, визначені у НАМ (цілі, дійсні, літерні, логічні). Правила записування розділу опису сталих та змінних величин у НАМ. Аргументи, результати, проміжні величини. Оператор присвоєння. Процедури введення та виведення значень величин. Лінійні алгоритми. Етапи розв'язування задач. Метод покрокової деталізації.

1

 

10

Знайомство із середовищем програмування АЛГО. Основні елементи вікна середовища програмування АЛГО. Робота із шаблонами. Уведення та редагування тексту програми. порядкування тексту програми. Збереження тексту програми у файлі. Відкриття файлів із текстом програми. Запуск програми на виконання. Призначення трансляції. Виправлення помилок, що трапилися у процесі компіляції програми. Практична робота № 6 „Робота з програмами у середовищі програмування АЛГО”

1

 

11

Урок розв’язування та перевірки розв’язків задач на використання лінійних алгоритмів. Експериментально-дослідницька робота у середовищі програмування АЛГО

1

Графічний редактор

3

 

12

Графічний редактор, його призначення та види. Основні відмінності векторного та растрового графічного редактора. Запуск графічного редактора Paint. Основні елементи вікна графічного редактора. Зміна розміру робочого аркуша. Збереження та відкриття файлів. Інструменти графічного редактора. Правила роботи з інструментами.

1

 

13

Інструменти графічного редактора. Правила роботи з інструментами.Практична робота № 7 „Створення власного малюнку в графічному редакторі Paint”

1

 

14

Контрольна рівнева робота. Робота з текстовим процесором, графічним редактором та середовищем програмування АЛГО (за вибором учителя)

1

Розгалуження

3

 

15

Логічні умови. Значення, які може набувати логічна умова. Побудова простих логічних умов. Оператор розгалуження. Правила записування оператора розгалуження у НАМ. Зображення структури розгалуження за допомогою блок-схеми. Таблиця виконавця: призначення, створення, заповнення.

1

 

16

Використання вкладених операторів. Послідовність виконання команд у вкладеному операторі розгалуження.Практична робота № 8 „Розв’язування задач з використанням структури розгалуження”

1

 

17

Урок розв’язування задач на використання структури розгалуження.Експериментально-дослідницька робота в середовищі програмування АЛГО.

1

Електронні презентації

3

 

18

Поняття електронної презентації. Правила створювання електронних презентацій. Призначення та основні можливості програми створювання електронних презентацій. Запуск програми Microsoft PowerPoint. Основні елементи вікна програми. Слайд. Макети слайдів. Вибір початкової розмітки та оформлення слайда, уведення, редагування та форматування заголовку й основного тексту слайду. Вставка малюнків. Практична робота № 9 «Створювання та показ електронної презентації»

1

 

19

Створення фону слайда. Заливка фону обраним кольором. Показ електронної презентації. Режим переглядання слайдів. Зміна порядку слайдів. Копіювання, дублювання, видалення слайдів. Практична робота № 10 «Створювання та показ електронної презентації» (продовження роботи)

1

 

20

Робота у мікрогрупах над індивідуальними завданнями. Робота із засобами створення електронних презентацій

1

Електронні таблиці

3

 

21

Загальні відомості про електронні таблиці та їхні основні можливості. Основні елементи вікна програми Microsoft Excel. Поняття книги, аркуша, рядка, стовпчика, клітинки та її адреси, діапазону клітинок. Активна клітинка та її вміст. Фіксація вмісту клітинки. Правило записування формул у клітинку. Призначення рядка формул. Виділення клітинок, рядків та стовпців. Зміна ширини стовпчика. Створення таблиці, уведення даних у клітинки, підготування простої таблиці, збереження макету для подальшої роботи з таблицею у файлі. Практична робота № 11 „Основні прийоми створювання та заповнювання електронних таблиць”.

1

 

22

Розрахункові операції в таблицях. Способи введення та редагування формул. Використання маркера заповнення під час записування формул. Оформлення розроблених таблиць.Формат клітинки. Зміна формату клітинки. Практична робота № 12 „Оформлення електронних таблиць”

1

 

23

Підсумковий урок тем «Розгалуження», «Електронні презентації» та «Електронні таблиці» Виконання та захист зроблених завдань у середовищі програмування АЛГО, програмах для створювання електронних презентацій та роботи з електронними таблицями

1

Циклічні структури

4

 

24

Призначення циклічних структур, види операторів повторення. Тіло циклу, умова входження до циклу (виходу з циклу). Спільні риси та відмінність різних видів циклів. Правило записування циклу з передумовою за правилами НАМ. Блок-схема циклу поки. Загальна структура циклічного алгоритму. Особливості цього оператора повторення. Правила виконання цього виду циклу. Використання циклу поки. Заповнення таблиці виконавця для задач, для розв’язанні яких використовують оператор повторення з передумовою. Практична робота № 13 „Розв’язування задач з використанням циклу поки”

1

 

25

Призначення циклу з параметром. Правило записування циклу з параметром за правилами НАМ. Параметр циклу. Особливості даного оператора повторення. Найбільший спільний дільник двох натуральних чисел. Алгоритм Евкліда визначення НСД. Найменше спільне кратне двох чисел. Практична робота № 14 "Розв’язування задач з використанням циклу для"

1

 

26

Розв’язування задач з використанням операторів повторення.

1

 

27

Оператор повторення з післяумовою. Доцільність використання цього виду циклу. Загальна структура циклічного алгоритму. Блок-схема циклу повторювати - докиНе. Особливості цього оператора повторення. Правила виконання цього виду циклу. Заповнення таблиці виконавця для циклу з післяумовою. Практична робота № 15 „Складання програм з використанням циклу з післяумовою”

1

Всесвітня мережа Інтернет

4

 

28

Інтернет. Причини виникнення Інтернету. Принцип маршрутизації пакетів даних. ІР-адреси та правила їх запису. Принцип ІР-адресації. Система доменних імен. Причина виникнення. Правила запису доменної адреси. Перелік основних сервісів всесвітньої мережі. Знайомство із сервісом www. Принципи, покладені в основу роботи сервісу. Web-сторінка, web-сайт, гіперпосилання. Браузери, їх види та призначення. Основні елементи вікна браузера Internet Explorer. Правила записування адреси сайту у форматі універсального вказівника ресурсів URL. Навігація між сторінками сайту. Використання гіперпосилань. Збереження web-сторінки, збереження окремого малюнку. Збереження адреси сайту в Обраному. Використання адрес сайтів, що були збережені в Обраному. Практична робота № 16 „Основи навігації у всесвітньому павутинні”

1

 

29

Пошукові системи. Принципи організації пошуку інформації в Інтернет. Тематичні каталоги. Пошук за ключовими словами. Комбінований пошук. Види пошукових систем. Знайомство з українськими пошуковими системами. Вивчення правил складання запитів при роботі з українською пошуковою системою Мета. Практична робота № 17 „Основні способи роботи з пошуковими системами”

1

 

30

Електронна пошта. Переваги та особливості цього сервісу. Електронна поштова скринька. Електронна адреса. Правила записування. Створення власної електронної поштової скриньки на безкоштовному сервері. Отримання електронних листів. Дії з отриманими листами. Написання власних електронних листів. Відправлення електронного листа. Практична робота № 18 „Основи роботи з електронною поштою”

1

 

31

Контрольна робота . Робота з циклічними алгоритмами у середовищі програмування АЛГО та з основними сервісами Інтернет (за вибором вчителя)

1

Підсумкові навчальні проекти

4

 

32-33

Робота у мікрогрупах над навчальними проектами.

2

 

34

Представлення та захист навчальних проектів

1

 

35

Підсумковий урок за рік

1

Каталог: Planuvannya
Planuvannya -> Звіт про роботу за 2011 2012 н р
Planuvannya -> План роботи методиста рмк салабай А. В
Planuvannya -> Підприємства
Planuvannya -> План роботи методичного об ’ єднання
Planuvannya -> № уроку Тема уроку Матеріал до уроку " Сонечко"/ " Промінець"
Planuvannya -> Інформатика 10 клас (175 годин)
Planuvannya -> Правила поведінки та техніки безпеки, правила роботи з пк. Що вивчає предмет інформатика? Практична робота № «Лабіринт». Відпрацьовування навичок користування клавішами керування курсором 1
Planuvannya -> Відділ освіти Богодухівської районної державної адміністрації
Planuvannya -> Уроків інформатики 6 клас за програмою нового державного стандарту № п\п Тема уроку Дата Алгоритми та їх виконавці (7 год) 1

Скачати 117.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка