Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне CСторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4   5

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

11

Крок. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. Модуль 1.

Опис:

11-12 семестри, 6 курс мед

Перелік питань:

1.

?Для отримання інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження?


A. *

Суцільне одномоментне


B.

Вибіркове одномоментне


C.

Суцільне поточне


D.

Вибіркове поточне


E.

Основного масиву


2.

В дитячій поліклініці проведено вивчення захворюваності дітей алергічними захворюваннями шляхом викопіювання даних з облікової медичної документації. Відповідно з програмою дослідження для формування вибіркової сукупності в реєстратурі була відібрана кожна третя історія розвитку дитини. Вкажіть який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники?


A. *

Механічний добір


B.

Випадковий добір


C.

Типологічний добір


D.

Спрямований добір


E.

Серійний добір


3.

Вивчалася робота кардіологічних кабінетів. Визначте одиницю спостереження.


A. *

Кардіологічний кабінет


B.

Кожен випадок кардіологічної патології


C.

Кожен випадок звернення в даний кабінет


D.

Кожен вид результату серцево-судинних захворювань


E.

Визначити неможливо


4.

За даними звіту про роботу поліклініки одержані дані про структуру захворюваності, розподіл захворювань за класами хвороб, питому вагу та рівні окремих захворювань, а також про зниження загальної захворюваності на 5 %. Які з наведених показників є інтенсивними?


A. *

Рівні окремих захворювань.


B.

Розподіл захворювань за класами хвороб.


C.

Зниження загальної захворюваності на 5 %.


D.

Питома вага окремих захворювань.


E.

Структура захворюваності.


5.

Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник екстенсивності?


A. *

Кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань


B.

Кількість лікарів до середньорічної кількості населення


C.

Кількість захворювань до середньорічної кількості населення


D.

Середньорічна кількість населення до кількості лікарів


E.

Кількість відвідувань до середньорічної кількості населення


6.

В місті мешкає 100 000 населення. З 160 випадків інфекційних захворювань 75 приходиться на грип. Який показник захворюваності грипом по відношенню до всіх інфекційних хвороб треба використати?


A. *

Екстенсивний


B.

Інтенсивний

C.

Наочності


D.

Співвідношення


E.

Відносної інтенсивності


7.

Серед усієї суми зареєстрованих захворювань міського населення хвороби органів кровообігу склали 15%. Який статистичний показник наведено?


A. *

Екстенсивний


B.

Інтенсивний


C.

Наочності


D.

Співвідношення


E.

Середня величина


8.

З метою аналізу стану здоров’я населення та рівня медичної допомоги в кардіологічному диспансері були розраховані такі показники: рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу – 62 ‰; рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу – 483,55 ‰; рівень смертності від хвороб системи кровообігу – 10,9 ‰; питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті – 67,0 ‰; рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу – 16,2 на 10 тис. населення. Який з наведених показників є екстенсивною величиною?


A. *

Питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті


B.

Рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу


C.

Рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу


D.

Рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу


E.

Рівень смертності від хвороб системи кровообігу.


9.

На дільниці педіатра К. до кінця року рівень загальної захворюваності зріс на 75 %. Який захід, вимагає першочергового вивчення для з'ясування причин такого зростання?


A. *

Необхідно вивчити структуру захворюваності


B.

Необхідно вивчити житлові умови дітей


C.

Необхідно вивчити рівень культури батьків


D.

Необхідно вивчити матеріальне становище сімей


E.

Необхідно вивчити здоров'я батьків


10.

Якщо взяти частоту інфекційного гепатиту в районі А. в 1993 р. за 100%, то в наступні роки він буде виглядати наступним чином: 1995 р. - 62,5%, 1996 р. - 25%. Який показник був використаний?


A. *

Наочності


B.

Екстенсивний


C.

Інтенсивний


D.

Співвідношення


E.

Темп росту


11.

Концентрація альбуміну (г/л) в сироватці крові 10 жінок, що були включені в одне обстеження, склала: 42, 41, 44, 47, 38, 40, 35, 38, 43, 41. Які із статистичних величин або показників узагальнюють ці дані?


A. *

Середні


B.

Екстенсивний


C.

Інтенсивний


D.

Наочності


E.

Динамічного ряду

12.

У лікувально-профілактичному закладі вивчалася терапевтична ефективність нового методу лікування ГРВІ. У експериментальній групі, що складалась з 10 чоловік, середня тривалість лікування була 5 днів, а в контрольній групі (10 чоловік) - 7 днів. Назвіть найбільш вірогідну причину того, що отримані відмінності після розрахунку середніх величин виявилися статистично невірогідними (Р>0,05).


A. *

Мале число спостережень.


B.

Невелика тривалість лікування.


C.

Незначна абсолютна різниця показників.


D.

Незначна відносна різниця показників.


E.

Неоднорідні групи.


13.

В практику хірургічного відділення стаціонару було впроваджено методику лапароскопічної холецистектомії. В результаті середня тривалість післяопераційного лікування хворих скоротилась до 3,4+ - 0,8 дня порівняно з 7,3+ - 1,1 дня при звичайній холецистектомії. Яким методом медичної статистики можна підтвердити достовірність різниці показників?


A. *

Розрахунку критерію Стьюдента


B.

Розрахунку коефіцієнта кореляції


C.

Розрахунку стандартизованих показників


D.

Розрахунку середніх величин


E.

Розрахунку критерію відповідності


14.

В результаті впровадження нової методики середня тривалість лікування в експериментальній групі хворих склала 12,3 ± 0,2 дні порівняно із 15,4 ± 0,4 дні в контрольній групі хворих, яких лікували за старою схемою. Обчисленням якого коефіцієнта (критерія) можна оцінити суттєвість різниці цих результатів?


A. *

Коефіцієнт вірогідності (t – критерій Стьюдента)


B.

Критерій знаків (z – критерій)


C.

Критерій відповідності (хи-квадрат)


D.

Т - критерій Вілкоксона


E.

Критерій Колмогорова-Смирнова


15.

На підприємстві протягом року в першому півріччі з 2000 працюючих чоловіків мали травми – 320, з 4000 працюючих жінок – 280. В другому півріччі із 6000 чоловіків травмовано 720, із 2000 жінок травмовано 160. Який метод статистичної обробки даних є оптимальним для усунення розбіжностей у складі працюючих за статтю і різного рівня травм у них, та аналізу травматизму на підприємстві терапевтом?


A. *

Метод стандартизації


B.

Кореляційний аналіз


C.

Регресійний аналіз


D.

Розрахунок середніх величин


E.

Розрахунок відносних величин


16.

Добова летальність в хірургічному відділенні міської лікарні № 1 в 1996 р. - 0,1%, в 1997 р. - 0,5%. В передбачуваної причини росту летальності в 1997 р. - несвоєчасність госпіталізації, як результат роботи швидкої допомоги. Показники, розраховані за умови однакового розподілу хворих за термінами госпіталізації в 1996 р. - 15,0, в 1997 р. - 11,0. Який метод був використаний для розрахунку цих "умовних" показників?


A. *

Стандартизації


B.

Кореляції


C.

Метод розрахунку середніх величин


D.

Метод розрахунку відносних величин


E.

Метод аналізу динамічних рядів

17.

Показник загальної смертності в районі А становить 11,9%, а в районі Б – 15,9%. У віковій структурі населення району А частка осіб 50 років і старших складає 30 %, а в районі Б – 40%. Необхідно перевірити, чи вплинула на різницю показників загальної смертності неоднорідність вікової структури населення. Яким методом медичної статистики найдоречніше скористатися в цьому випадку?


A. *

Розрахунку стандартизованих показників


B.

Розрахунку коефіцієнта кореляції


C.

Розрахунку довірчого коефіцієнта


D.

Розрахунку середніх величин


E.

Розрахунку відносних величин


18.

Захворюваність дизентерією у районі по місяцях року в абсолютних цифрах склала: січень - 6; лютий - 9; березень - 11; квітень - 10; травень - 16; червень - 23; липень - 19; серпень - 33; вересень - 58; жовтень - 19; листопад - 11; грудень - 5. Всього за рік - 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже помісячні відхилення захворюваності дизентерією від середнього рівня?


A. *

Радіальна діаграма


B.

Картодіаграма


C.

Картограма


D.

Секторна діаграма


E.

Стовпчикова діаграма


19.

За даними звертань населення в районну поліклініку було виявлено: в січні – 257 випадків грипу, лютому – 222, березні – 210, квітні – 81, травні – 26, червні – 5, липні – 3, серпні – 8, вересні – 19, жовтні – 29, листопаді – 49, грудні – 152. Необхідно наочно показати сезонність коливань рівня захворюваності на грип. Який метод графічного зображення найбільш доцільний в даному випадку?


A. *

Радіальна діаграма


B.

Секторна діаграма


C.

Стовпчикова діаграма


D.

Картограма


E.

Гістограма


20.

Фотохронометражне дослідження прийому хворих лікарями-терапевтами поліклініки №1 м. А в 1997р. показало, що на підготовку і ознайомлення з медичною карткою витрачається 10,6\%, на опит - 15,1\%, на огляд і обстеження - 35,9\%, на інші елементи роботи - 38,4\% загального часу прийому одного хворого. За допомогою якого вигляду діаграм можна наочно проілюструвати результати дослідження?


A. *

Секторної діаграми.


B.

Картодіаграми.


C.

Лінійної діаграми.


D.

Радіальної діаграми.


E.

Стовпчикової діаграми.


21.

Була вивчена структура первинної захворюваності населення по 21-ти класах хвороб. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені результати даного дослідження?

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка