Інформація про результати виконаних навчально-наукових досліджень студентів-випускників та магістрів, що проводились при виконанні кваліфікаційних дипломних робіт та магістерських дисертацій. Відповідальний за випуск: М.І. Небава


Оцінка технологічності логістичних методів удосконаленняСторінка9/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#9784
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Оцінка технологічності логістичних методів удосконалення


збутової політики на підприємстві
Актуальність теми. Враховуючи значну інертність національної економіки, сьогодні нагальною потребою є наукова розробка та впровадження оптимальних шляхів і механізмів формування або відновлення економічного потенціалу підприємств. Життєві вимоги, які постають нині перед підприємствами, в першу чергу стосуються більш гнучкої реакції на різнобічні очікування споживачів. Це прагнення до зорієнтованого на споживача виробництва під тиском постійної конкуренції реалізується все складніше і супроводжується скороченням життєвих циклів виробів, насиченням товарних ринків. Трансформований таким чином попит на ринку більше не задовольняється існуючими системами постачання, виробництва та збуту продукції, її складування і розподілу. Тому потрібні цілком нові концепції, які б відповідали вимогам ринку і були б припустимими з точки зору економічності.

Отже, таким вимогам цілком відповідає концепція збутової логістики.Об’єкт дослідження: організаційно-економічні та методичні основи формування збутової політики підприємства.

Предмет дослідження: процеси управління збутом продукції на підприємстві.

Суб’єкт дослідження: ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів”.

Мета роботи: підвищення ефективності запровадження логістичної концепції управління збутом продукції на підприємстві.

Методи дослідження: загальнонаукові методи, методи економічного аналізу, методи теорії логістики, методи теорії дослідження операцій, економіко-математичне моделювання.

Теоретичне значення роботи є таким: уточнено поняття “збутової логістики”, чітко сформульовано її відмінності від розподільчої логістики; отримала подальший розвиток методична база управління збутом на логістичних засадах; визначено завдання маркетингу і логістики у сфері збуту продукції.Практична цінність роботи: результати роботи дозволили створити на підприємстві передумови запровадження збутової логістики, удосконалити і підвищити ефективність збутових та товаропросувних процесів, створити методичну базу формування збутової політики підприємства на логістичних засадах.
Молокова Г.Ю.

Науковий керівник: ас. Мельник Т.С.
Розробка нових підходів до формування

стратегії сегментаціїАктуальність теми. За умов сильного конкурентного тиску на вітчиз­ня­них і зарубіжних ринках одним із основних інструментів маркетингу та менеджменту, що забезпечують досягнення успіху на ринку, є вдало обрана стратегія. Виявлення факторів формування стратегій сегментації ринку – один із найсуттєвіших і найскладніших етапів процесу маркетингового менеджменту організації. Досягнення та зміцнення провідного становища на ринку потребують на перегляд засад стилю та концепції управління підприємством.

З огляду на це, актуальною стала проблема розробки та впровадження на підприємстві концепції стратегічного управління, що являє собою стратегічне управління у вигляді найважливішого елементу діяльності сучасного підприємства та стосується трьох таких життєво важливих сфер, як розробка та реалізація стратегії розвитку та поведінки в зовнішньому середовищі на обраних цільових сегментах, стратегії щодо створюваної підприємством продукції та, нарешті, стратегії персоналу підприємства. Отже, стратегіям сегментації підприємств відводиться одне з центральних місць у стратегічному плануванні.Об’єкт дослідження: теоретико-методичні проблеми формування страте­гії сегментації підприємства за умов нестабільного зовнішнього середовища.

Предмет дослідження: процеси стратегічного планування і управління підприємством .

Суб’єкт дослідження: ВАТ “Вінницям’ясо”.

Мета роботи: удосконалення теоретико-методичних засад формування страте­гії сегментації за умов поглиблення диференціації продукції та зростання конкуренції на ринку.

Методи дослідження: загальнонаукові методи; методи економічного і фінансового аналізу; методи маркетингового аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, матричний метод.

Теоретичне значення роботи: визначено сутність, роль і місце стратегії сегментації у загальній маркетинговій стратегії підприємства, встановлені її завдання; удосконалено методичну базу формування оптимальної стратегії сегментації з урахуванням факторів маркетингового мікро- і макросередовища.

Практична цінність роботи. Результати роботи дозволили:

 • запровадити на підприємстві стратегічний аналіз маркетингового середовища;

 • створити методичну основу для формування напрямів стратегічного розвитку цільових сегментів підприємства.


Счастлива І.М.

Науковий керівник: ас. Христофор О.В.Роль фінансового лізингу у формуванні

капіталу суб’єктів господарюванняАктуальність теми. За умов ринку і загострення конкуренції запорукою успішної діяльності підприємства є ефективне використання, оптимальний розподіл за напрямками витрат обмежених фінансових ресурсів, тобто капіталу. Підприємства у своїй діяльності використовують як власний, так і залучений капітал. Серед форм залучення капіталу все більшого поширення набуває фінансовий лізинг.

Лізинг можна розглядати як особливий вид інвестиційної діяльності. Виходячи з фінансового аспекту відносин, його можна розглядати також як одну з форм кредитних надходжень машин і обладнання, як альтернативу традиційному банківському кредиту.

Якщо розглядати лізинг як передачу майна в тимчасове користування, то його можна класифікувати як товарний кредит в основні фонди. Тому в економічному значенні лізинг можна вважати ефективною формою інвестування в економіку, альтернативою банківській позиці. Власне, як джерело таких інвестицій, в останні роки лізинг отримав широке розповсюдження в світі.

Об’єкт дослідження: аспекти становлення лізингової діяльності і поширення лізингових операцій за умов нестабільного виробництва.

Предмет дослідження: організаційно-правові аспекти розвитку лізингової діяльності як прогресивної форми інвестування.

Суб’єкт дослідження: ВАТ “Маяк”, м. Вінниця.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування та удосконалення методичних основ становлення і розвитку лізингових операцій на виробничому підприємстві за умов економічної нестабільності.

Методи дослідження: загальнонаукові методи, методи економічного та фінансового аналізу, методи теорії графів, економіко-математичного моделю­вання.

Теоретичне значення роботи:

- уточнено і доповнено поняття “лізингова діяльність”; • чітко визначено завдання лізингу як однієї з форм інвестування діяльності підприємства;

 • удосконалено організаційно-методичну база становлення лізингової діяльності на виробничому підприємстві.

Практичне значення: результати роботи дозволили підприєм­ству створити перспективне джерело інвестування виробничої діяльності за умов обмеженої кількості інвестиційних ресурсів, опрацювати методико-правову базу запровадження лізингової діяльності.
Черних А.Г.

Науковий керівник: ас. Куленко С.В.Сучасні методи діагностики фінансового стану підприємства і


розробка стратегії управління його фінансами
Актуальність теми. Необхідність розробки теоретико-методологічного апарату діагностики банкрутства на основі визначення сутності, причин виникнення, правових основ процедури визнання та методики діагностування; проведення економічної діагностики фінансових результатів діяльності підприємства та показників ймовірності банкрутства; розробка пропозицій покращення фінансових результатів на основі розробки внутрішніх механізмів фінансової стабілізації зумовлюють актуальність теми.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є фінансовий стан підприємства та стратегії його управління.

Предметом дослідження є методики діагностики фінансового стану підприємства.

Суб’єкт дослідження: ВАТ “АК Вінницяобленерго”.

Метою дипломної роботи є підвищення ефективності діагностики ймовірності банкрутства на підприємстві для розробки внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства.

Практична цінність. На достатньо високому рівні було:

 • здійснено техніко-економічний аналіз;

 • проведено фінансовий аналіз;

 • визначено динаміку зміни фінансових показників роботи підприємства;

 • розроблено пропозиції щодо удосконалення фінансових результатів роботи підприємства, а саме впровадження запропонованих заходів з метою оптимізації дебіторської заборгованості;

 • опрацьовано заходи щодо оптимізації капіталу на основі розрахунку його середньозваженої величини;

 • складено підходи політики управління оборотними активами.

Було створено методологічну базу оцінки та діагностики фінансового стану ВАТ “АК Вінницяобленерго” як основу стратегічного планування і розроблено програму фінансового оздоровлення підприємства з метою недопущення банкрутства і виходу його з небезпечної зони шляхом комплексного використання внутрішніх і зовнішніх резервів. Економічний ефект склав 77 тис. грн.

У роботі здійснено математичне моделювання діагностики фінан­сового стану, що дозволило визначити основні чинники, які суттєво впливають на фінансовий стан підприємства.

Автором обґрунтовано використання економіко-математичних методів для оптимізації прийняття управлінських рішень.

Деременда Л.Л.

Науковий керівник: ас. Рузакова Г.Г.


Управління інноваційними ризиками

на підприємстві енергетичної галузі

Актуальність теми. Ризик – це невід’ємний елемент функціонування підприємства на ринку. Більшість ситуацій, яким притаманний ризик, є дуже важко прогнозованими та контрольованими, тому усунути ризик повністю майже неможливо. Це є причиною того, що навіть ідеальні з першого погляду рішення часом приводять до збитків, тому і необхідне вміле управління ризиками на підприємствах. Крім того, ринковій економіці завжди притаманна частка виправданого ризику, що пов’язаний зі структурними коливаннями, змі­ною політичних, соціальних та інших умов функціонування суб’єктів господа­рювання. Отже, необхідні нові підходи до оцінювання та методи управління ризиками, що дозволять їх мінімізувати до припустимого рівня, і, таким чином, очікувати на отримання запланованого прибутку, позбутися непрогнозованих витрат чи уник­нути банкрутства суб’єкта господарювання. При цьому ризик має враховуватися як при розробці стратегії, так і в процесі її реалізації.

Об'єктом дослідження є концепція ризику на підприємстві за сучасних умов господарювання.

Предметом дослідження є методики оцінювання та підходи до зменшення рівня ризику на підприємстві.

Суб'єктом дослідження є Південно-Західна електроенергетична система НЕК “Укренерго”.

Метою дипломної роботи є: підвищення ефективності оцінювання інноваційних ризиків на підприємствах енергетичної галузі на базі вивчення методологічних основ інноваційного ризику; врахування підприємницьких ризиків за умов нестабільної економіки; мінімізація підприємницького ризику шляхом його аналізу та системного підходу до управління ним.

У дипломній роботі чітко сформульовано поняття ризиків та їх класифікацію; проаналізовано існуючі системи поглядів на проблему ризику; здійснено порівняльний аналіз методів оцінювання підприємницького ризику за критеріями Лапласа, Вальда, Гурвіца; аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства та практичне дослідження ризиковості його діяльності; наведено три принципи системного підходу до управління ризиком та сформульовано його складові елементи.Практична цінність дипломної роботи полягає у тому, що результати роботи дозволяють удосконалити систему управління ризиками і організа­цій­ну структуру підприємства, а також запровадити методику роботи менеджера по ризикам, який буде виявляти фактори, джерела ризику, визначати його вели­чину, а також розробляти і реалізовувати заходи щодо зменшення його рівня та запобігання можливих втрат.

Лисоволик І.М.

Науковий керівник: ас. Рузакова Г.Г.Розробка економіко-математичної моделі для управління дебіторською заборгованістю підприємств енергетичної галузі

Актуальність теми полягає в тому, що протягом багатьох років вся енергетична система є збитковою, і, щоб оцінити ризик банкрутства та втрати кредитоспроможності її підприємств, необхідні конкретні практичні дії в цьому напрямку, а саме: розробляти і використовувати економіко-математичні моделі для управління дебіторською заборгованістю.

Об'єктом дослідження є фінансова діяльність підприємства та технологія, яка використовується при управлінні.

Предметом дослідження є:

 • методики аналізу результатів фінансової діяльності;

 • механізм управління активами та пасивами;

 • умови виникнення і регулювання дебіторською та кредиторською заборгованостей;

 • господарська діяльність та система управління дебіторською заборгованістю.

Суб'єктом дослідження є Південно-Західна електроенергетична система НЕК “Укренерго".

Метою дипломної роботи є розробка заходів щодо підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю з використанням економіко-математичної моделі для оцінки ризику банкрутства і втрати кредитоспроможності.

Практична цінність дипломної роботи полягає у тому, що результати роботи дозволяють електроенергетичної системі визначити, конкретизувати та вибрати основні напрямки фінансового оздоровлення, зокрема:

 • використати резерви збільшення обсягу надання послуг;

 • запровадити економіко-математичну модель для управління дебіторською заборгованістю;

 • розробити програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку;

 • визначити прогресивні норми і нормативи;

 • розробити ресурсозберігаючі та енергозберігаючі технології, передового досвіду стимулювання економії електроенергії та скорочення непродуктивних втрат.

Рогальська В.О.

Науковий керівник: ас. Тептя О.В.


Нові банківські послуги та їх розвиток в Україні

Актуальність теми. Про актуальність теми дипломної роботи свідчить те, що українським банкам потрібно шукати нові види послуг, щоб залучати більше клієнтів. Одним із таких напрямків, пов’язаних із розвитком комп’ю­терних мереж, стала електронна комерція, яка пізніше з метою вдосконалення системи розрахунків була підтримана і доповнена електронним банкінгом та набула широкого поширення практично на всіх фінансових ринках світу. Сьогодні важко знайти банки, які б тою чи іншою мірою не цікавилися або не брали участі в комерційних проектах електронного бізнесу. Стало очевидним, що ефективне функціонування фінансових ринків вже не можливе без мережі Інтернет та електронного бізнесу. Ці процеси були стимульовані необхідністю пошуку нових ринків збуту, підвищення рівня конкурентоспроможності, забезпечення високої швидкості та якості обслуговування клієнтів, розвитком нових видів фінансових послуг, фінансових інновацій. Актуальність і важли­вість питань розвитку та вдосконалення ринку фі­нан­сових послуг в Україні й велике значення цього процесу як для корпоративних клієнтів, так і для фізичних осіб зумовили вибір теми наукового дослідження.

Мета роботи полягає у підвищенні ефективності роботи банківської сис­те­ми шляхом надання нових видів послуг, що дозволяють здійснити аналіз каналів і середовища фінансових послуг у мережі Інтернет та розробити пропозиції щодо напрямків їх розширення та вдосконалення.

Згідно з цією метою в процесі дослідження вирішувалися такі задачі:

- визначення сутності віддаленого банкінгу та з’ясування його послуг;

- вивчення механізму користування віддаленим банкінгом;

- формулювання переваг та недоліків використання банкінгу;

- аналіз каналів і середовища надання фінансових послуг у мережі Інтернет;- розробка заходів, спрямованих на розширення та вдосконалення банківських послуг в Україні.

Практичне значення. Представлено спектр послуг в розрізі певного виду віддаленого банкінгу кожного банку, що розглядався. Наведено приклади користування віддаленим банкінгом для користувача. Здійснено аналіз каналів і середовища надання фінансових послуг у мережі Інтернет. На базі досвіду Ін­тер­нет-технологій, розвинених в країнах Східної Європи, визначено напрямки розвитку цих технологій в Україні. На основі узагальненої інформації про результати діяльності банків у сфері дистанційного управління, розроблено основні напрямки розширення та вдосконалення ринку фінансових послуг в Україні. Визначено основні напрямки вдосконалення нормативно-методичного забезпечення розвитку фінансових послуг. Запропоновано вдосконалити інфор­мацій­но-довідкову систему банку та розмістити її в мережі Інтернет, врахувавши при цьому міжнародний досвід і специфіку особливості України.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка