Інформація про результати виконаних навчально-наукових досліджень студентів-випускників та магістрів, що проводились при виконанні кваліфікаційних дипломних робіт та магістерських дисертацій. Відповідальний за випуск: М.І. НебаваСторінка8/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Корінна Т.М.


Науковий керівник: ст. викл. Швейкіна Л.Я.
Ефективність приватизаційних процесів у Вінницькій області
Актуальність теми пояснюється значенням процесу приватизації для розвитку структурної перебудови та ефективного функціонування економіки. Прагнення України стати країною з ринковою економікою, визначає доцільність підвищення ефективності реформування власності Вінниччини як складової частини держави.

Сьогодні тема приватизації є досить актуальною, оскільки це явище економічного життя країни набуло достатньо великого поширення і здійснює вплив майже на всі складові економіки держави.

Приватизація економіки – це послаблення ролі держави у двох важливих аспектах:


  1. Дерегулювання господарських процесів;

  2. Зменшення частки державної власності в національному багатстві країни.

Вплив приватизації на економічну діяльність залежить від здатності уряду створювати середовище, що підтримує та стимулює розвиток приватного сектора. Цього можна досягти адекватним визначенням корпоративних прав, проведенням фіскальної політики, що має своїм результатом помірний податковий тиск, створення чіткого та стабільного регуляторного режиму, захист підприємств від свавільного адміністративного втручання.

Історичний розвиток та досвід інших країн свідчать про доцільність широкого впровадження ринкових відносин, розумного поєднання та взаємодії різних форм власності. За найкращий спосіб реформування державної власності сьогодні вважається приватизація.Мета роботи полягає в тому, щоб розглянути найбільш важливі і складні питання всіх аспектів приватизації підприємств Вінниччини, показати взаємозв’язок ефективності економіки області від ефективного проведення процесів реформування власності.

Наукова новизна одержаних результатів. В дипломній роботі обґрунтовано необхідність післяприватизаційної реструктуризації підприємств.

Практичне значення одержаних результатів. Виходячи з проведеного дослідження, автором запропоновано шляхи підвищення ефективності діяльності приватизованих підприємств Вінниччини, що надасть можливість покращити її соціально-економічне становище.

Було проаналізовано стан підприємств області, що змінили форму власності, порівняно результати їх діяльності з державними підприємствами, визначено фактори, від яких залежить ефективність подальшої приватизації на Вінниччині.


Ляшенко О.В.

Науковий керівник: ас. Кузевич Л.О.

Визначення інноваційних підходів до оцінки

продуктивності праці на підприємстві


Актуальність теми полягає в тому, що за даними статистичного управління середньорічні темпи падіння продуктивності праці у промисловості тільки за останні 5 років становили близько 8%, а в сільському господарстві 12%. Погіршилась трудова і виробнича дисципліна, зменшилась зацікавленість працівників у розвитку своєї майстерності, набула поширення трудова апатія. Така ситуація вимагає практичних дій в цьому напрямку на мікро- і макроекономічному рівнях, а саме розробки нових інноваційних підходів до оцінки продуктивності праці на підприємстві та заходів, щодо ефективного стимулювання працівників.

Об’єктом дослідження є процес оцінювання продуктивності праці на підприємстві за сучасних ринкових умов.

Суб’єктом дослідження є Немирівське КП БМУ “БУДІВЕЛЬНИК”, що створено згідно із законом України “Про господарські товариства” шляхом укладення установчого договору.

Метою дипломного проекту є оцінка та підвищення продуктивності праці шляхом застосування інноваційних підходів до оцінювання продуктивності праці та раціональної системи мотивації трудової діяльності робітника.

В роботі розглядаються основні показники продуктивності праці на макро- та мікрорівні, їх взаємозв’язок, методики дослідження та аналізу.Практична цінність дипломної роботи полягає у тому, що було запропоновано замінити 4 застарілих верстати на 1 верстат з ЧПК, що дало змогу знизити собівартість продукції на 1 грн. У 2003 році підприємство виготовило 5000 одиниць продукції, що дало реальну економію у 5000 грн. Також впровадження нового сучасного обладнання дозволить покращити умови праці, знизити виробничий травматизм, ліквідувати професійні захворювання, тобто отримати соціальний ефект.

Економічні результати цього заходу виявляються в скороченні втрат від травматизму і професійних захворювань, в зниженні втрат, пов’язаних з компенсацією важких і шкідливих умов праці, а також вартості спецодягу, захисних пристроїв, продуктів харчування, що нейтралізують шкідливі умови праці та інші витрати.

Також було побудовано однофакторну кореляційну модель, що аналізує кореляційний зв’язок між продуктивністю праці та рівнем оплати праці. Це дозволило визначити ступінь впливу оплати праці на підприємстві КП БМУ “БУДІВЕЛЬНИК”.

Кисельова О.О.

Науковий керівник: ас. Мельник Т.С.


Розробка моделей та алгоритму оцінки фінансового стану

для вироблення перспективних стратегій розвитку
Актуальність теми ґрунтується на тому, що економіка будь-якої країни розвивається циклічно. Цикли розвитку є досить нерівномірними. Від цього безпосередньо залежить успішність діяльності кожного підприємства, прибутки окремого суб’єкта, побудова планів на майбутнє, а також кількість заощаджень, інвестицій та ін. Є необхідність не тільки оцінки реального стану підприємства, але й спроба за допомогою результатів оцінки побудови моделей розвитку на майбутнє.

На рівні підприємства постала проблема прогнозування можливих прибутків або збитків на основі вже існуючих даних роботи самого підприємства, за рахунок своїх внутрішніх резервів, майбутніх інвестицій, впровадження інновацій. Проте, на сьогоднішній момент діагностування підприємств знаходиться на низькому рівні. На сучасному етапі поєднання саме оцінювання й прогнозування не розглянуто досить глибоко, що позбавляє можливості на основі реальних даних підібрати найкращий стратегічний план для конкретного підприємства.Об’єкт дослідження: проблеми управління стратегічним розвитком підприємства на основі оцінювання його фінансового стану і фінансових можливостей.

Предмет дослідження: методи, процедури і моделі оцінювання та діагностування фінансового стану підприємства.

Суб’єкт дослідження: ЗАТ “Кристал”, м. Вінниця.

Мета роботи: покращення методичної бази оцінювання та діагностики фінансового стану як висхідного етапу стратегічного управління підприємством.

Методи дослідження: загальнонаукові методи, спеціальні методи фінансового аналізу, горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства, метод коефіцієнтів, порівняння, економіко-математичні методи, прийоми факторного аналізу, теорії графів, балансові методи, аналітичні та статистичні методи, методи прогнозування.

Теоретичне значення роботи: уточнено сутність поняття “діагностика фінансового стану підприємства”, визначено його відмінності від оцінки фінансового стану; встановлено місце і роль оцінки фінансового стану підприємства у плануванні та управлінні його стратегічним розвитком; удосконалено методичну базу оцінки та діагностики фінансового стану.

Практична цінність роботи: результати роботи дозволили удосконалити на підприємстві методичну базу оцінювання фінансового стану, створити інформаційно-методичний базис діагностики фінансового стану та удосконалити процеси стратегічного планування.

Гавадза О.В.

Науковий керівник: ас. Мельник Т.С.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка