Інформація про результати виконаних навчально-наукових досліджень студентів-випускників та магістрів, що проводились при виконанні кваліфікаційних дипломних робіт та магістерських дисертацій. Відповідальний за випуск: М.І. Небава


Управління фінансовою діяльністю підприємстваСторінка7/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#9784
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Управління фінансовою діяльністю підприємстваАктуальність теми. За умов переходу економіки України до ринкових відносин та суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль ефективного управління фінансами: забезпечення надійного фінансового стану при максимальній прибутковості та мінімізації фінансових ризиків.

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, яка визначає його конкурентоспроможність, потенціал в діловому співробітництві, оцінює ступінь гарантованості економічних інтересів самого підприємства і його партнерів.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жоден власник не може нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Мета дослідження є визначення шляхів ефективного управління фінансами підприємства.

Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно вирішити низку таких задач:

- розробити методику ефективного управління фінансами підприємства;

- забезпечити формування достатнього обсягу фінансових ресурсів та їх ефективного використання згідно зі стратегією розвитку підприємства;

- оптимізувати грошовий оборот;

- забезпечити максимізацію прибутковості підприємства за прийнятного рівнія фінансового ризику;

- забезпечити постійну фінансову рівновагу, яка характеризується високим рівнем фінансової стійкості і платоспроможності завдяки оптимально сформованій структурі капіталу і активів.

Наукове значення одержаних результатів полягає в систематизації мето­до­­логічного матеріалу та формуванні основних пропозицій щодо ефективного управління фінансами підприємства.

Практичне значення. Результати дослідження можуть викори­стову­ватись для оптимізації управління фінансами підприємств на ВАТ “Вінницяобленерго”.

Запропоновані підходи спрямовані не лише на вдосконалення системи управління фінансами ВАТ “Вінницяобленерго”, але й можуть бути використаними для оптимізації управління фінансами інших вітчизняних підприємств за сучасних умов розвитку ринкової економіки.Крисько Т.А.

Науковий керівник: ст. викл. Дворніков М.Є.Економічні відносини всередині підприємства за умов становлення ринкуАктуальність теми. Сьогодні економіка України розвивається за закона­ми ринку. Функціонування ринку веде до становлення ринкової економіки, характерною рисою якої виступає конкуренція. Нині в галузях національної еко­номіки створено відповідні господарські структури, які виробляють най­різноманітніші види продукції, надають послуги, виконують певні види робіт. Суб’єктів господарювання розрізняють за розмі­ра­ми, кількістю працюючих, величиною та станом основних і оборотних фондів. Проте, об’єднує їх те, що у своїй діяльності вони формують і використовують фінанси, ефективність використання яких залежить в першу чергу від струк­тури економічних відносин, які формуються всередині підприємства. Отже, виникає потреба у вирішенні вищеокреслених питань і визначає вибір теми дослідження.

Мета дослідження. Метою дослідження є обґрунтування ме­то­дологічних і методичних аспектів функціонування економічних відносин все­редині підприємства. Для досягнення цієї мети поставлено такі основні задачі:

- проаналізовано вітчизняну та міжнародну практику вартісної оцінки елементів структури економічних відносин всередині підприємства;

- обґрунтовано основні критерії формування раціональних економічних відносин всередині підприємства;

- удосконалено методологічні та методичні основи визначення ефективності управління економічними відносинами.Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- уточнено категорію “економічних відносин всередині підприємства” та запро­по­новано класифікацію її складових;

- обґрунтовано критерії раціонального використання економічних відносин всередині підприємства за ринкових умов господарювання;

- внесено пропозиції щодо ефективного використання економічних відносин та проаналізовано їх вплив на загальний фінансовий стан підприємства;

- обґрунтовано методику визначення та аналізу ефективності використання економічних відносин, що виникають всередині підприємства.

Практичне значення одержаних результатів. Практична реалізація результатів дозволить кваліфікованіше приймати рішення щодо оцінки впливу внутрішньовиробничих економічних відносин на загальний фінансовий стан підприємства, оптимально формувати величину підрозділів підприємства та їх вплив на фінансовий стан підприємства, точніше визначати ефективність діяльності підприємств і на основі цього – шляхи її підвищення.

Було проаналізовано роботу ВАТ МКЗ “Реґіна” і з’ясовано, що це фінансово стійке підприємство, яке за рахунок фінансового, економічного та трудового потенціалу здійснює нарощування виробництва, розширює його та отримує прибутки.Чичинюк О.В.

Науковий керівник: к.е.н., ст. викл. Заюкова М.С.Прийняття управлінських рішень на основі маржинального доходуАктуальність теми. Керівнику будь-якого підприємства на практиці доводиться приймати безліч різноманітних управлінських рішень. Кожне рішення, що стосується ціни, витрат підприємства, обсягу та структури реалізації продукції позначається на фінансовому результаті підприємства.

Одним із потужних інструментів менеджерів у визначенні ефективності діяльності виробничого підприємства є методика аналізу беззбитковості виробництва. Його ще називають аналізом співвідношення “витрати – обсяг – прибуток”.

Даний вид аналізу є одним з найбільш ефективних методів планування та прогнозування діяльності організації. Він допомагає керівникам підприємств визначити оптимальні пропорції між змінними та постійними витратами, ціною та обсягом реалізації, мінімізувати підприємницький ризик.

Метою дослідження даної роботи є розробка заходів та визначення шляхів покращення виробничо-господарської діяльності ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів”, які засновані на економічному аналізі, що базується на використанні комплексу показників аналізу беззбитковості.

Виходячи з цього, задачами дипломної роботи є:  • розкриття сутності ключових понять: “маржинальний дохід”, “аналіз беззбитковості”, “поріг рентабельності”, “точка беззбитковості”, “маржинальний запас міцності” та інших;

  • аналіз діяльності ВАТ “ВЗТА” за період 2000-2003 роки як основи для подальших маржинальних розрахунків;

  • оцінка варіантів управлінської стратегії на основі визначення та аналізу маржинального доходу;

  • обґрунтування управлінських рішень на основі беззбиткового аналізу;

  • розробка пропозицій і рекомендацій стосовно покращення виробничо-господарської діяльності ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів” з використанням низки комплексних показників, які базуються на маржинальному аналізі.

Практичне значення одержаних результатів. Визначено залежність величини прибутку від співвідношення змінних витрат, постійних витрат та обсягу виробництва. Застосування методики аналізу беззбитковості виробництва на ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів” дозволяє визначити ефективність діяльності цього виробничого підприємства.

Особистий внесок здобувача полягає у застосуванні методики аналізу беззбитковості виробництва та розробці рекомендацій по управлінню прибутковістю підприємства на її основі.
Барабаш С.М.

Науковий керівник: ст. викл. Швейкіна Л.Я.


Вдосконалення управління приватизованими підприємствами
Актуальність теми. Приватизація є характерним явищем для всіх пост­со­ці­а­лістичних країн. Успішне здійснення цих процесів в Україні мало стати основою для подальшого реформування вітчизняних економічних відносин. Важливість приватизації, в якій часто вбачають передумову успішної побудови ринкової економіки, полягає в змінах, які вона несе. Приватизація змінює не лише власників. Вона означає зміну цілей роботи підприємства, його організаційної та фінансової структур та стилю роботи керівництва компанії. Крім того, приватизація закладає основи для створення корпоративної системи управління.

Ефективність механізму корпоративного управління визначає кінцевий результат приватизації. Неспроможність запровадити такий механізм разом з неповними ринковими інститутами, наприклад відсутністю приватної власності на землю, призводить до протилежних очікуваним результатів приватизації. Саме тому аналіз структури власності, систем корпоративного управління та їх впливу на діяльність підприємств є важливим як з огляду на його внесок в наукове трактування розуміння сучасних трансформаційних процесів, так і через його прикладне значення при прийнятті політичних рішень.Метою дослідження є спроба чіткого визначення недоліків вітчизняної моделі корпоративного управління та розробка пропозицій щодо пожвавлення приватизаційних процесів та покращення корпоративного управління, що забезпечили б як ефективність діяльності підприємств, так і покращили б макроекономічну ситуацію в цілому.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні еконо­міч­них тенденцій, зокрема:

  1. Акціонерна форма власності дає змогу об’єднати засоби держави, колек­тивів підприємств, населення, інших інвесторів для створення нових і технічного переозброєння старих підприємств.

  2. Формування ефективного корпоративного сектору, що реально здат­ний забезпечити розвиток великого капіталомісткого виробництва, техно­логічно й економічно доцільну інтеграцію на рівні суб’єктів господарювання.

Практичне значення одержаних результатів. Було запропоновано основні напрямки вдосконалення корпоративного управління в Україні.

Було доведено, що ство­рення ефективного корпоративного сектора в Україні забезпечить покращення інвестиційного клімату та сприятиме розвитку фондового ринку, підвищенню ефективності діяльності акціонерних товариств, захисту прав та законних інтересів акціонерів, а також соціально-економічному розвиткові України.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка