Інформація про результати виконаних навчально-наукових досліджень студентів-випускників та магістрів, що проводились при виконанні кваліфікаційних дипломних робіт та магістерських дисертацій. Відповідальний за випуск: М.І. Небава


Аналіз та напрямки покращення фінансових результатів підприємстваСторінка6/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#9784
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Аналіз та напрямки покращення фінансових результатів підприємстваАктуальність теми. За умов ринкової економіки підвищується відпо­ві­дальність та самостійність підприємств у виробітку та прийнятті управлінських рішень щодо підвищення ефективності їх діяльності. Ефективність виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства виражається у досягнутих фінансових результатах підприємства.

За умов широкого розвитку підприємництва правильна, достовірна оцінка фінансових результатів діяльності підприємства є запорукою його успіху у майбутньому та важливим інструментом у прийнятті управлінських рішень. Необхідно зазначити, що найважливішим завданням менеджерів на сьогоднішній день, є забезпечення максимально можливого розміру прибутку, який є одним з основних джерел технічного та соціального розвитку, а також матеріального заохочення працівників підприємства. Для цього необхідно проводити розра­хун­ки з метою виявлення можливих резервів підвищення прибутку підпри­єм­ства. При цьому необхідно враховувати ступінь ризику, що супроводжує здій­снення тієї чи іншої операції, та намагатися його зменшувати.

Покращення фінансових результатів підприємств відіграє важливу роль розвитку економіки України загалом, це пояснюється тим, що економіка нашої держави повністю залежить від економічного розвитку підприємств. Беззаперечним є той факт, що саме підприємства України промислового характеру, сільськогосподарського комплексу чи малого та середнього бізнесу є основою фундаменту економіки нашої країни у майбутньому.

Метою роботи є виявлення невико­рис­таних резервів підприємства та роз­робка пропозицій щодо покращення його становища у майбутньому на базі аналізу фінансових результатів підпри­єм­ст­ва, що досліджувалося.

Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі задачі:  1. Розглянути сутність поняття фінансових результатів та методики їх аналізу.

  2. Проаналізувати основні показники господарської діяльності та фінансові результати ВАТ “Махаринецький цукровий завод” за 2001-2003 р.р.

  3. Розробити пропозиції щодо покращення фінансових результатів та вдоско­налення організаційної структури управління досліджуваного підприємства.

Практичне значення одержаних результатів полягає в аналізі основних показників фінансового-господарської діяльності, фінансових результатів ді­яль­ності ВАТ Махаринецький цукровий завод” та визначені особливостей організаційної структури управління цим підпри­ємством у 2001-2003 р.р. На основі отриманих даних розроблено пропозиції та рекомендації щодо покращення фінансових результатів, підвищення ефективності діяльності підприємства у майбутньому, а також запропоновано можливі шляхи вдосконалення організаційної структури ВАТ “Махаринецький цукровий завод”.

Ліщук О.М.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Ольшевський Л.Б.


Управління підприємством на основі покращення його
фінансового стану

Актуальність теми. За сучасних умов господарювання кожне підпри­ємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів. Поступове впровадження в економіку країни ринкових методів господарювання і конкуренції потребує від підприємств підвищення ефективності їх діяльності та створення підґрунтя для успішного розвитку в майбутньому. За цих умов постійно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємства, оцінки його платоспроможності та ліквідності, рентабельності його діяльності, пошуку шляхів підвищення і зміц­нення фінансової стабільності загалом. Систематичний аналіз фінансового ста­ну підприємства, його стійкості необхідний ще тому, що його прибут­ковість багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диферен­ціацію відсоткових ставок, що може відобразитись на розмірі прибутку. Фі­нан­сова діяльність підприємства має бути спрямована на забез­печення систе­матичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, до­тримання розрахункової і кредитної дисци­пліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залуче­них коштів, фінансової стійкості з метою ефек­тивного функціону­вання підпри­ємства. Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість си­с­тема­тичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Мета роботи: підвищення ефективності застосування фінан­сового аналізу за сучасних умов господарювання.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі задачі:  1. Опрацювати методики проведення аналізу і обрати найдієвішу з них.

  2. Здійснити комплексний аналіз та оцінювання фінансово-економічної діяльності підприємства і виявити основні недоліки та переваги в управлінні фінансовим станом підприємства.

  3. На основі охарактеризованих недоліків в діяльності підприємства розробити ряд заходів та пропозицій щодо покращення фінансового стану підприємства ВАТ “Гайсинський маслосирзавод”.

Практичне значення одержаних результатів. В процесі проведення аналізу виявлено і охарактеризовано основні недоліки в управлінні підпри­єм­ством “Гайсинський маслосирзавод” за 2001-2003 р.р. На основі проведеного аналізу господарської діяльності підприємства виявлено можливі резерви для впровад­ження ряду розроблених заходів та пропозицій щодо покращення фінансового стану підприємства.

Московко О.О.


Науковий керівник: к.е.н., доц. Матвійчук А.В.
Управління витратами підприємства
Актуальність теми. Управління витратами це процес цілеспрямо­ваного формування витрат згідно їх видової класифікації, місця виникнення та носіїв при постійному контролі їх рівня і стимулювання їх зниження. Воно є важливою функцією еко­номічного механізму будь-якого підприємства.

Аналіз витрат і собівартості продукції, робіт та послуг відіграє важливе значення у підвищенні ефективності діяльності підприємства, оскільки дозволяє пояснити тенденції зміни даного показника, виконання плану, розрахувати вплив на приріст собівартості, визначити резерви і дати оцінку роботи підприємства стосовно використання можливостей зниження собівартості продукції.Метою дослідження даної роботи є визначення ефективніших шляхів зниження собівартості продукції, робіт та послуг, а також виявлення заходів щодо вдосконалення процесу управління витратами на підприємстві СО “Енергоремсервіс” ВАТ “АК Вінницяобленерго”.

Наукова новизна одержаних результатів. У процесі дослідження даної теми було виявлено, що крім запровадження процесу бюджетування для вдос­ко­налення процесу управління витратами на підприємстві (СО “Енерго­рем­сервіс”) можна також провести економічне нав­чан­ня з керівними працівниками підприємства з питань формування витрат, впровадження заходів щодо поліпшення їх складу та загальної економії; розробити та запровадити систему заходів морального та матеріального стимулювання працівників на досягнення реальної економії витрат на одиницю виробленої продукції (наданих послуг); запровадити тендерну систему на поставку найбільш вагомих у виробництві матеріальних ресурсів, а також запровадити на підприємстві нові економічно доцільні і привабливі для ринку роботи та послуги відповідно до специфіки діяльності з максимальним використанням наявного технічного й кадрового потенціалу.

Практичне значення одержаних результатів. Виживання суб’єкта господарювання за умов конкуренції залежить від можливості підтримувати оптимальний рівень собівартості продукції. Для цього кожне підприємство повинно проводити аналіз собівартості продукції, який є важливим інструментом управління затратами. Головною метою аналізу є виявлення можливості раціональнішого використання виробничих ресурсів, зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення зростання прибутку. Отже, розроблено підхід щодо вдосконалення процесу управління витратами на підприємстві СО “Енергоремсервіс” ВАТ “АК Вінницяобленерго”.

Особистий внесок. Сформовано методику проведення розрахунків та аналізу. Проведено відповідні операції з вихідними даними, на основі чого були запропоновані раціональні нововведення.

Івах Т.В.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Матвійчук А.В.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка