Інформація про результати виконаних навчально-наукових досліджень студентів-випускників та магістрів, що проводились при виконанні кваліфікаційних дипломних робіт та магістерських дисертацій. Відповідальний за випуск: М.І. Небава


Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства таСторінка5/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#9784
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства та


розробка заходів щодо їх підвищення
Актуальність теми. За сучасних економічних умов діяльність кожного господарюючого суб'єкта є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), зацікавлених в результаті його функціонування.

Рівень ліквідності та платоспроможності має суттєве значення для підприємства, оскільки це характеризує можливість підприємства розрахову­ватись за своїми зобов’язаннями.

Основним інструментом для цього слугує фінансовий аналіз, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об'єкта, що розглядається: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім, за його результатами, прийняти обґрунтовані рішення.

Тема даної дипломної роботи широко висвітлюється у вітчизняній економічній літературі, адже за сучасних мінливих ринкових умов проблема платоспроможності підприємств є пріоритетною для підприємств. Обізнаність в аналізі платоспроможності та ліквідності організації потрібна для здорового ведення справ з кредиторами та простими партнерами.

Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства є дуже важливим, оскільки це дає можли­вість визначити його плато­спроможність, стійкість фінансового стану у майбутніх періодах. Це, в свою чергу, уможливлює розробку заходів щодо покращення ліквідності та платоспроможності підприємства.

Об’єкт дослідження: механізм визначення ліквідності та платоспро­мож­ності підприємства.

Предмет дослідження: методи, процедури і моделі оцінки рівня ліквідності та платоспроможності підприємства.

Суб’єкт дослідження: ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів”.

Мета роботи: удосконалення методичної бази оцінки та діагностики рівня ліквідності та платоспроможності підприємства.

Методи дослідження: загальнонаукові методи, спеціальні методи фінансового аналізу, економіко-математичні методи, теорію графів, балансові методи, аналітичні та статистичні методи

Практичне значення роботи: результати роботи дозволили удоскона­ли­ти на підприємстві методику оцінювання рівня ліквідності та плато­спро­можності та удосконалити процеси планування.

Головатюк В.О.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Смолінська А.В.Управління виробничим потенціалом підприємства та


шляхи його підвищення
Актуальність теми. Забезпечення стабільних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та покращеного використання основних фондів підприємства. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійній підтримці належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого – дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість. Підвищення ефективності відтворення та використання основних засобів підприємств, тобто використання виробничого потенціалу, є одним з основних питань переходу до ринкових відносин. Від розв'язання цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Ефективне відтворення основних засобів має велике значення як для підприємства, так і для економіки країни в цілому. Повніше використання основних засобів на підприємстві веде до зменшення потреби у введенні в експлуатацію нових виробничих потужностей, до збільшення випуску обсягів продукції та підвищення рівня її якості, прискорює їх оборотність, що значною мірою сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах морального і фізичного зносу, прискорює темпи оновлення основних засобів.

Отже, аспект ефективного формування і використання виробничого потенціалу підприємства є досить актуальним для успішного функціонування підприємства.Об’єкт дослідження: проблеми оцінки і ефективності відтворення та використання виробничого потенціалу

Предмет дослідження: методи, процедури і моделі оцінки структури руху, ефективності відтворення та використання виробничого потенціалу.

Суб’єкт дослідження: ВАТ “Вінницям’ясо”.

Метою роботи є удосконалення методичної бази оцінювання складу, структури, руху і ефек­тив­ності відтворення й використання виробничого потенціалу підприємства.

Методи дослідження: загальнонаукові методи, спеціальні методи фінан­сового аналізу, економіко-математичні методи, методи факторного аналізу та теорії графів, балансові методи, аналітичні та статистичні методи

Практичне значення роботи: результати роботи дозволили удос­ко­налити на підприємстві методику управління виробничим потенціалом ВАТ Вінницям’ясо.

Ладика Л.О.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурик В.Г.


Шляхи підвищення економічної ефективності

малих підприємств Вінниччини
Актуальність теми. Важливою складовою трансформаційних процесів, які відбуваються в нашій країні, є розвиток малого бізнесу, який є одним з найбільш ефективних видів підприємницької діяльності. Він справедливо займає одне із провідних місць у формуванні механізму саморозвитку ринку. До переваг малого бізнесу можна віднести: маневреність і гнучкість; здатність швидко реагувати на економічні реформи і легко пристосовуватися до коливань попиту, оперативно освоювати випуск нової продукції; сприяти зростанню рівня зайнятості в країні; розвивати конкурентне середовище та ін.

Досвід промислово розвинених країн, зокрема США, Японії, країн ЄС ілюструє важливу роль малого бізнесу. На його долю в цих країнах припадає до 90-95% всіх підприємств, 50-60% виробництва валового національного продукту, малі підприємства виступають роботодавцями для більш ніж 50% працездатного населення. У розвитку цього сектору зацікавлені всі верстви населення, розуміючи, що малий бізнес це фундамент, на якому формується вся економічна піраміда країни. Розвиток і становище малого підприємництва є досить актуальним питанням не тільки для Вінниччини, але і для всієї України, яка перебуває на початковому етапі становлення ринкових відносин. Нині ця категорія бізнесу в нашій державі розвивається важко, адже існує чимало перешкод на шляху її процвітання. Однією з них є недосконала законодавча база, за допомогою якої неможливо створити відповідні умови для розвитку і самоуправління підприємництва в країні.Метою роботи є з’ясування шляхів підвищення економічної ефективності малих підприємств Вінниччини.

Задачами дослідження є:

- визначити способи підтримки малого підприємництва державою;

- проаналізувати особливості функціонування малого підприємництва на Вінниччині та виявляти існуючі проблеми та перспективи його розвитку.Теоретичне значення одержаних результатів. Зроблено висновок, що ма­лі підприємства здатні активізувати структурну перебудову економіки, надати широку свободу вибору підприємницької діяльності та додаткові робочі місця, забезпечити швидку окупність витрат, оперативно реагувати на зміни споживчого попиту. Важлива функція малих підприємств полягає у пом’як­шен­ні соціальної напруженості й демократизації ринкових відносин.

Проана­лізовано причини обмеження розвитку малого бізнесу в Україні у виробничій сфері. Запропоновано заходи з активізації розвитку малого підпри­єм­­ництва, що має стати одним з найважливіших завдань нашої держави, яка має розробити систему пріоритетів і механізмів впливу на забезпечення комплексного і ефективного розвитку малого та середнього бізнесу.Опольська А.В.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурик В.Г.Управління фінансовим станом підприємстваАктуальність теми. Відхід суспільства від системи планової економіки і перехід до ринкових відносин дуже сильно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того, щоб вижити, повинні проявити ініціативу, підприємливість і бережливість з метою підвищення ефективності виробництва. Раціональною основою виходу з фінансової скрути є прийняття раціональних управлінських рішень.

Щоб приймати управлінське рішення у сфері виробництва, збуту, фінансів, інвестицій керівництву підприємства необхідно не тільки досконало володіти теоретичними знаннями, але і мати ґрунтовні навички практичних розрахунків та вміти поєднувати логічну послідовність господарських подій з фінансовими відносинами, саме через прогноз і моделювання різних економічних ситуацій. Ринкова економіка України вимагає від господарських суб’єктів підвищення ефективності діяльності, фінансової конкуренто­спро­можності і платоспроможності на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм і методів господарювання та управління. За таких умов важлива роль для реалізації цієї задачі відводиться фінансовому аналізу діяльності підприємства.

Щоб забезпечити успіх підприємства на ринку, створити позитивний імідж його діяльності, потрібен якісний комплексний аналіз усіх показників господарсько-фінансової діяльності, який відповідає сучасним вимогам розвитку ринкової економіки.

За ринкових умов базою стабільного стану підприємства є його фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, а також витрати по його розширенню та оновленню.

Визначення фінансової стійкості підприємств належить до числа найбільш важливих економічних проблем за умов переходу до ринку, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до відсутності у підприємства коштів для розвитку виробництва, їх неплатоспроможності і в результаті до банкрутства, а "надмірна" стійкість буде гальмувати розвиток, збільшувати витрати підприємства надлишковими запасами і резервами.

Метою роботи є розробка шляхів покращення фінансового стану підприємства ДАЕК “Дністрогідроенерго”.

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано ефективні механізми управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин. Розроблено фінансову стратегію розвитку підприємства ДАЕК “Дністрогідроенерго”.

Стебновська В.В.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Зянько В.В.
Сучасний стан банківської системи України і напрямки її розвитку
Актуальність теми зумовлена тим, що без розгалуженої банківської системи, кредитно-розрахункових, інвестиційних, довірчих та низки інших операцій, що забезпечують щільний зв’язок фінансового капіталу з реальним сектором економіки, концентрації великої маси вільного грошового капіталу й заощаджень неможливо реалізувати позитивні структурні перетворення в економіці. Адже банки виконують в економіці України унікальні макроеко­но­мічні функції. Вони надають платіжні послуги, і тим самим сприяють знижен­ню трансакційних витрат в економіці, пов’язаних з готівковим грошовим обігом. Крім того, банки виконують функцію посередництва в кредиті, спри­яють трансформації ресурсів. У результаті цього перерозпо­діля­ють­ся ресурси, стає можливим збільшення обсягів фінансування довго­стро­кових проектів. Комерційні банки виконують ряд функцій, пов’язаних із регулюванням реального сектору економіки. До них належать: функції зі збирання та аналізу інформації про клієнтів; реструктуризації підприємств; ініціювання бан­крутств; моніторингу менеджерів, що є актуальним для України через низьку інформаційну прозорість підприємств і високу асиметричність інформації. За умов структурної перебудови економіки та високої невизначеності саме банки виступають єдиним механізмом, який здатний вирішити комплекс завдань з лібералізації економіки, забезпечити передумови економічного зростання.

Метою дослідження дипломної роботи є розробка шляхів підвищення прибутковості діяльності банківської системи України на основі проведених розрахунків та розробка пропозицій щодо напрямів розвитку банківської системи України в перспективі.Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі задачі:

 1. Оцінювання досягнутих рівнів прибутку кредитного портфелю та капіта­лі­за­ції активів банків України в цілому.

 2. Вивчення структури вищевказаних показників.

 3. Оцінювання динаміки абсолютних показників фінансових результатів діяльності комерційних банків України.

 4. Визначення спрямованості і розміру впливу окремих чинників на ефектив­ність діяльності банківського сектору України.

 5. Виявлення і оцінювання можливих резервів покращення функціонування банківської системи України.

Теоретичне значення роботи полягає в обґрунтуванні того, що банків­сь­ка система України, незважаючи на тенденцію до покращення ефективності діяльності вітчизняних банків протягом 2001-2003 р.р., нарощування величини кредитного портфеля, балансового і статутного капіталів, капіталізації активів повинна активно рухатися у напрямі створення "фінансових супермаркетів".

Жабкіна О.О.

Науковий керівник: к.е.н. доц. Грабовецький Б.Є.


Cтратегічне управління на підприємстві
Актуальність теми. В той час, як у зарубіжних країнах із розвиненою ринковою економікою проблемам стратегічного управління приділяють значну увагу, більшість вітчизняних підприємств зневажають навіть елементами оперативного (тактичного) планування.

Сьогоднішнім менеджерам потрібно думати про те, в якому становищі перебуває підприємство, про вплив, який на нього здійснюють умови, що змінюються. Вони змушені досить ретельно аналізувати зовнішнє середовище, бути добре обізнаними з діяльністю підприємства, щоб знати, коли і які зміни вносити в стратегію.

Стратегічне управління передбачає не тільки необхідність проведення аналізу, оцінки середовища та прогнозування того, як воно буде змінюватися з часом, але й створення такої системи управління персоналом, яка б постійно підтримувала відповідність між середовищем і результатами діяльності організації.

Мета дослідження. Метою роботи є дослідження теоретико- методологічних підходів щодо формування стратегії підприємства і розробка механізму їх реалізації, що відповідає новим умовам господарювання.

Для досягнення цієї мети в даній роботі поставлено і вирішено такі задачі: • досліджено еволюцію і загальні напрямки розвитку теорії і практики стратегічного планування, обґрунтовано необхідність його впровадження за нових умов господарювання;

 • досліджено роль і сутність поняття “стратегія”, проаналізовано і узагальнено основні типи існуючих стратегій;

 • вивчено логіку побудови стратегічного плану підприємства;

 • на прикладі реально діючого підприємства проведено обґрунтування його власної стратегії;

 • визначено основні проблеми стратегічного планування та сформульовано шляхи їх вирішення.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрун­туванні проблеми стратегічного планування на підприємстві з урахуванням особливостей економіки України в період переходу до ринкових відносин і формування ринкових механізмів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що роз­роб­лений механізм реалізації стратегічного планування на промисловому підприємстві сприятиме адаптації підприємства у ринкових умовах господарювання, підвищенню конкурентоспроможності його продукції.

Товпига Т.Б.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Мороз О.О.Механізм фінансово-операційного левериджу та його застосування у
фінансовому менеджменті

Актуальність теми. Сучасний стан ринкової економіки країни перед­ба­чає першочерговий розвиток фінансової системи, спрямований на забезпечення ефективного використання капіталу підприємств. Організація фінансової роботи підприємства безпосередньо впливає на оборотність фінансів та, відповідно, на кінцеві результати його діяльності.

За сучасних умов зростає важливість оптимізації структури капіталу. Адже для ефективного функціонування підприємства необхідно, щоб капітал приносив прибуток і виробництво продукції не було надлишковим.

Саме тому дослідження проблеми механізму фінансово-операційного левериджу (левериджу) та його застосування у фінансовому менеджменті є цілком необхідним і залишається актуальним за сучасних умов господарювання.Мета дипломної роботи полягає у виявленні на основі аналізу резервів підвищення ефективності діяльності підприємства та розробці конкретних пропозицій і рекомендацій щодо покращення використання ним фінансових ресурсів.

Основними задачами дипломної роботи є:

- визначення поняття та суті механізму фінансово-операційного левериджу;

- аналіз фінансово-економічної діяльності об’єкта дослідження та узагальнення отриманих результатів;

- на основі аналізу з використанням науково-обґрунтованих методів сформувати напрямки та шляхи вирішення фінансових, організаційних та управлінських задач.Теоретичне значення одержаних результатів. Розглянуто існуючі методики розрахунку фінансово-операційного левериджу (важеля).

Практичне значення. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення управління прибутком і капіталом державного підприємства “Вінницятрансприлад” за допомогою механізму фінансово-операційного важеля (левериджу).

Куліш Ю.В.
Науковий керівник: к.е.н., доцент Мороз О.О.


Оцінка кредитоспроможності позичальника

Актуальність теми. Забезпечення прибуткової діяльності та підвищення рентабельності активів – одне з найактуальніших завдань комерційних банків. Проте функціонування банківської системи відбувається нині в досить складних економічних умовах, коли забезпечення стабільності у фінансовому секторі економіки значною мірою ускладнюється тривалою кризою неплатежів, скороченням обсягів виробництва, гострим дефіцитом фінансових ресурсів. Такі кризові явища економіки України вплинули на діяльність комерційних банків і значною мірою зумовили підвищення кредитного ризику. Стрімке погіршення фінансового стану багатьох банків за останні роки та невиконання економічних нормативів, встановлених Національним банком України, банкрутство деяких з них були в більшості спричинені збитками у кредитній діяльності. Тому однією з важливих проблем у процесі організації кредиту­вання є визначення комерційним банком кредитоспроможності позичальника.

Мета роботи полягає у підвищенні якості оцінювання кредито­спро­можності позичальника шляхом дослідження відповідних методик, аналізу ос­нов­них фінансово-економічних показників підприємства з подальшим визна­чен­ням класу кредитоспроможності даного підприємства.

Основними задачами, що потребують вирішення є:

1. З’ясування сутності поняття кредитоспроможності позичальника та методів її визначення.

2. Аналіз основних показників діяльності підприємства ТОВ “Інфор” та визначення класу кредитоспроможності за однією з існуючих методик.

3. Розробка пропозицій щодо покращення стану підприємства в цілому та підвищення класу його кредитоспроможності.

4. Дослідження необхідності атестації робочих місць на підприємствах.

Теоретичне значення одержаних результатів. Визначено сутність по­нят­тя кредитоспроможності позичальника та проаналізовано ряд вітчизняних та зарубіжних методик оцінювання кредитоспроможності позичальника.

Практичне значення. Розгля­нуто та проаналізовано основні економічні показники ТОВ “Інфор”, здійснено оцінку кредитоспроможності даного підприємства за однією з існуючих методик, що були розглянуті в роботі, та на її основі визначено клас кредитоспроможності підприємства. Розроблено пропозиції щодо покращення основних показників та стану підприємства в цілому, розраховано економічний ефект від впроваджених пропозицій.

Всебічна оцінка фінансової стійкості позичальника та врахування можливих ризиків за кредитними операціями дадуть змогу комерційному банку ефективніше здійснювати управління кредитними ресурсами і одержувати стабільні прибутки.


Радецька О.П.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Мороз О.О.


Механізм і методи фінансової стабілізації підприємства

при загрозі банкрутства
Актуальність теми. За останні роки в Україні відбулись і тривають глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За час, що минув від початку реформування адміністративно-командної сис­теми, значною мірою трансформувалися умови функціонування всіх складових ланок економіки. Це пов’язано з появою великої кількості нових підприємств, докорінною зміною системи ціноутворення, бюджетної системи, а також системи оподаткування, кредитування і розрахунків тощо. Розвиток ринкових відносин в країні вимагає від підприємств та інших господарюючих суб’єктів підвищення ефективності діяльності, фінансової конкурентоспроможності і платоспроможності на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм та методів господарювання та управління вироб­ництвом. Але за роки незалежності показники в країні значно погіршилися, зменшилися обсяги виробництва, знизилася його рентабельність. Нині в Ук­ра­ї­ні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості неплато­спро­можних під­приємств, понад половина з них працює збитково. Відтак, найбіль­ше позов­них заяв до господарських судів надходить у зв’язку з банкрутством підприємств. Банкрутство підприємства та його ліквідація означають не тільки збитки для акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень у бюджет, а також збільшення безробіття, що теж може стати одним із факторів макроекономічної нестабільності. Суттє­вим є те, що з-поміж підприємств, справи про банкрутство яких розглядаються судом, значний відсоток таких, що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення заходів щодо їх фінансової стабілізації такі підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність.

Метою роботи є оптимізація методів і механізмів фінансової стабілізації неплатоспроможних підприємств.

Задачами дипломної роботи є:

 1. Визначення теоретичної та методологічної основи антикризового управління підприємством при загрозі банкрутства.

 2. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності та рівня загрози банкрутства ВАТ “Хмільницьке АТП – 10573”.

 3. Розробка пропозицій та рекомендацій щодо покращення антикризового фінансового управління на підприємстві.

Практичне значення одержаних результатів. Проведено аналіз та еко­но­мічну оцінку показників діяльності ВАТ “Хмільницьке АТП – 10573”, на основі чого зроблені висновки про його фінансовий стан. Запропоновано заходи щодо покращення фінансового стану підприємства.

Любова К.В.
Науковий керівник: к.е.н., доцент Мороз О.О.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка