Інформація про результати виконаних навчально-наукових досліджень студентів-випускників та магістрів, що проводились при виконанні кваліфікаційних дипломних робіт та магістерських дисертацій. Відповідальний за випуск: М.І. НебаваСторінка4/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Управління рекламно-збутовою діяльністю підприємства


(на прикладі ВАТ “Вінницький олієжировий комбінат”)

Актуальність теми. Одним з основних розділів маркетинг-плану підприємства є розробка заходів щодо стимулювання збуту.

Формування попиту і стимулювання збуту оцінюється як один із найбільш важливих аспектів роботи керуючого маркетингом, тому що тільки раціональне визначення цілей та напрямків комунікацій, а саме: стимулювання збуту, ефективно організована маркетингова кампанія та спрямування зусиль на їх виконання можуть забезпечити фірмі одержання прибутку та досягнення інших цілей. Це є надзвичайно складним завданням в усій маркетинговій діяльності, тому що для реалізації маркетингових цілей ні досконалий товар, ні прийнятна ціна або вдало обрана система розподілу не можуть дати відповідного результату без ефективної системи комунікації зі споживачами.

Отже, процес формування попиту і стимулювання збуту є складним і має велике практичне значення. Тому потрібно зробити наголос на актуальності та важливості теми даної роботи.

Об’єкт дослідження: вплив реклами на збутову діяльність підприємства за сучасних умов розвитку ринкової економіки в Україні.

Предмет дослідження: методики та моделі здійснювання ефективних реклами та збуту на підприємстві.

Суб’єктом дослідження є ВАТ “Вінницький олієжировий комбінат”.

Метою дослідження є підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємстві.

Практичне значення одержаних результатів. У дипломній роботі розкрито значення однієї з основних складових частин маркетингової діяльності – формування комунікаційної політики та стимулювання збуту продукції підприємства, а також їх застосування у практичній діяльності.

В роботі здійснено повну характеристику та аналіз діяльності підприємства ВАТ “Вінницький олієжировий комбінат” й визначено фактори маркетингового середовища підприємства.Особистий внесок здобувача. На основі результатів проведеного аналізу розроблені пропозиції щодо застосування математичних моделей для прогнозування обсягів збуту, обґрунтування вибору цільових сегментів та удосконалення рекламної діяльності на підприємстві.


Бабич С.О.

Науковий керівник: д.е.н., проф. Мороз О.В.Управління маркетинговою діяльністю підприємстваАктуальність теми. Маркетинг є однією з найважливіших сфер економічної та суспільної діяльності людини. Метою маркетингу є підвищення якості товарів та послуг, поліпшення умов їх придбання.

Маркетинг починається ще до того, як фірма виготовила будь-який товар. Спочатку компанія досліджує та аналізує ринок, потім вирішує, який товар варто виробляти і на яких ринках реалізувати. Але й після продажу товару маркетингова діяльність продовжується. Маркетологи повинні знати, що відчуває покупець після того, як придбав товар, що можна зробити для того, щоб він був повністю задоволений не лише продукцією, але й компанією в цілому.Об’єкт дослідження: поняття маркетингової діяльності на підприємстві за сучасних умов розвитку ринкової економіки в Україні.

Предмет дослідження: методики та моделі проведення маркетингової діяльності на підприємстві.

Суб’єктом дослідження є ВАТ "ВОЖК".

Метою дипломної роботи є підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємстві.

Задачі дипломної роботи є такими:

 • теоретичне дослідження проблеми управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;

 • аналіз виробничих та фінансових можливостей ВАТ "ВОЖК" та стану маркетингового менеджменту на даному підприємстві.

 • розробка рекомендації щодо розвитку підприємства на основі маркетингових принципів та підходів.

Практичне значення одержаних результатів. Виходячи з результатів аналізу було запропоновано програму дій, яка покликана сприяти розробці стратегії і на її основі – створенню стійких конкурентних переваг ВАТ на ринку.

Окрім цього, впровадження запропонованих заходів надає суттєвий економічний ефект та позитивно впливає на імідж підприємства.

Розроблена програма дій включає такі заходи:


 • створення інформаційної Web-сторінки в Internet;

 • заміна упаковки продукції;

 • впровадження заходів щодо стимулювання збуту;

 • застосування економіко-математичного моделювання для обробки даних експертного опитування та оцінки величини ризиків;

 • збільшення частки експорту продукції до Росії.

За попередніми оцінками загальний ефект від впровадження запропонованих заходів складає 4627,1 тис. грн.

Матковська Н.М.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Небава М.І.Антикризове управління на виробничому підприємствіАктуальність теми. Одним із важливих моментів вивчення питань антикризового управління є необхідність більш чітко окреслити сутність цього поняття. Досить часто в спеціальній літературі антикризове управління пов’язують лише зі здійсненням заходів при банкрутстві і санації підприємства. На практиці антикризове управління виходить за межі таких процедур і охоплює комплекс заходів щодо повернення підприємства до стійкої прибуткової (або дохідної) діяльності.

Для запобігання кризи великого значення набуває своєчасне виявлення ознак майбутньої кризової ситуації. Господарському керівнику, менеджеру необхідно вміти передбачити причини і джерела виникнення проблемних ситуацій і мати заздалегідь спроектований механізм їхнього розв’язання для того, щоб завдяки наявних ресурсів, можна було б забезпечити, як мінімум, беззбиткове функціонування підприємства.Метою дослідження є формулювання раціональних пропозицій щодо вдосконалення фінансової та виробничої діяльності на основі проведеного аналізу та визначити комплексний системний підхід вирішення проблем.

Наукова новизна отриманих результатів. Реалізація комплексного системного підходу полягає в розробці адекватних його суті інструментальних методів і засобів, що дозволяють виявляти й описати потенційні кризові ситуації, спроектувати варіанти процедур їхнього розв’язку і притаманну цим процедурам інформаційну базу управління. На цій основі при виникненні кризових ситуацій за допомогою спеціальних заходів антикризового управління стає можливим оперативним шляхом успішно вирішувати проблему виходу з цих ситуацій.

Наука і практика антикризового управління знаходяться в стадії початкового розвитку. Антикризове управління як новий тип менеджменту, базується на передбаченні появи кризових ситуацій, пом’якшені плину і наслідків криз у господарській діяльності підприємства.

У ході роботи з позицій різних авторів були розглянуті основні визначення та проблеми антикризового менеджменту. На підставі фінансової звітності підприємства було здійснено аналіз фінансових показників та господарської діяльності фірми, з якого можливо зробити висновки про можливість кризового стану.

Практичне значення одержаних результатів. На прикладі ВАТ “Вінницький завод фруктових концентратів і вин” було з’ясовано, які саме фактори заважають нормальному функціонуванню підприємства. Для цього було використано фінансову звітність заводу, та, на підставі проведених розрахунків і висновків, було висунуто та обґрунтовано шляхи удосконалення результатів діяльності підприємства.

Савчук Л.М.

Керівник: к.е.н., доц. Чалюк П.В.
Теорія катастроф і її використання для моделювання

складних економічних систем
Актуальність теми. В сучасних економічних дослідженнях надзвичайно актуальним є питання про можливість використання методології теорії катастроф для моделювання складних економічних систем, адже будь-яка економічна система є нелінійною динамічною системою, яка зазнає якісних трансформацій при зміні параметрів. При цьому окремі показники в даний момент часу залежать від рівня інших показників у попередні моменти часу.

Динамічні економічні моделі дозволяють прогнозувати розвиток економіки в цілому і підприємства зокрема (або галузі), проводити розрахунок планів розвитку.Метою дослідження є аналіз можливостей моделювання процесу розвитку (побудови моделей розвитку) складних економічних систем на основі використання ряду результатів, отриманих за останні роки в теорії катастроф.

Практичне значення полягає аналізі су­часних економічних процесів на базі теорії катастроф.

Наукова новизна одержаних результатів. З’ясовано, що варіанти траєк­то­рій розвитку, на які може вступити система, можна розділити на три групи: система може стати відкритою, закритою або, нарешті, зруйнованою. Відкритість припускає безліч варіантів подальшого розвитку. Закрита система позбавлена можливостей самоорганізації й організується за допомогою середовища. Поступово в ній наростає хаос, і система повинна або стати відкритою, або зруйнованою.

Іншою небезпекою є можливість того, що хаос точки біфуркації навіть відкриту економічну систему може підштовхнути в область дивного атрактора, тобто до руйнування. Можливість подібного розвитку подій робить особливо важливим регулювання системи ззовні в цей момент, але саме в точці біфуркації воно може бути особливо небезпечним.

Отже, управління повинне задовольняти таким вимогам: бути резонансним змінам, природі і минулому системи; здійснюватися вчасно; налагодити зворотні зв'язки із системою, інакше можливі руйнування або деградація системи; суб'єкт управління повинен використовувати компоненти системи, що забезпечують перехід на виграшний атрактор. Головним обмежуючим фак­тором вибору атрактора є минуле системи – з майже нескінченної множини шляхів розвитку вона може обрати лише той, який відповідає її природі, досягнутому рівневі розвитку.

Особистий внесок здобувача. Було узагальнено ключові положення теорії катастроф, що можуть використовуватися в економічному моделюванні, а також описано процес розвитку економічної системи.

Танцюра В.І.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Чалюк П.В.


Управління фінансовою стійкістю підприємства
Актуальність теми. Ефективність діяльності вітчизняних підприємств залежить від того, наскільки адекватно вони реагують на постійно змінюване ринкове середовище. Зберегти свої позиції в швидкоплинному ринковому середовищі підприємства вони можуть лише за умови ефективного управління, основною функцією якого є комплексний фінансовий аналіз їх господарської діяльності.

Однією з важливих складових фінансового аналізу і функцій управління є забезпечення стабільного розвитку підприємства та його фінансової стійкості.

Поняття “фінансової стійкості” уособлює комплексний аналіз найважливіших показників господарської діяльності підприємства. Фінансова стійкість відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення.

Саме тому однією з головних задач сучасного менеджера є своєчасне виявлення недоліків діяльності підприємства і попередження його банкрутства.

Об’єкт дослідження: концепція фінансової стійкості підприємства за сучасних умов розвитку ринкової економіки в Україні.

Предмет дослідження: методики та моделі оцінювання фінансової стійкості підприємства.

Суб’єктом дослідження є ДТВ ПРП “Хлібодар”.

Метою дослідження даної роботи є підвищення ефективності управління фінансовою стійкістю підприємства.Практичне значення отриманих результатів є:

 • проведений аналіз впливу фінансової стійкості на стратегію внутрішньої стабільності підприємства;

 • на базі проведеного аналізу визначено пріоритетні напрямки покращення фінансових результатів діяльності підприємства.

Основними завданнями даної роботи є:

 • дослідження теоретичних та практичних аспектів управління фінансовою стійкістю підприємства;

 • аналіз техніко-економічних показників, фінансового стану, виробничої діяльності підприємства;

 • аналіз показників фінансової стійкості ДТВ ПРП “Хлібодар”;

 • розробка пропозицій щодо покращення стану фінансової стійкості на підприємстві;


Новак Л.А.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Смолінська А.В.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка