Інформація про результати виконаних навчально-наукових досліджень студентів-випускників та магістрів, що проводились при виконанні кваліфікаційних дипломних робіт та магістерських дисертацій. Відповідальний за випуск: М.І. НебаваСторінка3/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Сучасні механізми санації неплатоспроможних підприємствАктуальність теми. Більшість вітчизняних підприємств внаслідок еконо­мічної, політичної, фінансової нестабільності, недосконалості системи інвес­ту­ван­ня, товарних ринків тощо є неплатоспроможними. Проблема неплато­спро­можності підприємства – це колективна проблема, яка стосується не лише боржника і кредитора, а й усього суспільства. Тому перед всіма учасниками рин­кових відносин стоїть задача не допустити ліквідації суб’єкта підпри­ємництва та приймати заходи щодо фінансового оздоровлення боржника. Для по­до­лання неплатоспроможності підприємств в Україні існує процедура бан­крут­ства, в ході якої підприємство-боржник має змогу поліпшити свій фінан­со­вий стан та вийти з кризи. В Законі України “Про відновлення плато­спро­мож­ності боржника або визнання його банкрутом” регламентовано ряд санаційних за­ходів. Для забезпечення ефективного проведення різних варіантів са­нації необхідно дослідити їх сутність, доцільність та ефективність проведення.

Після проголошення незалежності країнами колишнього СРСР відбувся перехід України до ринкових відносин, що неминуче супроводжується спадом виробництва, інфляцією, кризою неплатежів, що негативно відбивається на суб’­єктах господарювання. У системі стабілізаційних заходів держави, які на­прав­лені на виведення підприємств з кризи, основна роль відводиться сана­цій­ним заходам. У нормативно-правових актах та науковій літературі сутність цих заходів не розкривається зовсім або лише фрагментарно. Тому вдосконалення існуючих механізмів санації неплатоспроможних є актуальною задачею.

Проблеми правового регулювання процедур банкрутства освітлюватись такими авторами як О.М. Бірюков, В.В. Джунь, В.В. Радзивілюк, М.І. Тітов; еко­номічні аспекти санаційних процедур розглядали Є. Андрущак, М.М. Го­ло­він, О.В. Мозенков, О.О. Терещенко. Актуальність і необхідність вирішення про­блеми проведення санації підприємства в умовах обмеженого обсягу інвес­тування визначили й обумовили вибір теми дисертаційної роботи, завдання та структуру наукових досліджень.

Об’єктом дослідження є санація як потужний регулятор діяльності підприємств за сучасних умов розвитку економіки України.

Предметом дослідження є сукупність санаційних механізмів, що засто­совуються до неплатоспроможних підприємств.

Мета дослідження. Метою даної роботи є підвищення ефек­тив­ності розв’язання задач, пов’язаних з відновленням платоспроможності борж­ника. Тобто, як застосовуючи різноманітні санаційні інструменти, фінансово оздоровити неплатоспроможного боржника.

Поставлена мета роботи зумовила необхідність вирішення таких задач: • систематизувати причини банкрутства суб'єктів господарювання;

 • проаналізувати та вдосконалити категорію “санація”;

 • узагальнити та розширити класифікацію процедур санації;

 • дослідити законодавчу базу з питань банкрутства та санації;

 • узагальнити накопичений досвід у вивченні основних судових процедур банкрутства та їх практичне застосування в Україні та Вінницькій області;

 • виявити основні бар’єри запровадження санаційних механізмів;

 • розробити комплексний підхід до механізмів санації неплатоспроможних під­при­ємств;

 • запропонувати та обґрунтувати практичні рекомендації по реалізації схеми санації із залученням інвестора та на інноваційній основі.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі були ви­ко­ристані такі методи: загальнонаукові – історичний, аналіз і син­тез, дедукція й індукція, порівняння, системний підхід і моделювання – для до­слідження тео­ре­тичних питань: сутності банкрутства та санації, формулювання визначень, роз­робки класифікації процедур санації та санаційних заходів, оцін­ки сана­цій­них механізмів і побудови алгоритму проведення санації із залучен­ням ін­вестора. Економіко-статистичні методи: вибірки, групування, середніх величин, відносних величин – для дослідження реалізації банкрутства та сана­ції.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці й обґрунтуванні методичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів санації неплатоспроможних підприємств.

Основні результати дослідження, що становлять наукову новизну і виносяться на захист:   1. Уточнено поняття “санація” в аспекті мети та суб’єктів її здійснення. Так, санація направлена на досягнення або відновлення платоспроможності, прибут­ковості та конкурентоспроможності за участю всіх зацікавлених сторін.

   2. Удосконалено класифікацію процедур санації, яка включає як економічні (за напрямками відновлення платоспроможності боржника), так і правові аспекти (згідно чинного законодавства).

   3. Проведено деталізацію типів санаційних заходів, застосувавши сукупність практичних санаційних заходів до теоретичної класифікації.

   4. Сформовано модель трансформації судових процедур банкрутства.

   5. Вперше розроблений комплексний підхід до механізмів санації неплатоспроможних підприємств.

   6. Вперше сформовано алгоритм проведення санації із залученням інвестора.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання при складанні плану санації підприємства деталізованого переліку санаційних заходів. Розроблений комплексний підхід до механізмів санації може бути використаний як суперпозиція усіх можливих заходів щодо фінансового оздоровлення боржника.

Апробація результатів дисертації. Окремі положення і результати досліджень було висвітлено на чотирьох конференціях.

Публікації. Результати дисертації опубліковані у 6 друкованих праць, серед яких 1 стаття у фаховому виданні за переліком ВАК України, 5 тез доповідей.

Марченко А.І.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Несен Л.М.


Розробка стратегічного плану розвитку м. Вінниці на інноваційній основіАктуальність теми. У сучасній глобальній світові конкуренції виграють ті країни, які створили сприятливі умови для наукових досліджень та науково-технічних розробок. У даний час стратегічно важливим для кожної країни стає завдання посісти належне місце в системі міжнародного поділу праці, не бути сировинним придатком інших високорозвинених країн. Єдиним шляхом для цього є якнайшвидше переведення економіки на інноваційні рейки. Підтри­му­вати інноваційний розвиток неможливо без довгострокових планів та програм розвитку держави та її адміністративно-територіальних одиниць – міст.

За умов відсутності в нашій державі необхідного ресурсного забез­печен­ня, розвалу житлово-комунального господарства, систем енерго-, паливо-, водо­забез­печення і соціальної інфраструктури, складної демографічної та еколо­гіч­ної ситуацій, зубожіння населення різко зростає роль місцевого та регіональ­ного факторів – ефективного використання ресурсних можливостей регіонів та територіальних громад. Вихід із ситуації, що склалася, можливий лише на основі створення довгострокових програм розвитку – стратегій з урахуванням інноваційної складової; широкого запровадження на місцевому рівні сучасних наукових засад управління; формування в системі місцевого самоврядування кваліфікованих команд.

Сучасний світовий досвід свідчить про те, що без створення стратегічних планів розвитку міст подальша їх конкурентна боротьба є неможливою. Тому питання створення стратегії міст в Україні є чи не найважливішим питанням, яке потребує нагального розгляду. В Україні лише близько 20 з 454 міст мають стратегію розвитку (або приблизно 4,4%), і ці міста значно випереджають всі інші за своїм економічним розвитком та розвитком соціальної сфери.

Необхідно наголосити, що питанню стратегічного планування м. Він­ниці не приділяється достатньої уваги. Отже, питання створення стратегії розвитку нашого міста є актуальним. У Вінниці лише було зроблено спробу розробити стратегічний план, якому передував такий документ як “Концепція сталого розвитку міста Вінниці”. Через те, що міста є осередками інноваційної діяль­нос­ті, дуже важливим і актуальним питанням є створення інноваційних струк­тур на рівні міста. При цьому слід враховувати науковий потенціал міста, як основну складову при створенні стратегічного бачення та місії самого міста, що й було зроблено в даній роботі. Разом з тим актуальності та необхідності розробки стратегії міста з урахуванням інноваційного аспекту не було приділено достатньої уваги, що й обумовило актуальність даної роботи.Зв’язок магістерської дисертації з плановими дослідженнями. Дисер­тація виконувалась згідно з замовленням Вінницької міської ради від 10.10.2003 № 04-3-5-4330.

Мета дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефектив­ності стратегічного планування міста Вінниці на інноваційній основі.

Для досягання поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі: • дослідити різні методики формування стратегій розвитку міст, виявити їхні недоліки та на основі узагальнення сформулювати власну методику;

 • проаналізувати діяльність міськвиконкому щодо складання програм розвит­ку міста, виявити їх недоліки та трансформувати їх у методику формування стратегії міста;

 • розглянути організаційно-економічне забезпечення інноваційної політики держави та застосувати його до механізмів складання стратегічних планів розвиту міст на інноваційній основі;

 • практично реалізувати складену методику для визначення основних категорій стратегічного плану для міста Вінниці.

Об’єктом дослідження є механізм стратегічного економічного розвитку міст.

Предмет дослідження: інноваційна складова стратегії розвитку міста Вінниці та практичні аспекти її врахування.

Методи дослідження: аналіз і синтез, дедукція й індукція, порівняння, системний підхід, економіко-математичні методи, вибірки, групування.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:

 1. Удосконалено методику формування стратегії регіонів на основі вивчення, узагальнення та оптимізації існуючих підходів в теорії та практиці муніципального менеджменту;

 2. Вперше виділено основні напрямки адаптації існуючих програм розвитку міст до методики формування стратегії регіонів на базі аналізу існуючої процедури формування цілей та пріоритетів економічного і соціального розвитку регіону;

 3. Запропоновано організаційні механізми забезпечення формування стратегічного розвитку міста на інноваційній основі;

 4. Доведено необхідність участі університетів при формуванні стратегії розвитку міст шляхом поєднання зусиль та досвіду роботи муніципалітету та університетів при створенні бізнес-інкубаторів.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані і обґрунтовані у дисертації наукові положення і практичні рекомендації є основою для вирішення питань щодо подальшого формування стратегії економічного розвитку міста Вінниці на інноваційній основі. Дані дисертації були представлені до міськвиконкому і взяті до уваги при подальших розробках Програми економічного і соціального розвитку міста Вінниці, що засвідчується листом міськвиконкому міської ради від 11.10.2004 №09-02-797.

Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи були представлені на ХХХІІ та ХХХІІІ науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету (м. Вінниця, 2002-2004 рр.).

Публікації. Було опубліковано 3 тези доповідей.

II Тези, складені за матеріалами дипломних робіт

Бабич С.В.

Науковий керівник: д.е.н., проф. Мороз О.В.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка