Інформація про результати виконаних навчально-наукових досліджень студентів-випускників та магістрів, що проводились при виконанні кваліфікаційних дипломних робіт та магістерських дисертацій. Відповідальний за випуск: М.І. НебаваСторінка2/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Управління амортизаційною політикою підприємстваАктуальність теми. Вибір методу нарахування амортизації є проб­лем­ним питанням для керівника і бухгалтера підприємства. При фор­му­ванні амор­тизаційної політики і встановленні облікових оцінок необхідно враховувати: фі­зичне і моральне старіння об’єктів амортизації, методику визначення пер­віс­ної вартості основних засобів, вплив суми амортизації на витрати звітного пе­рі­оду, а відповідно і на фінансовий результат та оподатковуваний прибуток, на собівартість готової продукції. Ринкові методи господарювання вносять принципові зміни у спосіб ви­роб­ництва, систему управління основними засобами та, як наслідок, визна­чають новий підхід до методики та організації управління амортизаційною по­лі­тикою підприємства.

Облікова політика щодо амортизації основних засобів формується згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, 14 “Оренда”, 16 “Витрати”.

Раціонально сформована амортизаційна політика дає змогу підприємству коригувати частку своїх витрат у сумі доходу від реалізації, тим самим впливаючи на вартість акцій підприємства, свою інвестиційну привабливість та прийняття рішень користувачами фінансової звітності. Амортизаційна політика має бути спрямована на підвищення фінан­сової зацікавленості суб'єктів гос­по­дарювання у здійсненні інвестицій в основ­ний капітал за рахунок коштів влас­них амортизаційних фондів. Управління формуванням та використанням амор­ти­за­ційних відрахувань є важливою ланкою фінансового управління підпри­ємства.

Отже, проблема управління амортизаційною політикою набуває особли­вої актуальності в економічній науці. Вагомий внесок у розвиток теоретичних основ і методичних підходів до проблеми обліку відтворення та використання основних засобів формування амортизаційної політики внесли провідні еконо­місти: І.О. Бланк, В.С. Караєв, О.В. Губачова, С.Ф. Голов, В.В.Сопко, З.Н. Бо­ри­сенко, Н.Г. Волков, В.Ф. Палій, В.П. Завгородній, В.Д. Новодворський та ін.Мета дослідження полягає в удосконаленні амортизаційної політики підпри­ємства згідно з вимогами нового бухгалтерського обліку.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлено такі задачі:

- визначити економічну сутність основних засобів та особливості їх відтворення за умов формування ринкових відносин;

- дослідити стан діючої класифікації і оцінки основних засобів;

- показати розвиток системи амортизації в Україні, оцінити ефективність використання сучасних методів її нарахування та визначити конкретні напрямки їх використання;

- розробити методику розрахунку оптимального строку корисного ви­ко­ристання основних засобів; • розробити пропозиції щодо удосконалення амор­ти­заційної політики на підприємстві.

Об’єктом дослідження є господарські процеси управління, зокрема, амортиза­ційною політикою на державних та комерційних підприємствах Укра­ї­ни.

Предметом дослідження є напрямки удоскона­лення амортизаційної політики підприємства.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні ме­то­ди­ки формування амортизаційної політики за сучасних умов функціо­ну­вання дер­­жавних та комерційних підприємств, зокрема, отримано такі наукові резуль­тати:

- розкрито сутність категорій “амортизація” і “знос” основних засобів та визначено основні методичні підходи оцінювання основних засобів;

- внесено пропозиції щодо удосконалення діючої методики нарахування та обліку амортизації та зносу основних засобів;

- запропоновано методику, що дає можливість проводити порівняльний аналіз і передбачати економічний ефект від вибору методів нарахування амортизації;

- розроблено методику розрахунку оптимального терміну корисного викорис­тання основних засобів.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в розробці науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо удоско­налення амортизаційної політики, методики розрахунку оптимального терміну корисного використання основних засобів в процесі експлуатації та можливості реінвестування в основні засоби.

Пропозиції та рекомендації, наведені в дисертаційному дослідженні, сприятимуть подальшому удосконаленню управління амортизаційною політи­кою на підприємствах, ефективному використанню основних засобів; дозволять вчасно формувати необхідну для різноманітних користувачів інформацію про стан та використання основних засобів.

Запропоновані в дисертаційному дослідженні методики використо­ву­вались на кооперативному підприємстві “Рахнянський консервний завод” (довідка № 32 від 10.06.2004 р.) та обрані ним для подальшого практичного застосування.

Особистий внесок здобувача. Автором надано пропозиції щодо удосконалення методики амортизації основних засобів; розроблено методичні рекомендації з розрахунку впливу амортизації на величину грошових потоків підприємства; запропоновано методику розрахунку оптимального строку корисного використання основних засобів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень висвітлено на щорічних науково-технічних конференціях Вінницького національного технічного університету в 2003-2004 роках.

Публікації. За результатами проведених досліджень опубліковано одну статтю у фаховому виданні за переліком ВАК.

Шварц І.В.


Науковий керівник: д.е.н., проф. Мороз О.В.

Особливості антикризового фінансового управлінняпідприємств приладобудування
Актуальність теми. Сучасний стан функціонування багатьох підприємств України фахівці продовжують визначати як кризовий. Індикатори кризових явищ, що стали типовими для багатьох підприємств, загальновідомі: спад виробництва, цінові та структурні диспропорції, випуск неконкурентоспроможної продукції, зниження продук­тив­­ності праці, масова збитковість та низька рентабельність, незадовільна струк­тура балансу, дефіцит обігових коштів, неплатоспроможність, незбалан­со­ваність відтворювальних процесів тощо. Зовнішні показники кризи на рівні окре­мого підприємства доповнюються внутрішніми проблемами – надмірно центра­лізована структура та командний стиль управління, відсутність стратегічного та оперативного планування і кон­тро­лю, застарілі форми та системи оплати праці, незадовільний морально-пси­хологічний клімат у трудових колективах, конфлікти між менеджерами різних рівнів тощо. Забезпечення реалізації визначеного курсу на стійке економічне зрос­тання України робить надзвичайно актуальними питання організації про­ти­дії кризовим явищам та відродження нормального перебігу господ­а­рю­вання підприємств усіх галузей промисловості, потребує тер­мі­нової розробки теорії та практики антикризового управління проми­словими підприємствами, які повинні ґрунтуватись на своєчасній діагностиці рівня та причин кризового стану і реалізації адекватних антикризових програм.

Існує багато проблем, пов’язаних з антикризовим управлінням підпри­ємством, що не знайшли належного відображення і потребують розвитку, зокрема: відсутні показники, які дозволяють здійснювати диференційований підхід до оцінки рівня кризового стану вітчизняних підприємств з урахуванням їх розмірів, виду діяльності, галузі діяльності тощо; відсутня можливість візу­ального відображення стану підприємства; недостатньо вивчені особливості вибору цілей та стратегії підприємства відповідно до рівня його кризового стану; недостатньо досліджені підходи до формування та реалізації послідовності антикризових програм. Усе це підтверджує актуальність обраної теми досліджень, її своєчасність у зв’язку з необхідністю удосконалення антикризового управління промисловими підприємствами України.

Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана згідно з науковим напрямком кафедри: “Дослідження сучасних тенденцій фінансових, грошово-кредитних та інноваційних процесів в Україні”.

Метою дослідження є підвищення ефективності превентивного анти­кри­зового управління приладобудівним підприємством з урахуванням специфіки галузі, рівня та причин кризового стану.Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати такі задачі:

 • дослідити на основі системного аналізу існуючі теоретичні підходи до трактування понять “криза” та “антикризове управління підприємством”;

 • проаналізувати існуючі методики щодо оцінювання фінансового стану під­приємства та прогнозування його банкрутства, а також виявлення особливостей та можливостей їх застосування за умов економіки України;

 • визначити особливості функціонування вітчизняних підприємств приладо­буду­вання;

- обґрунтувати інтегральну бальну методику визначення рівня кризового стану приладобудівних підприємств на основі системи фінансових показників;

 • сформулювати методичний підход щодо встановлення рівня кризового стану промислового підприємства та обрання напрямків здійснення антикризових програм за допомогою інтегральної методики та матриці фінансової рівноваги;

 • розробити пропозиції і рекомендації щодо формування та реалізації ефективної антикризової політики.

Об’єктом дослідження є антикризове управління з урахуванням специ­фіки приладобудівної галузі за умов трансформаційної економіки України.

Предметом дослідження є методики та механізми антикризового управління промисловими підпри­ємствами.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:

- вперше запропоновано оцінку рівня кризового стану вітчизняних приладо­будів­них підприємств з урахуванням галузевої специфіки;

- дістали подальшого розвитку комплексна оцінка стану підприємства на основі виділення кризових зон в координатах “рентабельність–платоспроможність” матриці фінансової рівноваги; методичний підхід до вибору антикризових програм з урахуванням галузевої специфіки приладобудування;

- удосконалено комплексний підхід до реалізації загальних функцій антикризового управління на основі запропонованої методики оцінки рівня кризового стану приладобудівного підприємства.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх використання дозволить своєчасно виявляти рівень кризового стану на прила­до­­будівному підприємстві, визначати його причини, обирати ціль та стратегію підприємства в цих умовах, формувати та реалізовувати систему антикризових програм з урахуванням рівня кризового стану та можливостей підприємства, що сприятиме підвищенню ефективності прийнятих управлінських рішень. Наукові результати дисертаційної роботи здобули практичної реалізації на прикладі діяльності Відкритого акціонерного товариства “Могилів-Подільський приладобудівний завод”.

Особистий внесок здобувача. Усі науково-практичні результати дослід­ження, що відображені у дисертації, були отримані автором самостійно.

Апробація. Основні теоретичні і практичні положення дисертації допо­відалися на трьох науково-практичних конференціях.

Публікації. Основні положення та результати дослідження знайшли відображення у чотирьох наукових працях, одна з яких у фаховому виданні за переліком ВАК.

Атаманюк О.В.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Небава М.І.Санація як механізм фінансового оздоровлення підприємства


Актуальність теми. Однією з причин існування кризової ситуації на більшості українських підприємств є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва довели чимало підприємств до межі банкрутства.

Істотним фактором, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах системи контролінгу.

Зрозуміло, що неодмінною умовою оздоровлення вітчизняної фінансової системи є санація суб’єктів господарської діяльності. Лише за таких умов можна буде відновити кількість і прибутковість основної маси платників податків, а отже, оздоровити державну фінансову систему. Водночас оздоровлення економіки значною мірою залежить від своєчасної та якомога безболіснішої ліквідації (реорганізації) неефективних виробничих структур, які не лише не поповнюють бюджет держави, а й потребують постійної фінансової підтримки.

Санація є ключовою процедурою, яка має ефективно вирішувати задачу фінансового оздоровлення господарюючого суб’єкта. Однак для її реалізації по­тріб­на підтримка кредиторів, інвесторів і додаткове влиття фінансових коштів.

Банкрутство є кризовим станом і його подолання потребує спеціальних методів фінансового управління. Ринкова економіка напрацювала широку систему фінансових методів діагностики та попередження банкрутства, які потребують не лише вивчення і застосування, але й поглибленого методичного опрацювання з урахуванням особливостей української економіки.

Актуальність цієї проблематики підсилюється прийняттям у 2000 році Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, що регулює питання фінансової санації та банкрутства підприємств.

Новий Закон впроваджує нові підходи до проведення реорганізації боржника, завдяки чому кредитори мають більші можливості повернути свої кошти ніж за умови ліквідації.

Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана згідно з науковим профілем кафедри: “Дослідження сучасних тенденцій фінансових, грошово-кредитних та інноваційних процесів в Україні”.

Метою дослідження, проведеного в дисертаційній роботі, є покращення фінансового стану підприємств транспортної галузі України та підвищення ефективності їх функціонування.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі основні задачі: • дослідити економічну сутність санації;

 • розкрити сутність класичної моделі фінансової санації та виявити основні фактори, які спричиняють погіршення фінансового стану підприємства;

 • розробити ефективну модель санації підприємства;

 • визначити та обґрунтувати шляхи виходу підприємства з кризового стану.

Об’єктом дослідження є санація як механізм фінансового оздоров­лен­ня підприємства.

Предметом дослідження є методики проведення санації на підпри­єм­ствах різних форм власності.

Дослідження проводилось із використанням таких наукових методів: • індукції та дедукція;

 • аналітичний;

 • порівнянь;

 • економічного аналізу тощо.

Наукова новизна одержаних результатів. У даній дисертаційній роботі отримано такі наукові результати:

- на основі проведеного системного аналізу обґрунтовано пріоритетні шляхи реалізації економічного механізму санації в Україні.

- запропоновано нову ефективну модель фінансової санації для підприємства у короткостроковому періоді;

- удосконалено процедуру проведення діагностики ймовірності банкрутства підприємств транспортної галузі.Практичне значення одержаних результатів. З огляду на актуальність проблеми в дисертаційній роботі запропоновано методичні підходи, пропозиції і рекомендації, які дозволяють покращити фінансовий стан підприємств транспортної галузі, а також сприяють його фінансовій стабілізації та подаль­шому розвитку. Даний комплекс заходів можна використовувати в господ­ар­сь­кій практиці на будь-якому транспортному підприємстві.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що викладені у роботі, були апробовані на науково-практичних конференціях ВНТУ та на міжвузівській науково-практичній конференції вчених, викладачів та працівників (м. Вінниця, 2003 рік).

Публікації. Основні наукові положення та результати дослідження знайшли відображення у двох тезах доповідей.

Бурєнніков Ю.Ю.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Небава М.І.


Організаційно-економічний механізм управління інноваціями на промислових підприємствах
Актуальність теми. У ХХІ ст. у промисловій сфері розвинених країн відбуваються стрімкі зміни технологічного способу виробництва в усіх його визначальних ланках, якісно змінюються господарська структура, характер економічного зростання, система цінностей та мотивацій, змінюються уявлення про критерії суспільного прогресу. Отже, час ставити питання про нову інноваційну політику. У найближчій та довгостроковій перспективі врахування інноваційного фактора стає вирішальною умовою подальшого розвитку сучасних економічних систем. Стратегія розвитку української економіки у новому тисячолітті спрямована на перехід до інноваційної моделі зростання, що зумовлює нову системну роль державної інноваційної політики як найважливішого інструменту реалізації цієї мети.

Одним з найбільш ефективних напрямків підвищення ефективності промислового виробництва є пошук та створення таких механізмів його функціонування, які б сприяли впровадженню та розвитку інноваційної діяльності, спрямованої на розробку і використання результатів техніко-економічних нововведень наукових досліджень, які дають можливість здійснити реструктуризацію, відновлення основних виробничих фондів, удосконалити технологію, організацію і управління виробництвом.

Ефективне управління інноваціями, як свідчить досвід промислово роз­винених країн, є визначальним напрямком впровадження результатів науково-технічного прогресу у виробництво, підвищуючи його конкурентноздатність і стабільне становище на ринку товарів та послуг. У той же час, огляд еко­но­мічної літератури теоретичного і прикладного характеру показує, що багато питань з цієї проблеми не знайшли відповідного відображення, і не враховують повною мірою сучасний стан промислового виробництва та особливості його функціонування на перехідному етапі до ринку.

Таким чином, недостатня розробка теоретичних і практичних аспектів формування і реалізації економічних інструментів управління інноваційною діяльністю, відсутність обґрунтованої системи підтримки ефективного управ­ління, визначили вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.Метою даного дослідження є підвищення ефектив­ності промислового ви­роб­ництва шляхом розробки теоретичних і методологічних засад формування та реалізації організаційно-економічного механізму управління інноваційною ді­яльністю. Для досягнення поставленої мети визначено такі задачі:

 • дослідити сучасний стан промислового виробництва та виявити вплив інноваційних процесів на його розвиток і конкурентоспроможність;

 • узагальнити теоретичні положення та практичні методи формування напрямків управління інноваційною діяльністю, з урахуванням видів та особливостей на сучасному промисловому виробництві;

 • визначити та обґрунтувати основні пріоритети інноваційної діяльності на промисловому виробництві;

 • розробити основні принципи формування організаційно-економічного меха­нізму управління інноваційною діяльністю;

 • обґрунтувати основні елементи організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю.

Наукова новизна. Основний науковий результат дисертаційного дослід­ження полягає в розвитку і поглибленні відомих і обґрунтуванні низки нових теоретичних і методичних положень, що у комплексі визначають формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю на промисловому виробництві, зокрема:

 • у контексті сучасних тенденцій ринкових трансформацій на промисловому виробництві удосконалено поняття категорії «інноваційна діяльність»;

 • розроблено наукові підходи до формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю, що враховують конкурентноздатність промислового виробництва як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;

 • вперше обґрунтовано елементи організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю на основі економічної діагностики і моніторингу його реалізації;

 • удосконалено формування напрямків інноваційної діяльності як складового і визначального елемента в системі підвищення ефективності функціонування промислового виробництва.

Об’єктом дослідження є ринкові механізми управління інноваційним розвитком підприємств промислового сектору виробництва.

Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм управ­лін­ня інноваційною діяльністю на промисловому виробництві.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод, метод системно-структурного аналізу, порівняльного аналізу, економіко-математичного моделювання, індукції та дедукції.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості вирішення прикладної проблеми формування організаційно-фінансового механізму управління інноваційною діяльністю, яка дає можливість підвищити конкурентоспроможність суб'єктів і галузей промисловості України та їх подальший розвиток на інноваційній основі. Результати дослідження можуть бути використані при розробці програм розвитку промислового виробництва на всіх рівнях його управління.

Апробація. Результати дисертації апробовані на трьох конферен­ціях.

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи опубліковано у фахових виданнях за переліком ВАК у трьох статтях та трьох збірниках тез наукових конференцій.

Носулько М.В.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Небава М.І.

Реструктуризація підприємства на прикладі

ВАТ “Могилів-Подільський молокозавод”
Актуальність теми. В Україні відбувається трансформація всієї економічної системи, яку характеризують виникнення та розвиток нових форм власності й організаційно-правових форм господарювання, докорінна зміна методів державного регулювання економіки, значне підвищення ступеня самостійності підприємств, становлення нової нормативно-законодавчої бази тощо. Однак реальність така, що у перехідний до ринкової економіки період, підприємства здійснюють свою фінансово-господарську діяльність, перебуваючи під постійним впливом несприятливих внутрішніх і зовнішніх чинників, які часто призводять до фінансової кризи та банкрутства.

Серед найважливіших методів подолання фінансової кризи підприємствами і відновлення параметрів їх життєдіяльності є антикризове управління, суть якого полягає у здійсненні послідовних фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, що в результаті приводить до їх оздоровлення.

За умов, коли для економіки України характерною є висока питома вага низькорентабельних та збиткових підприємств, реструктуризацію можна вважати найперспективнішим та найприйнятнішим методом відновленням їх платоспроможності у системі антикризового управління.

Концептуальні засади реструктуризації, яка є методом антикризового управління в Україні, перебувають у стадії свого становлення. Впродовж останнього десятиріччя формувалася і удосконалювалася законодавча база забезпечення проведення реструктуризації, що знайшло своє відображення у Законі України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Одним із шляхів виживання і подальшого розвитку підприємств, які пере­живають фінансову кризу є їх реформування та реструктуризація. Для інших підприємств, які працюють більш-менш ефективно, реструктуризація також є актуальним питанням, тому що дозволяє шляхом комплексного реформування всіх сторін своєї діяльності постійно і гнучко пристосовуватися до змін внутрішнього й зовнішнього середовища, забезпечувати високу конкуренто­спроможність його продукції на вітчизняному і світових ринках.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Магістерська дисертація виконана згідно з науковим напрямком кафедри: “Дослідження сучасних тенденцій фінансових, грошово-кредитних та інноваційних процесів в Україні”.

Мета дослідження. Метою дисертації є підвищення ефективності функ­ціо­нування підприємства в перспективі шляхом впровадження на ньому системи реструктуризаційних заходів.

Поставлена в роботі мета зумовила необхідність вирішення таких задач:


 • узагальнення теоретичних основ реструктуризації підприємства в системі антикризового менеджменту.

 • розробка аналітичної моделі реструктуризації;

 • оцінка глибини фінансової і економічної кризи підприємства і розробка ефективних заходів з фінансового оздоровлення;

 • діагностика фінансового стану ВАТ “Могилів-Подільський молокозавод” і оцінка перспектив розвитку його виробничого потенціалу;

 • розробка шляхів виведення підприємства з фінансової кризи.

Об’єктом дослідження є реструктуризація підприємства в аспекті антикризового управління.

Предметом дослідження магістерської роботи є існуючі моделі реструк­ту­ризації ВАТ.

Методи дослідження. Для досягнення мети, що поставлена у роботі, були використані такі методи дослідження:


 • узагальнення;

 • порівняння;

 • аналогії;

 • дедукції;

 • індукції;

 • системного аналізу;

 • економічного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:

 • розроблено аналітичну модель проведення реструктуризації підприємства та алгоритм її впровадження;

 • удосконалено стабілізаційні напрями виходу підприємства з фінансової кризи;

 • отримали подальший розвиток методичні підходи до відновлення виробництва в процесі реструктуризації підприємства, що базуються на заходах забезпечення його платоспроможності.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх впровадження у господарську діяльність підприємства при здійсненні його реструктуризації дозволяє розробляти стратегію подальшого ефективного функціонування суб’єкта господарювання.

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень апробовані на двох науково-практичних конференціях ВНТУ.Публікації. Основні положення та результати дослідження знайшли своє відображення у двох тезах-доповідях.

Бершов Д.М.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Азарова А.О.


Розробка методики формування інвестиційного портфеля

з урахуванням ризику
Актуальність теми. Суттєві зміни соціально-економічних відносин в Україні, зумовлені побу­довою ринкової економіки, потребують підвищеної уваги дослідників до вирішення питань інвестування як одного з найважливіших напрямів відтворення основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Зовнішнє середовище, в якому діють різноманітні за формою господарські організації, стає якісно іншим: з’являються нові фактори ризику, підвищується ступінь його невизначеності. Дедалі більшого значення набувають науково обґрунтовані методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, їх відбір з існуючих альтернативних варіантів. Відсутність достовірної інформаційної бази спричиняє ризик, яким обтяжені інвестиційні рішення. Це відбувається в результаті відхилення фактичних значень показників від запланованих в інвестиційному проекті, неточній структури моделі інвестування, відсутності суттєвих і наявності несуттєвих параметрів оцінювання об’єкта інвестування.

Із запровадженням досягнень науково-технічного прогресу інвестиційна діяльність уможливлює істотне підвищення ефективності функціонування про­мислових підприємств як базових в економічному зростанні. Більшість суб'єктів господарювання промисловості потребує на перепрофілізацію з метою підвищення конкурентоспроможності, що пов'язано із значними обсягами капіталовкладень, визначення спрямованості і кількісних характеристик яких да­дуть змогу розробити науково обґрунтовані стратегії як на макро-, так і на мікрорівні. Аналіз стану процесів реального інвестування промислового комплексу України виявив низку нерозв'язаних практичних проблем, серед яких основ­ними є: націленість інвесторів на одержання одноразового швидкого прибутку, відплив національного капіталу, незацікавленість банків у довготерміновому кредитуванні, низька ефективність інвестиційного ринку, недостатня актив­ність державних і регіональних органів управління у фінансуванні підприєм­ницьких пропозицій, недосконалість нормативної бази.

Неможливість механічного перенесення практичного досвіду інвесту­ван­ня інших країн зумовлюєть­ся специфічними умовами трансформації соціально-економічних відносин в Україні, а саме мінливим зовнішнім високо­ризи­кованим середови­щем. Таким чином, назріла об'єктивна необхідність у науковому обґрунтовані концепції та методологічних засад побудови математичних моделей та механізмів інвесту­вання, які матимуть соціально-економічне підґрунтя, стратегічну спрямова­ність і дадуть змогу підвищити рівень активності інвестиційної діяльності, ефективність очікуваних результатів. Генерація сучасних методологічних за­сад потребує розробки якісно нового методичного забезпечення реалізації і стимулювання процесу капіталовкладень, тобто розбудови концепції страте­гічного інвестування промислових підприємств за умов швидкоплинного зовнішнього середовища.

Отже, застосування концепції стратегічного інвестування підприємств промисловості за умов трансформації, надасть змогу органам управління гене­рувати дієву політику стимулювання інвестиційної діяльності, суб'єктам гос­подарювання – отримувати постійно зростаючі прибутки, а споживачам на­дасть більшої свободи вибору певних товарів, напрямів та об'єктів вкладання вільних коштів. Таким чином, складання ієрархічних моделей прийняття рішення залишається актуальним на сучасному етапі розвитку економіки.

Об’єктом дослідження є інвестиційні процеси за сучасних умов розвитку ринкової економіки України.

Предметом дослідження є методики складання інвестиційного портфеля.Мета дослідження. Метою роботи є розробка методики формування ефективного інвести­ційного портфеля.

Для досягнення постановленої мети необхідно розв’я­зати такі задачі: 1. Скласти багаторівневу структурну модель СППР щодо доцільності інвестиційного портфеля з урахуванням ризику.

 2. Розробити математичну модель процесу прийняття інвестиційного рішення.

 3. Практично реалізувати запропоновану модель і методику оцінки ефективності інвестиційного портфеля на прикладі конкретного суб’єкта господарювання.

Наукова новизна одер­жаних результатів полягає в такому:

 1. Запропоновано математичну модель прийняття рішень, структурну модель багаторівневої СППР і відповідну методика її математичної формалізації, які дають можливість побудувати СППР для проведення інвестиційної діяльності.

 2. Розроблено методику та алгоритм формалізації СППР для інвестиційної діяльності на базі мате­матич­ного апарату нечітких множин, засто­су­вання якої значно спрощує побудову СППР та підвищує її надійність.

 3. Дістали подальший розвиток СППР на базі мате­матич­ного апарату нечітких множин, застосування яких дозволяє: врахо­вувати при побудові СППР об’єкти зі зміша­ними оціню­вальними пара­метрами; оцінювати вплив на прийняття рішення ши­рокого спектра як внут­рішніх, так і зовнішніх чин­ників, а також рівні ризику дослід­жуваних об’єк­тів; приймати рішення без аналізу всіх комбінацій оцінювальних параметрів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці методики й алгоритму формалізації багаторівневої СППР, щодо оцінювання ефективності інвестиційних капіталовкладень. Розроблена модель була апробована на науково-виробничому інноваційному підприємстві “Струм”.

Апробація. Результати досліджень, що викладені в магістерській роботі, були апробовані на чотирьох конференціях.

Публікації. Основні положення та результати дослідження знайшли відображення у чотирьох статтях у фахових виданнях за переліком ВАК України, трьох тезах доповідей та депонованій статті.

Воронюк О.В.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Азарова А.О.розробка системи підтримки прийняття рішення щодо оцінювання фінансового стану підприємства
Актуальність теми. Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують віт­чиз­ня­ні підприємства, характеризується також безперервними нововведеннями в по­дат­ковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси.

На сьогодні в Україні нараховується близько 12 тис. збиткових підприємств, сума збитків яких перевищує 100 тис. грн. Так, питома вага збиткових підприємств України на сьогодні складає близько 41%.

За роки незалежності України не всі підприємства змогли відновити свій виробничий потенціал, це було викликано як суб’єктивними, так і об’єктивни­ми причинами. До таких причин можна віднести порушення еко­но­мічних зв’язків та втрату постачальників і, що найголовніше, – ринків збуту. Зрозуміло, ці причини досить серйозні та значні, що, в свою чергу, ви­кли­кає занепокоєння та спонукає керівників підприємств до рішучих дій, які спря­мо­­вані на покращення фінансового стану підприємства та його оздоровлення.

У даний час можна спостерігати таку ситуацію: існує досить велика кількість іноземних і вітчизняних джерел з оцінювання фінансового стану підприємств. Проте такі методики носять лише рекомендаційний характер, а не є уніфікованим підходом, який би враховував як специфіку підприємства, що функціонує в конкретній галузі, так і мінливість зовнішнього середовища.

Ефективне виробництво та реалізація якісної продукції позитивно впли­ва­ють на фінансовий стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якос­ті продукції, ускладнення її реалізації призводять до зменшення надход­жень коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його плато­спро­можність. Очевидним також є і зворотний зв'язок, який полягає у тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі. Однак, у виробничій практиці українських підприємств часто трапляються випадки, коли і беззбитково працююче підприємство відчуває фінансову скруту, пов'язану з недостатньо раціональним розміщенням і використанням наявних фінансових ресурсів. Отже, над­звичайно актуальним за сучасних умов розвитку економіки України є формування єдиного підходу до оцінювання фінансового стану підприємства.

Зв’язок роботи з науковими темами. Тема дослідження магістерської дисертації відповідає науковому напрямку роботи кафедри: “Стан, дослідження та впровадження виробничого менеджменту на підприємствах регіону”.

Об’єктом дослідження є фінансовий стан підприємства.

Предмет дослідження: методики, на основі яких здійснюється оціню­вання фінансового стану підприємства.

Метою дослідження є підвищення точності оцінки фінансового стану підприємства.

Основні задачі магістерської роботи: 1. Аналіз існуючих методик оцінювання фінансового стану підприємства, визначення їх переваг і недоліків.

 2. На основі проведеного аналізу складання раціональної загальної структурної моделі підтримки прийняття рішень щодо оцінювання фінансового стану підприємства.

 3. Формування методики формалізації запропонованої багаторівневої моделі оцінювання фінансового стану підприємства на базі нечітких множин.

 4. Практична реалізація запропонованих моделі і методики оцінювання фінансового стану підприємства на прикладі конкретного економічного суб’єкта господарювання.

 5. Перевірка адекватності запропонованої СППР.

Методи дослідження: порівняльний аналіз, аналогій, індукції та дедукції; економічного аналізу; математичне моделювання на базі апарату нечітких множин.

Наукова новизна одер­жаних результатів полягає в тому, що:

 • запропоновано нову загальну структурну модель багаторівневої СППР що­до оцінювання фінансового стану підприємства, яка дозволяє будувати СППР з розширеними функціональними мож­ливостями, а також страти­фікувати про­цес прийняття рішень, що сут­тєво спрощує процедуру створення таких СППР;

 • визначено множини оцінювальних параметрів для СППР щодо оцінювання фінансового стану підприємства. Ці множини охоплюють широкий спектр чинників, що впливають на фінансового стану підприємства та задо­воль­няють умовам повноти, дієвості та міні­маль­ності;

 • запропоновано методику формалізації СППР на базі мате­матич­ного апарату нечітких множин, застосування якого дозволяє врахо­вувати при побудові СППР об’єкти зі зміша­ними оціню­вальними пара­метрами, приймати рішення, не розгля­даючи всіх комбінацій оцінювальних параметрів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці багаторівневої СППР щодо оцінювання фінансового стану підприємства, яка була апробована на Бершадському колективному підприємстві “Будмате­ріали” (акт впровадження результатів науково-дослідних робіт №51/03В).

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що викла­дені в магістерській роботі, були апробовані на шести наукових конференціях.

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в 3-х статтях у фахових виданнях за переліком ВАК, у 5-ти збірниках матеріалів доповідей та тез наукових конференцій, а також в одній депонованій статті.

Гаврилова О.В.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Азарова А.О.


Розробка методики оцінювання економічної безпеки підприєм­ства
Актуальність теми. Економічна безпека – це одна з базових складових національної безпеки. Саме цим і зумовлена серйозна увага політиків, практиків та вчених до аналізу економічної безпеки та розробки відповідної методики її розрахунку. Зміст поняття “економічна безпека” підприємства включає систему заходів, що забезпечують конкуренто­спро­мож­ність і економічну стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту працівників. Гарантувати економічну безпеку підприємства у фінансово-господарському середовищі, яке швидко змінюється, надзвичайно складно, а розробити стратегію, тобто перспективне й довгострокове виконання цього завдання майже неможливо. Тому актуальним є забезпечення економічної безпеки підприємства та виявлення напрямів запобігання новим внутрішнім і зовнішнім небезпекам. Виникнення таких загроз може стати причиною банкрутства. Аналіз зарубіжної практики свідчить, що в країнах із розвиненою ринковою економікою та сталою політичною системою, як правило 1/3 банкрутств спричинені зовнішніми та 2/3 внутрішніми причинами. Тому і виникає необхідність у постійному моніторингу можливих загроз та ідентифікації рівня економічної безпеки підприємства.

Виникає потреба в розробці інтегрального показника економічної безпеки підприємства, який би виражався кількісно в чітко окреслених межах, враховував би як внутрішні, так і зовнішні загрози, їх кількісні і якісні характеристики. Необхідність врахування великого спектра факторів зумовлює використання відповідних сучасних комп’ютерних засобів, які, в свою чергу, потребують на складання сучасних математичних моделей із використанням апарату нечіткої логіки.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема до­слід­ження магістерської дисертації відповідає науковому напрямку роботи кафедри: “Стан, дослідження та впровадження систем виробничого менед­ж­менту на підприємствах регіону”.

Метою дослідження є підвищення ефективності, незалежності та стабільності діяльності підприємства, здатності його до прогресу за умов конкурентного середовища та дестабілізуючих факторів.

Для досягнення поставленої мети визначено такі задачі:

- проаналізувати існуючі методики оцінювання економічної безпеки підприємства та визначити їх переваги та недоліки,

- сформувати методику формалізації запропонованої багатомірної моделі оцінювання рівня економічної безпеки з використанням математичного апарату нечіткої логіки;

- скласти множини оцінювальних параметрів на базі виявлених внутрішніх й зовнішніх загроз середовища діяльності підприємства;

- практично реалізувати запропоновану методику оцінювання економічної безпеки на прикладі конкретного економічного суб’єкта господарювання;

- перевірити адекватність складеної СППР.

Об’єктом дослідження є економічна безпека підприємства.

Предмет дослідження – методики ідентифікації економічної безпеки підприємства.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є такі методи, як: статистичний, матричний, індексний, графічний, арифметичних різниць, балансовий, середніх і відносних величин, порівняння й групування, експертних оцінок, аналогій, економіко-математичного моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційного дослідження полягає в тому, що:


 • запропоновано нову загальну структурну модель багаторівневої СППР щодо оцінювання економічної безпеки підприємства й відповідну методику її формалізації, які дають можливість будувати СППР з розширеними функ­ціо­нальними можливостями (враховують об’єкти з різними типами оцінювальних параметрів), а також стратифікувати процес прийняття рішення, що суттєво спрощує процедуру створення таких СППР;

 • визначено множини оцінювальних параметрів для СППР щодо оцінювання екосесенту. Ці множини охоплюють широкий спектр чинників, що впливають на рівень економічної безпеки та задовольняють умовам повноти, дієвості та мінімальності.

 • запропоновано методику формалізації СППР на базі математичного апарату нечітких множин, застосування якого дозволяє враховувати при побудові СППР об’єкти зі змішаними оцінювальними параметрами та приймати рішення, без аналізу всіх комбінацій оцінювальних параметрів.

Практичне значення одержаних результатів даної роботи полягає у розробці моделі та методики формалізації багаторівневої СППР щодо оцінювання рівня економічної безпеки.

Господарське та економічне значення даної роботи полягає у можливості підвищення ефективності господарювання шляхом виявлення можливих загроз і розробки системи заходів, що забезпечують конкурентоспроможність і економічну стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту працівників.Особистий внесок здобувача. З наукових публікацій, виданих у співавторстві, автором запропонована методика оцінювання економічної безпеки на базі математичного апарату нечіткої логіки.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що викладені в роботі, були апробовані на шести наукових конференціях.

Публікації. Результати дослідження опубліковані у 2-х статтях у фахових виданнях за переліком ВАК та 6-ти тезах доповідей на наукових конференціях, а також у одній депонованій статті.

Яріго О.В.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Чалюк П.В.


Управління маркетинговою діяльністю на підприємствах
Актуальність теми. Актуальність теми роботи для українських підпри­ємств важко переоцінити. Черговий етап розвитку української економіки впри­тул підвів українські підприємства, які функціонували за умов планово-еко­но­мічної системи, до усвідомлення проблеми необхідності практичного засто­сування маркетингових принципів у повсякденній діяльності для сво­го подальшого вдалого функціонування. Управління маркетингом забезпечує:

- цільову орієнтацію ринкової діяльності підприємства, пов’язану, перш за все, із задоволенням суспільних і особистих потреб;

- комплексність цієї діяльності, що виражена у технологічному процесі від задуму товару до його споживання;

- дозволяє враховувати перспективу в удосконаленні товарного асортименту згідно з потребами і умовами споживання.Мета дослідження полягає в удосконаленні управління маркетинговою діяльністю на підприємстві за сучасних умов. Поставлена мета визначає задачі, що підлягають вирішенню в даній роботі:

 • аналіз маркетингового середовища підприємства;

 • складання моделі управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;

 • розробка й обґрунтування методів та заходів щодо удосконалювання маркетингової діяльності;

 • розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів.

Об’єктом дослідження є маркетингова діяльність на підприємстві за умов ринкової економіки.

Предметом дослідження є сучасна модель маркетингу на підприємствах.

Суб’єктом дослідження виступає процес здійснення маркетингу на ВАТ “Бердичівський пивоварний завод”.

Методами дослідження, що використовуються в роботі, є метод експерт­них оцінок та методи аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, SWOT-аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає:

- в удосконаленні моделі управління маркетинговою діяльністю, яка дозволяє більш повно дослідити існуюче становище на підприємстві і оцінити його готовність до використання стратегічного управління і планування;

- удосконалено методики управління, що дозволяють запропонувати відповідну маркетингову стратегію;

- у проведенні оцінки готовності підприємства до роботи з маркетинговою стратегією експертним шляхом за методом Делфі.Практичне значення одержаних результатів. Запропонована методика не тільки дозволить більш повно оцінити ступінь готовності до здійснення маркетингової діяльності та вибору необхідних заходів, а й дозволить періодично перевіряти ефективність здійснення цих заходів.

Форонов В.С.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Матвійчук А.В.


Аналіз фінансового стану підприємства
Актуальність досліджень. Фінансовий стан підприємства є результатом дії системи внутрішніх і зовнішніх чинників його функціонування і розвитку. Підприємницька діяльність, як і інші види господарської чи політичної діяльності, завжди має елемент невизначеності, оскільки внутрішнє і зовні­ш­нє середовище підприємства постійно змінюється. Певна вірогідність настання негативних наслідків діяльності, як і небезпека невиконання запланованих результатів, свідчать про наявність ризику. Найбільший прибуток, як і найбільші збитки, приносять ринкові операції з підвищеним ризиком. Для підвищення фінансової стійкості підприємства та раціонального управління наявними ресурсами потрібно використовувати математичне моделювання різних сторін ділового та фінансового життя підприємства. Саме це обґрунтовує важливість та актуальність досліджень даного спрямування.

Сьогодні вже є певний позитивний досвід математичного моделювання фінансового стану підприємств. Розроблено і проаналізовано математичні моделі кругообігу коштів і руху їхніх джерел. У матричних моделях бухгал­тер­ського обліку подана система математичних співвідношень, які формалізують бухгалтерське відображення господарських операцій і відповідні зміни статей балансу. Імітаційна модель бухгалтерського обліку є спробою конкрети­зованого спрощеного подання балансу підприємства як співвідношення коштів і джерел, а також його перетворення за допомогою набору спеці­альних операторів. Водночас в усіх цих спробах математичного моделювання руху обігових коштів і бухгалтерського обліку не досягнуто математичного узагальнення перетворень, які б цілісно формалізували зміну фінансового стану підприємства.Досвід фінансового менеджменту в країнах із розвинутою ринковою економікою з розрахунку й інтерпретації різноманітних коефіцієнтів оцінки фінансового стану вже давно переконав, що жодний коефіцієнт окремо не може бути достатньо надійним. З'явилися спроби обґрунтування моделей, що інтегрують множину коефіцієнтів. Ці моделі в літературі подаються в різно­ма­нітних варіантах, з назвами індексу кредитоспроможності, плато­спроможності, прогнозування банкрутства компанії, індексів фінансового ризику і т.п. Отже, за сучасних ринкових умов надзвичайно актуальним є формалізація процесу оцінювання фінансового стану підприємства.

Об'єктом дослідження є фінансові аспекти діяльності підприємства за сучасних ринкових умов.

Предметом дослідження є економіко-математичні методи проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Метою даної роботи є підвищення ефективності оцінювання фінансового стану підприємства.

Задачі дослідження. Досягнення поставленої мети зумовлює необхідність розв'язання таких задач:

 1. Аналіз сучасного стану теорії фінансового аналізу та математичного моделювання в економічних процесах і виявлення недоліків, пов'язаних з розв'язанням задач проведення аналізу фінансового стану підприємства.

 2. Дослідження умов використання узагальнюючих положень теорії моделювання в задачах аналізу фінансової стійкості, ділової активності та платоспроможності підприємства.

 3. Формування підходу для розробки відповідної математичної моделі.

 4. Індивідуальне формування параметрів моделей для аналізу фінансової стійкості, ділової активності, платоспроможності підприємства.

 5. Проведення аналізу фінансової стійкості, ділової активності, платоспро­можності базового підприємства із використанням існуючих методик.

 6. Проведення аналізу фінансового стану підприємства із використанням розроблених моделей.

 7. Порівняння результатів проведених аналізів за існуючими та розробленими методиками із отриманням відповідних висновків та рекомендацій.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі були використані такі методи дослідження: економічної статистики; математичного моделювання, зокрема апарати нечіткої логіки та інтервальної математики.

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна отриманих в дисертації результатів насамперед полягає в тому, що на відміну від відомих раніше підходів до аналізу фінансової стійкості підприємства, в роботі:

 1. Удосконалено підхід до аналізу різних сторін фінансового та ділового життя підприємства.

 2. Розроблено моделі для аналізу фінансової стійкості, ділової активності, платоспроможності підприємства, які здатні не тільки визначати рівень аналізованого критерію, а й проводити аналіз факторів впливу.

 3. Розроблено математичні моделі, що дозволяють проводити класифікацію аналізованого критерію, результатом якої є лінгвістичний опис рівня даного критерію і додатково ступінь впевненості експерта в правильності його класифікації.

Практичне значення роботи. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості на єдиній методологічній основі математичного моделювання ставити, розв'язувати і аналізувати задачі визначення фінансової стійкості, ділової активності та платоспроможності підприємств.

Розроблений підхід, математичні моделі та алгоритми можуть бути використані для проведення процесу аналізу та оптимального управління багатьма іншими економічними системами.Апробація. Результати досліджень, що отримані в магістерській дисертації, апробувались на трьох конференціях.

Даценко Т.М.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Несен Л.М.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка