Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2011 рік 2012 змістСторінка2/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій

В університеті діє 5 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 7 спеціальностей. У 2011 році відкрито 1 спеціалізовану вчену раду К17.051.07 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.01 та 12.00.07. Упродовж звітного року в спеціалізованих вчених радах ЗНУ захищено 46 кандидатських дисертацій, з них 42 – сторонніми працівниками. Науковцями університету в 2011 році підготовлено і захищено 7 докторських та 61 кандидатську дисертацію.ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних

досліджень і розробок

НДР «Вивчення ролі судинного ендотелію в забезпеченні адаптації організму до систематичних фізичних навантажень». Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Маліков М. В. Створено систему фізіологічного моніторингу за функціональним станом та рівнем функціональної підготовленості організму, яка може бути використана при проведенні масових донозологічних обстежень населення (функціональна діагностика, профілактична медицина). Розроблена система фізіологічного моніторингу має високий рівень конкурентоспроможності у зв’язку з відсутністю вітчизняних та світових аналогів. На сьогодні ця система впроваджена в роботу спортивних клубів ЗТР (гандбол), Орбіта-Університет (волейбол), ДЮСШ «Україна» з академічного веслування, ГК «Мотор-ЗНТУ ЗАБ» м. Запоріжжя. За результатами досліджень захищено 5 кандидатських дисертацій та опубліковано 47 статей.

НДР «Між Сходом і Заходом: особливості модернізаційних процесів в Україні (др. половина 80-х рр. ХХ ст. – 2008р.)». Науковий керівник: д-р іст. наук, проф. Турченко Ф.Г. Створено концептуальну модель модернізаційного розвитку України періоду другої половини 80-х рр. ХХ ст. – 2008 р. в контексті європейських та євразійських впливів. Порівняно з існуючими у вітчизняній історіографії концепціями представлена модель вирізняється: історичним характером аналізу, залученням історичної компаративістики як методологічного інструментарію, комплексним характером; враховує суспільно-політичні процеси останніх років, що не знайшли належної інтерпретації в історіографії. Результати роботи будуть корисними для працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, зокрема з питань євроінтеграції, політичної та адміністративної реформ. За результатами досліджень опубліковано 2 монографії, 1 навчальний посібник, 3 підручники для загальноосвітніх навчальних закладів (з грифом МОН), 20 статей у наукових виданнях.

з) найбільш актуальні події

  • ЗНУ - єдиний із запорізьких ВНЗ, який увійшов у «ТОП - 20» кращих університетів України за рейтингом Webometrics Ranking of World's Universities та за версією журналу «Деньги»;

  • на ХХ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар'єра – 2011» ЗНУ отримав Звання «Лідер національної освіти» за багаторічну науково-педагогічну діяльність у розбудові національної освіти та Золоту медаль і Диплом за перемогу в номінації «Розвиток студентської науково-дослідної роботи»;

  • університет офіційно вступив до Євразійської асоціації університетів;

  • за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» на базі наукової бібліотеки ЗНУ створено Центр європейської інформації м. Запоріжжя;

  • Центр німецької мови ЗНУ успішно пройшов акредитацію Гете-інституту (Німеччина);

  • на базі ЗНУ спільно із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Державною службою інтелектуальної власності України був організований і проведений регіональний семінар на тему «Договір про патентну кооперацію (РСТ) та Мадридська система реєстрації знаків»;

  • у рамках Всеукраїнського фестивалю науки було проведено Фестиваль науки в Запорізькому національному університеті, програма якого передбачала 124 наукових заходи;

  • одержано Грант Президента України для молодих докторів наук;

  • двом науковцям ЗНУ присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»;

  • у складі НДЧ створено відділ науково-технічної інформації та комерціалізації.

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі

природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема

наукові досягнення світового рівня
а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах

НДР «Розвиток аналітико-чисельних методів у проблемі стійкості та коливань неоднорідних конструкцій будівельної та аерокосмічної техніки з використанням комп’ютерної алгебри». Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Грищак В. З.

Обсяг фінансування – 215 125 грн. (з них у 2011 р. - 58 421 грн.)

На базі асимптотичного підходу із застосуванням методу фазних інтегралів і гібридного ВКБ-Гальоркін методу надано нові наближені аналітичні розв’язки прикладних задач стійкості та коливань тонкостінних конструкцій зі змінними за часом і координатами параметрами, які описуються сингулярними диференціальними рівняннями зі змінними коефіцієнтами та їх системами.

Отримані нові науково обґрунтовані наближені аналітичні розв’язки із застосуванням систем комп’ютерної алгебри є істотними для розвитку досліджень у галузі механіки де- формівного твердого тіла, зокрема стійкості та динамічної поведінки конструкцій зі змінними за координатами і часом параметрами та зовнішнього навантаження.

Здобуті розв’язки сприяють суттєвому зменшенню обчислювальних затрат на етапі проектування конструкцій нової техніки, зокрема в будівництві, аерокосмічній та інших галузях науки і техніки. За результатами досліджень опубліковано 7 статей (з них у 2011- 2), подано до захисту 2 кандидатські дисертації. Результати роботи впроваджені в навчальний процес кафедри прикладної математики і механіки ЗНУ при викладанні курсів «Рівняння математичної фізики», «Теорія коливань».

НДР «Вивчення ролі судинного ендотелію в забезпеченні адаптації організму до систематичних фізичних навантажень». Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Маліков М. В.

Обсяг фінансування – 159 523 грн. (з них у 2011 р. - 52 447 грн.)

На основі розробленої комп’ютерної програми експрес-діагностики рівня функціонального стану та фізичної підготовленості організму «ШВСМ», яка суттєво підвищує ефективність оперативного контролю за загальним станом організму в різноманітних умовах зовнішнього середовища, створена система фізіологічного моніторингу за поточним функціональним станом організму.

Результати дослідження, зокрема система фізіологічного моніторингу за функціональним станом та рівнем функціональної підготовленості організму, може бути використана при проведенні масових донозологічних обстежень населення (функціональна діагностика, профілактична медицина). Розроблена система фізіологічного моніторингу має високий рівень конкурентоспроможності у зв’язку з відсутністю вітчизняних та світових аналогів. Система впроваджена в роботу спортивних клубів ЗТР (гандбол), Орбіта-Університет (волейбол), ДЮСШ «Україна» з академічного веслування, ГК «Мотор-ЗНТУ- ЗАБ» м. Запоріжжя. Результати проведеного дослідження використовуються в навчальному процесі при читанні курсів “Фізіологія”, “Вікова фізіологія”, “Функціональна діагностика”, “Фізіологія фізичних вправ”, “Основи реабілітації”, “Фізична реабілітація” для студентів біологічних факультетів і факультетів фізичного виховання Запорізького національного університету.

За результатами досліджень захищено 5 кандидатських дисертацій (з них у 2011 році -2), опубліковано 47 статей (з них у 2011 році – 10).НДР «Синтез та властивості гетерилгідразонів біогенних оксосполук». Науковий керівник: д-р фарм. наук, проф. Омельянчик Л. О.

Обсяг фінансування – 181 510 грн. (з них у 2011 р. - 58 235 грн.)

Розроблені нові методи синтезу отримання 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-a]хінолін)пропанових(пропенових) кислот. Розробка дозволяє розширити арсенал потенційних біологічно активних речовин різноманітної дії вітчизняного виробництва з низькою собівартістю і високою конкурентоспроможністю на світовому ринку, оскільки розроблений новий спосіб кількісного визначення динатрієвої солі 2-метилхінолін-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти, на основі потенціометричного титрування, не потребує дорогих реагентів і має високу чутливість визначення концентрації потенційних біологічно активних речовин різноманітної дії.

Сформована комбінаторна бібліотека видів біологічної дії досліджених сполук, яка може бути використана для моделювання та створення молекул з потрібними властивостями, що дозволить знизити собівартість розробки та скринінгу лікарських засобів.

Отримані наукові і науково-технічні результати можна реалізувати на підприємствах хіміко-фармацевтичної галузі, в хімічних лабораторіях, наукових установах НАН України та ВНЗів. Виконана робота є певним внеском у розвиток теоретичних положень органічної, біоорганічної, фармацевтичної та медичної хімії.

Результати наукових досліджень впроваджено в науковий та навчальний процес кафедр імунології та біохімії, хімії Запорізького національного університету та кафедр неорганічної і токсикологічної хімії, органічної та біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету.

Розроблені нові методи синтезу нових сполук використовуються на лабораторних заняттях на біологічному факультеті ЗНУ з дисциплін «Органічна хімія», «Фізичні методи в хімії», «Техніка хімічного експерименту», спецкурсів «Біологічно активні сполуки», «Елементорганічні сполуки», «Стратегія та тактика органічного синтезу» (спеціальність «Хімія») та на лабораторних заняттях з дисципліни «Токсикологічна хімія» на кафедрі токсикологічної та неорганічної хімії в Запорізькому державному медичному університеті (спеціальність «Фармація»). За результатами досліджень захищена 1 докторська дисертація, отримано 5 патентів, з них 3 – у 2011 році, опубліковано 1 монографію, 4 навчально-методичних посібники, 7 статей (з них 1 – у 2011 році).

НДР «Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософії на гуманітарних факультетах ВНЗ». Науковий керівник: д-р філос. наук, проф. Воловик В. І.

Обсяг фінансування – 176 369 грн. (з них у 2011 р. - 51 241 грн.)

Обгрунтована єдність теорії і практики як принципу-інтегратора механізму реалізації суб’єкт-об’єкт-суб’єктної методологічної моделі: а) соціального пізнання; б) соціальної діагностики; в) соціального прогнозування; д) соціального управління.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в розробці, апробації та поданні до Інституту інноваційних технологій МОНмолодьспорту (лист від 09.02.12 р. № 01-07/285) Концепції оновлення змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України. Головна ідея зазначеної концепції – чітка експлікація особливої світоглядної місії соціальної філософії як форми категоріального відтворення єдності людини та світу в трьох вимірах водночас - онтологічному, гносеологічному і праксеологічному. За результатами досліджень опубліковано 2 монографії, 2 навчальних посібники, 36 статей (з них у 2011 році – 9), захищено 5 кандидатських (у 2011 році – 1) і 1 докторську дисертацій. Розроблена навчально-методична комплексна документація за дисциплінами: «Філософія», «Соціальна філософія», «Політична свідомість працівників органів державної влади та місцевого самоврядування», «Соціальне управління», «Управління соціальними процесами», «Державне управління та місцеве самоврядування».НДР «Між Сходом і Заходом: особливості модернізаційних процесів в Україні (др. половина 80-х рр. ХХ ст.2008р.)». Науковий керівник: д-р іст. наук, проф. Турченко Ф.Г.

Обсяг фінансування – 188 427 грн. (з них у 2011 р. - 52 647 грн.)

Створено концептуальну модель модернізаційного розвитку України періоду другої половини 80-х рр. ХХ ст. – 2008р. в контексті західних та східних впливів. Ця модель стала результатом порівняльного аналізу впливу європейських та євразійських, геополітичних, соціокультурних, мовних впливів на процеси модернізації в Україні означеного періоду. Порівняно з існуючими у вітчизняній історіографії концепціями представлена модель вирізняється: історичним характером аналізу, залученням історичної компаративістики як методологічного інструментарію, комплексним характером; враховує суспільно-політичні процеси останніх років, що не знайшли належної інтерпретації в історіографії.

Результати роботи будуть корисними для працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, зокрема з питань євроінтеграції, політичної та адміністративної реформ. У науковому відношенні результати досліджень стануть у нагоді дослідникам-компаративістам та науковцям, які працюють над створенням узагальнюючих робіт з історії та всесвітньої історії.

За результатами досліджень опубліковано 2 монографії (з них у 2011 році - 1), 1 навчальний посібник, 3 підручники для загальноосвітніх навчальних закладів (з грифом МОН), з них 1 – у 2011 році, 20 статей (з них у 2011 році -7 ). Результати НДР апробовані на 22 міжнародних наукових конференціях, у тому числі – на 6 впродовж 2011 року. Результати досліджень використовуються в навчальному процесі кафедр новітньої історії України та історії України при вдосконаленні та оновленні курсу лекцій з дисциплін «Історія України», «Актуальні проблеми історії України», «Сучасна історіографія історії України» зі спецкурсу «Суспільно-політичний рух в Україні ХІХ – початку ХХІ ст.», при впроваджені нових курсів «Компаративістика», «Порівняльні дослідження європейських систем сучасного світу».

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання

перехідних науково-дослідних робіт

НДР «Фізичні основи формування квазікристалічних структур у сплавах на основі алюмінію при лазерному легуванні». Науковий керівник: д-р фіз.-мат. наук, проф. Гіржон В.В.

Установлені закономірності структурних перетворень та особливості морфології структурних складових. Показано, що структурно-фазовий стан литих квазікристалічних сплавів на основі алюмінію характеризується високою стійкістю по відношенню до різних видів термічного впливу. Розроблено програму для моделювання кристалічної та оберненої гратки квазікристалічних фаз, що спрощує їх ідентифікацію.

Одержані результати можуть використовуватися при розробці технологій створення зносостійких квазікристалічних покриттів металевих виробів. Опубліковано статтю у журналі «Metal Physics ahd Advanced Technologies», виконано 4 магістерських та 5 дипломних робіт. На основі результатів НДР розроблені нові розділи спецкурсу «Фізика аморфних та квазікристалічних матеріалів».

НДР «Методи нелінійної динаміки, принципи симетрії та дискретні еволюційні моделі пошуку оптимальних рішень в умовах невизначеності». Науковий керівник: д-р фіз.-мат. наук, проф. Перепелиця В.О.

Розроблено метод прогнозування рядів економічної динаміки на основі комбінування прогнозів на базі інструментарію дискретної нелінійної динаміки (моделі однорідної структури) та АRІМА-моделі. Апробація методу здійснена на базі динаміки світових цін на природний газ та нафту.

Одержані фундаментальні результати спрямовані на розвиток математичного моделювання та обчислювальних методів як інструментальних засобів побудови і дослідження математичних моделей складних соціально-економічних, екологічних та технічних систем; прикладні результати – становлять базу для створення сучасних інформаційних технологій та засобів підтримки прийняття рішень у галузі економіки та фінансів, а також можуть бути використані при прийнятті рішень у планово-економічній діяльності на рівні підприємства, регіону, держави.

За результатами досліджень опубліковано 1 монографію, 9 статей, 24 тези доповідей. Результати досліджень використано при викладанні курсів лекцій «Моделювання системних характеристик в економіці», «Моделювання економічної динаміки» та двох спецкурсів: «Методологія математичного моделювання», «Методи прийняття фінансових рішень».ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень,

конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні

технології за пріоритетними напрямами розвитку

науки і техніки

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах

Пріоритетний напрям: науки про життя, нові технології профілактики та лікування

найпоширеніших захворювань.Пріоритетний тематичний напрям: проблеми розвитку особистості, суспільства,

демографія та соціально-економічна політика.НДР «Прикладні аспекти дослідження словникового складу сучасної англійської мови в контексті міжкультурної комунікації». Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Зацний Ю.А.

Обсяг фінансування - 111 943 грн ( з них у 2011 р. - 54 732 грн.)

На основі комплексних, мультидисциплінарних досліджень здійснена теоретико-методологічна та дидактична обробка напрацьованої контент-бази емпіричного мовного матеріалу, що маніфестує найбільш показові тенденції динаміки словникового складу сучасної англійської мови в контексті міжкультурної комунікації.

Наукова новизна та значущість розробки полягає у застосуванні автентичного полівимірного та крос-дисциплінарного підходу до дослідження основних тенденцій розвитку словникового складу сучасної англійської мови в контексті науково-дидактичних проблем англо-української міжкультурної комунікації як методологічної основи стратегій та тактик викладання англійської мови як іноземної та перекладу у вищих навчальних закладах.

За результатами досліджень захищено 1 докторську, 7 кандидатських дисертацій (з них у 2011 році – 3), опубліковано 3 навчальних посібники (з них у 2011 році – 1), 25 статей у фахових виданнях (з них у 2011 році – 3), проведено апробацію на 7 наукових конференціях.

Результати досліджень використані при читанні курсу лекцій «Основи неології», практичному курсі «Практика перекладу», теоретико-практичному курсі «Комунікативні стратегії» у ЗНУ, а також можуть бути використані у викладацькій практиці інших вищих навчальних закладів.б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання

перехідних науково-дослідних робіт

НДР «Дослідження сучасних вуглецевих матеріалів для мікро- та наноелектроніки, нетрадиційних джерел енергії та твердотільних сенсорів». Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Яновський О.С.

Одержані результати квантово-хімічного моделювання процесів взаємодії атомарного водню з чистими та моногідридними поверхнями алмазу (100) та графену. Показано, що при адсорбції атомів водню на графені формуються адсорбційні осередки («острівці») в початковій стадії насичення графена воднем. Установлено, що адсорбція водню на алмазі (100) є активованою, а утворення дігідридних станів на поверхні С(100) має низку особливостей, обумовлених малою відстанню між атомами водню у дігідрідних комплексах.

Одержані результати апробовані на 4 міжнародних конференціях. За результатами роботи опубліковано навчально-методичний посібник та статтю у фаховому виданні, розроблені НМКД нового спецкурсу для магістрів та спеціалістів спеціалізації «Фізхімія наносистем», у склад якого входять лабораторні роботи: «Двовимірні напівпровідникові наноструктури», «Моделювання вуглецевих нанокластерів», виконано 4 дипломні роботи.

Одержані дані про вплив розміру нанографіту на його стабільність мають практичну значимість для синтезу та дослідження властивостей вуглецевих наноструктур.НДР «Вивчення бактеріотропної та імунотропної дії біологічно активних речовин різних екологічних форм медичної п’явки». Науковий керівник: д-р мед. наук, проф.Фролов О. К.

Удосконалена баночна біотехнологія вирощування медичної п’явки шляхом введення біотехнологічних прийомів, які підвищують життєздатність її у водному обмеженому середовищі та репродуктивну функцію, швидкість досягнення товарних якостей для застосування їх у гірудотерапії.

Результати досліджень використовуються при викладанні лекційних курсів та лабораторних робіт дисциплін: «Загальна цитологія», «Основи імунології», «Гістологія» та спецкурсів «Імунологія та біохімія». Оформлено 3 заявки на корисні моделі, одержано 1 патент, виконано 7 курсових, 10 бакалаврських, 8 дипломних, 2 магістерські роботи. Опубліковано 6 статей у фахових виданнях.

Одержані результати можуть бути впроваджені для підвищення продуктивності й економічності вирощування медичних п’явок на біофабриках.НДР «Роль оксиду азоту в забезпеченні адаптивних можливостей організму». Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Богдановська Н. В.

Вперше показано, що високий рівень адаптивних можливостей організму забезпечується за рахунок експресії активності окисного (за участю конститутивної NOS) і нітритредуктазного реутилізаційного шляхів синтезу NO при одночасному зниженні активності індуцибельної NO-синтази. Результати дослідження дозволили константувати важливу роль оксиду азоту в забезпеченні поточних адаптивних можливостей серцево-судинної системи практично здорових молодих осіб у віці 20-30 років.

За результатами роботи захищено 5 магістерських дипломних робіт, підготовлено 1 навчальний посібник під грифом МОН України, 10 статей у фахових виданнях, 5 тез міжнародних конгресів та науково-практичних конференцій.

Вивчення основних фізіологічних механізмів адаптації організму до різноманітних факторів зовнішнього середовища має важливе практичне значення для створення ефективної системи контролю за станом здоров’я різних мікропопуляційних груп населення та його своєчасної корекції.НДР «Бюджетування як інструмент ефективного управління субєктами господарювання, регіонами та державою в цілому». Науковий керівник: д-р екон. наук, проф. Череп А. В.

Запропонований методологічний підхід до формування структури підприємства машинобудівної галузі в розрізі бізнес-процесів і центрів відповідальності. Установлено, що застосування запропонованого методологічного підходу при розробленні бюджетів сприяло розподілу сфери повноважень, персональної відповідальності керівників за досягнення показників бізнес-процесів і центрів відповідальності; розподілу витрат підприємства на витрати окремих бізнес-процесів і центрів витрат; забезпеченню системи контролю за виконанням показників діяльності бізнес-процесів і центрів відповідальності; підвищенню ефективності діяльності підприємства.

За результатами досліджень опубліковано 1 монографію, 9 статей у фахових виданнях та 7 тез конференцій, виконано 5 магістерських, 3 дипломних, 5 курсових робіт. Результати НДР використані при викладанні дисципліни «Бюджетний менеджмент» і впроваджені на ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод».

Використання бюджетування як інструменту ефективного управління суб’єктами господарювання сприяє забезпеченню економічної безпеки регіонів і держави в цілому.НДР «Соціологія політики: імітаційно-ігрове моделювання та прогнозування політичних ситуацій та процесів». Науковий керівник: д-р філос. наук, доц. Лепський М.А.

Розроблена методологія концептуалізації імітаційно-ігрового моделювання та прогнозування політичних ситуацій та процесів. В основі підготовленої концепції покладено методики стратегічного прогнозування: сценарний підхід та систему методів FAROUT як комплексування стратегічного аналізу. Система FAROUT для управління стратегічним і конкурентним аналізом розроблена для допомоги аналітикам у визначенні того, які аналітичні методи є придатними в даній ситуації. У практично-імітаційному моделюванні відпрацьований метод MAI (метод аналізу ієрархій Т.Сааті) відносно моделювання політичних ситуацій і процесів. Визначена 4-рівнева модель політичних ситуацій.

Використання результатів досліджень реалізовано у виданих методичних вказівках до курсів «Соціологія політики», «Теорія політики», «Соціальне партнерство», а також при розробці розділів курсів: «Соціальне прогнозування», «Топологія політичного простору», «Соціологія політики», «Громадська думка», «Соціологія міжнародних відносин», «Теорія політики», «Теорія прийняття рішень», при підготовці 4 дипломних, 1 магістерської робіт.

За результатами дослідження опубліковано 7 статей у фахових виданнях та 12 публікацій у нефахових виданнях.НДР «Тестові технології в суспільствознавчій освіті». Науковий керівник канд. пед. наук, доц. Терно С. О.

Розроблено теорію розвитку критичного мислення та тестування, яка відповідно до системного підходу - відображає властивості, склад, функцію та генезис критичного розмірковування та його виявлення, вимір й оцінювання. В основу теорії покладений ідеалізований об’єкт – модель критичного мислення. Запропоновані теоретичні засади сприятимуть активізації пізнавальної діяльності школярів та забезпечать ефективну роботу вчителя з розвитку критичного мислення учнів загальноосвітньої школи в процесі навчання історії.

За результатами досліджень опубліковано 1 монографію, 1 посібник для вчителя з грифом МОНмолодьспорт України, 2 статті. Результати дослідження використано в навчальному процесі при підготовці 2 навчальних курсів «Теорія та методика навчання історії», «Основи фахової педагогічної майстерності» та 2 спецкурсів: «Теорія та методика формування понять на уроках історії», «Теорія та методика розвитку критичного мислення у процесі навчання історії».

Проведене дослідження сприятиме впровадженню розвивальної моделі навчання, спрямованої на забезпечення вищого рівня опанування розумовими навичками.НДР «Методичні інновації в мовній полікультурній освіті». Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Пахомова Т. О.

Здійснено концептуальний перегляд мовної культурної освіти шляхом її «глобалізації» (включаючи «європеїзацію»), гуманізації і культурознавчої соціологізації її споглядання з урахуванням рекомендацій ЮНЕСКО з питань освіти та моделювання варіантів полікультурної освіти з опорою на громадські функції іноземних мов і культур, що вивчаються в конкретному середовищі проживання. Були створені експериментальні зразки варіантів полікультурної освіти з опорою на громадські функції іноземних мов і культур у різних населених пунктах Запорізької області.

За результатами досліджень захищено 2 кандидатські дисертації, опублікований навчальний посібник, 2 словники, 14 статей. Результати досліджень апробовані на 6 міжнародних та 3-х науково-практичних конференціях і використані в процесі читання спецкурсу «Когнітивні комунікативні стратегії в контексті міжкультурного дискурсу».

Розробка теоретичних основ соціокультурного підходу до навчання мов міжнародного спілкування істотно вплине на появу нового покоління навчально-методичних комплексів і програм з іноземної мови, в яких автори будуть реалізовувати принцип полікультурності. Теоретична значимість та практична цінність результатів дослідження полягає в розробці моделі навчання іноземних мов у середніх та вищих закладах освіти.V. Розробки, які впроваджено у 2011 році

№ п/п

Назва та автори розробки

Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

Результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження


Методологічний підхід до формування структури підприємства машинобудівної галузі в розрізі бізнес-процесів і центрів відповідальності.

Автори: д-р екон. наук, проф. Череп А. В.; канд. екон. наук, доц. Бугай В.З.; канд. екон. наук, доц. Линенко А.В.

Розроблена методика формування бюджету, який орієнтований на зростання вартості підприємства. Запропоновані нові об’єкти бюджетування та механізм управління цими об’єктами. Удосконалено інструментарій традиційного бюджетування.


Впровадження цієї розробки сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства.

Запорізький регіон має соціальний ефект, який полягає у створенні нових робочих місць та підвищенні інвестиційної привабливості підприємства за рахунок зростання ефективності його діяльності.Публічне акціонерне товариство

«Запорізький автомобілебудів-ний завод»,

69600, м.Запоріжжя,

пр. Леніна, 8.
12.

2011р.


Окремі положення і висновки використовую-ться у навчальному процесі економічного факультету та факультету менеджменту.


Система фізіологічного моніторингу за функціональним станом організму.

Автори: д-р біол. наук, проф. Маліков М.В.; канд. біол. наук, доц. Богдановська Н.В.; канд. біол. наук, доц. Кузнєцов А.О.; канд. біол. наук, асист. Страколист Г.М.


Перевагами розробленої системи фізіологічного моніторингу є нові способи визначення алактатної та лактатної потужності та ємності, порогу анаеробного обміну та загальної метаболічної ємності, які дозволяють використовувати дозовані фізичні навантаження. Система суттєво підвищує ефективність профілактичних та реабілітаційних заходів серед різних категорій населення.

Факультет фізичного виховання та спорту Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,


м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66.

12.

2011р.Рекомендації автора знайшли практичне використання в діяльності спортивних клубів ЗТР (гандбол), Орбіта-Університет (волейбол), ДЮСШ «Україна» з академічного веслування, ГК «Мотор-ЗНТУ-ЗАБ» м. Запоріжжя.

Окремі положення і висновки використовую-ться у навчальному процесі факультету фізичного виховання ЗНУ.
Синтез та властивості гетерилгідразонів біогенних оксосполук.


Автори: д-р фарм. наук, проф. Омельянчик Л.О.;д-р біол. наук, проф. Бражко О.А.; канд. біол. наук, доц. Завгородній М.П.; асист. Коваленко Д.С.; асист. Корнет М.М.; асп. Уліщенко Є.О; асп. Петруша Ю.Ю.; студ. Корж Є.О.

Розробка дозволить розширити арсенал потенційних біологічно активних речовин різноманітної дії вітчизняного виробництва з низькою собівартістю і конкурентоспроможних на світовому ринку.


Кафедра токсикологічної та неорганічної хімії

Запорізького державного медичного університету (спеціальність «Фармація»),

Міністерство охорони здоров’я,

69035,


м. Запоріжжя;

вул. Маяковського, 26.

Кафедра хімії Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Методи синтезу цих структур та синтезовані сполуки використо-вуються в навчально-науковому процесі біологічного факультету ЗНУ.Екстремальні фактори та роль металів у неспецифічному адаптаційному синдромі клітинної системи.

Автори: д-р мед. наук, проф. Єщенко В.А.; д-р біол. наук, проф. Бовт В.Д.; канд. біол. наук, доц. Григорова Н.В.Розроблена високо селективна чутлива цитохімічна реакція 8-ТСХ, яка не дає метахромазії, вицвітання препаратів, підлягає законам Ламберта-Бугера і Бера, що дозволяє її використовувати в кількісній цитохімії.

Кафедра фізіології з курсом ЦО Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Розробка використо-вується у навчально-науковому процесі біологічного факультету ЗНУ.Розвиток аналітико-чисельних методів у проблемі стійкості та коливань неоднорідних конструкцій будівельної та аерокосмічної техніки з використанням комп’ютерної алгебри.

Автори: д-р техн. наук, проф. Грищак В. З.; д-р фіз.-мат. наук, проф. Тамуров Ю.М.; здобувач Погребицька А.М.Надано нові наближені аналітичні розв’язки прикладних задач стійкості та коливань тонкостінних конструкцій зі змінними за часом і координатами параметрами. Здобуті розв’язки сприяють суттєвому зменшенню обчислювальних затрат на етапі проектування конструкцій нової техніки.

Математичний факультет Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі математичного факультету ЗНУ.Концепція оновлення змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України.

Автори: д-р філос. наук, проф. Воловик В. І.; д-р філос. наук, доц. Лепський М.А.; канд. філос. наук Краснокутський О.В.; канд. філос. наук, доц. Бутченко Т.І.Головною перевагою запропонованої концепції є чітка експлікація особливої світоглядної місії соціальної філософії як форми категоріального відтворення єдності людини та світу в трьох вимірах водночас - онтологічному, гносеологічному і праксеологічному. Соціальний ефект - оновлення змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України.

Факультет соціології та управління Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі факультету соціології та управління ЗНУ.Концептуальна модель модернізаційного розвитку України періоду другої половини 80-х рр. ХХ ст. – 2008р. в контексті західних та східних впливів. Автори: д-р іст. наук, проф. Турченко Ф. Г.;

д-р  іст. наук, проф. Турченко Г.Ф.;

канд. іст. наук Каганов Ю.О.; канд. іст. наук Голощапова Є.О.


Представлена концептуальна модель вирізняється: історичним характером аналізу, залученням історичної компаративістики як методологічного інструментарію, комплексним характером; враховує суспільно-політичні процеси останніх років, що не знайшли належної інтерпретації в історіографії.

Історичний факультет Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі історичного факультету ЗНУ.Методи нелінійної динаміки, принципи симетрії та дискретні еволюційні моделі пошуку оптимальних рішень в умовах невизначеності.

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Перепелиця В.О.;

д-р екон. наук Максишко Н.К.; д-р фіз.-мат. наук, доц. Козін І.В.; канд. фіз.-мат. наук Заховалко Т.В.


Розроблені методи підтримки прийняття рішень у галузі економіки та фінансів, а також у планово-економічній діяльності на рівні підприємства, регіону, держави.

Економічний факультет Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі економічного

факультету ЗНУ.

Фізичні основи формування квазікристалічних структур у сплавах на основі алюмінію при лазерному легуванні.

Автори:


д-р фіз.-мат. наук, проф. Гіржон В.В.; канд. фіз.-мат. наук Смоляков О.В.; Ковальова В.М.;

Мікаєлян Г.Р.Розроблено програму для моделювання кристалічної та оберненої гратки квазікристалічних фаз, що спрощує їх ідентифікацію.

Фізичний факультет Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі фізичного

факультету ЗНУ.

Прикладні аспекти дослідження словникового складу сучасної англійської мови в контексті міжкультурної комунікації.

Автори: д-р. філол. наук, проф. Зацний Ю.А.; д-р філол. наук, проф. Манакін В.М.; канд. філол. наук, доц. Махачашвілі Р.К.;

канд. філол. наук, доц. Запольських С.П.; викладач Головко О.М.


Перевагами розробки є застосування автентичного полівимірного та крос-дисциплінарного підходу до дослідження основних тенденцій розвитку словникового складу сучасної англійської мови в контексті науково-дидактичних проблем англо-української міжкультурної комунікації як методологічної основи стратегій та тактик викладання англійської мови як іноземної та перекладу у вищих навчальних закладах.

Впроваджено новітній методологічний інструментарій.Факультети іноземної філології та журналістики Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі факультетів іноземної філології та журналістики ЗНУ.Дослідження сучасних вуглецевих матеріалів для мікро- та наноелектроніки, нетрадиційних джерел енергії та твердотільних сенсорів.

Автори: канд. фіз.-мат. наук, доц. Яновський О.С.; канд. фіз.-мат. наук Ананьїна О.Ю.;

наук. співроб. Северіна Л.М.


Перевагою розробки є можливість квантово-хімічного моделювання процесів взаємодії атомарного водню з чистими та моногідридними поверхнями алмазу (100) та графену, що дозволяє створювати захисні нанопокриття як суцільної, так і наноструктурованої морфології.

Фізичний факультет Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі

фізичного факультету ЗНУ.

Удосконалена баночна біотехнологія вирощування медичної п’явки.

Автори: д-р мед. наук, проф. Фролов А.К.; канд. біол. наук, доц. Копійка В.В.; канд. біол. наук, доц. Федотов Є. Р.; асп. Литвиненко Р. О.;Процько Ю. С.Перевагами розробки є підвищення продуктивності й економічності вирощування медичних п’явок, можливість регулювання стану імунної системи людини за допомогою гірудотерапії.Біологічний факультет Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі

біологічного факультету ЗНУ. За результатами дослідження було виконано 2 гопдоговори.

Методологія концептуалізації імітаційно-ігрового моделювання та прогнозування політичних ситуацій та процесів.

Автори: д-р філос. наук, проф. Лепський М.А.; канд. соціол. наук, доц. Гугнін Е.А.; канд. філос. наук Кудінов І.О.Запропонована концепція дозволяє моделювати реалізацію політичних проектів у повсякденне життя.


Факультет соціології та управління Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі

факультету соціології та управління ЗНУ.

Теорія розвитку критичного мислення та тестування в суспільствознав-чій освіті.

Автори: канд. пед. наук, доц.

Терно С.О.; мол. наук. співроб. Назарова Є.П.


Розробка сприяє активізації пізнавальної діяльності школярів та забезпечує ефективну роботу вчителя з розвитку критичного мислення учнів загальноосвітньої школи в процесі навчання історії, вона є

розвивальною моделлю навчання, що спрямована на забезпечення вищого рівня опанування розумовими навичками.Історичний факультет Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі

історичного факультету ЗНУ.

Методичні інновації в мовній полікультурній освіті.

Автори: д-р пед. наук, проф. Пахомова Т.О; канд. філол. наук, доц. Козлова Т.О.;

канд. філол. наук, Приходько Г.І.;

мол. наук. співроб. Вавіліна С.Г.Розробка забезпечує появу нового покоління навчально-методичних комплексів і програм з іноземної мови на принципах полікультурності.

Факультет

іноземної філології Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі

факультету

іноземної філології ЗНУ.
Методика визначення рівня функціонального стану та фізичної підготовленості організму людини.

Автори: канд. біол. наук

Богдановська Н.В., д-р біол. наук, проф.

Маліков М.В.
Розробка забезпечує появу нового покоління методики визначення рівня функціонального стану та фізичної підготовленості організму осіб різного віку та статі залежно від активності синтаз оксиду азоту.

Перевагами над аналогами є можливість більш якісного та точного визначення функціонального стану організму та проведення своєчасної корекції.

Соціальний ефект - підвищення загальної працездатності організму.


Факультет фізичного виховання та спорту

Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі

факультету

фізичного виховання та спорту ЗНУ.
Система автоматизованого проектування FORTU-FEM.

Автори: д-р техн. наук Гоменюк С.І.;

д-р техн. наук Грищак В. З.;

канд. техн. наук Гребенюк С. М.;

зав. лаб. Чопоров С. В.;

викл. Лісняк А. О.Показники результативності – можливість виконання розрахунків з будь-якою наперед заданою точністю. Перевагами над аналогами є можливість одночасного доступу до препроцесора процесора, постпроцесора методу скінченних елементів, які поєднують сучасні інформаційні технології (паралельний розрахунок, методи тривимірної комп’ютерної графіки тощо) та новітні обчислювальні методи. Соціальний ефект – впровадження у навчальний процес. Економічний ефект – заощадження на придбанні спеціального програмного забезпечення.

Математичний факультет Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.12.

2011р.


Розробка використо-вується в навчально-науковому процесі математичного

факультету

ЗНУ.
Автоматизований елеваторний вузол системи теплопостачання ЗНУ.

Автори: фахівець Ковальов А.М.;

фахівець Карпенко І.С.


Перевагами розробки є можливість контролю виконання погодозалежного температурного графіку теплоносія; насосна циркуляція теплоносія в системі опалювання; візуальний контроль параметрів роботи обладнання; дистанційне управління режимами опалення. Економічний ефект за рахунок оптимізації теплового режиму адміністративних будівель.

Адміністративно-господарська частина Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.11.

2011р.


Економія витрат на опалення університету.Система підвищення ефективності управління житловими й адміністративни-ми будівлями, що є в комунальній або державній формі власності України.

Автори: д-р техн. наук, проф. Волков В.П. (Міжнародний центр логістичних технологій ЗНУ), д-р техн. наук, проф. Вольфганг Шмаль (Інститут Facility management, Berlin).При рентабельному використанні основних засобів (ведення господарства, енергоносії, водо- та теплопостачання), раціональних експлуатаційних витратах загальна економія може досягати 50-60% від існуючого рівня витрат. Більшу частину економії дають заходи зі впровадження енергозберігаючих технологій.

Соціальна ефективність: поліпшення умов проживання, створення робочих місць у сфері управління та ведення господарства будівель, скорочення соціальних витрат, збільшення податкових надходжень, підвищення якості житла, повніше задоволення соціальних потреб населення.Адміністративно-господарська частина Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.
12.

2011р.


Використо-вується адміністра-тивно-господарською частиною ЗНУ.


Спосіб отримання 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-а]-хінолін)пропано-вих та пропенових кислот.

Автори: асист. Коваленко Д.С.; д-р біол. наук, проф. Бражко О.А.; д-р фарм. наук, проф. Омельянчик Л.О.;канд. біол. наук, доц. Завгородній М.П.

Спосіб значно спрощує технологію синтезу потенційних блок-білдингів для подальшого синтезу потенційних біорегуляторів. Розробка дозволить розширити арсенал потенційних біологічно активних речовин різноманітної дії вітчизняного виробництва з низькою собівартістю і конкурентоспроможних на світовому ринку.

Кафедра токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету (спеціальність «Фармація»), Міністерство охорони здоров’я,

69035, м. Запоріжжя, вул. Маяковського, 26.

Кафедра хімії Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Методи синтезу цих структур використо-вуються в навчально-науковому процесі біологічного факультету ЗНУ.Створення нових сортів декора-тивних рослин.

Автори: д-р біол. наук, професор Лях В.О.; канд. біол. наук, доц. Полякова І.А.; асп. Мельник М.А.; студ. Хамазюк О.І,; Качура Д.О.Перевагами розробки є наявність унікального забарвлення квіток.

Розробка має соціальний ефект:

озеленення територій з використанням якісного сучасного селекційного матеріалу.


Біологічний факультет та адміністративно-господарська частина Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


2011р.

Нові сорти рослин використо-вуються в навчально-науковому процесі біологічного факультету ЗНУ та при озелененні територій.Розробка фізико-хімічних методів контролю якості харчових продуктів.

Автор: канд. хім. наук Лашко Н.П.Розроблені експрес-методи значно спрощують визначення засоленості сирів без використання реактивів та зовнішніх джерел живлення. Розроблені методи сорбції харчових ароматизаторів на біополімерних матрицях є перспективним напрямом харчової хімії і дозволяють створити стійкі протягом тривалого часу ароматизатори з більш доступною формою дозування для використання в харчовій промисловості. Соціальний ефект розробки – підвищення якості продуктів харчування.

Кафедра хімії Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.


12.

2011р.


Методи використо-вуються у навчально-науковому процесі біологічного факультету ЗНУ. Популяризація розробки в СМІ та на телебаченні сприяє іміджу університету.Формування системи управління якістю аудиторських послуг.

Автор: асист. Гринь В.П.Розроблено концептуальні положення побудови системи управління якістю аудиторських послуг. Удосконалено:

оцінку ефективності системи управління якістю аудиторських послуг; процедуру вибору засобів реалізації організаційно-правового механізму управління якістю послуг в аудиторській фірмі і систему інформаційно-аналітичного забезпечення та управління якістю аудиторських послуг. Розроблені практичні рекомендації щодо підвищення якості аудиторських послуг та зменшення витрат на проведення контролю.Державна податкова інспекція у Шевченківсь-кому районі

м. Запоріжжя, Державна податкова адміністрація України. 69068, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4;

Державна інженерна академія, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

м. Запоріжжя, проспект Леніна, 226;

Економічний факультет Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66;

Підприємство «ІМЦ «Аудит-Запоріжжя»

Запорізьке територіальне відділення. 69035, м.Запоріжжя, проспект Леніна, 161/10;

Акціонерне товариство «ЗапоріжАудит-консультант». 69063, м. Запоріжжя, провулок Тихий, 8;

ТОВ Аудиторська фірма «Партнер» 69057, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 86а, к. 30.


12.

2011р.


Методика використо-вується у

навчально-науковому процесі економічного факультету ЗНУ.

Системи автоматизованого самоконтролю і контролю рівня знань із застосуванням інформаційних технологій, інтегрованих у дистанційні курси та електронні підручники.

Автор: канд. фіз. вих. і спорту Клопов Р.В.Розроблені системи дозволяють з’ясувати рівень сформованості і готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до застосування інформаційних технологій у навчанні та неперервній фізкультурній освіті.

Соціальний ефект: підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.Мелітополь-ський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20.

Факультет фізичного виховання Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

69600,
м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66.2011р.

Система використо-вується у

навчально-науковому процесі факультету фізичного виховання ЗНУ.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка