Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2011 рік 2012 змістСторінка11/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

В.о. проректора з наукової роботи В. З. ГрищакДодаток 4
до наказу Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
18.11. 2011 р. 1327

Описи найбільш ефективних розробоК

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ

СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

В РОЗРІЗІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ І ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автори: д-р екон. наук, проф. Череп А. В.; канд. екон. наук, доц. Бугай В.З.; канд. екон. наук, доц. Линенко А.В.

Основні характеристики, суть розробки: установлено основні етапи, тенденції і перспективи розвитку бюджетування в умовах українського сьогодення на основі аналізу передового зарубіжного і вітчизняного досвіду. Визначено основні об’єкти бюджетування та розроблені механізми управління цими об’єктами за рахунок процесів бюджетування, а також основні вимоги до системи бюджетного управління та контролю. Розроблена методика формування бюджету, орієнтованого на зростання вартості підприємства. Запропонований методологічний підхід до формування структури підприємства машинобудівної галузі в розрізі бізнес-процесів і центрів відповідальності. Цей метод забезпечує удосконалення системи управління підприємством та реалізацію основних функцій управління. Розкрито переваги програмно-цільового бюджетування і запропоновано заходи для його масштабного впровадження в контексті вирішення стратегічного розвитку підприємства. Доведено доцільність ефективного управління дебіторською заборгованістю. Розробка може бути впроваджена як на окремому підприємстві, так і в регіонах та державі в цілому.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: виділені об’єкти бюджетування підприємства машинобудівної галузі: бізнес-процеси та центри відповідальності.

У фінансовій структурі підприємства запропоновано виділяти три основні типи центрів відповідальності: центр інвестицій, центр прибутку, центр витрат.

Для визначення ефективності діяльності центрів відповідальності запропоновано використовувати показники їх оцінки, які розроблені для кожного типу центру.


Оптимізована структура внутрішньофірмового управління.

Розробка дозволяє забезпечити максималізацію кінцевих результатів соціально- економічного розвитку підприємства при заданих ресурсах і відповідній організації.

Порівняння із світовими аналогами: запропонований методологічний підхід до формування структури підприємства машинобудівної галузі більш ефективний у порівнянні з аналогами, а об’єкти бюджетування є новими. Розроблено механізм управління цими об’єктами за рахунок процесів бюджетування. Удосконалено інструментарій традиційного бюджетування.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: застосування методологічного підходу при розробці бюджетів сприяє: розподілу сфери повноважень, персональній відповідальності керівників за досягнення показників бізнес-процесів і центрів відповідальності; розподілу витрат підприємства на витрати окремих бізнес-процесів і центрів витрат; забезпеченню системи контролю за виконанням показників діяльності бізнес-процесів і центрів відповідальності; підвищенню ефективності діяльності підприємства.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки: машинобудівна галузь; підприємства харчової промисловості; Головне управління Запорізької обласної державної адміністрації.

Стан готовності розробок: розробка готова на 100%.

Результати впровадження: результати впроваджено в Публічному Акціонерному Товаристві «Запорізький автомобілебудівний завод»; навчальний процес Запорізького національного університету при викладанні дисципліни «Бюджетний менеджмент»; опубліковано 9 статей та здійснюється підготовка дисертаційних робіт.

Адреса: Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600.

Телефон: (061) 228-76-13, Факс: 228-75-08, E-mail: cherep_a_v@mail.ru

В.о. проректора з наукової роботи В.З. Грищак

Система фізіологічного МОНІТОРИНГУ

за функціональним станом організму

Автори: д-р біол. наук, проф. Маліков М.В.; канд. біол. наук, доц. Богдановська Н.В.; канд. біол. наук, доц. Кузнєцов А.О.; канд. біол. наук, асист. Страколист Г.М.


Основні характеристики, суть розробки: розроблена система фізіологічного моніторингу за поточним функціональним станом організму за допомогою використання комп’ютерної програми експрес-оцінки рівня функціонального стану кардіореспіраторної системи та функціональної підготовленості осіб різної статі, віку та фізичної підготовленості. Ця система дозволяє створювати банк даних щодо обстежених осіб, аналізувати динаміку змін загального фізичного стану організму, давати оцінку ефективності застосування профілактичних, реабілітаційних заходів та здійснювати оперативну корекцію стану організму. Розроблена методика визначення основних компонентів функціональної підготовленості та функціонального стану організму (алактатної, лактатної анаеробної потужності та ємності, порогу анаеробного обміну, загальної метаболічної ємності, функціонального стану серцево-судинної системи та системи зовнішнього дихання), яка не передбачає використання значних фізичних навантажень та забору крові для біохімічного аналізу.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: розроблена система фізіологічного моніторингу дозволяє оперативно контролювати загальний функціональний стан організму в різноманітних умовах зовнішнього середовища, яка значно зменшує час тестування, застосовує незначні дозовані фізичні навантаження, використовує авторські формули розрахунку основних показників функціонального стану та функціональної підготовленості організму, нові розрахункові параметри (рівень функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем) та авторську шкалу оцінки отриманих даних, що розроблена з урахуванням відповідного віку, статі та рівня фізичної підготовленості обстежених осіб

Порівняння із світовими аналогами: способи визначення алактатної та лактатної потужності та ємності, порогу анаеробного обміну та загальної метаболічної ємності дозволяють використовувати дозовані фізичні навантаження, тоді як відомі вітчизняні та світові аналоги передбачають використання досить значних фізичних навантажень із суттєвою перервою (до 24 годин) для оцінки кожного з наступних показників. Запропоновано новий спосіб кількісної оцінки рівня функціонального стану серцево-судинної системи та системи зовнішнього дихання, що дозволяє підвищити точність діагностики поточного функціонального стану організму порівняно з відомими способами.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: розробка дозволяє суттєво підвищити ефективність масових донозологічних обстежень та різноманітних засобів відновлення серед осіб різної статі, віку та рівня фізичної підготовленості.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки: функціональна діагностика, спортивна медицина, фізіологія людини, спортивна фізіологія, наукові установи НАН України та ВНЗ.

Стан готовності розробок: готовність розробки 100%.


Результати впровадження: результати наукових досліджень впроваджено в роботу спортивних клубів ЗТР (гандбол), Орбіта-Університет (волейбол), ДЮСШ «Україна» з академічного веслування, ГК «Мотор-ЗНТУ ЗАБ» м. Запоріжжя, у науковий та навчальний процес кафедр медико-біологічних основ фізичної культури і спорту, фізичної реабілітації, олімпійського та професійного спорту Запорізького національного університету. За результатами досліджень захищено 2 кандидатські дисертації, опубліковано 10 статей.

Адреса: Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69900.

Телефон: (061) 228-75-00; Факс: (061) 228-75-08; E-mail: sekr@znu.edu.ua

В. о. проректора з наукової роботи В.З.Грищак


синтез та властивості гетерилгідразонів біогенних оксосполук

Автори: д-р фарм. наук, проф. Омельянчик Л.О.; д-р біол. наук, проф. Бражко О.А.;
канд. біол. наук, доц. Завгородній М.П.; асист. Коваленко Д.С.; асист. Корнет М.М.;
асп. Уліщенко Є.О.; асп. Петруша Ю.Ю.; студ. Корж Є.О.


Основні характеристики, суть розробки: вперше розроблені препаративні методи синтезу, встановлена будова, вивчені фізико-хімічні та біологічні властивості
2(4)-гідразинохінолінів, 2(4)-хінолілгідразонів оксикислот та їх солей. Розроблено оптимальний підхід до синтезу нових 1,2,4-триазоло[4,3-а]хінолінів циклоконденсацією похідних 2-гідразинохіноліну в середовищі органічних кислот. Вперше розроблено лабораторний регламент на метод синтезу, вивчено фізико-хімічні та біологічні властивості «сполуки-лідера» – дилітієвої солі 2-метилхінолін-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти. Установлено, що вона є малотоксичною, має виражену ноотропну й антиоксидантну дію та є перспективною субстанцією для подальших досліджень зі створення лікарського засобу.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: одержано патенти: а) Пат. на корисну модель 58772 Україна, МПК (2011.01) G01 N21/00 G 01 N 21/80. Луганська О.В., Омельянчик Л.О., Коваленко Д.С., Синяєва Н.П. Спосіб кількісного визначення динатрієвої солі 2-метилхінолін-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти / № u201011476; заявл. 27.09.2010; опубл. 26.04.2011, Бюл. №8, 2011 р.; б) Пат. на корисну модель 59970 Україна, МПК (2011.01) С 07 Д 403/14, 413/00, Коваленко Д.С., Бражко О.А., Омельянчик Л.О., Завгородній М.П. Спосіб отримання 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-а]-хінолін)пропанових кислот. № u201012907, Заявл. 01.11.2010; Опубл. 10.06.2011. – Бюл. № 11. – 6с. в) Пат. на корисну модель 59971 Україна, МПК (2011.01) С 07 Д 403/14, 413/00, Коваленко Д.С., Бражко О.А., Омельянчик Л.О., Завгородній М.П. Спосіб отримання 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-а]-хінолін)пропенових кислот. № u201012908, Заявл. 01.11.2010; Опубл. 10.06.2011. – Бюл. № 11. – 6 с.

Порівняння із світовими аналогами: способи отримання 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-a]хінолін)пропанових кислот та 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-a]хінолін)пропенових кислот дозволяють проводити керований синтез, що забезпечує чистоту та високий вихід отриманих речовин (понад 75-80%) у порівнянні з відомими методами отримання. У світовій практиці дані способи синтезу невідомі. Запропоновано новий спосіб кількісного визначення динатрієвої солі 2-метилхінолін-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти, що ґрунтується на потенціометричному титруванні за допомогою pH-метра-мілівольтметра з робочим індикаторним іонселективним кристалічним електродом, оберненим відносно іонів Сu2+, що дозволяє підвищити експресність, достовірність та точність кількісного визначення біологічно активних речовин хінолінового ряду порівняно з відомими способами.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: розробка дозволить розширити арсенал потенційних біологічно активних речовин різноманітної дії вітчизняного виробництва з низькою собівартістю і високою конкурентоспроможністю на світовому ринку.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки: фармація, медицина, ветеринарія, МОЗ України, хіміко-фармацевтичні підприємства, наукові установи НАН України та ВНЗ.

Стан готовності розробок: готовність розробки 60%, потрібно провести доклінічні та клінічні дослідження сполуки-лідера.


Результати впровадження: результати наукових досліджень впроваджено в науковий та навчальний процес кафедр імунології та біохімії, хімії ЗНУ та кафедр неорганічної і токсикологічної хімії, органічної та біоорганічної хімії ЗДМУ.

Адреса: Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69900.

Телефон: (061) 228-75-00; Факс: (061) 228-75-08; E-mail: sekr@znu.edu.ua

В.о. проректора з наукової роботи В.З. Грищак


Додаток 5

Презентація наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка