Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2011 рік 2012 змістСторінка10/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ПРИМІТКИ ДО ТАБЛИЦІ

П. 5.13.6.

По НДР, які виконувалися в межах основного робочого часу викладачів:

 • побудовано розімкнену та замкнену дискретні математичні моделі керування позитивною динамічною системою балансового типу, проведено їх аналіз (науковий керівник доц. Леонтьєва В.В.);

 • розроблено методику діагностики дітей із відхиленнями в психофізичному розвитку (науковий керівник проф. Байкіна Н.Г.);

 • удосконалено методичні підходи щодо оцінки використання інтелектуального капіталу (науковий керівник проф. Череп А.В.);

 • побудовано методику розрахунку композитних конструкцій з урахуванням реологічних характеристик матриці на основі скінченно-елементної моделі (науковий керівник доц. Гребенюк С.М.);

 • зроблено опис нових видів паразитів (науковий керівник ст. викл. Рубцова Н.Ю.);

 • розроблено нові способи руйнування анізотропних структур (науковий керівник ст. икладач Овсієнко О.В.);

 • розроблено нові форми проведення лабораторних занять з хімічних і біологічних дисциплін у вищій школі (науковий керівник доц. Перетятько В.В.);

 • розроблено концепцію застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту та авторську методику оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту (науковий керівник доц. Клопов Р.В.);

 • розроблено систему відновлювальних заходів для використання в підготовчому періоді тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації (науковий керівник доц. Богдановська Н.В.);

 • розроблено новий методичний комплекс «Комплексна реабілітація осіб з неврологічними синдромами остеохондрозу хребта на санаторному етапі реабілітації» (науковий керівник ст. викладач Кальонова І. В.);

 • розроблено автоматизований елеваторний вузол системи теплопостачання (науковий керівник доц. Андрєєв А. М.);

 • розроблено методику спеціального тренувального процесу легкоатлеток, спрямовану на підвищення ефективності тренувального процесу (науковий керівник проф. Конох А. П.);

 • підготовлено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення законодавства з адміністративного права (науковий керівник проф. Коломоєць Т.О.);

 • розроблено методологічні підходи до визначення рівня економічної безпеки регіону (науковий керівник доц. Куреда Н.М.);

 • розроблено методологію онтологічного інжинірингу OntoElect (науковий керівник доц. Єрмолаєв В. А.);

 • розроблено методику аналізу ВАХ СЕ з урахуванням поправок на зосереджений послідовний та шунтувальний опір (науковий керівник доц. Приходько О.В.);

 • розроблено методику занять оздоровчим плаванням для студентів 18-20 років із захворюваннями системи зовнішнього дихання (науковий керівник проф. Маліков М.В.);

 • розроблено методику застосування методів музикотерапії в роботі з дітьми з особливими потребами (науковий керівник проф. Локарєва Г.В.);

 • розроблено діагностику сформованості вокального голосу майбутнього актора музично-драматичного театру; методику вокальної підготовки актора (науковий керівник доц. Гринь Л.О.);

 • розроблено систему підвищення ефективності управління житловими та адміністративними будівлями, що знаходяться в комунальній або державній формі власності (науковий керівник проф. Волков В.П.);

 • розроблено методику та практичні рекомендації щодо формування системи управління якістю аудиторських послуг (науковий керівник доц. Топалов А.Д, автор асист. Гринь В.П.).

П. 5.13.6.1

По НДР за КПКВ 2201020: • розроблено тест-систему оцінки забруднення довкілля (науковий керівник доц. Пересипкіна Т.М.);

 • створено програмний комплекс FORTU-FEM (науковий керівник проф. Гоменюк С.І.);

 • розроблено спосіб отримання 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-а]-хінолін)пропанових та пропенових кислот (науковий керівник проф.Омельянчик Л.О.);

 • розроблено концепцію оновлення змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України (науковий керівник проф. Воловик В.І.);

 • створено концептуальну модель модернізаційного розвитку України періоду другої половини 80-х рр. ХХ ст. – 2008 р. в контексті західних та східних впливів (науковий керівник проф. Турченко Ф.Г.);

 • на основі розробленої комп’ютерної програми експрес-діагностики рівня функціонального стану та фізичної підготовленості організму «ШВСМ» створено систему фізіологічного моніторингу за поточним функціональним станом організму (науковий керівник проф. Маліков М.В.);

 • на базі асимптотичного підходу із застосуванням методу фазних інтегралів і гібридного ВКБ-Гальоркін методу надано нові наближені аналітичні розв’язки прикладних задач стійкості та коливань тонкостінних конструкцій зі змінними за часом і координатами параметрами, які описуються сингулярними диференціальними рівняннями зі змінними коефіцієнтами та їх системами (науковий керівник проф. Грищак В.З.);

 • розроблено високоселективну чутливу цитохімічну реакцію 8-ТСХ, яка не дає метахромазії, вицвітання препаратів, підлягає законам Ламберта-Бугера і Бера, що дозволяє її використовувати в кількісній цитохімії (науковий керівник проф. Омельянчик Л.О., автор проф. Єщенко В. А.);

 • розроблено спосіб побудови сингулярних інтегральних рівнянь граничних задач плоскої теорії пружності для багатошарових основ з отворами в шарах та алгоритм чисельної реалізації розв’язків цих задач на комп’ютері (науковий керівник проф. Грищак В.З., автор проф. Приварников А. К.);

 • установлені закономірності структурних перетворень та особливості морфології структурних складових. Розроблено програму для моделювання кристалічної та оберненої гратки квазікристалічних фаз, що спрощує їх ідентифікацію (науковий керівник проф. Гіржон В.В.).

П. 5.13.6.2

По НДР за КПКВ 2201040:

 • запропоновано методологічний підхід до формування структури підприємства машинобудівної галузі в розрізі бізнес-процесів і центрів відповідальності (науковий керівник проф. Череп А.В.);

 • розроблено методологію концептуалізації імітаційно-ігрового моделювання і прогнозування політичних ситуацій та процесів (науковий керівник проф. Лепський М.А.);

 • розроблено концепцію полікультурної мовної освіти (науковий керівник проф. Пахомова Т.О.);

 • розроблено основні засади формування релевантної науково-методичної бази викладання англійської мови та перекладу в контексті розвитку словникового складу сучасної англійської мови та міжкультурної комунікації (науковий керівник проф. Зацний Ю.А.);

 • розроблено систему оцінки поточного стану синтезу оксиду азоту залежно від рівня функціональної підготовленості спортсменів вищої кваліфікації (науковий керівник доц. Богдановська Н.В.);

 • одержано результати квантово-хімічного моделювання процесів взаємодії атомарного водню з чистими та моногідридними поверхнями алмазу (100) та графену (науковий керівник доц. Яновський О.С.);

 • розроблено методичні рекомендації щодо гірудології та гірудотерапії (науковий керівник проф. Фролов О.К.);

 • підготовлено 2 звіти про археологічні дослідження на східній частині могильника (охоронний лист № 3398) на проспекті Радянський (околиця м. Запоріжжя) та на кургані, розташованому на околиці м. Токмак Запорізької області (науковий керівник доц. Тощев Г.М.);

 • розроблено рекомендації з визначення якості води за хімічними та токсикологічними показниками ставків с. Солодка Балка Токмацького району Запорізької області (науковий керівник доц. Дударєва Г.Ф.);

 • розроблено рекомендації з інвентаризації зелених насаджень м. Запоріжжя (науковий керівник доц. Рильський О.Ф.);

 • виконано 3 (три) проекти організації і розвитку мисливських господарств Рівненської області (науковий керівник проф. Домніч В.І.);

 • визначено методологічні й епістемічні засади та інтерпретації основних тенденцій розвитку словникового складу сучасної англійської мови в контексті міжкультурної англо-української комунікації (науковий керівник проф. Зацний Ю.А.);

 • побудовано модель, що дозволяє встановити залежність міжплощинної відстані в кластерах нанографіту від кількості атомів у шарі, від форми країв та присутності точкових дефектів (науковий керівник доц. Яновський О. С.).

П 5.14.6.

По НДР, які виконувалися в межах основного робочого часу викладачів:

 • розроблена система підвищення ефективності управління житловими та адміністративними будівлями, що знаходяться в комунальній або державній формі власності, впроваджена в діяльність адміністративно-господарської частини ЗНУ (науковий керівник проф. Волков В.П.);

 • розроблений автоматизований елеваторний вузол системи теплопостачання впроваджений у систему теплопостачання Запорізького національного університету (науковий керівник доц. Андрєєв А. М.);

 • розроблені методика та практичні рекомендації щодо формування системи управління якістю аудиторських послуг використовуються в аудиторській фірмі «Партнер», АТ «Запоріжаудит-консульт», в державній податковій інспекції в Шевченківському районі м. Запоріжжя, в підприємстві «ІМЦ «Аудит – Запоріжжя» (науковий керівник доц. Топалов А.Д., автор асист. Гринь В.П.);

 • підготовлені науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення законодавства з адміністративного права впроваджено в нормотворчу діяльність Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України (науковий керівник проф. Коломоєць Т.О.).

П 5.14.6.1

По НДР за КПКВ 2201020: • система фізіологічного моніторингу за поточним функціональним станом організму впроваджена в роботу спортивних клубів ЗТР (гандбол), Орбіта-Університет (волейбол), ДЮСШ «Україна» з академічного веслування, ГК «Мотор-ЗНТУ-ЗАБ» м. Запоріжжя (науковий керівник проф. Маліков М.В.);

П. 5.14.6.2

По НДР за КПКВ 2201040:

 • запропонований методологічний підхід до формування структури підприємства машинобудівної галузі в розрізі бізнес-процесів і центрів відповідальності впроваджений на ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (науковий керівник проф. Череп А.В.);

 • 3 (три) мисливських господарства Рівненської області, згідно з Законом України «Про мисливське господарство та полювання», отримали проект організації розвитку мисливського господарства, в якому визначені шляхи і засоби, що забезпечують вирішення завдань з раціонального використання угідь, охорони, використання та відтворення мисливського фонду. Результати, одержані в процесі мисливськовпорядкувальних робіт, впроваджені у виробничу діяльність цих господарств (науковий керівник проф. Домніч В. І.);

 • розроблені методичні рекомендації по гірудології впроваджені у виробничу діяльність приватного підприємства (науковий керівник проф. Фролов О. К.);

 • підготовлені 2 звіти про археологічні дослідження на східній частині могильника (охоронний лист № 3398) на проспекті Радянський (околиця м. Запоріжжя) та на кургані, розташованому на околиці м. Токмак Запорізької області, передані до фондів Інституту археології НАН України та Запорізького обласного краєзнавчого музею (науковий керівник доц. Тощев Г. М.).

П. 5.15.6

По НДР, які виконувалися у межах основного робочого часу викладачів:

 • методика проведення лабораторних занять на природничих факультетах, особливості лекційного викладання хімічних дисциплін, місце ігрових технологій у підготовці фахівців з вищою освітою впроваджені в навчальний процес і використовуються при проведенні лекційних і практичних занять з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» (науковий керівник доц. Перетятько В.В.);

 • науково-методичні рекомендації щодо проекту закону про внесення змін і доповнень до КпАП України впроваджено в навчальний процес юридичного факультету (дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративне судочинство», «Адміністративна відповідальність») (науковий керівник проф. Коломоєць Т.О.);

 • науково-методичні рекомендації щодо проекту Адміністративно-процедурного кодексу України впроваджено в навчальний процес юридичного факультету (дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративне судочинство», «Адміністративна відповідальність») (науковий керівник проф. Коломоєць Т.О.);

 • науково-методичні рекомендації щодо проекту закону про внесення змін до КАС України впроваджено в навчальний процес юридичного факультету (дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративне судочинство», «Адміністративна відповідальність») (науковий керівник проф. Коломоєць Т.О.);

 • розроблені методика та практичні рекомендації щодо формування системи управління якістю аудиторських послуг використовуються у практичному матеріалі дисциплін: «Аудит», «Організація і методика аудиту» в ЗНУ, ЗДІА (науковий керівник доц. Топалов А.Д., автор Гринь В.П.).

П. 5.15.6.1

По НДР за КПКВ 2201020:

 • створений програмний комплекс FORTU-FEM, який використовується при читанні спецкурсів «Математичне моделювання задач математичної фізики», «Метод скінченних елементів», «Основи програмної інженерії», «Комп’ютерна графіка» і дипломному проектуванні для студентів спеціальностей 7.080202, 8.080202 – «Прикладна математика», 6.050103 - «Програмна інженерія» (науковий керівник проф. Гоменюк С.І.);

 • розроблена концепція оновлення змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України використовується при розробці навчально-методичної комплексної документації за дисциплінами «Філософія», «Соціальна філософія», «Політична свідомість працівників органів державної влади та місцевого самоврядування», «Соціальне управління», «Управління соціальними процесами», «Державне управління та місцеве самоврядування» та ін. (науковий керівник проф. Воловик В.І.);

 • створена концептуальна модель модернізаційного розвитку України періоду другої половини 80-х рр. ХХ ст. – 2008 р. в контексті західних та східних впливів, яку було використано в навчальному процесі: при вдосконаленні курсу лекцій з дисциплін «Історія України», «Актуальні проблеми історії України», «Сучасна історіографія історії України» зі спецкурсу «Суспільно-політичний рух в Україні XIX – початку XXI ст.», при впровадженні нових курсів «Компаративістика», «Порівняльні дослідження європейських систем сучасного світу». Виконано 4 магістерські роботи, 9 бакалаврських і 5 дипломних робіт (науковий керівник проф. Турченко Ф.Г.);

 • створена система фізіологічного моніторингу за поточним функціональним станом організму використовується в навчальному процесі при читанні курсів “Фізіологія”, “Вікова фізіологія”, “Функціональна діагностика”, “Фізіологія фізичних вправ”, “Основи реабілітації”, “Фізична реабілітація” для студентів Запорізького національного університету (науковий керівник проф. Маліков М.В.);

 • на базі асимптотичного підходу із застосуванням методу фазних інтегралів і гібридного ВКБ-Гальоркін методу надано нові наближені аналітичні розв’язки прикладних задач стійкості та коливань тонкостінних конструкцій зі змінними за часом і координатами параметрами, які впроваджені в навчальний процес кафедри прикладної математики і механіки ЗНУ при читанні курсів «Рівняння математичної фізики», «Теорії коливань» (науковий керівник проф. Грищак В.З.);

 • розроблена високоселективна чутлива цитохімічна реакція 8-ТСХ, яка не дає метахромазії, вицвітання препаратів, підлягає законам Ламберта-Бугера і Бера, що дозволяє її використовувати в кількісній цитохімії. Впроваджено в навчальний процес кафедри фізіології біологічного факультету (науковий керівник проф. Омельянчик Л.О., автор проф. Єщенко В. А.);

 • розроблений спосіб побудови сингулярних інтегральних рівнянь граничних задач плоскої теорії пружності для багатошарових основ з отворами в шарах та алгоритм чисельної реалізації розв’язків цих задач на комп’ютері впроваджені на кафедрі алгебри та геометрії: в курси лекцій дисциплін «Додаткові розділи природничих наук» (для магістрів та спеціалістів), «Механіка деформівного твердого тіла» (для магістрів та спеціалістів), у семи кваліфікаційних роботах магістрів і бакалаврів денного і заочного відділень (науковий керівник проф. Грищак В.З., автор проф. Приварников А. К.);

 • установлені закономірності структурних перетворень та особливості морфології структурних складових і розроблено програму для моделювання кристалічної та оберненої гратки квазікристалічних фаз, що спрощує їх ідентифікацію, внаслідок чого розроблені нові розділи спецкурсу «Фізика аморфних та квазікристалічних матеріалів», виконано 4 магістерських та 5 дипломних робіт (науковий керівник проф. Гіржон В.В.).

П. 5.15.6.2

По НДР за КПКВ 2201040:

 • запропонований методологічний підхід до формування структури підприємства машинобудівної галузі в розрізі бізнес-процесів і центрів відповідальності використовується при викладанні дисципліни «Бюджетний менеджмент». Виконано 5 курсових, 3 дипломних, 5 магістерських робіт (науковий керівник проф. Череп А. В.);

 • розроблена методологія концептуалізації імітаційно-ігрового моделювання та прогнозування політичних ситуацій і процесів, концептуальних засад імітаційно-ігрового моделювання та прогнозування політичних ситуацій, яка використовується при викладанні розділів курсів лекцій: «Соціальне прогнозування», «Топологія політичного простору», «Соціологія політики», «Соціологія міжнародних відносин», «Теорія політики», «Теорія прийняття рішень». За результатами роботи виконана 1 магістерська та 4 дипломні роботи (науковий керівник проф. Лепський М.А.);

 • розроблена концепція полікультурної мовної освіти використовується при викладанні курсу лекцій «Когнітивні комунікативні стратегії в контексті міжкультурного дискурсу» (науковий керівник проф. Пахомова Т.О.);

 • розроблена методика визначення рівня функціонального стану та фізичної підготовленості організму людини використовується в навчальному процесі при читанні курсів “Фізіологія”, “Вікова фізіологія”, “Функціональна діагностика”, “Фізіологія фізичних вправ”, “Основи реабілітації”, “Фізична реабілітація” для студентів Запорізького національного університету (науковий керівник доц. Богдановська Н.В.);

 • розроблені основні засади формування релевантної науково-методичної бази викладання англійської мови та перекладу в контексті розвитку словникового складу сучасної англійської мови та міжкультурної комунікації, яка використовується при читанні курсу лекцій «Основи неології», у практичному курсі «Практика перекладу», теоретико-практичному курсі «Комунікативні стратегії» (науковий керівник проф. Зацний Ю.А.);

 • одержані результати квантово-хімічного моделювання процесів взаємодії атомарного водню з чистими та моногідридними поверхнями алмазу (100) та графену, що дозволили розробити НМКД нового спецкурсу для магістрів та спеціалістів спеціалізацій - «Фізхімія наносистем», у склад якого входять лабораторні роботи: «Двовимірні напівпровідникові наноструктури», «Моделювання вуглецевих нанокластерів»; виконано 4 дипломні роботи (науковий керівник доц. Яновський О.С.).

Додаток 3

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

18.11 2011 № 1327

Інформація

щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій


№ з/п

Назва вищого навчально-

го закладу/

наукової установи


Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу)

Відповідність прикладної науково-технічної розробки / технології пріоритетному напряму (інноваційної діяльності, науки і техніки)

Замовник прикладної науково-технічної розробки/ технології

(назва суб’єкта господарювання, адреса)Початок і кінець розроблення

Вартість розробки

(загальна сума, тис. грн.)Джерела фінансування (тис. грн.)

Передача та/або впровадження прикладної науково-технічної розробки/ технології
Бюджетні кошти

Власні кошти

Інші джерела

Наявність укладеного договору про передачу прикладної науково-технічної розробки / ліцензійного договору

Результат впровадження

Джерело фінансування (власні, залучені бюджетні

кошти)

Назва юридичної особи, якій передається право на використання прикладної науково-технічної розробки / технології

Сума дого-воруЗапо-різький націо-наль-ний

уні-верси-тет


Методо-логічний підхід до форму-вання струк-тури підпри-ємства машино-будівної галузі в розрізі бізнес-процесів і центрів відпо-відаль-ності


5) Науки про життя, нові технології, профілактика та лікування найпоширеніших захворю-вань.

МОНмо-лодьспорт України

Січень 2011р.-грудень

2011р.


56,8

56,8

-

-


Методо-логічний підхід впровад-жено на ПАТ

«Запорізький автомобі-лебудівний завод».

Запо-різький націо-наль-ний

уні-верси-тет


Система фізіо-логіч-ного моніто-рингу за функ-ціональ-ним станом організ-му


5) Науки про життя, нові технології, профілак-тика та лікування найпоши-реніших захворю-вань.

МОНмо-лодьспорт України

Січень 2009р.-грудень 2011р.

159,5

159,5

-

-Систему контролю впровадже-но в роботу спортивних клубів ЗТР (гандбол), Орбіта-Університет (волейбол), ДЮСШ «Україна»

з академіч-ного веслування, ГК «Мотор-ЗНТУ ЗАБ» м. Запоріж-жя
Запо-різький націо-наль-ний

уні-верси-тет


Синтез та власти-вості гетери-гідразо-нів біоген-них оксо-сполук.


Пат. на корисні моделі Україна

№58772;


59970;

59971


6) Нові речовини та матеріали

МОНмо-лодьспорт України

Січень 2009р. –грудень 2011р.

181,5

181,5

-

-Методи синтезу та синтезо

вані сполуки впроваджені

в Запо-різькому державному медичному

універ-ситеті
Запо-різький націо-наль-ний

уні-верси-тетАвтома-тизова-ний елева-торний вузол системи тепло-поста-

чання


3) Енерге-тика та енергоефективність

Запорізь-кий

націо-нальний універси-тетСічень

2011р.-грудень 2011р.У

межах робочо-го часуУ

межах робо-чого часу


-Впровадже-но в систему теплопоста-чання Запо-різького націо-нального універ-ситету


Запо-різький націо-наль-ний

уні-верси-тетСистема підви-щення ефек-тивності управ-ління житло-вими й адмініст-ративни-ми будів-

лями


3) Енерге-тика та енергоефективність

Запорізь-кий

націо-нальний універси-тетСічень

2008р.-грудень2011р.У

межах робочо-го часуУ

межах робо-чого часу-

-Розробка використовується адміністра-тивно-гос-подарською частиною ЗНУ


Запо-різький націо-наль-ний

уні-верси-тетРозробка нових сортів декора-тивних рослин

4) Раціо-нальне природо-

користу-вання.Запорізь-кий

націо-нальний універси-тет2004-2011

У межах робочо-го часу

У межах робо-чого часу

-

-Методика селекції нових рослин та опис їх декора

тивних ознак впровадже-ні в нав-чальний процес ЗНУ. Нові сорти рослин вико ристано для озеленення території універ-ситету


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка