Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік Острог, 2010 узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2009 роціСторінка6/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

НУ „Острозька академія” проводить протягом 2009-2010рр. дослідження математичних моделей ламінарного та турбулентного руху рідин в дросельних елементах з урахуванням кінетики зміни її фізико-хімічних властивостей, що є теоретичною основою для розробки гідродинамічних перетворювачів в’язкості та густини ньютонівських рідин. На основі результатів досліджень проводиться патентування розроблених технічних рішень. НУ „Острозька академія” має науковий потенціал та спеціалізовану науково-дослідну лабораторію для виконання програми досліджень.5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ

Одним із основних методів неруйнівного контролю складу і якості рідких матеріалів ґрунтується на визначенні їхньої в’язкості та густини. Аналіз відомих методів і пристроїв вимірювання в’язкості (ротаційних, вібраційних і капілярних) показав, що найбільш перспективним щодо автоматизації процесу вимірювання, чутливості, точності і умов застосування є різновид капілярного методу – дросельний метод. Відомі гідродинамічні вимірювальні перетворювачі розроблялись без належного обґрунтування процесів руху рідини у дроселях, на основі спрощеного представлення їх статичних характеристик перетворення, що призводить до невисокої точності вимірювання фізико-механічних параметрів рідин.

На основі виконаних нами теоретичних досліджень ламінарного і турбулентного руху рідини в дросельних елементах аналітично з високою точністю описано їх статичні і динамічні характеристики, що є основою для розробки нових гідродинамічних методів вимірювання в’язкості та густини рідин. В попередніх дослідженнях розроблено математичні моделі зрівноважених гідродинамічних подільників і мостових вимірювальних схем і обґрунтовано можливість їх застосування для суміщеного у часі вимірювання в’язкості і густини рідин. Розроблено структурні схеми аналізаторів якості з слідкуючим і розгортуючим зрівноваженням мостових гідродинамічних перетворювачів, що дозволяє здійснити розробку їх дослідних зразків з заданими метрологічними характеристиками.

6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ

У результаті виконання досліджень будуть вперше розроблені математичні моделі зрівноважених гідродинамічних подільників і мостових схем, обґрунтовано структурну організацію автоматичних аналізаторів з різними видами зрівноваження, удосконалено принципи побудови систем автоматичного регулювання технологічних процесів з плинними речовинами.

Також, буде розроблено серію автоматичних інтелектуальних аналізаторів для контролю кінематичної і динамічної в’язкості, густини рідин, а також індексу в’язкості для нафтопродуктів.

7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Робота направлена на виконання Закону України № 433-ІV „Про пріоритетні напрями іноваційної діяльності в Україні”, зокрема за напрямом „Приладобудування, як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва”. Результати роботи будуть використані при виготовленні і впровадженні автоматичних аналізаторів для контролю якості нафтопродуктів, що застосовуються в авіаційній галузі, на залізничному транспорті, в Збройних Силах України, в суднобудуванні. Передбачається створення автоматичних промислових аналізаторів для контролю технологічних процесів в нафтопереробній і нафтохімічній галузях, металургії і теплоенергетиці. Використання автоматичного аналізатора в’язкості в системах регулювання процесу спалювання нафтопродуктів в дизельних двигунах, металургійних печах та на теплоелектростанціях дозволяє знижувати їх витрату на (5÷7)% і зменшує кількість шкідливих викидів в атмосферу.8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ

Монографія 1. Цибульский Б.В. Автоматическое измерение вязкости нефтепродуктов / Б.В.Цибульский, В.В.Древецкий // ЦНТИИЭ нефтехим. – М.- 2006. – 154с.

Наукові статті в журналах з переліку ВАК

 1. Древецький В.В. Вплив зміни в’язкості на динамічні характеристики ламінарних дроселей / В.В.Древецький // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. – Рівне, 2007. – вип. № 2 (38).– С. 319–324.

 2. Древецький В.В. Моделювання гідродинамічних процесів в дросельних перетворювачах / В.В.Древецький, В.М.Гудь // Вісник Інженерної академії України. – 2008. – №1. – С.59–64.

 1. Квасніков В.П. Контроль якості нафтопродуктів гідродинамічним методом / В.П.Квасніков, В.В.Древецький // Вісник Інженерної академії України. – 2008. – № 3,4. – С.87–89.

 2. Древецький В.В. Динамічні властивості автоматичного аналізатора в’язкості та густини нафтопродуктів / В.В.Древецький, М.М.Клепач // Вісник Інженерної академії України. – 2009. – №1. – С.61–65.

 3. Древецький В.В. Дослідження електрофлюїдного віскозиметра з подіапазонною зміною розгортуючої напруги // В.В.Древецький, Є.В.Юрчевський // Вісник Інженерної академії України. – 2009. – № 3,4, - С. 70-73.

Тези доповідей на міжнародних конференціях

 1. Древецький В.В. Автоматичний віскозиметр з приведенням виміряного значення в’язкості до заданої температури / Древецький В.В. // Приладобудування–2007: стан і перспективи: VІ наук.-техн. конф., 24–25 квіт. 2007 р.: тези доп. – К., 2007. – С.170–171.

 2. Древецький В.В. Мікропроцесорний віскозиметр з розгортальним зрівноваженням дросельного мостового перетворювача / Древецький В.В. // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 11–13 жовт. 2007 р: тези доп. – К., 2007. – С.169–171.

 3. Древецький В.В. Моделювання впливу в’язкості і густини рідини на гідродинамічні процеси в дроселях / Древецький В.В. // Проблеми хіммотології: ІІ міжнар. наук.-техн. конф., 2–6 черв. 2008 р.: тези доп. – К., 2008. – С.183–188.

 4. Древецький В.В. Математичні моделі гідродинамічних процесів в ламінарних і турбулентних дроселях / Древецький В.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: Х міжнар. наук.-техніч.конф., 20–24 трав. 2008 р.: тези доп. К., 2008. – С.77.

Авторські свідоцтва та патенти

 1. А.с. 1453249 СССР, МКИ4 G 01 № 11/08. Способ измерения вязкости газообразных и жидких сред / В.В.Древецкий, Ю.М.Дубойский (СССР). – № 4268706/31–25; заявл. 08.04.87; опубл. 23.01.89, Бюл. № 3.

 2. А.с. 1748488 СССР, МКИ5 G 01 № 11/08. Устройство для измерения параметров жидкостей / А.С.Горейко, В.В.Древецкий, А.П.Яцук, В.В.Карпушин (СССР). – № 4211948/25; заявл. 19.03.87; ДСП.

 3. А. с. 1078282 СССР МКИ G 01 № 11/08. Устройство для измерения кинематической вязкости жидкостей / В. В. Древецкий, А. П. Яцук, А. С. Горейко, С. Т. Кузмин, В. В. Цибульский (СССР). – №3417377/18–25; заявл. 02.04.82; опубл. 07.03.84, Бюл. №9.

 4. Пат. на корисну модель 27129, Україна МКИ G 01 № 11/08. Пристрій для вимірювання в’язкості і густини рідини / Древецький В.В., № u2007 01 477; заявл. 12.02.2007; опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17.

 5. Пат. 83576, Україна МПК F23D 11/40. Пристрій для автоматичного регулювання процесу підігрівання рідкого палива / Бабак В.П., Древецький В.В., Квасніков В.П. – № а200612872; заявл. 06.12.2006; опубл. 25.07.2008. Бюл. № 14.

Наявні впровадження

 1. Довідка про впровадження автоматичного аналізатора в’язкості і густини реактивного палива у частинах Західного оперативного командування Збройних Сил України, 2008.

 2. Акт впровадження на ВАК „Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе” макета інформаційно-вимірювальної системи в’язкості і густини нафтопродуктів, 2007.

9. ЕТАПИ РОБОТИ

1. Розробка математичних моделей зрівноважених дросельних мостових перетворювачів (ДМП) з заданими характеристиками перетворення по в’язкості і густині. Дослідження динамічних характеристик ДМП. Розроблення методики розрахунку первинного перетворювача в’язкості і густини.

2. Проектування аналізаторів, побудованих на основі ДМП, з слідкуючим статичним і астатичним зрівноваженням для одночасного вимірювання в’язкості та густини рідин.

3. Розробка методики і програмного забезпечення для розрахунку чутливих елементів ДМП зі змінним діапазоном вимірювання. Виготовлення дослідного зразка первинного перетворювача аналізатора, монтаж та налагодження автоматичного аналізатора в комплексі з стандартними комплектуючими.

4. Дослідження динамічних і метрологічних характеристик розроблено аналізатора показників якості нафтопродуктів. Обробка та аналіз матеріалів теоретичних і експериментальних досліджень.

10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ

- доктори наук – 1; кандидати наук -2;

- молоді вчені до 35 років – 1, з них кандидатів – 1, докторів –

- наукові працівникі без ступеня 1;

- інженерно-технічні кадри: - 1, допоміжний персонал – , студенти – 4.

Разом: 9.11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Національний університет „Острозька академія” має сертифіковане обладнання та прилади для проведення досліджень в науково-дослідній лабораторії інноваційних технологій.5. ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗ ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПІДТВЕРДЖЕНОЮ ВІДПОВІДНИМИ АКТАМИ (ДОВІДКАМИ) ВИКОРИСТАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ТА НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ДАНИМИ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ ТОЩО (1-3 ОПИСИ ЗГІДНО З ДОДАТКОМ № 4)

Прогнозування соціально-демографічних та медико-екологічних ризиків з обґрунтуванням наслідків для здоров’я населення регіону

На даний час у науковій літературі з проблем гігієни та медичної екології накопичено великий фактичний матеріал щодо несприятливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення (Сердюк А.М. зі співавт., 1994 р.; Черниченко І.О., 2003). Антропогенне забруднення навколишнього середовища суттєво впливає на формування популяційного здоров’я (Сердюк А.М., 2007; Тимченко О.І., 2005; Сердюк А.М., Русакова Л.Т., Антомонов М.Ю., 2004;), що особливо посилюється різким погіршенням соціально-економічних умов. Дослідження з цього питання проводяться, в основному, на прикладі великих промислових міст, де зосереджено потужні промислові підприємства – основні джерела забруднення довкілля. Поряд з цим проблема гігієни села та здоров’я сільського населення України на сьогодні є недостатньо вивченою. У багатьох областях України екологічна ситуація в сільській місцевості ускладнилась внаслідок Чорнобильської катастрофи, в результаті якої значна частина територій забруднена радіонуклідами. Зважаючи на те, що в сільській місцевості проживає третина населення України, актуальність та важливість результатів роботи не викликає сумніву.

Крім того, в питанні охорони довкілля та здоров’я надзвичайно важливою складовою є психологічні аспекти щодо формування екологічного (саногенного) мислення як на індивідуальному так і на популяційному рівні. На сьогодні в Україні проведені III Національні конгреси з проблем біоетики із залученням фахівців науки, освіти, релігії та визначені нові моделі взаємодії і мислення сучасної людини на тлі значних екологічних, соціальних та економічних проблем. Саме екологічне мислення розглядають як вагому складову психічного здоров’я особистості (Базаров Є.Л. - екологічна компетентність особистості;Орлов Ю.- концепція саногенного мислення );

Напрацювання авторів проекту в даному напрямі: Гущук І.В.- дослідження закономірності формування стану здоров’я сільського населення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області ; І.Д.Пасічник - вивчення психології мислення сучасних професіоналів в контексті суб’єктного підходу в психології; Гуменюк У.І.- дослідження різних форм дисфункціонального мислення та засобів їх діагностики в контексті вивчення акмеперіоду людини; Шугай М.А. - розробка методологічних та методичних засад здійснення психокорекційного та психотерапевтичного впливу на особистість в контексті розвитку протективних факторів її психологічного здоров’я.

1. Соціально-побутові умови населення Рівненської області та їх вплив на стан здоров’я респондентів / Соціально-гігієнічний збірник-. За ред. Гущука І.В.-Рівне .-2008.- 32с.

2. Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища Рівненської області за період з 2000 по 2006 роки /Гущук І.В. //Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. наук.-практ. конф.молодих вчених (пяті марзєєвські читання)-Київ,2009.-С.73-74.

3. Станкевич В.В., Гущук І.В.,Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т. / Методика оцінки якості навколишнього середовища та його впливу на захворюваність населення на регіональному рівні з урахуванням показників офіційної медичної статистики /Інформаційний лист // Київ.-2009.-4с.

4. Лико Д.В. Поводження з відходами та їх утилізація у Рівненській області /Д.В.Лико, І.В.Гущук/Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку: матеріали Українського екологічного конгресу 10-11 грудня 2009р. – К.- 2009.- С. 238-241.

5. Інформаційний фонд і його обробка в ході проведення соціально-гігієнічного моніторингу / Русакова Л.Т., Пашинська С.Л., Гущук І.В. //Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. Наук.-практ. конф.присвяч. до 125-річчя О.М.Марзєєва-Київ,2008.-Вип.8.-С.78-79.

6.Соціальні індикатори рівня життя населення Рівненської області /Статистичний збірник.- За ред. Мороза Ю.В.-Рівне.-2008.-С.185-200

7.Закономірності формування стану здоров`я сільського населення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області /Гущук І.В.//Автореф. дисерт. канд.мед.наук 26.12.2009р.-20 с.

8. Романюк В.Л. Біоетичні аспекти онтогенезу особистості / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 37. – Рівне, 2007.

9. Романюк В.Л. Біоцентризм як методологія системної (філо- та онтогенетичної) фізіології // Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2009.

10.Гуменюк У. Проблема дослідження ірраціональних переконань людини // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 2005. – Вип. 6. – С. 73-80.

11.Гуменюк У. Методологічні засади вивчення акмеперіоду людини як найпродуктивнішого етапу її життєвого шляху // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 2008. – Вип. 10. – С. 82-88.

12.Гуменюк У. Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення // Наукові записки.Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 2010. – Вип. 13.

13. Пасічник І.Д. Психологічні характеристика індивідуального мислення // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка».Тематичний випуск: «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип.13. – с. 3-13.Дослідження судового права зарубіжних країн

Початки дослідження проблем судового права знаходимо у ХХ столітті, коли проф. В.О. Рязановський одним з перших у своїй монографії "Единство процесса" (Іркутськ, 1920 р.) висвітлив теоретичні погляди про концепції судового права, позов, принципи процесуального права, взаємодію права матеріального і процесуального, а також різних галузей процесуального права між собою. Єдність юридичної природи низки інститутів різних галузей процесуального права, судоустрою сприяла розвитку наукової концепції судового права у 80-х рр. ХХ ст. (Полянский Н. Н., Строгович М. С., Савицкий В. М., Мельников А. А.). Проте остаточного завершення і однозначної підтримки вона не набула.

У Російській Федерації останніми роками зросла увага до судового права в контексті вирішення проблем сучасного судоустрою і судочинства. Можна згадати доробок таких вчених як А.П. Гуськова, Н.Г. Муратова, Е.М. Мурадьян, М.Н. Марченко.

В теорії та практиці європейських країн судовому праву теж відводиться певна ніша. Найбільш відомими закордонними дослідниками проблем судоустрою та судочинства можна вважати Р. Давида, Д. Карлена, Л. Кларка, Р. Кросса, Р. Уолкера. Проте їх дослідження носять достатньо вузький, спеціалізований характер.

В Україні увага до проблем судового права виникла в контексті судово-правової реформи. Окремі публікації А. О. Селіванова, В. Д. Бринцева та інші носять, швидше, епізодичний, аніж системний характер. Окремі аспекти судового права іноземних країн вміщені в єдиному на сьогодні підручнику – Порівняльне судове право: Підручник / М. М. Михеєнко, В. В. Молдован, Л. К. Радзієвська.– К.: Либідь, 1993. – 321 с. Втім, акцент у даному виданні зроблено на аспектах тільки цивільного та кримінального судочинства, і до того ж лише трьох зарубіжних країн: Англії, Франції та США. Монографічне ж, комплексне дослідження проблем судового права іноземних країн наразі в Україні відсутнє.


 • напрацювання авторів проекту в даному напрямі.

Автори проекту в напрямі досліджень актуальних проблем судочинства та судоустрою України та іноземних держав підготували 63 наукові публікації, в тому числі 5 монографій, 8 наукових та навчальних посібників, 50 науковий статей у виданнях, затверджених ВАК України як фахові. (Список публікацій за останні 3 роки наводиться у п. 8 запиту).

Захищені дисертації:

Білостоцький С. М. Кримінальне судочинство міста Львова XVI-XVIII ст. (за матеріалами війтівсько-лавничого суду міста Львова): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 (захист 20.02.2009 р.).

Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (захист 17.11.2008 р.)

Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (захист 28.12.2009 р.)

Філіп’єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 (захист 06.04.2009 р.)

Монографії за тематикою проекту:

Герасимчук О.П. Реалізація Потерпілим диспозитивності у кримінальному судочинстві України: Монографія / О.П. Герасимчук. – К.: Прецедент, 2009. – 175 с.

Держава і громадянське суспільство України: проблеми взаємодії. Монографія /Перегуда Є.В. та ін. / За ред. Кресіної І.О., Коваленко А.А., Скрипнюк О.В., Кресіна І.О. – К.: Логос, 2007 – 316 с.

Мартинюк Р. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз / Р.С. Мартинюк. – Острог: Видавництво Національного універститету “Острозька академія”, 2007. – 352 c.

Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві Ук­ра­їни: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 634 с.

Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія. – К., 2009. (Скрипнюк О.В. – підрозділ 2.1, в співавторстві)Підручники та навчальні посібники за тематикою проекту:

Мартинюк Р. Конституційна юрисдикція. Проблеми Конституційного Суду в Україні / Р.С. Мартинюк // Політична реформа очима експертів: значення публічних консультацій. – К., 2007. – 180 с.

Мартинюк Р. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Особлива частина. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. – 404 с.

Мартинюк Р. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Загальна частина / Р.С. Мартинюк. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2007. – 200 с.

Мартинюк Р.С. Теорія прав людини: Навчальний посібник / Р.С. Мартинюк. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. – 244 с.

Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави / За ред. академіка АПрН України О.В.Скрипнюка. – К.; Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2008. – 224 с.

Попелюшко В.О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі. Збірник наукових статей : [Навчальний посібник] / В.О. Попелюшко; Укладач: Аврамишин С.В. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. – 400 с.

Самолюк В., Філіп'єв А., Фурманчук О., Зінчук Д., Загорулько Н. Право на працю: знай та захищай: посібник для громадян / Інститут права та правосуддя ім. Оникія Малиновського Національного ун-ту "Острозька академія". — Острог : Видавництво Національного ун-ту "Острозька академія", 2007. — 136с.

Форми кримінально-процесуальних документів : [посібник] / упоряд. В.О. Попелюшко, Л.Я. Стрельбіцька, О.П. Герасимчук; за заг. ред. В.О. Попелюшка. – К.: Прецедент, 2009. – 192 с.

Публікації у вітчизняних виданнях (із переліку ВАК):

Білостоцький С.М. Структура органів судової влади Львова в XVI – XVIII ст. // Держава і право. – Київ, 2007. – №38. – С. 184 – 191.

Герасимчук О. П. Професійне представництво інтересів потерпілого // Адвокат - №2 – 2008.

Герасимчук О. Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі / О. Герасимчук // Право України. — 2007. — № 3. — С. 128-131.

Герасимчук О.П. Визнання особи потерпілим від злочину / О.П. Герасимчук // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2007. — №1. — С. 208-212.

Герасимчук О.П. Гарантії прав особи, потерпілої від злочину, на стадії порушення кримінальної справи / О.П. Герасимчук // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 36. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. — С. 448 – 453.

Герасимчук О.П. Правонаступництво у кримінальному процесі у разі смерті потерпілого / О.П. Герасимчук // Адвокат. — 2007. — № 8. — С. 12-15.

Ковальчук В.Б. Легітимність та легальність державної влади: теоретико-правовий аспект // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С.  4-8.

Ковальчук В.Б. Організація конституційної юстиції в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід // Вісник Національної академії правових наук України. – 2010. – № 1.

Ковальчук В.Б. Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід // Право України. – 2008. - № 6. – С.35-40.

Ковальчук В.Б. Проблема легітимності державної влади в контексті теорії народовладдя. // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 2 (53). – С. 232-241.

Ковальчук В.Б. Роль та місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади // Вибори і демократія. – 2010. – № 1.

Ковальчук В.Б.  Про правове розуміння легітимності державної влади: теоретико-методологічний аспект. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 46. – С.12-20.

Лідовець Т.М. Особливості забезпечення безпеки безпомічних потерпілих у кримінальному судочинстві України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35. – К., 2007. - С. 537-542.

Лідовець Т.М. Особливості предмета доказування у справах про злочини, скоєні щодо безпомічних потерпілих // Підприємство, Господарство і Право. - 2007. – №7. – С.133-135.

Лідовець Т.М. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства в Україні // Підприємство, Господарство і Право. - 2007. - №6. – С.135-138.

Лідовець Т.М.  Особливості проведення допиту потерпілих, які перебувають у безпорадному стані // Вісник Львівського університету. – 2007. - №44. – С. 323-328.

Мартинюк Р. За яким сценарієм розвиватиметься конституційний процес в Україні? // Юридична Україна. – 2008. – № 9. – С. 14-18.

Мартинюк Р. Конституційний Суд України в системі стримувань і противаг // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2008. – Випуск 39. – С. 186-192.

Мартинюк Р. Нормативне визначення суб’єктів звернення до Конституційного Суду України та механізму формування складу Суду як гарантії забезпечення його позаполітичного статусу і компетентності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2007. – Випуск 37. – С. 156-162.

Мартинюк Р. Оцінка ефективності конструкції механізму влади в Україні за змістом конституційної реформи від 8 грудня 2004 р. // Юридична Україна. – 2008. – № 4. – С. 28-30.

Попелюшко В.О. Вступ адвоката-захисника у справу / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2007. – № 11-12. – С. 3-7.

Попелюшко В.О. Обставини, що пом’якшують кримінальну відповідальність і покарання як предмет захисту / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2007. – №3. – С. 3-7.

Попелюшко В.О. Презумпція невинуватості за законом, на грані закону та поза його межами / В.О. Попелюшко // Часопис Академії адвокатури України: Електронне наукове фахове видання. – 2008. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2008-1/08pvopjm.pdf

Попелюшко В.О. Про допустимість доказів у контексті статей 334 та 335 Кримінально-процесуального кодексу України / В.О. Попелюшко // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – №11 (87). – С. 41-45.

Попелюшко В.О. Стратегія і тактика в судовому розгляді справи / В.О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2008. – Вип. 12. – С. 96-97.

Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному процесі до входження України та в складі СРСР (1917-1960 рр.) / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2008. – № 6. – С. 4-10.

Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному процесі за часів Російської імперії (1864-1917 рр.) / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2008. – № 5. – С. 28-29.

Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному процесі на сучасному етапі / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2008. – № 8. – С. 1-12.

Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному процесі у пореформенний період та упродовж десятиріччя незалежності України (1960-2001 рр.) / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2008. – № 7. – С. 13-20.

Скрипнюк О. Соціальна держава в Україні: конституційно-правові основи, принципи та фактори побудови: Конституційне право // Бюл. М-ва юстиції України. - 2007. - № 10. - С. 5-13.

Скрипнюк О.В. Верховенство права і демократія: концептуальні питання взаємоз’язку // Вісник АПрН України. – 2008. - №2. – С.13-23.

Скрипнюк О.В. Конституційний процес як фактор демократизації суспільних відносин в Україні //Вісник Конституційного Суду України. – 2007. - №2. – С.65-69.

Скрипнюк О.В. Правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина в процесі реалізації державного управління // Право України. - 2007. - №4. - С.3-8.

Скрипнюк О.В. Принцип верховенства права і держава: деякі питання методологічного забезпечення теоретичного аналізу проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - №9. – С.49-56.

Скрипнюк О.В. Принцип законності як фундаментальна умова формування правової держави // Проблеми законності. – Вісник НЮА України імені Я.Мудрого. – 2008. – Вип..97. – С.3-12.

Скрипнюк О.В. Система конституційного права України: поняття та її складові елементи // Право України. – 2008. - №7. – С.4-8.

Скрипнюк О.В. Управління економічною і соціальною сферами та проблеми реалізації прав людини в Україні // Приватне право і підприємництво. – Вип.7. – К: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2008. – С.37-43.

Скрипнюк О.В. Функції Конституції та конституційний процес в Україні: ретроспективний погляд на проблему// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - №1. – С.5-11.

Скрипнюк О.В., Селіванов В.М. Методологічні проблеми взаємозв'язку права і політики // Право України. - 2007. - №12. - С.14-21.

Стрельбіцька Л. Я. “Проблеми визначення процесуального статусу засудженого в кримінальному процесі” // “Адвокат”. – 2007.

Стрельбіцька Л. Я. «Обмеження прав засудженого у кримінальному процесі та суміжних галузях права») // Підприємництво, господарство і право. – 2009.

Філіп’єв А.О. Визначення конституційності іноземного права в процесі його застосування українськими судами / А.О. Філіп’єв // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 1. – С. 188-191.

Філіп’єв А.О. Межі застосування в Україні іноземного приватного права / А.О. Філіп’єв // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки: Випуск 37. / А.О. Філіп’єв. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 377-383.

Філіп’єв А.О. Приватне право невизнаних держав та практика правозастосування / А.О. Філіп’єв // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 4 (24). – С. 177-183.

Філіп’єв А.О. Процесуальні аспекти застосування іноземного права в українському судочинстві / А.О. Філіп’єв // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 3. – С. 78-87.

Філіп’єв А.О. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права / А.О. Філіп’єв // Юридична Україна. – 2008. – № 2. – С. 71-73.

Філіп’єв А.О. Судова експертиза іноземного права / А.О. Філіп’єв // Вісник господарського судочинства. – 2008. – №2. – С. 158-163.

Штогун С. Г. Досвід Польщі для становлення адміністративного судочинства в Україні // Право України. – 2007. - №4. – С. 139-141.

 Штогун С. Г. Судове оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної виконавчої служби. // Вісник прокуратури. – 2007. - №1. – С. 118-121.

Штогун С. Г.  Проблеми судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про адміністративні правопорушення. // Адвокат. – 2007. - №2. – С. 17-19.

Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ

Згідно з зарубіжними дослідженнями, метакогнітивні думки базуються на основі різних факторів, наприклад, залежать від характеристик самого матеріалу, від інформації, яка згадується протягом того, як робляться судження про вивчене, від впевненості індивіда в тому, що ця інформація збережеться у його пам’яті протягом тривалого часу і т.д. (Коріат; Макі). З цього випливає, що люди не мають прямого доступу до основного пізнавального представлення тексту, що конструюється протягом читання, але саме тому метакогнітивні судження залежать від багатьох інших факторів, що й допомагають зробити висновок відносно складності тексту. Збереження інформації, або ж її утилізація, є одним із факторів, що є критерієм передбачення точності відтворення інформації, що запам’ятовується (Коріат). Річардсон і Ейлебахер показали, що судження про легкість вивчення можуть диференціюватися відносно складності матеріалу, що має запам’ятовуватися. Результатами даного дослідження було те, що судження про легкість вивчення мають низький статистично значимий зв'язок з точністю відтворювання матеріалу. Джакобі і Брукс запропонували такі поняття, як аналітичні та неаналітичні когнітивні процеси. В зміст даних визначень, вони вкладали те, що судження про вивчене робляться на основі самих знань, свідомо (в рамках аналітичного процесу) або ж не свідомо, на основі власного, так званого, суб’єктивного «відчуття» (якщо абстрагуватися від власне аналітичного процесу). Паралельно з даними поняттями виникають такі терміни як: інформаційно обумовлені та засновані на досвіді метакогнітивні судження, що були запропоновані Коріат, Насінсон та Шейкд. За природою дані групи понять є тотожними, і пояснюють ту ж саму суть. Лише є одна відмінність – Джакобі і Брукс вивчали це як процес, а Коріат та ін. розглядали це як вид суджень. В одному із своїх досліджень Коріат, виокремила такі основи, або ж підґрунтя, суджень, а саме: внутрішні, зовнішні, та мнемонічні. Власне, у нашому досліджені ми будемо спиратися на дану класифікацію, так як вона найбільш повно характеризує сутність даного явища. Внутрішні – це характеристики запамятовуваного матеріалу, зовнішні – це час, який надається для вивчення, а мнемонічні – це власне характеристики самої пам’яті. Дана тематика у вітчизняних дослідженнях ще не вивчалася, це в свою чергу підтверджує актуальність її вивчення.

Напрацювання авторів проекту з даної тематики:

І.Д. Пасічник - вивчення психології мислення сучасних професіоналів в контексті суб’єктного підходу в психології;

Р.В. Каламаж - розробка структурно-функціонального та когнітивно-стильового підходу до аналізу я-концепції особистості;

В.Л. Романюк – дослідження основ когнітивної психофізіології;

У.І. Гуменюк - дослідження різних форм дисфункціонального мислення та засобів їх діагностики;

В.О. Волошина – дослідження метакогнітивних суджень як засобу моніторингу метапам’яті;

Ф.У. Джонсон – дослідження метакогніції (метапам’ять) та процесів запам’ятовування інформації.

Захищені бакалаврські роботи:

Музичук Іра Connection research between working memory and metacognitive ability in students group. (науковий керівник - викладач Гуменюк У.І., науковий консультант – д.ф. Фрідріх Джонсон);

Ковилкова Анна The role of testing-effect in a long-term memory. (науковий керівник - викладач Гуменюк У.І. науковий консультант – д.ф. Фрідріх Джонсон);

Степанчук Вікторія An investigation of students’ metamemory judgments and their relation to self-estimation. (науковий керівник - викладач Гуменюк У.І. науковий консультант – д.ф. Фрідріх Джонсон).Монографії:

Пасічник І.Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації. – Острог: Видавництво «Острозька академія», 1997 – 188с.

Пасічник І.Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації. – Вид-во НаУОА; 2-е вид., перероблене і доповнене. – Острог, 2004. -242 с.

Публікації у вітчизняних виданнях (із переліку ВАК):

Романюк В.Л. Дзеркальні нейрони та проблеми когнітивної психофізіології // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 12. – С. 152-159.

Пасічник І.Д. Психологічні характеристика індивідуального мислення // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип.13. – с. 3-13.

Максименко С. Д., Пасічник І.Д. Стан та перспективи когнітивної психології в Україні // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск: «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип.12. – с. 3-8.

Фрідріх Джонсон Використання методу багатофакторного шкалювання у дослідженні основного принципу суджень про легкість вивчення // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 12. – С. 22-36.

Публікації у провідних зарубіжних виданнях:

Jönsson, F. U., Tcheckova, A., Lönner, P., & Olsson, M. J. (2005). A metamemory perspective on odor naming and identification. Chemical Senses, 30, 353-365.

Jönsson, F. U., & Olsson, M. J. (2003). Olfactory metacognition. Chemical Senses. 28, 651-658.

Olsson, M. J., Faxbrink, M., & Jönsson, F. U. (2002). Repetition priming in odor memory. In C. Rouby & B. Schaal (Eds.), Olfaction, taste, and cognition (pp. 246-260). New York, NY: Cambridge University Press.Jönsson, F. U. (2005). Olfactory metacognition: A metamemory perspective on odor naming. Acta Universitatis Upsaliensis: Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the faculty of social sciences, 6.

Sikström, S., & Jönsson, F. U. (2005). A Model for Stochastic Drift in Memory Strength to Account for Judgments of Learning. Psychological Review. 112(4), 932-950.Jönsson, F. U., & Lindström, B. Using a multidimensional scaling approach to investigate the underlying basis of Ease of Learning judgments. Scandinavian Journal of Psychology 2010; 51 (2): 103-108.

6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Організація НДРС в Національному університеті «Острозька академія». Студентська наукова робота – один із головних пріоритетів розвитку Національного університету «Острозька академія». З часу відродження Університету в 1994 році, було докладено чимало зусиль, що сприяли появі студентського осередку, який допомагав би реалізовувати науковий потенціал. У 1997 році в межах «Братства спудеїв», основи студентського самоврядування в Острозькій академії, утворено студентське наукове товариство «Академік». Статут Товариства, затверджений у тому ж році, проголошує наступне:

 • забезпечення атмосфери толерантності, взаємоповаги до поглядів, думок, духовних і матеріальних цінностей, традицій людей різної світоглядної орієнтації;

 • створення необхідних умов для роботи своїх членів, активний захист їх інтересів;

 • сприяння проведенню студентами власних наукових досліджень;

 • координація співпраці з науковими осередками в Україні та за кордоном;

 • організація методичної роботи;

 • інформування студентів про наукові проекти та підтримка участі в них.

З метою досягнення поставлених цілей Товариство співпрацює з підрозділами «Острозької академії», відповідними науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, різноманітними фондами, культурно-мистецькими організаціями, державними органами в Україні та за її межами.

Членами товариства можуть бути студенти й випускники Університету.

Найвищим керівним органом Товариства є Загальні збори його членів, які для вирішення поточних справ осередку обирають Правління. До правління товариства входять: голова, перший і другий заступники голови, заступник голови з питань регіональної співпраці, відповідальний за проведення наукових конференцій, секретар товариства та відповідальні за наукову роботу по факультетах. Голова товариства репрезентує організацію; має право підпису; є членом Вченої ради Університету; має право вирішального голосу.

До складу СНТ «Академік» входять студентські товариства усіх факультетів Університету (правничий, економічний, романо-германських мов, гуманітарний, міжнародних відносин, політико-інформаційного менеджменту). Кожна спеціальність має свою окрему секцію, яка проводить відповідні засідання два-три рази на місяць. Станом на 2010 рік студентське наукове товариство об’єднує 6 секцій, до складу яких входять понад 10 гуртків.

Як підсумок наукової роботи студентів товариством проводяться щорічні науково-звітні конференції, де презентуються розробки на актуальні теми пов’язані з історією, економікою, юриспруденцією, політологією, філософією, порушуються проблемні питання у галузі української та іноземної філології. Щомісяця засідають секції, на яких заслуховуються наукові повідомлення різних напрямків.

Президія СНТ «Академік» розглядає студентську наукову роботу не лише як суто дослідницьку, а й творчу та освітньо-виховну діяльність. У співпраці з «Братством спудеїв» проводиться чимало екскурсій та інших культурно-розважальних заходів, які супроводжуються відповідними лекціями. Загалом основою для розвитку студентської наукової роботи члени «Академіка» вважають мінімалізацію формальних підходів та організацію дієвих проектів. Процедура прийняття у члени СНТ «Академік» максимально проста. Головна увага акцентується на тому, щоб прищепити студентам уявлення про безпосередній зв’язок їхнього кар’єрного та професійного зростання із науковою роботою, залежність життєвих успіхів саме від власної діяльності. Оскільки в Україні сформовано перехідний тип організації науки загалом, де все більше переважають ринкові елементи, керівництво Університету орієнтує студентів на необхідність особистої активності та самостійної роботи, всіляко заохочуючиСтан та перспективи ОНДРС. Станом на вересень 2010 року активними членами студентського наукового товариства «Академік» є 600 студентів, що загалом складає близько 30 відсотків від загальної кількості студентів Університету. Утім, формат діяльності Товариства, орієнтований на широку студентську аудиторію, дозволяє залучати до наукових презентацій, конференцій, круглих столів та інших форм активності чималу кількість інших студентів, як із «Острозької академії», так і решти навчальних закладів.

Значну увагу Товариство відводить освітнім програмам, присвяченим методологічним основам наукової роботи. Постійно відбуваються семінари для студентів 1-их та 2-их курсів (У 2010 році таких проведено 12), в межах яких майбутні науковці інформуються про нові вимоги до наукових робіт та особливості наукової роботи в сучасних умовах. Налагоджено співпрацю з провідними викладачами та науковцями з інших вишів. Саме на секційних засіданнях студенти вперше апробовують курсові, кваліфікаційні та магістерські роботи; презентують свої наукові доробки аспіранти та молоді викладачі.

Налагоджено чимало зв’язків із вітчизняними та зарубіжними стипендійними програмами. У 2010 році 30 студентів стали переможцями програми Zavtra.Ua Фонду Віктора Пінчука, Фонду Леоніда Кучми «Україна», Фонду «Україна – 2000». Більше 50 членів СНТ «Академік» мали змогу пройти стажування поза межами України (у країнах Західної Європи та США). Чимало грантів студенти отримують від представників української діаспори (у 2010 році більше 70). Таким чином, кожен член товариства має змогу реалізувати свій науковий потенціал та отримати фінансову підтримку для свого наукового та освітнього розвитку.

У рік створення СНТ «Академік» започаткувало серію студентських наукових записок. Кожен рік здійснюється видання одного-двох збірників, де студенти презентують свої наукові статті (у 2010 році таких видано 5). Зазвичай збірники супроводжуються рецензіями вітчизняних науковців, публікації уважно готуються до друку. Чимало статей студенти розміщують на науковому блозі «Острозької академії» (www.naub.org.ua), друкують у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. За 2010 рік членами «Академіку» було опубліковано близько 300 наукових статей, частина з яких була написана в співавторстві з викладачами та науковцями з інших Університетів.

Члени наукового товариства є постійними учасниками наукових конференцій в Україні та за її межами. У 2010 році більше 10 студентів приймали участь у закордонних наукових конференціях. Практично всі члени СНТ «Академік» виступають із доповідями на щорічних «Днях науки» в «Острозькій академії», відвідують всеукраїнські та міжнародні наукові конференції в Україні. У 2010 н.р. понад 100 студентів відвідали конференції в інших навчальних закладах. Наукові підрозділи економічного, гуманітарного та факультету романо-германських мов організовують власні студентські наукові конференції, в яких беруть учать молоді науковці з України та з-поза її меж (Білорусь, Польща).

Досвід діяльності СНТ «Академік» засвідчує, що найбільш вдалим підходом до студентської наукової роботи є не стільки формальна організація, скільки забезпечення умов розвитку студента, підтримки його індивідуальності та самостійності. Саме такі принципи здавна культивуються у «Острозькій академії» та доводять свою ефективність на практиці.7. ВІДОМОСТІ ПРО НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОТУ З ЗАМОВНИКАМИ

Інституту соціальних досліджень

Інститут соціальних досліджень є науково-дослідним структурним підрозділом Національного університету “Острозька академія”. Створений відповідно до наказу ректора університету від 1 червня 1997 року. Становлення та розвиток Інституту відбувався впродовж 1997-2007 років під керівництвом проф. В.В. Вербця. З червня 2007 року Інститут очолює доц. І.В. Шостак. Співпрацює з Інститутом аспірант Загребельна Л.В. та студенти-волонтери факультету політико-інформаційного менеджменту.

Метою діяльності Інституту є організація та проведення конкретних соціологічних досліджень, сприяння поширенню соціологічних знань серед студентської молоді, розробка теоретичних основ соціологічної науки.

Напрями діяльності Інституту:

 • організація та проведення конкретних соціологічних досліджень на замовлення структурних підрозділів університету;

 • виконання замовлень на соціологічні дослідження підприємств, установ та організацій на рівні міста, області, країни, міжнародних соціологічних досліджень;

 • створення банку соціологічних даних з метою забезпечення структурних підрозділів університету, засобів масової інформації тощо науково обґрунтованими соціологічними даними;

 • сприяння поширенню соціологічних знань серед студентської молоді та населення;

 • співпраця з соціологічними дослідними, науковими та навчальними установами України та зарубіжних країн;

 • участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах щодо обговорення питань сучасного стану соціологічної науки, її завдань та ролі в суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку України;

 • впровадження результатів наукової діяльності Інституту в університетський навчальний процес.

За звітний період:

 1. розроблено та доопрацьовано інформаційні матеріали про Інститут (буклет, Інтернет-сторінка на сайті НаУОА),

 2. напередодні виборів до органів місцевого самоврядування (31 жовтня 2010 р.) протягом червня-жовтня 2010 року проведено низку досліджень електоральних вподобань жителів регіону на рівні міста Острог та районних центрів Рівненської області

 3. протягом жовтня-грудня 2010 року проведено соціологічні дослідження на замовлення структурних підрозділів університету: до Дня університету (за ініціативи кафедри документознавства та інформаційної діяльності), про стан наукової роботи на правничому та економічному факультетах

 4. протягом січня-лютого 2011 року проведено соціологічні дослідження на такі теми «Викладач очима студентів» (2 дослідження), «Особливості використання ТЗН у навчальному процесі університету» (1 дослідження серед студентів, 1 дослідження серед викладачів), «Віртуальна бібліотека НаУОА» (1 дослідження серед студентів, 1 дослідження серед викладачів)

 5. ведуться переговори з Відокремленим підрозділом «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом» стосовно укладання госпдоговірної теми стосовно проведення ІІ незалежного етапу у вивченні громадської думки жителів 30-км зони спостереження ХАЕС щодо їхнього ставлення до будівництва нових енергоблоків ХАЕС (І етап – 2009 рік)

 6. розповсюджуються матеріали, підготовлені в рамках діяльності Інституту, «Шостак І.В. Соціологія культури: Навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальності: культурологія» (Острог, 2009), «Шостак І.В. Соціологія: Навчально-методичний посібник» (Острог, 2007) (pdf -формат)


Інститут Досліджень Української Діаспори

Інститут досліджень української діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) (далі – Інститут) діє як структурний підрозділ Національного університету “Острозька академія”.Наукові та громадські контакти

Протягом звітного періоду продовжено співпрацю та наукові контакти з українськими установами та організаціями поза Україною. Одержано видання Наукового товариства ім. Шевченка в Америці, які Інститут безкоштовно дарує бібліотекам в Україні. Проведено переговори і одержано попередні домовленості про можливість допомоги українських наукових установ у діаспорі в підготовці для колекції Інституту копій мікрофільмів з українською пресою поза Україною. Одержано попередню домовленість про передачу до фондів Інституту архіву Інституту дослідів Волині (Канада). Підтримується листування з організаціями та приватними особами з-поза України.Видання

Підготовлено до друку і видано:

 1. Атаманенко А. Українське Історичне Товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965 – 1991). – Острог, 2010. – 671 с. (Спільно з УІТ).

 2. Матеріали до історії Світової Наукової Ради при СКУ / Упор. А. Хеленюк. – Острог, 2010. (Спільно з СНР при СКУ).

Готуються до друку:

 1. Матеріали до історії Української Вільної Академії Наук у США (спільно з УВАН у США).

 2. Збірник про українські наукові установи в діаспорі (спільно з СНР СКУ).

 3. Збірник наукових праць, присвячених І. Мазепі (спільно з УІТ та УААУП).

 4. “Спогади” Н. Полонської-Василенко (спільно з УІТ та УААУП).

 5. “Спогади” Л. Биковського (спільно з УІТ) та ін.

 6. Історіографічні дослідження О. Оглоблина (спільно з УІТ).

 7. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки (з матеріалами IV Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», 23-24 вересня 2010 р.).

Інститут сприяє діяльності Редакційного бюро міжнародного історичного журналу «Український історик», що діє при університеті (директор Інституту є керівником РБ та співредактором журналу).

Бібліотека та архів Інституту

Продовжується формування бібліотеки та архіву, опрацьовується електронний каталог бібліотеки, обслуговуються читачі. Одержано колекцію діаспоріани з Центру дослідження іміграційної історії Міннесотського державного університету (США), Наукового Товариства ім. Шевченка у США, приватних жертводавців. Продовжується формування та опрацювання книжкових колекцій відомих вчених з США – УІТ та проф. Любомира Р. Винара та проф. Якова Гурського.

В бібліотеці Інституту, крім викладачів та студентів НаУОА, працювали дослідники з Києва, Чернівців, Тернополя, Рівного, Дрогобича, Львова тощо.

Наукові семінари та конференції

22-23 вересня 2010 року у співпраці з Українським історичним товариством, Світовою Науковою Радою при СКУ, Українською американською асоціацією університетських професорів відбулася Четверта Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження». В конференції взяли участь дослідники з України, Польщі, Румунії, Словаччини, Хорватії, США, Канади, Росії. В рамках конференції відбулось засідання круглого столу «Актуальні питання наукового дослідження української еміграції та діаспори».

Співробітники Інституту протягом року взяли участь у міжнародних конференціях, що відбувалися в Україні та поза її межами (Росія, Польща), в тому числі і з проблем діаспори, де серед інших було виголошено доповіді про Інститут, тексти доповідей та статті опубліковано.

Викладання навчальних курсів з діаспоріани

В 2010 році продовжилось викладання курсів з діаспоріани в рамках діяльності кафедри історії української діаспори, згідно із навчальними планами кафедр історії, країнознавства, культурології та філософії і ін.: «Історія історичної науки в діаспорі» (А.Є. Атаманенко, А.А. Хеленюк), «Українська діаспора та її роль у боротьбі за українську незалежність» (А.Є. Атаманенко, Н.О. Конопка), «Культура української діаспори» (Н.О. Конопка). На 2011-2012 навчальний рік заплановано викладання навчального курсу «Українська діаспора» (магістеріум спеціальності «Міжнародні відносини»)Презентації видань та популяризація Острозької академії та Інституту

 1. У вересні 2010 року під час IV Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження» відбулась презентація видань Інституту.

 2. Інформація про діяльність Інституту подається на сторінках преси та наукових видань за кордоном та в Україні (статті А. Атаманенко, Л. Винара (США), інтерв’ю Н. Даниленко (США) з А. Атаманенко, М. Мушинки (Словаччина), Я. Колотило (Румунія), А.Хеленюк, Л. Корнійчук та ін.).

 3. У наукових виданнях та періодиці в Україні та діаспорі вміщено рецензії на видання Інституту.

Інтернет-ресурси

Продовжується праця над веб-сторінкою Інституту.Наукова робота

Під керівництвом співробітників Інституту опрацьовуються студентські та кандидатські дослідження з проблем діаспори. Підготовлено до захисту і захищено кандидатську дисертацію А.А. Хеленюк та докторську дисертацію А.Є. Атаманенко. Праці співробітників опубліковано у наукових виданнях в Україні та закордоном.


Науково-дослідний центр вивчення спадщини Острозької академії

З метою вивчення культурного надбання діячів Острозької слов’яно-греко-латинської академії XVI-XVII століття, історії цього закладу, його відродження в 1994 р. та вивчення сьогодення наступника, Національного університету „Острозька академія”, був створений Науково-дослідний центр вивчення спадщини Острозької академії. Першим керівником Центру став голова місцевого історико-краєзнавчого товариства ім. князів Острозьких – Петро Андрухов (1922-1995). Одним з головних напрямків роботи Центру, крім науково-дослідної, є експозиційна робота. Працівниками Центру створено кілька музейних кімнат. Для ознайомлення відвідувачів з історією Острозької академії в 1997 р. створений Музей Острозької академії, який нараховує близько двох тисяч експонатів. Значна частина музейної експозиції присвячена історії заснування та розвитку Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Тут експонується портрет засновника академії князя Василя-Костянтина Острозького, копія його фундаційної грамоти, затверджена на сеймі 1585 року королем Стефаном Баторієм про надання Острозькому шпиталю, церкві Св. Трійці та академії восьми сіл Суразької волості, копія грамоти Стефана Баторія 1585 року про надання Острогу магдебурзького права та інші документи. Стіни музею прикрашають портрети першої фундаторки академії Гальшки, княжни Острозької, яку сучасники називали найгарнішою жінкою XVI ст. Величезна фундація на Острозьку академію, яку вона підтвердила у своєму заповіті 1579 року – 6000 коп грошей лічби литовської відіграла значну роль у розвитку цього навчального закладу.

У музеї експонується чимало оригінальних речей, документів та стародруків XVI-XVII ст. Зокрема, в експозиції представлені монети, кахлі, посуд XVI-XVII ст., знайдені студентами історичної та культурологічної спеціальностей на археологічних розкопках визначної пам’ятки архітектури XVI ст. – Нової (Круглої) башти. Під час цих розкопок та підземель Троїцького монастиря капуцинів XVIII ст. студенти знайшли чимало цікавих речей, що свідчать про побут минулих епох, наприклад, кахлі із зображенням гербу князя Василя-Костянтина Острозького, керамічний посуд та пляшечки для ліків з гутного скла монахів-капуцинів, а також масивну цеглу XVIII ст, на якій зображений давній символ сонця у вигляді хреста-свастики, що було невипадковим у монастирі схильних до містичного пантеїзму нащадків Святого Франциска.

Серед рукописів особливо цікаві зошит, власноручно написаний в Холмі в 1943 році митрополитом Іларіоном – істориком Іваном Огієнком (колишнім учнем Острозької чоловічої гімназії), у якому переписаний “Плач Пресвятої Богородиці”. На спонсорські кошти Дарії Ярушевич (США) та Тоні Дем’янчук-Шалапай (Англія) Музей придбав надзвичайно цінний документ – грамоту від 23 квітня 1594 року, підписану власною рукою засновника академії князя Василя-Костянтина Острозького.

Великий розділ музейної експозиції присвячений новітній історії Острозької академії, відродженої указом Президента Леоніда Кравчука від 12 квітня 1994 року. Тут експонуються укази президентів, документи відродження та становлення академії, наукові праці викладачів та студентів, подарунки від численних гостей академії. Докладно висвітлюється діяльність різних підрозділів академії, особлива увага приділяється висвітленню ролі української діаспори у розвитку культури та освіти в Україні.

Окрім головного музею, присвяченого історії Острозької академії як першого вищого навчального закладу Східної Європи, в структуру експозиційних залів Центру входять: діючий православний студентсько-викладацький храм преподобного Федора Острозького, де розміщена колекція іконопису XVIII – XIX ст.; ікона з дивовижною історією «Христос Пантократор та Святий Стефан» початку XVIII ст.; одна з найбільших в Україні колекція рукописів та стародруків; художня галерея сучасного українського живопису; підземелля монастиря капуцинів XVIIІ – ХІХ ст., кімната пам’яті про колишніх господарів архітектурного комплексу академії, віртуальна бібліотека університету.Юридична клініка “Pro Bono”

Юридична клініка “Pro Bono” НаУ “Острозька академія” (далі “юридична клініка”) є одним із структурних підрозділів університету, що здійснює підготовку фахівців за напрямом “Право”, і створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів.

Метою юридичної клініки є:

підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів права;

забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;

формування правової культури та правової свідомості громадян;

підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями; впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.Основними напрямками діяльності юридичної клініки є:

надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;

створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;

надання громадянам соціально вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;

проведення заходів з правової освіти населення (зокрема, впровадження та реалізація програми Street Law – уроків практичного права для школярів);

забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян;

налагодження співпраці мережі юридичних клінік України задля ефективної реалізації мети їх діяльності.Діяльність юридичної клініки за вказаний період:

Консультування клієнтів:

Кількість звернень громадян за юридичної допомогою – 21

Кількість справ, в яких клієнт не з’явився або відмовився від консультації - 4

Кількість наданих консультацій – 14Кількість справ, що вирішуються - 3

Співпраця та розвиток мережі юридичних клінік:

29 травня 2010 року – участь у науково-практичному семінарі “Правове забезпечення права людини на здоров’я”, м. Київ. (доповідач - Цип’ящук М.Б. – керівник ЮК “Pro Bono”).

3 червня 2010 року - Участь в круглому столі, на тему “Зближення законодавства України із законодавством ЄС у сфері вищої освіти”, м. Острог. (доповідач - Цип’ящук М.Б. – керівник ЮК “Pro Bono”)

7 жовтня 2010 року - Участь у третьому Всеукраїнському студентському форумі правників за темою "Тенденції та розвиток юридичної освіти очима молоді", м. Київ. (доповідач - Цип’ящук М.Б. – керівник ЮК “Pro Bono”).

Співпраця юридичної клініки із органами державної влади:

Січень 2010 року – подання пропозицій до головного управління юстиції в Рівненській облатсі щодо плану роботи обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населння на 2010 рік.

 • Червень 2010 року - Презентація юридичного факультету та юридичної клініки зокрема на Дні відкритих дверей НаУ “Острозька академія”.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка