Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік Острог, 2010 узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2009 роціСторінка5/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Аналіз напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми. Процес духовно-морального виховання є однією з найбільш актуальних проблем сучасної педагогіки. Українські та зарубіжні вчені і педагоги-практики основну увагу зосереджують на таких питаннях духовно-морального виховання: місце духовно-морального виховання у системі виховання молодого покоління України; методологія духовно-морального виховання; програмне забезпечення духовно-морального виховання, підготовка навчальних та навчально-методичних матеріалів, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, експериментальна перевірка ефективності духовно-морального виховання (А.Багнюк, А.Богуш, Г.Васянович, Г.Ващенко, М.Влад, О.Вишневський, А.Вихрущ, А.Калашник, М.Николин, О.Огирко, Т.Саннікова, О.Сухомлинська, В.Сучок, Т.Тхоржевська, В.Хайруліна). Проте досі в теорії і практиці духовно-морального виховання молодого покоління: 1) відсутні програми духовно-морального виховання з грифом МОН для дітей дошкільного віку, учнів загальноосвітніх шкіл (7-12 класи) та студентів вищих навчальних закладів, а також курсів духовно-морального спрямування; 2) відсутні посібники і підручники з грифом МОН для духовно-морального виховання та освіти дітей дошкільного віку, школярів 7-12 класів та студентів ВНЗ; 3) епізодично здійснюється підготовка педагогічних кадрів; 4) недостатньою є експериментальна перевірка ефективності здійснення духовно-морального виховання та освіти дітей, шкільної та студентської молоді.

 • Результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту. Системна розробка теорії і практики духовно-морального виховання молодого покоління розпочата в Національному університеті "Острозька академія" у 1995 році: проведено 2 Всеукраїнські конференції "Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку", 15 Міжнародних науково-практичних конференцій під загальною назвою "Виховання молодого покоління на християнських моральних принципах у процесі духовного відродження України", опубліковано 8 томів наукових записок (750 статей), випущено навчально-методичний комплекс з духовно-морального виховання дітей дошкільного віку (Програма, Посібник для вихователя, Хрестоматія для вихователя); опубліковано 5 навчально-методичних посібників для середньої загальноосвітньої школи, випущено 2 навчально-методичних комплекси з Християнської етики для 5-6 класів.

  5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ

  • Підходи: аксіологічний, соціокультурний, культурологічний, особистісний, діяльнісний, комунікативний, системний, компетентісний, синергетичний.

  Методи:

  Теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, моделювання.

  Емпіричні: спостереження, експеримент, анкетування, бесіда, інтерв’ю.

  Статистичні: методи математичної статистики.

  Форми: круглі столи, семінари, створення науково-методичного педагогічного журналу, науково-практичні конференції, публікація матеріалів конференцій, відображення проекту та проблемні дискусії у ЗМІ; конкурси педагогів, вчителів, учнів, студентів коледжів і ВНЗ; рольові ігри.

  Факти:

  В Україні відсутня ефективна система духовно-морального виховання, яка б охоплювала дошкільні заклади, школи та вищі навчальні заклади. Відсутні програми з грифом МОН для виховання дітей дошкільного віку, школярів 7-12 класів, студентської молоді. Бракує навчальної, навчально-методичної літератури з грифом МОН України, недостатньо вихователів, вчителів та викладачів, підготовлених до здійснення духовно-морального виховання молодого покоління, не визначено правовий статус їхньої професійної діяльності.  Ідеї:

  Винесення на принципово новий педагогічний і суспільний рівень проблеми духовно-морального виховання молоді. Сучасна системна криза, яка охоплює також і сім’ю, школу, церкву, девальвація моральних цінностей у суспільстві, посилення негативних явищ у молодіжному середовищі потребують: створення системи духовно-морального виховання, яка охопить дошкільні заклади, середні, вищі навчальні заклади; налагодження системних зв’язків між школою – батьками – громадськістю у духовно-моральному вихованні молоді.  Робоча гіпотеза:

  Розробка системи духовно-морального виховання молодого покоління України сприятиме налагодженню міжкультурного та міжконфесійного порозуміння в українському суспільстві, формуванню системи: світоглядні засади - моральні принципи – правила, переконання - поведінка молоді, - запобіганню девіантної поведінки, підвищенню ролі сім’ї, формування родинних, а також трудових і громадянських цінностей молоді.  6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ

  1) Будуть розроблені актуальні питання теорії і практики процесу духовно-морального виховання та освіти, створена система духовно-морального виховання молодого покоління в Україні.

  2) Будуть розроблені підходи, принципи, форми, методи, засоби духовно-морального виховання та освіти молодого покоління.

  3) Буде підготовлене програмне та навчально-методичне забезпечення духовно-морального виховання, а також викладання курсів духовно-морального спрямування.  Будуть укладені навчальні програми:

  Навчальна програма з основ християнської етики для 1-4 класів.

  Навчальна програма з основ християнської етики для 7-12 класів.

  Будуть підготовлені навчальні підручники та навчально-методичні посібники:

  Основи християнської етики. 1 клас. Підручник. Зошит для учня. Хрестоматія.

  Книга для вчителя.

  Основи християнської етики. 2 клас. Підручник. Зошит для учня. Хрестоматія.

  Книга для вчителя.

  Основи християнської етики. 3 клас. Підручник. Зошит для учня. Хрестоматія.

  Книга для вчителя.

  Основи християнської етики. 4 клас. Підручник. Зошит для учня. Хрестоматія.

  Основи християнської етики. 7 клас. Підручник. Зошит для учня. Хрестоматія.

  Книга для вчителя.

  Основи християнської етики. 8 клас. Підручник. Зошит для учня. Хрестоматія.

  Книга для вчителя.

  Основи християнської етики. 9 клас. Підручник. Зошит для учня. Хрестоматія.

  Книга для вчителя.

  Основи християнської етики. 10 клас. Підручник. Зошит для учня. Хрестоматія.

  Книга для вчителя.

  Основи християнської етики. 11 клас. Підручник. Зошит для учня. Хрестоматія.

  Книга для вчителя.

  Основи християнської етики. 12 клас. Підручник. Зошит для учня. Хрестоматія.

  4) Створена база емпіричних досліджень духовно-морального виховання та освіти молодого покоління.  5) Інтеграція духовно-морального виховання у національну систему виховання молодого покоління України.

  7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

  • При підготовці спеціалістів та магістрів: використання отриманих виконавцями проекту результатів у викладанні спецкурсів з педагогіки, психології, духовно-морального виховання, етики, християнської етики, у науково-дослідницькій роботі при написанні кваліфікаційних робіт.

  • При підготовці кандидатів та докторів наук: керівництво написанням кандидатських і докторських дисертацій з духовно-морального виховання, спрямування дослідників на використання отриманих виконавцями проекту здобутків у психолого-педагогічних дослідженнях.

  • При підготовці публікацій у виданнях з Переліку ВАК України: перспективною є публікація результатів досліджень у журналах з педагогіки та психології, збірниках наукових праць з проблем виховання, у навчально-методичних посібниках з питань духовно-морального виховання, а також викладання курсів духовно-морального спрямування.

  • При підготовці монографій, підручників та навчальних посібників (у тому числі з грифом МОН України): доцільним є використання одержаних результатів досліджень виконавців проекту при підготовці монографій, присвячених історії та сучасному стану духовно-морального виховання молодого покоління України; при підготовці навчально-методичних посібників для вихователів, вчителів та викладачів; написання посібників та підручників для школярів середніх навчальних закладів та студентів ВНЗ.

  • При розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі: доцільним є використання результатів виконання наукового проекту у процесі лекційних курсів з педагогіки, в тому числі теорії і практики виховання, духовно-морального виховання, психології для студентів педагогічних коледжів, ВНЗ та слухачів курсів підвищення кваліфікації відповідних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

  8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ

  • Захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації:

  1. Саннікова Т.В. Духовне виховання молодших підлітків засобами християнської етики: Дис ... канд.пед.наук: 13.00.07. – Київ, 2007. – 238 с.

  • Перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту:

  1. Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В. та ін. Основи християнської етики. 5 клас: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 224 с.

  2. Основи християнської етики. 5 клас. Підручник / Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В., Филипчук С.В., Гаврисюк О.Я., .Николин М.М. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 224 с.

  3. Жуковський В.М., Петровський В.В., Макогнюк С.В. Музика і спів на уроках християнської етики. Навчально-методичний посібник для учнів 5-6 класів. – Острог: вид-во Національного університету "Острозька академія", 2009. – 174 с.

  4. Основи християнської етики. 5 клас. Хрестоматія / ред. Жуковський В.М.// Упорядник Мазур І.Є.. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 248 с.

  5. Основи християнської етики. 6 клас. Підручник / Жуковський В.М., Лахман Н.М., Филипчук С.В., Николин М.М.. – К.: Літера ЛТД, 2009. - 192 с.

  6. Основи християнської етики. 6 клас. Хрестоматія / ред. Жуковський В.М.// Упорядник Мазур І.Є.. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 248 с.

  7. Основи християнської етики. Зошит для учня. 6 клас // Жуковський В.М., Олішкевич К.В. – Острог: вид-во Національного університету "Острозька академія", 2008. – 71 с.

  8. Саннікова Т.В. Християнська етика: Навчальний посібник: 5-6 класи / Південноукр. держ. пед. ун-т імені К.Д.Ушинського. – Одеса: ПДПУ- СВД Черкасов, 2006. – 256с.

  • Публікації у вітчизняних виданнях (із переліку ВАК):

  Саннікова Т.В. Зміст та напрямки духовно-морального виховання школярів // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: Матеріали I Всеукраїнської Міжконфесійної християнської наук.-практ. конференції. – Кам’янець–Подільський: 2008. – С. 406-412.

  Саннікова Т.В. Духовно-моральне виховання підлітків на заняттях з християнської етики //Наша школа. – №4. – Одеса: ООІУВ, 2008.– С.119.  Саннікова Т.В. Сутність поняття "духовність": світський та релігійний погляд //Філософські дослідження. Зб. наук. праць Східноукр. нац. ун-ту імені В.Даля. – Вип.№9. – Луганськ: 2008.- С.265-272.

  9. ЕТАПИ РОБОТИ

  Етап 1: 01.01.2011- 31.12.2011 р.

  • Назва та зміст етапу: Підготовка програмного забезпечення, навчальних матеріалів, посібників, підручників для дошкільних та середніх навчальних закладів, підвищення кваліфікації вихователів та вчителів.

  • Очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності:

    • Створення Всеукраїнської громадської науково-педагогічної ради при науково-методичному центрі з проблем духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, учнів загальноосвітніх шкіл та студентської молоді, організованого на базі Національного університету "Острозька академія", – для обговорення і апробації підготовлених навчальних програм, підручників, посібників.

    • Створення науково-методичного педагогічного періодичного видання (щоквартальника) "Християнський світогляд і етика"; підготовка і випуск першого числа журналу.

    • Підготовка розвивальної навчальної програми з християнської етики для духовно-морального виховання дітей дошкільного віку.

    • Підготовка навчальних програм для курсів духовно-морального виховання учнів 1-4, 7-12 класів.

    • Підготовка підручників з курсів духовно-морального спрямування, методичних посібників для вчителів середніх навчальних закладів; посібників і підручників з духовно-морального виховання для вихователів та дітей дошкільних навчальних закладів.

    • Підготовка посібників і підручників з духовно-морального виховання для вчителів і учнів середніх навчальних закладів.

    • Обговорення та апробація підготовлених програм, посібників, підручників членами Всеукраїнської громадської науково-педагогічної ради при науково-методичному центрі з проблем духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, учнів загальноосвітніх шкіл та студентської молоді, організованому на базі Національного університету "Острозька академія", а також у педагогічних періодичних виданнях (журнали "Слово вчителю", м. Рівне, "Християнський світогляд і етика", НаУ "Острозька академія" та ін.).

    • Організація і проведення круглих столів з педагогічною громадськістю регіонів України для обговорення та апробації підготовлених програм, посібників, підручників.

    • Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку".

    • Проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Духовно-моральне виховання шкільної молоді".

    • Публікація матеріалів конференцій та розповсюдження їх серед педагогічної громадськості.

    • Ознайомлення слухачів курсів підвищення кваліфікації відповідних інститутів післядипломної педагогічної освіти з ідеями, завданнями і практикою виховання молоді на засадах християнської етики.

    • Ознайомлення громадськості України через засоби масової інформації з ідеями, завданнями і практикою виховання молоді на засадах християнської етики (газети "День", "Дзеркало тижня", радіоканал "Культура" тощо).

    • Підготовка документації для МОН України з пропозицією і обґрунтуванням доцільності запровадження методик духовно-морального виховання дітей дошкільного віку та викладання предмету "Християнська етика" у середній школі, а також для слухачів курсів підвищення кваліфікації відповідних інститутів післядипломної педагогічної освіти; також обґрунтування доцільності організації періодичного видання МОН "Християнська етика в школі".

    • Підготовка та видання монографії Саннікової Т.В. Виховання підлітків засобами християнської етики. - 2012. -200 с.

    • Створити макет періодичного видання для студентів вищих навчальних закладів "Біблійні істини та їх етичне тлумачення".

    • Розробка концепції Інтернет-порталу «Етика в школі», обговорення основних частин та здійснення основних робіт для технічної реалізації цього аспекту проекту.

    • Розробка концепції Інтернет-порталу "Етика в сімейній культурі", обговорення основних частин та здійснення основних робіт для технічної реалізації цього проекту.

  Етап 2: 01.01.2012- 31.12.2012 р.

     • Назва та зміст етапу: Підготовка програмного забезпечення навчальних матеріалів, посібників, підручників для викладачів та педагогічних коледжів та ВНЗ, підвищення кваліфікації працівників середньої спеціальної та вищої школи.

     • Очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності:

     • Підготовка навчальних програм "Світоглядні основи християнської етики" для курсів духовно-морального виховання студентської молоді.

  ▪ Підготовка посібників і підручників з духовно-морального виховання студентської молоді.

  ▪ Обговорення та апробація підготовлених програм і підручників членами всеукраїнської громадської науково-педагогічної ради при науково-методичному центрі з проблем духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, учнів загальноосвітніх шкіл та студентської молоді, організованому на базі Національного університету "Острозька академія", а також у педагогічних періодичних виданнях (журнали "Слово вчителю", м. Рівне, "Християнський світогляд і етика", НаУ "Острозька академія" та ін.).

  ▪ Організація і проведення круглих столів з педагогічною громадськістю регіонів України для обговорення та апробації підготовлених програм, посібників, підручників.

  ▪ Проведення Всеукраїнської конференції "Духовно-моральне виховання студентської молоді".

  ▪ Публікація матеріалів конференції та розповсюдження їх серед викладачів та студентів ВНЗ.

  ▪ Підготовка і випуск чотирьох чисел науково-методичного педагогічного періодичного видання (щоквартальника) "Християнський світогляд і етика" (НаУ "Острозька академія").

  ▪ Ознайомлення громадськості України через засоби масової інформації з ідеями, завданнями, практикою виховання молоді на засадах християнської етики (газети "День", "Дзеркало тижня", радіоканал "Культура" тощо).

  ▪ Підготовка документації для МОН України з пропозицією і обґрунтуванням доцільності запровадження викладання предмету "Християнська етика" у педагогічних коледжах і ВНЗ України.

  ▪ Розробка лекційних і семінарських занять для студентів вищих навчальних закладів України «Етичні цінності Біблії».

  ▪ Підготовка та видання посібника для викладачів ВНЗ: Жуковський В.М., Стефанюк С.К. "Християнська педагогіка".

  ▪ Розробка навчального посібника «Християнська етика у змісті християнських свят» для самоосвіти учителів у процесі післядипломної освіти.

  ▪ Підготовка матеріалів для Інтернет-порталу, розміщення на ньому методичних вказівок, програм духовно-морального виховання молоді, навчальних та навчально-методичних посібників. Підготовка та проведення презентацій в школах та університетах для залучення учасників.

  ▪ Розробка дистанційного курсу для батьків «Етика і Біблія».

  10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ


  • доктори наук - 3; кандидати наук - 6; студенти – 4; допоміжний персонал – 1.

  Разом: 9 осіб.

  11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

  • Назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження: кафедра психолого-педагогічних дисциплін, кафедра релігієзнавства, кафедра філософії і культурології Національного університету "Острозька академія".

  • Назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

  Комп’ютери, програмне забезпечення MICROSOFT WINDOWS XP, MICROSOFT OFFICE 2005, оргтехніка, бібліотечні фонди.

  • Наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів:

  Широкий доступ до електронних ресурсів світових інформаційних систем у мережі Інтернет.
  4. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ, ВКАЗАТИ, ЧИМ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ РОБОТИ (ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ 3924-2000), ОБОВ”ЯЗКОВО ЗАЗНАЧИТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ АПРОБАЦІЯ, ВИПРОБУВАННЯ ТА ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ЗАЦІКАВЛЕНІ У ЇХ ВИПРОБУВАННІ

  Розробка гідродинамічних методів і приладів для вимірювання в’язкості та густини рідини

  Код КПКВ 2201040 – „Прикладні дослідження та розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ”  1. АНОТАЦІЯ

  У проекті передбачається вирішити актуальну науково-технічну проблему розробки нових методів і приладів для неперервного автоматичного вимірювання одночасно динамічної, кінематичної в’язкості та густини рідин, зокрема, нафтопродуктів. Буде розвинута теорія гідродинамічних вимірювальних перетворювачів, розроблена методика їх розрахунку і автоматизованого проектування. Передбачається проведення експериментальних досліджень розроблених зразків автоматичних аналізаторів в’язкості та густини, визначено їх метрологічні характеристики, вирішено питання термостатування, підготовки проби і вибухозахисту, при їх використанні в нафтопереробній галузі. Вирішення цих питань дозволить створити серію автоматичних аналізаторів показників якості рідин з подальшим впровадженням їх в теплоенергетику, нафтохімію, нафтопереробну та харчову промисловість України.  2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКИ)

  У сучасних умовах розвитку промисловості і транспорту України актуальним є підвищення надійності й ефективності функціонування технологічного обладнання, що безпосередньо пов’язано з необхідністю раціонального підбору і використання палива, олив, мастил та спеціальних рідин. На ринок паливно-мастильних матеріалів України потрапляють неякісні нафтопродукти, в результаті використання яких передчасно виходять з ладу вузли тертя, двигуни та агрегати, що призводить, у межах всього народного господарства, до значних ремонтних та експлуатаційних витрат. Дану проблему можна вирішити на основі створення нових методів і автоматичних приладів для визначення якості паливно-мастильних матеріалів в нафтопереробній промисловості, авіації, транспорті, металургії та теплоенергетиці з метою збільшення експлуатаційної надійності та продовження робочого ресурсу машин й обладнання.

  В’язкість і густина є основними фізико-хімічними параметрами, що визначають властивості та характеризують склад й структуру нафтопродуктів, більшість з яких є ньютонівськими рідинами. У зв’язку з цим, кінематична в’язкість і густина займають важливе значення в системі нормованих показників палива для реактивних, газотурбінних і дизельних двигунів та мазуту, а для всіх видів олив й мастил - кінематична в’язкість є обов’язковим показником якості, що визначає їх хіммотологічні властивості.

  Визначення в'язкості і густини є одним з найбільш трудомістких вимірювальних процесів. Достатньо складно визначати ці параметри при контролі нафтопродуктів під час їхнього виробництва, транспортування та використання, особливо в умовах швидкоплинних технологічних процесів.

  Відомі методи і пристрої для визначення в'язкості та густини нафтопродуктів не задовільняють вимогам практики, тому постає необхідність розроблення вимірювальних методів та засобів, які здатні забезпечувати високу чутливість і точність у виробничих умовах.

  3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

  Метою проекту є розробка нових гідродинамічних методів та приладів суміщеного у часі вимірювання в’язкості і густини рідин для створення промислових автоматичних аналізаторів показників якості нафтопродуктів, спеціальних рідин, харчових продуктів і т.п.

  Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання:


  • розробити математичну модель та дослідити гідродинамічний процес протікання рідини через дроселі з типовими геометричними розмірами при ламінарному і перехідному до турбулентного режимах течії;

  • розробити математичні моделі гідродинамічних перетворювачів в'язкості і густини рідин з розширеними функціональними можливостями;.

  • розробити та оптимізувати структуру гідродинамічної вимірювальної системи в'язкості і густини нафтопродуктів;

  • дослідити чинники впливу на чутливість і точність вимірювання та розробити рекомендації щодо зменшення похибок вимірювання;

  • розробити алгоритм, програмно-математичне забезпечення і методику суміщеного у часі вимірювання динамічної і кінематичної в'язкості та густини нафтопродуктів;

  • розробити спеціалізовані аналізатори кінематичної в’язкості і густини нафтопродуктів для систем автоматичного керування технологічними процесами.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка