Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік Острог, 2010 узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2009 роціСторінка4/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ

Комунікативний підхід до навчання іноземних мов найбільш відповідає положенням гуманістичного навчання й завданням формування психологічної готовності студентів до тестування, яке також побудоване на засадах комунікативного підходу. Сучасна комунікативна методика передбачає використання різноманітних технологій, форм роботи для того, щоб забезпечити студентів активною мовленнєвою практикою на занятті з іноземної мови. Це сприятиме формуванню у студентів іншомовної комунікативної компетенції в різних видах мовної діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма.

Отже, дуже актуальними та ефективними засобами для формування іншомовної комунікативної компетенції є підготовка навчальних посібників і підручників на основі компетентнісного підходу.

Важливим внеском в теоретичному обґрунтуванні ефективності формування іншомовної комунікативної компетентності є захист магістерських, кандидатських та докторських досліджень.

Впровадження даного наукового проекту дозволить методично забезпечити процес інтеграції України в загальноєвропейський мовний простір, підвищити ефективність системи перепідготовки педагогічних кадрів, в тому числі на базі нового покоління освіти, підготовка нових методичних засобів, інструментарію та навчальних посібників для гуманітарних освітніх програм. Розробка нового покоління освітніх програм в галузі лінгвістики та іншомовної підготовки спеціалістів.

7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В основних положеннях Болонської декларації, Національної доктрини розвитку освіти, наказах Міністерства освіти та науки України ідеться про необхідність підготовки фахівців шляхом реалізації компетентнісного підходу в освіті.

На нашу думку, компетентнісний підхід в освіті – провідна педагогічна категорія, що передбачає ефективне створення певних педагогічних умов у навчально-виховному процесі, які забезпечують формування уміння вирішувати професійні завдання на основі отриманих знань, умінь та навичок.

Розробка інноваційного науково-освітнього середовища принципово нового типу для формування професійно орієнтованої компетентності; збільшення інноваційної складової комплексної діяльності університету; набуття викладачами нових компетенцій в галузі проектної діяльності; покращення якості засвоєння отриманих знань, за рахунок підготовки нового покоління навчально-дидактичних комплексів з дисциплін на електронних носіях, електронних та відео-підручників нового покоління; інтеграція Національного університету «Острозька академія» в європейський освітній простір; підвищення конкурентоспроможності випускників та їх адаптивності у відповідності з потребами суспільства.8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації:

Костюк Оксана Юріївна «Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ - поч. ХХ ст.»

Ширяєва Тетяна Михайлівна «Особливості пізнавальної сфери індивідів в умовах продуктивного білінгвізму» • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту:

«Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» / С.В. Новоселецька, І.В. Ковальчук, Н.А. Семенова, А.О. Худолій. За заг. ред. Л.М. Коцюк. – Острог, 2008

«Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» / С.В. Новоселецька, В.Л. Поліщук. За заг. ред. Л.М. Коцюк. – Острог, 2007

«Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» / С.В. Новоселецька, І.В. Ковальчук. За заг. ред. Л.М. Коцюк. 2-е видання – Острог, 2008

«Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» / С.В. Новоселецька, В.Л. Поліщук. За заг. ред. Л.М. Коцюк. 3-є видання – Острог, 2009

Боднар Є. Б. Die Damengang. – Острог, 2009. – 132 с.

Навчальний посібник з курсу «Вступ до усного перекладу» для студентів ІІ курсу факультету іноземної філології (з диском) / Укладачі С.В. Новоселецька, О.А. Пелипенко. 2-е вид., доповнене. – Острог, 2008

Освіта в англомовних країнах. Навчально-методичний посібник. / Укл. Жуковський В. М. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2007. – 194 с.

С.В. Новоселецька Навчальний посібник «Інтерактивні технології навчання іноземних мов» – Острог, 2009

Тестові завдання з англійської мови / Укл. доц. С.В. Новоселецька, доц. Л.М. Коцюк, С.А. Ткачук. – Острог, 2008

Костюк О. Ю. Методичні рекомендації до спецкурсу: “Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.” – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2007. – 32 с.

Заблоцький Ю. В., Костюк О. Ю., Ляшенюк Л. І. Завдання для перевірки знань та умінь із курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету (заочна форма навчання). – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2008. – 92 с.

Костюк О.Ю., Чепіль О.Я., Ширяєва Т.М. Навчально-методичний посібник «Тексти для читання з курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету». – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія ”, 2008. – 224 с.

Костюк О. Ю. Розвиток релігійної освіти на Волині: навчальний посібник з історії педагогіки – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія ”, 2009. – 224 с.


 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку ВАК):

Белявська О.О. Психологічна організація альтернативного навчання іноземних мов студентів вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Т.10. – Ч.5. – К., 2008. С.-29-35.

Белявська О.О. Теоретичні основи використання музики в навчанні іноземних мов (психологічні властивості обумовлення процесу вивчення мови) // Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка”. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2009. – Вип. 13. – С. 40-50

Белявська О. О. Використання нейролінгвістичного програмування в навчанні. Ефективна комунікація між викладачем та студентом // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 7-14.

Білецька С. М., Мокра О. М., Рахубовська К. В. Apprendre à rediger une synthèse de textes. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова-культутра-особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 174-178.

Білецька С.М. “Роль та місце читання у французькому навчально-методичному комплексі “Сonnexions 2” // Наукові записки Острозької Академії. Серія “Філологічна”. Випуск 11. – Острог, 2009.

Білецька С.М. „Структура та особливості французького навчально-методичного комплексу “Сonnexions 2” // Збірник наукових статей Горлівського педагогічного інституту іноземних мов, лютий 2009 р.

Боднар Є.Б. „Соціально-психологічні особливості студентської молоді” // Наукові записки Острозької Академії. Серія “Філологічна”. Випуск 11. – Острог, 2009.

Боднар Є. Б. Використання мультимедійних засобів у методиці викладання англійської мови // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 25-28.

Ковальчук І.В. “Сучасні підходи до вивчення іншомовної мовленнєвої діяльності” // Наукові записки Острозької Академії. Серія “Філологічна”. Випуск 7. – Острог, 2007 – С. 331-338

Ковальчук І.В. Дидактичні основи формування міжкультурної компетентності // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. Т.6. - Вип. 7. – К., 2009. - С.127-132.

Ковальчук І.В. Особливості розвитку та роль внутрішнього мовлення в процесі вивчення іноземної мови” // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 11. – 2009. – С. 480-486

Ковальчук І.В. Проблема комунікативної компетентності у вітчизняній та зарубіжній психології // Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка”. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2009. – Вип. 11. – C. 156-161

Ковальчук І.В. Психолінгвістичні концепції навчання іноземних мов // Наукові записки Острозької Академії. Серія “Філологічна”. Випуск 9. – Острог, 2008. – С. 442-454

Ковальчук І.В. Психолінгвістичні концепції навчання іноземних мов// Наукові записки Острозької Академії. Серія “Психологія і педагогіка”. Випуск 10. – Острог, 2008. – С.132-142.

Ковальчук І. В. Комунікативна компетентність як соціально-психологічна характеристика особистості // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С.103-111.

Костюк О. Ю. Зміст та організація діяльності Волинської духовної семінарії (Острозький період) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Психологія і педагогіка”. – 2007. – Вип. 8. – С. 178-193.

Костюк О. Ю. Організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку початкової релігійної освіти на Волині у ХІХ ­– на початку ХХ століття // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2007. – Вип. 34. – С.139-143.

Костюк О. Ю. Суспільно-економічні та політичні передумови становлення та розвитку релігійної освіти на Волині. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Психологія і педагогіка”. – 2007. – Вип. 9. – С. 239 - 247.

Костюк О. Ю. Середня духовна жіноча освіта в системі релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Психологія і педагогіка”. – 2008. – Вип. 10. – С. 142-152.

Костюк О. Ю. Навчально-виховний процес у єврейських початкових релігійних закладах Волині (ХІХ - поч. ХХ ст.) Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – 2008. – Вип. 9. – С. 536 -543.

Костюк О. Ю. Проблема релігійної освіти на Волині у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі // Наукові записки Національного університету “Острозька академія ”. Серія “Психологія і педагогіка ”. – 2008. – Вип. 11. – С. 100-107.

Костюк О. Ю. Вплив мови навчально-виховний процес у релігійних освітніх закладах Волині (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія ”. Серія “Філологічна ”. – 2009. – Вип. 9. – С. 486 -492.

Костюк О. Ю. Навчально-виховний процес у єврейських середніх освітніх закладах Волині ( друга половина ХІХ ст. ) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія ”. Серія “Психологія і педагогіка ”. – 2009. – Вип. 13. – С. 243-251.

Костюк О. Ю. Навчально-виховний процес у початкових православних навчальних закладах Волині у ХІХ. // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року “Міжнародна комунікація: мова – культура - особистість”.– Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010.–Вип. 15 – С. 138-146

Кравець О.П. “Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою” // Наукові записки Острозької Академії. Серія “Філологічна”. Випуск 11. – Острог, 2009.

Костюк О. Ю. Навчально-виховний процес у початкових православних навчальних закладах Волині у ХІХ ст. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 138-146.

Новоселецька С.В. Вплив глобалізацій них процесів на мовну соціалізацію та міжкультурну комунікацію // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 16, 2010.

Новоселецька С.В. Глобальна англійська у євросоюзному контексті // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 11., 2009.

Новоселецька С.В. Міжкультурна комунікація як предмет наукового дослідження // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 8., 2007.

П’янковська І. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. – Вип. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. – 2009.

П’янковська І. В. Формування професійної компетентності студентів-філологів (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр) // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія «Педагогічні та історичні науки». – Т. 76. – 2009.

П’янковська І. В. «Компетенція» та «Компетентність» як провідні поняття компетентнісного підходу // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 202-212.

Хом’як І. М. Інтегрованість у навчанні орфографії//Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Зб. наук. праць. Вип.7. Част.2 – Рівне.2008

Хом’як І. М. Концепція мовлення у лінгводидактиці О.М. Біляєа//Теоретична і дидактична філологія: Зб. наукових праць. Вип.4. – К.; Міленіум, 2008. – С.290-298

Хом’як І. М. Методика подолання інтерференційних впливів//Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. Наук. праць – Вип. 19 – К.: Київський університет, 2009.

Хом’як І. М. Проблема формування мовленнєвої вправності в учнівської молоді // Український смисл. – 2007.

Хом’як І. М. Формування професійних умінь у студентів-філологів//Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 13. – Глухів: ГДПУ, 2009.

Ширяєва Т. М. Особливості розвитку пізнавальних процесів студентів-філологів у процесі соціальної взаємодії в контексті оволодіння іноземною мовою., 2008

Ширяєва Т. М. Особливості розвитку пізнавальної діяльності студентів у процесі формування комунікативної компетенції., 2007

Ширяєва Т. М. Психолінгвістичні особливості професійної підготовки майбутніх філологів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання., 2008

Ширяєва Т. М. Психолінгвістичні особливості розвитку когнітивної сфери студентів засобами іноземної мови., 2009

Ширяєва Т. М. Психологічні проблеми оволодіння та навчання іноземної мови у професійній підготовці майбутніх філологів., 2007

Ширяєва Т. М. Рефлексіювання свідомості мовця у використанні ним підходів до вивчення іноземної мови // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка»., 2007

Ширяєва Т. М. Роль пізнання у процесі оволодіння англійською мовою студентами-філологами., 2007

Ширяєва Т. М. Роль психолінгвістичної ситуації у підготовці майбутніх філологів., 2008

Ширяєва Т. М. Комплексний психолінгвістичний тренінг як засіб формування продуктивного білінгвізму // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 249-255.9. ЕТАПИ РОБОТИ:

Функціонування науково-практичної лабораторії “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції” при кафедрі індоєвропейських мов факультету романо-германських мов Національного університету “Острозька академія”.

Створення центру тестування.

Підготовка навчальних посібників і підручників на основі компетентнісного підходу. • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності

захисти дипломних досліджень:

Перець О.В. Професійна компетентність як основа авторитету викладача іноземної мови у вищому навчальному закладі

Галущинська А. Ю. Використання автентичних текстових Інтернет-ресурсів для формування соціокультурної компетенції на уроках англійської мови (ЗОШ, 9 клас)

Захисти кандидатських дисертацій:

Белявська О. О. „Альтернативні методи навчання іноземних мов”

П’янковська І. В. «Компетентнісний підхід у фаховій підготовці учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Німеччини»

Король Л. Д. «Психолінгвістичні особливості формування національного характеру у студентів»

Захисти докторських дисертацій:

Ковальчук І. В. «Формування іншомовної комунікативної компетентності»

10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):


 • доктори наук – 2, кандидати наук – 7;

 • молоді вчені до 35 років – 8, з них кандидатів – 4;

 • наукові працівники без ступеня – 5;

 • інженерно-технічні кадри: - 1, допоміжний персонал – 2;

 • аспіранти: - 5; студенти – 20.

Разом : 37

11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

- назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження:Науково-практична лабораторія “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції”

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів:

www.search.epnet.com , www.doaj.org, www.libraryresearch.com, www.scirus.com, www.arxiv.org, www.highwire.stanford.edu, www.collectionscanada.ca, www.uspto.gov/patft, www.nap.edu, www.nbuv.gov.ua/portal, www.elsevier.ru, www.sciencedirect.com, www.infocity.kiev.ua, www.sigla.ru, www.mka.ru, www.magazines.russ.ru, www.cogprints.org, www.plos.org/journals/index.php, www.oxfordreference.com, www.culonline.com.ua, www.ox.ac.uk, www.cam.ac.uk, www.harvard.edu, www.sun.ac.za, www.univen.ac.za.

Духовно-моральне виховання молодого покоління в Україні

Код КПКВ 2201040 – "Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ"

1. АНОТАЦІЯ

Проект передбачає розробку та впровадження в освітню і виховну практику закладів дошкільного виховання, середньої і вищої школи системи духовно-морального виховання. У процесі його здійснення намічені розробка методологічних засад і засобів реалізації духовно-морального виховання та освіти молоді.Для цього передбачене створення на базі Національного університету "Острозька академія" науково-методичного центру з проблем духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, учнів загальноосвітніх шкіл та студентської молоді. Змістом його діяльності у проекті стане підготовка програмного забезпечення, розробка методики духовно-морального виховання, підготовка підручників, посібників для педагогів і учнів, проведення конференцій, круглих столів, залучення громадськості до участі у роботі, ініціювання для МОН впровадження системи духовно-морального виховання в освітніх закладах України. Це сприятиме формуванню світогляду, цінностей, принципів, правил і поведінки молоді на засадах духовності і моралі.

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Об’єкт дослідження – процес духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, шкільної та студентської молоді.

 • Предмет дослідження – програмне забезпечення, зміст, форми, методи, засоби духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, учнів загальноосвітніх шкіл та студентської молоді, методика викладання курсів духовно-морального спрямування.

 • Проблема, що вирішується: розробка методологічних засад і засобів реалізації духовно-морального виховання та освіти молодого покоління України та відповідної методики; активізація уваги широкої громадськості до проблем духовності і моралі.

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

 • Мета – розробити методологічні засади, програмне забезпечення, засоби духовно-морального виховання та освіти молодого покоління України, здійснити підготовку відповідних педагогічних кадрів, експериментально перевірити та узагальнити ефективність методики і засобів духовно-морального виховання та освіти, що будуть проходити на експериментальних майданчиках різних областей України, - для формування світогляду, моральних принципів, правил, переконань та поведінки молоді згідно християнських цінностей, кращих традицій української і світової культури.

 • Практичні завдання, на вирішення яких спрямовано проект:

Укласти програми з духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, шкільної та студентської молоді, підготовки педагогічних кадрів; підготувати навчальні, навчально-методичні посібники та підручники для здійснення духовно-морального виховання. Провести професійну підготовку вихователів, вчителів та викладачів вищих навчальних закладів для здійснення духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, шкільної та студентської молоді. Провести науково-практичні конференції, семінари, круглі столи для вихователів дошкільних закладів, вчителів середніх загальноосвітніх шкіл, викладачів вищих навчальних закладів, батьківської громадськості для розв’язання теоретичних та практичних проблем, обміну та узагальнення досвіду здійснення духовно-морального виховання та освіти дітей дошкільного віку, шкільної та студентської молоді. Експериментально перевірити ефективність духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, шкільної та студентської молоді. Ознайомити громадськість України через засоби масової інформації з ідеями, завданнями і практикою виховання молоді на засадах християнської етики.

 • Значущість проекту для розв’язання соціальних проблем, подальшого використання на практиці формування світоглядних основ, моральних принципів, правил, переконань, поведінки молоді згідно християнських цінностей, української і світової культури; позитивні зміни у міжособистісних взаєминах молоді на засадах духовності і моралі; формування моральних чеснот молоді у сферах родини, праці, громади, суспільства; зміцнення родинних взаємин, зростання цінності і ролі родини, родинного і суспільного статусу батька і матері; профілактика аморальної поведінки молоді.

4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка