Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік Острог, 2010 узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2009 роціСторінка1/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.84 Mb.
#10531
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Національний університет «Острозька академія»

Інформація про наукову

та науково-технічну діяльність

за 2010 рік

Острог, 20101. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У 2009 РОЦІ.
Національний університет "Острозька академія" - правонаступник першого у Східній Європі вищого навчального закладу, який діяв у м. Острозі у кінці ХУІ - на початку ХУІІ ст. Тут у 1576 р. відомим меценатом, політичним та культурним діячем князем Василем-Костянтином Острозьким було засновано слов'яно-греко-латинську Академію. Із 1576 по 1636 роки Острозьку Академію закінчило близько 500 випускників. Серед них - відомі культурні, політичні діячі та письменники Іов Борецький і Єлисей Плетенецький, Мелетій Смотрицький, автор славнозвісної «Грамматіки славенської», гетьман війська запорізького Петро Конашевич-Сагайдачний та ін. Острозька Академія та відкрита в місті кирилична друкарня, де працював визначний східнослов'янський друкар Іван Федоров, становили острозький освітній центр, що відіграв велику роль в історії України і дав значний імпульс для заснування Києво-Могилянської Академії в Києві і розвитку освітніх установ у Москві, Яссах та інших містах східнослов’янського регіону. Незабаром після смерті князя Костянтина Острозького в 1638 році Острозька Академія припинила своє існування, але освітні традиції, закладені Академією, зберігалися тривалий час у цьому регіоні.

12 квітня 1994 року Указом Президента України Леоніда Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум як правонаступник славнозвісної Острозької Академії. 5 червня 1996 року Острозький Вищий Колегіум був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Леоніда Кучми, Указом Президента України від 22 січня 2000 р. № 88/2000 - в Університет "Острозька академія", а Указом Президента України від 30 жовтня 2000 р. № 1170/2000 університету надано статус національного. 29 липня 2009 р. Національному університету «Острозька академія» надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 798).

1з дня свого відродження Національний університет "Острозька академія" включився в пошук нової моделі вищої освіти в Україні та шляхів її інтеграції у світову систему, спираючись у цьому на вітчизняні традиції й здобутки міжнародного досвіду. Його мета - розвиток української науки та культури шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців і формування таким чином нових поколінь національної інтелігенції. Головне завдання НаУОА - стати таким навчально-виховним і науковим закладом, творчим об'єднанням, де б
індивідуальна та спільна діяльність співробітників і спудеїв (студентів, студентів резерву, вільних слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів) ґрунтувалася на засадах гуманізму і була спрямована на розвиток особистості як найвищої людської цінності, забезпечувала наукову, загальнокультурну і практичну підготовку спеціалістів вищої кваліфікації та формування інтелектуального потенціалу суспільства, а вищим покликанням – реалізація історичної місії Острозької Академії ХІУ-ХУІІ століть, виховання студентів в атмосфері вільного творчого навчання (Liberal arts education) високоосвіченої, індивідуально неповторної особистості, здатної генерувати оригінальні та плідні для суспільства ідеї, незалежно мислити та діяти
згідно з принципами добра і справедливості.

Своє призначення Національний університет "Острозька академія" реалізує через: • впровадження збалансованих між собою і побудованих на підмурках найпередовішого світового досвіду бакалаврських, магістерських і кандидатських програм;

 • органічне поєднання навчання з науково-дослідною роботою;

 • орієнтацію на міжнародний стандарт фундаментальних навчальних курсів, дають широку освіту, виховують культуру мислення і дозволяють випускникові гнучко реагувати на динамічні зміни на ринку праці;

 • відбір для навчання найобдарованішої молоді;

 • створення інтенсивного високодуховного середовища;

 • творче використання міжнародних здобутків організації навчального процесу, сучасних світових технологій.

Навчання студентів здійснюється за 10 напрямами. Безпосередньо в Національному університеті "Острозька академія" створено 6 факультетів, Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання, Інститут вивчення Української діаспори, Центр вивчення спадщини Острозької академії, Інститут права та правосуддя ім. О. Малиновського, Інститут соціологічних досліджень.

Професорсько-викладацький склад Національного університету «Острозька академія»:

чисельність науково-педагогічних працівників (штатних) – 132

чисельність науково-педагогічних працівників(сумісників) – 46

чисельність докторів наук, професорів (штатних) – 13

чисельність докторів наук, професорів(сумісників) – 24

чисельність кандидатів наук, доцентів (штатних) – 73

чисельність кандидатів наук, доцентів (сумісників) – 19

Всього в НаУОА навчається 2986 студентів. З них – 2067 на стаціонарі, на заочному відділенні навчається 919 студентів.Науково-дослідна робота університету відображає пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні, а саме: фундаментальні дослідження найважливіших проблем економічних, суспільних і гуманітарних наук; нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. Провідні напрями наукової роботи:

 • формування і підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

 • виконання планової науково-дослідної роботи;

 • виконання держбюджетних тем, що фінансуються Міністерством освіти і науки України;

 • підготовка викладачами наукових публікацій за результатами проведених досліджень та розробка науково-методичного забезпечення навчального процесу;

 • наукова робота з молодими вченими;

 • науково-дослідна робота студентів, підготовка студентів до Всеукраїнських олімпіад та конкурсів; робота з обдарованою студентською молоддю;

 • проведення міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних і науково-теоретичних конференцій, семінарів, конкурсів на базі університету та участь викладачів у конференціях різного рівня поза університетом;

 • наукова співпраця з провідними науково-дослідними установами НАН України, АПН України, вищими навчальними закладами України;

 • міжнародна наукова співпраця кафедр, наукове співробітництво із зарубіжними організаціями, участь у міжнародних грантах.

Пріоритетним напрямом наукової діяльності є підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

За звітний період викладачами та аспірантами нашого навчального закладу було захищено 4 кандидатські дисертації та 2 докторські дисертації.

У Національному університеті “Острозька академія” здійснюється вступ до аспірантури зі спеціальностей: 07.00.01 – Історія України; 09.00.11 – Релігієзнавство; 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія; 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки. На даний час 30 осіб є аспірантами нашого університету. Постійно здійснюється прийом кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови, історії України, релігієзнавства.

У НаУОА постановою президії ВАК України № 6 – 11/4 від 11.05.2005 р. створена спеціалізована вчена рада К 48.125.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки). Головою спеціалізованої ради призначений доктор філософських наук, професор Кралюк П. М.

На підставі Постанови президії Вищої атестаційної комісії України № 41-06/5 від 01. 07. 2010 р. створена спеціалізована вчена рада К 48. 125. 02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Голова спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 02 – доктор історичних наук, професор Трофимович В. В.

У даний час ведеться робота по створенню спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки».

У Національному університеті “Острозька академія” протягом звітного року було проведено ряд конференцій, круглих столів та наукових читань. Деякі з них вже стали традиційними для нашого ВНЗ.


 • 26-27 лютого 2010 р. Другі наукові читання, присвячені пам’яті князя В.-К. Острозького.

 • 15 березня 2010 р. Круглий стіл, присвячений обговоренню проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України Про захист суспільної моралі».

 • 23-24 березня 2010 р. XV наукова студентсько-викладацька конференція, присвячена 550-річчю з часу народження Костянтина Івановича Острозького.

 • 12-13 квітня 2010 р. І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні».

 • 22 квітня 2010 р. Наукова конференція «Проблеми українсько-польських стосунків у ХХ ст.».

 • 22-23 квітня 2010 р. IV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура - особистість».

 • 22-23 квітня 2010 р. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми культурної ідентичності: локальний та глобальний контексти».

 • 14-15 травня 2010 р. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток».

 • 14-15 травня 2010 р. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові докази Розумного задуму в ґенезі та бутті Всесвіту».

 • 18 травня 2010 р. Всеукраїнська міжвузівська студентська конференція «Постаті в історії релігії».

 • 25 червня 2010 р. ІІ Всеукраїнска історико-релігієзнавча конференція «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій».

 • 15-16 жовтня 2010 р. Наукова конференція «Феномен Василя Стуса».

 • 06 листопада 2011 р . Круглий стіл «Сакральні переклади: коментарі, переклади, інтерпретації».

 • 25 листопада 2010 р. Всеукраїнська наукова конференція «Князь Костянтин Іванович Острозький в історії Центрально-Східної Європи», присвячена 550-й річниці з дня народження князя.


Видано монографії:

1. Атаманенко А. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність [монографія] – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 672 с.; іл.

2.Галецька Т. І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств: монографія / Т. І. Галецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія» 2010. – 244 с.

3. Жилюк С. І., Бойко Б. Є. Релігійна політика царизму на Волині (1793-1917 рр.). : Монографія / Жилюк С. І., Бойко Б. Є. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 228 с.

4. Іщук С. І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове найменування): Монографія / С.І. Іщук. - Хмельницький: Видавництво „Цюпак”, 2010. – 180 с.

5. Криловець А.О. Лицедійство. Філософська проблематика в українській драмі початку ХХ століття: Монографія. – Рівне, 2010. – 140 с.

6. Кралюк П., Хаврук Я. Князі Острозькі [монографія] – Харків : Фоліо. – 2010 . – 102 с.

7. Поліщук Я.О. Осягнення слова: бібліографічний покажчик праць. – Рівне: «Волинські обереги», 2010. – 132 с.

8. Поліщук Я.О. І ката, і героя він любив… : Михайло Коцюбинський : літературний портрет. – К. : ВЦ «Академія», 2010.– 304 с. – 14, 73 др. арк.

9. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. 2-ге видання, змінене і доповнене. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – 600 с.

10. Ричков П. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких [монографія] – Острог, 2010. – 126 с.

11. Худолій А.О. Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів: [монографія]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 128 с.

Протягом року вийшли наступні серії збірника «Наукові записки Національнго університету «Острозька академія», які зареєстровано як фахові видання ВАК:

Економіка

Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Ви­давництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Випуск 13. – 488 с.

Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Випуск 14. – 564 с.

Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Випуск 15. – 524 с.Філологічна

Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної нау­ко­во-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року “Міжкультурна ко­му­ні­ка­ція: мова – культура – особистість”. – Острог: Видавництво На­ціо­наль­но­го університету “Острозька академія”. – Вип. 13. – 2010. – 584 с.

Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної нау­ко­во-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року “Міжкультурна ко­му­ні­ка­ція: мова – культура – особистість”. – Острог: Видавництво На­ціо­наль­но­го університету “Острозька академія”. – Вип. 14. – 2010. – 540 с.

Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної нау­ко­во-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року “Міжкультурна ко­му­ні­ка­ція: мова – культура – особистість”. – Острог: Видавництво На­ціо­наль­но­го університету “Острозька академія”. – Вип. 15. – 2010. – 376 с.

Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної нау­ко­во-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року “Міжкультурна ко­му­ні­ка­ція: мова – культура – особистість”. – Острог: Видавництво На­ціо­наль­но­го університету “Острозька академія”. – Вип. 16. – 2010. – 380 с.

Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавницт­во Націо­нального університету “Острозька академія”. – Вип. 17. – 2010. – 476 с.

Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавницт­во Націо­нального університету “Острозька академія”. – Вип. 18. – 2010. – 252 с.

Історичні науки

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2010. – Вип. 16. – 308 с.Психологія і педагогіка

Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематич­ний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 14. – 344 с.

Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року “Міжнародна комунікація: мова – культура – особистіть”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 15. – 388 с.

Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія», 2010. – Вип. 16. – 360 с.Філософія

На­укові записки. Серія “Філософія”. – Острог: Видавництво На­ціо­наль­­ного університету “Острозька академія”. – Вип. 6. – 2010. – 292 с.­

Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 7. – 2010. – 316 с.

Серія “Історичне релігієзнавство”

Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. – Острог: Видавництво На­ціонального університету “Острозька академія”, 2010. – Випуск 2. – 224 с.

Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Випуск 3. – 360 с.

Серія “Культурологія”

Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 6. – 180 с.Серія “Культура та соціальні комунікації”

Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації” / За заг. ред. канд. філос. наук, доц. Л. В. Квасюк. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 2. – 266 c.Серія “Політичні науки”

Наукові записки “Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України”. Серія “Політичні науки”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Випуск 4. – 2010. – 416 с.Серія “Міжнародні відносини”

Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 2. – 176 с.Підготовлені та видані підручники й навчальні та навчально-методичний посібники:

 1. Блащук Т.В. Страхове право. Навчальний посібник / Т.В. Блащук. – Хмельницький: Видавництво „Цюпак”, 2010.  – 287 с.

 2. Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Ми­кола Вінграновський: Збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог : Вид-во НаУ “Ост­розька акаде­мія”, 2010. – 178 с. (Лексикографічна серія “Українська ін­ди­відуально-авторська неогра­фія”. Вип. 3).

 3. Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Ігор Калинець. Іван Світличний. Григорій Чубай : [збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2010. – 492 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”; вип. 4).

 4. Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття : [збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Острог : Видавницво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – 268 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 5).

 5. Герасимчук О. П. Історія держави і права України. Практикум : Навчальний посібник / О. П. Герасимчук. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – 430 с.

 6. Герасимчук О. П. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт: Навчально-методичний посібник / О. П. Герасимчук, В. О. Попелюшко. – Острог, 2010. – 44 с.

 7. Жилюк С. І., Ткачук І. В., Якуніна К. І. Організація науково-дос­лід­ної роботи. Нав­чаль­но-методичний посібник. – Острог, 2010. – 84 с.­

 8. Зелінська Л. Антична література (давньогрецька і давньоримська). Тези лекцій, наукові матеріали з коментарями, плани практичних занять // Навчально-методичний посібник для студентів І курсу (І триместр) факультету романо-германських мов, 2010.- 100 с.

 9. Левицька С. О. Організація обліку Підручник: - К: Центр учбової літератури, 2010р. - 352с.

 10. Матласевич О. В. Теорія та методика організації психологічного тре­нін­гу: Навчально-методичний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – 204 с.

 11. Новоселецька С. В., Пелипенко О. О. Навчально-методичні рекомендації для проведення педагогічної прктики з іноземної мови студентам-філологам 4-5 курсів / Укл. доц. С.В. Новоселецька, О.О. Пелипенко. - Острог: НаУОА, 2003. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. - 56 с.

 12. Зінчук Д. О. Теорія держави: інтерактивний посібник. – Національний університет «Острозька академія», 2010. – 100 с.

 13. Павлюк В. В. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918 — 1945 рр.). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів : ЛА «Піраміда», 2010.

 14. Пасічник Я. А. Математика для економістів: Підручник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 432 с.

 15. Рудько С.О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. XVIII – поч. XXI ст.): Навчально-методичний посібник з курсу. – Вид. 2-ге, доповнене. – Острог, 2010. – 220 с.

 16. Сидорук Т. В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі: Навч. посібник. – Львів: ЛА «Піраміда», 2010. – 354 с.

 17. Старіш О. Г., Чічановський А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем (гриф МОН) // Підручник. – К.: Грамота, 2010. – 568 с.

 18. Історія Острозької академії XVI–XVII ст. : навчальний посібник / М. Близняк, А. Смирнов, І. Шишкін, В. Яремчук; за ред. В. Яремчука. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2010. – 60 с.

 19. Хом’як І.М. Зв’язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови: Навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української філології. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – 124 с.

Викладачами НаУОА протягом навчального року опубліковано 497 статей у різних наукових збірниках та фахових виданнях.

Каталог: download -> zvitu nauka
download -> Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Для всіх напрямів підготовки Вінниця -2010
download -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік І
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2009 рік Острог, 2009
zvitu nauka -> Інформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка