Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2012 році 3 Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівняСторінка1/7
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка


Затверджую

ректор ____________________М.І. Степаненко

«31»_____ січня_______ 2013 р.

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА

У 2012 РОЦІ

Полтава – 2013Зміст
Назва

С.Узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2012 році

3Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

4Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

7Розробки, які впроваджено у 2012 році

7Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок

7Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2012 році у зарубіжних виданнях

9Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

10Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

12Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

12Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

13Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

13Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність

14Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

15Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

16Заключна частина

17

16.

Додатки

18Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за 2012 рік
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу

У складі університету 7 факультетів, 36 кафедр. На їх базі навчаються 3762 студенти денної форми і 2539 студентів заочної форми навчання, які здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» із 22 напрямів, «спеціаліст» з 19 спеціальностей та «магістр» із 18 спеціальностей. Фахову підготовку студентів здійснює колектив із 428 штатних викладачів та 64 викладачів, які працюють за сумісництвом. Матеріально-технічна база: 4 навчальні корпуси, 4 гуртожитки, ботанічний сад, виробничо-навчальні майстерні, санаторій-профілакторій, бібліотека, спорткомплекс.

б) основні пріоритетні наукові напрями вищого навчального закладу або наукової установи

Основними пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи університету є:

Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищій та загальноосвітній школі

Дослідження фізико-хімічних властивостей бінарних систем в конденсованому стані

Історія релігій, церкви та їх взаємовідносин із державою в Україні

Екологічні аспекти природокористування та збереження здоров’я людини

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки)

Одним із важливих показників вишу є якісний склад науково-педагогічних кадрів університету, який протягом року підвищився на 1,3% і сьогодні становить 59,1%. У 2012 році викладачі та аспіранти ПНПУ захистили 4 докторські дисертації та 13 кандидатських.


Науково-педагогічні працівники (штатні)

2009

2010

2011

2012

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Докторів наук

24

5,6

22

5,1

24

5,6

25

5,8

Кандидатів наук

196

46

208

48,5

224

52,2

228

53,3

Загальна кількість

425

429

429

428

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки:Категорії

робіт


2010

2011

2012

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

6

344,573

6

349,737

4

305,9

Прикладні

-

-

-

-

-

-

Госпдоговірні

-

-

-

-

-

-


д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

«Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань в Україні»; керівник – доктор економічних. наук, професор Л. І. Яковенко.

Визначено економічний механізм затребуваності інновацій, створюваних вітчизняною наукою, та забезпечення випереджального розвитку фундаментальної науки, а також розроблено принципи модернізації вищої освіти як складової національної інноваційної системи. У цьому контексті основними пріоритетами модернізації вищої освіти має стати комплекс таких заходів: 1) специфікація прав власності ВНЗ; 2) диверсифікація вищої освіти як основа підвищення конкурентоспроможності ВНЗ; 3) розробка, вдосконалення гнучких стандартів вищої освіти, спрямованих на забезпечення єдності освітнього процесу, вироблення цілісного знання і забезпечення сумісно-роздільного користування знаннями.

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел)

«Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань в Україні»; керівник – доктор економічних. наук, професор Л. І. Яковенко, обсяг фінансування за весь період – 212665 грн., за 2012 р. – 87953 грн.

Головним результатом за звітний період є розробка принципів модернізації вищої освіти у контексті її взаємодії з наукою, які будуються на таких засадах.

Необхідність сучасної інтеграції освіти і науки визначається суспільним і науково-технічним прогресом в умовах економіки знань. На відміну від європейської традиції, процеси інтеграції вітчизняної освіти і науки відбуваються в суперечливих умовах обох сфер. Сутність інтеграції науки і освіти полягає в глибокій діалектичній взаємодії за умови збереження самостійності. У цьому контексті основна роль науки полягає в стимулюванні функціонування та розвитку освіти, а основна роль освіти зводиться до збереження і передачі всього створеного наукою. Інтегративна взаємодія науки і освіти реалізується через виробництво інтелектуального продукту. Науково-освітня інтеграція в інституційному плані спрямована на одночасне розв’язання трьох важливих соціально-економічних завдань: 1) надавати вищу освіту, адекватну економіці знань, що забезпечується модернізацію цієї сфери; 2) формувати сучасну науку; 3) сприяти комерціалізації та просуванню інтелектуального продукту у виробництво. Особливістю інтегративної взаємодії науки і освіти в економіці знань є використання мережевого підходу, зокрема, науко метричних мереж, які позиціонуються як он-лайнова наукова інфраструктура, що дозволяє різним категоріям учених продукувати і використовувати інформаційні ресурси та створює мережеві ефекти.

Економіка знань як етап постіндустріального розвитку і одночасно системний процес формує таку взаємодію суб’єктів ринкових відносин, за якої споживач знань бере безпосередню участь в їх створенні, що вимагає модернізації вищої освіти як сфери виробництва, обміну та споживання знань. З точки зору провідної ролі вищої освіти в інтегративному процесі науки і освіти, основними пріоритетами модернізації вищої освіти має стати комплекс таких заходів: 1) специфікація прав власності ВНЗ; 2) диверсифікація вищої освіти як основа підвищення конкурентоспроможності ВНЗ; 3) розробка, вдосконалення гнучких стандартів вищої освіти, спрямованих на забезпечення єдності освітнього процесу, вироблення цілісного знання і забезпечення сумісно-роздільного користування знаннями.

Наукові положення, висновки та рекомендації дослідження можуть бути використані як на науковому, так і на практичному рівнях. На науковому рівні – науковими установами, аналітичними організаціями для подальшого поглиблення теоретичних уявлень щодо проблем інтеграції освіти і науки та виявлення можливостей адаптації світового досвіду до вітчизняних умов. Практична цінність визначається можливістю використання результатів дослідження у практиці функціонування підприємств та вищих навчальних закладів. Результати дослідження використовуються при підготовці та читанні лекційних курсів з економічної теорії, історії економічних учень, мікроекономіки, макроекономіки, економіки знань, організації підприємницької діяльності, організації виробництва та менеджменту, економіки підприємства і маркетингу.

Результати та пропозиції розробників науково-дослідної теми використовуються у науково-навчальній діяльності магістратури Запорізького національного технічного університету за спеціальностями «Облік і аудит» та «Менеджмент організації та адміністрування» (довідка №37-56/362 від 30.01.2013), зокрема, стосовно положень про підвищення статусу керівника магістерської програми, залучення провідних учених, які розвивають нові наукові напрями, до керівництва науковими роботами магістрантів, а також формування проектно-навчальних груп паралельно з класичним процесом. Пропозиції авторів дослідження стосовно форм науково-освітньої інтеграції, розвитку напрямів державно-приватного партнерства, удосконалення системи освіти і підготовки кадрів, створення технологічної та інноваційної інфраструктури для науки та підприємництва були використані Полтавським державним центром інновацій та інформатизації в процесі підготовки регіональної програми «Інноваційний розвиток Полтавської області на 2012-2014 роки», затвердженої Полтавською обласної радою 23 травня 2012 року.

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

«Забезпечення єдності педагогічної теорії і практики в умовах модернізації освіти України»; керівник – доктор педагогічних наук, професор А. М. Бойко; обсяг фінансування за 2012 – 65000 грн.

Здійснено цілісний моніторинг проблеми забезпечення єдності педагогічної теорії і практики у діяльності навчальних закладів на основі аналізу наукових праць вітчизняних учених, а також вивчення педагогічного досвіду діяльності загальноосвітніх і вищих шкіл. Теоретично обґрунтовано феномен «упровадження» як спеціально організований, систематизований процес, спрямований на вдосконалення педагогічної практики на основі інновацій (нових досягнень педагогічної науки, педагогічних технологій, взірцевого досвіду), які втілюються в практику і виявляються у духовно-ціннісних орієнтирах, піднесенні якості знань, умінь і навичок учнів, сприяють підвищенню професійних компетентностей педагогів, а отже, забезпечують їхню освіту впродовж життя і високу конкурентоспроможність. Визначено сутність педагогічного впровадження, яка полягає в його розумінні як механізму взаємодії педагогічної теорії і практики як сполучної ланки між ними з метою внесення коректив у діяльність педагогів, її удосконалення. Обґрунтовано принципи впровадження педагогічних інновацій в масову освітню практику: 1) еклективність – варіативність і відбір об’єкта впровадження, необхідність поєднувати у педагогічній діяльності всі види впровадження; 2) оптимальне поєднання єдиноначальності, колегіальності та індивідуальності у процесі впровадження; 3) особистісна орієнтація у процесі діяльності, що дозволяє об’єднати зусилля всіх учителів; 4) взаємозв’язок впровадження із самоосвітою педагога; 5) своєчасна і системна інформованість педагогів; 6) креативність і культуровідповідність; 7) забезпечення рефлексивності, фасилітації та емпатії тощо. Виявлено умови ефективності діяльності з реалізації результатів інновацій у практиці: 1) наявність актуального для практики нового знання; 2) його адресна спрямованість, доступність і повнота викладу; 3) визначення масштабів нововведення; 4) наявність критеріїв оцінки і відбору новацій для впровадження; 5) готовність педагогів-практиків до впровадження; 6) розробка послідовних етапів упровадження.

Матеріали науково-дослідної роботи використано з метою удосконалення змісту таких навчальних курсів: «Інтегрований курс теорії та історії педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Методика виховної та соціально-педагогічної роботи вчителя», «Вища освіта і Болонський процес». Отримані в ході наукового пошуку результати сприяють написанню підручників і посібників із педагогіки, методичних рекомендацій для вишів і загальноосвітніх шкіл. Матеріали дослідження використовуються у науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності викладачів, студентів, учителів, у педагогічних та інших закладах освіти.

«Теорія та методика формування естетичної культури майбутнього вчителя технології в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки»; керівник – доктор педагогічних наук, професор В. П. Титаренко, обсяг фінансування – 65000 грн.

Вивчено стан формування естетичної культури майбутніх учителів технологій, обґрунтовано концепції її формування на рівнях споглядального, творчого та виховного естетичного розвитку, розроблено методику та проведено констатуючий експеримент (з метою з’ясування стану естетичної культури до впровадження технологій).

Результатом розробки концептуальних підходів до формування естетичної культури студентів на поступово зростаючих рівнях соціальної віддачі (естетизації) стануть інноваційні технології споглядального, творчого та виховного розвитку майбутніх учителів технологій в професійно орієнтованому навчанні.

Результати виконання роботи будуть реалізовані в ході подальшого застосування розробленої концепції формування естетичної культури майбутніх учителів технологій для побудови інноваційних особистісних технологій формування естетичної культури студентів на рівнях споглядального, творчого та виховного естетичного розвитку. На цій основі буде створено цілісну систему, розроблено концептуальний особистісний підхід та технології формування естетичної культури засобами естетичного сприймання дійсності, спілкування, оцінювання, їх зіставлення з власними діями, художньо-естетичною практичною діяльністю.

Розкриті основні тенденції історичного розвитку засобів художньо-естетичного виховання в декоративно-прикладній творчості українського народу; розроблені теоретичні основи формування естетичної культури засобами декоративно-прикладної творчості.

Практична цінність дослідження полягає у визначенні завдань, змісту, методів, форм організації поетапного формування і розвитку індивідуальної естетичної культури студентів технолог-педагогічних факультетів педагогічних ВНЗ. У звітний період було вирішено конкретну фундаментальну задачу з розробки організаційно-педагогічних умов досягнення кожним випускником трьох рівнів сформованості естетичної культури: готовності до естетичного сприймання культурних цінностей, уміння створювати естетичні цінності та готовності до надання ефективного естетичного впливу на молоде покоління.

«Созологічна оцінка біорізноманітності структурних елементів регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я»; керівник – кандидат біологічних наук, доцент Н. О. Смоляр, обсяг фінансування: за весь період – 144524 грн., за 2012 рік – 87947 грн.

Здійснені комплексні експедиції до перспективних для заповідання територій у визначені райони Полтавської області, складені наукові обґрунтування доцільності створення та розширення площ 8 природно-заповідних об’єктів Полтавської області (зокрема Чутівського, Козельщинського, Зіньківського, Решетилівського, Полтавського, Новосанжарського, Шишацького районів). Укладено перелік фітоценозів рослин, які не занесені до Зеленої книги України, але потребують охорони в Полтавській області, підготовлено до затвердження і надано до Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області.

Здійснено експедицію до природного заповідника «Белогорье» (Бєлгородська область, Росія) сумісно із науковими співробітника національного природного парку «Тростянецький» (Сумська обл.) у межах проведення фітосозологічних досліджень рідкісних рослин басейну р. Ворскла. Зібрана інформація про об’єкти, відвідано два філіали заповідника («Лес на Ворскле» та «Астасьевы яры»).

Підготовлені матеріали щодо укладання угоди про співробітництво між ПНПУ та природним заповідником «Белогорье» щодо проведення сумісних наукових експедицій, досліджень біорізноманітності, збір матеріалу для використання у підготовці дисертаційних досліджень, яка знаходиться у процесі підписання). Тема співробітництва – Збереження біорізноманітності басейну р. Ворскла (Ворсклянського екологічного коридору).

Результати досліджень впроваджуються в навчально-виховний процес Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка для науково-методичного забезпечення навчальних курсів («Заповідна справа», «Охорона природи», «Популяційна екологія», «Екологія рослин», «Проблеми сучасної біології», «Заповідники і національні парки світу», «Екологія рослин», «Біогеографія»), гурткової діяльності на природничому факультеті («Знавців заповідної справи», «Екологічного гуртка» та творчих груп студентів) напрямів підготовки «Біологія», «Хімія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

IV. Розробки, які впроваджено у 2012 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до таблиці): наведено у додатку 5.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка