Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік ІСторінка1/11
Дата конвертації12.04.2016
Розмір2.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Додаток 1

Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність

Національного університету «Острозька академія

за 2014 рік

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу (до 7 рядків);

12.IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л. Кучми. Указом Президента України від 22.І.2000 р. № 88/2000 – в Університет «Острозька академія», а Указом Президента України від 30.Х.2000 р. № 1170/2000 йому надано статус національного. 29 липня 2009 р. він отримав статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 798).

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

Формування та підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; максимальне залучення до наукової роботи студентів та аспірантів; проведення фундаментальних наукових досліджень у сфері філософії, психології, економічної теорії, правознавства, історії й філології; здійснення прикладних досліджень у галузі психології, соціології, економіки; публікація результатів наукових досліджень у фахових виданнях, у т.ч. таких, які мають міжнародне визнання; співпраця із зарубіжними науковими інституціями, участь у міжнародних наукових програмах.

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці));

2011 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 169.

З них: докторів наук – 38; кандидатів наук – 99.

2012рік


Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 193 .

З них: докторів наук – 46; кандидатів наук – 106.

2013 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 209

З них: докторів наук – 48; кандидатів наук – 117.

2014 рік


Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 211

З них: докторів наук – 43; кандидатів наук – 123.

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму:

Категорії

робіт


2011

2012

2013

2014

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

1

55,201

1

59,600

2

94,8

3

301,9

Прикладні

-

-

1

80,000

2

175,7

1

165,0

Госпдоговірні

2

88,455

5

184,616 грн. 50 коп.

17

383,579 грн. 82 коп

4

451,2

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

Упродовж 2014 року працювала спеціалізована вчена рада К 48. 125. 01 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 379 від 29. 03. 2012 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних та філософських наук за спеціальністю 09. 00. 11 «Релігієзнавство» (історичні, філософські науки). У 2014 році відбулося 4 захистів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки) (Якуніна К., Бублик Т., Гергелюк М., Лагодич М.) та 1 захист на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09. 00. 11 – релігієзнавство (філософські науки) (Мудраков В.). Проведено нострифікацію дослідження Праха Б. на науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 09. 00. 11 – релігієзнавство (історичні науки).

У 2014 року діяла спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія. За звітний період спеціалізована вчена рада провела захист 14 кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, проведено переатестацію 1 кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, проведено колективне рецензування 1 дисертації за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Відхилено 1 кандидатську дисертацію на етапі переатестації.

У звітному році працювала спеціалізована вчена рада К 48. 125. 02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2014 році на засіданнях спеціалізованої вченої ради було захищено 3 дисертаційні роботи (Горбачик О., Марченко Я., Михальчук Р.).

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2014 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942;зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2014 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2014 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

Назва науково-дослідної роботи: Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді.

Номер держреєстрації: 0113U000501.

Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор Каламаж Руслана Володимирівна.

Категорія роботи: фундаментальна

Фактичний обсяг фінансування: 2014 р. – 60,0 тис. грн.

Здійснено емпіричне дослідження особливостей формування саногенного мислення у молоді щодо суб’єктивної оцінки негативних факторів середовища життєдіяльності, які можуть шкідливо впливати на життя і здоров’я людини. Зокрема встановлено, що саногенне мислення, як важлива складова інтелекту людини, є одним із підвидів позитивного мислення і полягає у постійному підкріпленні і підтримці позитивного образу «Я» шляхом стимулювання самостійності, зміцнення установки на вияв активності в зміні життєвої ситуації і, якщо можливо, навколишнього середовища. Особливу небезпеку становлять відчуття безпорадності особистості, які мотивують поведінку ризику. Узагальнено та проаналізовано ефективні методи психогігієни та психопрофілактики, які можуть бути використані для оздоровлення психіки і зміцнення психологічної стійкості особистості.

Сконструйовано діагностичний інструментарій для дослідження динаміки формування внутрішньої картини психологічного здоров’я. Здійснено адаптацію вже існуючих зарубіжних особистісних опитувальників, таких як Neo Pi-R (Big Five) Пола Т. Костра, Роберта Мак-Крея; «Метакогнітивна обізнаність» (МАІ) П. Шроу та Т. Денінсона; особистісного опитувальника «Рівень суб’єктивного локус контролю» Дж. Роттера; особистісного опитувальника Г. Айзенка (ЕРІ); 16-факторного особистісного опитувальника Дж. Кетела. Розроблено нові діагностичні методики: «Моє суб'єктивне економічне благополуччя», «Потенційне благополуччя дитини у сім'ї» та тесту на визначення соціальної бажаності. Опитувальники апробовано на репрезентативній вибірці, перевірено на надійність, валідність, дискримінативність та залучено до практичного застосування у науково-дослідній та психолого-корекційній роботі роботі зі студентами ВНЗ.

Назва науково-дослідної роботи: Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті.

Номер держреєстрації: 0114U000574.

Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович.

Категорія роботи: фундаментальна

Фактичний обсяг фінансування: 2014 р. – 141,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду було видано фаховий збірник Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 29.), надруковано 20 наукових статей, проведена Всеукраїнська конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (UCRACP – 2014).Назва науково-дослідної роботи: Взаємовпливи східних і західних інтелектуальних традицій в дискурсі філософської думки середньовічної та ранньомодерної України.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

Номер держреєстрації: 0114U000575.

Категорія роботи: фундаментальна.

Фактичний обсяг фінансування у 2014 р. – 140,945 тис. грн.

Упродовж 2014 р. опрацьовувалися першоджерела східної філософської думки, латиномовних творів Ю. Дрогобича, Г. Саноцького та ін. Досліджувався розвиток традицій «другої схоластики», представленої в Україні М. Смотрицьким, І. Гізелем, Г. Кониським. У рамках наукового проекту науковий сівробітник НаУОА, доцент Якубович М. М. проходить стажування у відділі близькосхідних досліджень Школи історичних студій Інституту перспективних досліджень (Прінстон, Нью-Джерсі, США). Тема – «Посткласична мусульманська філософська думка в османській імперії (на прикладі Криму)». Якубович М. виступив із доповідями на таких семінарах:

1) 15 жовтня 2014 р. – «Origins of Islamic Philosophical Tradition in Crimea», Відділі близькосхідних досліджень Школи історичних студій Інституту перспективних досліджень, Прінстон, Нью-Джерсі.

2) 8 листопада 2014 р. – «Втрата Криму: політичні, культурні та релігійні виклики», Наукове товариство ім. Тараса Шевченка, Нью-Йорк.

3) 16 листопада 2014 р. – «Islam and Ukraine: Past and Present», Ісламське товариство центрального Джерсі, Нью-Брансвік, Нью-Джерсі.

Підготовлено до друку 6 статей.

У рамках науково-дослідної роботи 26-27 вересня 2014 року було проведено Острозькі наукові читання.

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2014 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2014 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Пріортетний тематичний напрям: Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, психології підвищення якості та безпеки продуктів харчування

Тема НДР: Розробка функціональної моделі реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин, із застосуванням християнської психології.

Керівник НДР: Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор.

Терміни виконання: початок – 01.01.2013, закінчення – 31.12.2014.

Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з запитом / фактичний) 330 тис. гривень / 220,7 тис. грн.

Уперше розроблено модель реабілітації осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології, в якій поряд із загальнодидактичними методами використано спеціальні методи (участь в богослужіннях, молитва, співбесіда з душеопікуном); визначено етапи, які проходить адиктивна особа в процесі реабілітації (підготовчий, адаптаційний, зміни системи цінностей на стаціонарному перебуванні, розвиток умінь за схемою часткового нагляду з проживанням за межами центру, післяреабілітаційний супровід); апробовано найбільш ефективні методи реабілітації (молитва, участь в богослужіннях, вивчення Біблії, бесіда з священослужителем); для досягнення змін у психіці, стані і поведінці пацієнта не використовуються методи, які мають у своєму складі маніпуляції з психікою людини; встановлено необхідність змін пацієнта на ціннісно-вольовому рівні через відновлення втрачених особистих взаємин з Богом.

Удосконалено існуючі методики реабілітації адиктивних осіб (проф. Юрченко В.М. модифікувала методику Дембо-Рубінштейна з удосконаленнями згідно з тематикою).

Результати дослідження використовуються у християнських реабілітаційних центрах України (всього 30 закладів), впроваджені з профілактичною метою в Обласній психіатричній лікарні м. Острога Рівненської області (відділення № 5 і 9). У навчальному процесі використовуються для розробки та вдосконалення лекційних курсів та оновлення циклів лабораторних робіт із таких дисциплін як: загальна, вікова, соціальна, експериментальна та клінічна психологія, психологія релігії, психологія сім’ї, психогігієна, психологія християнського консультування; за темою НДР виконана 1 магістерська робота, підготовлена до видання колективна монографія та фаховий збірник наукових статей.

Модель програми реабілітації, розроблена в процесі реалізації НДР, пройшла успішне випробування у християнських реабілітаційних центрах: «Нове життя» (м. Рівне), «Свобода» (м. Острог), у Комунальному закладі Обласна психіатрична лікарня (м. Острог Рівненської обл.).

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2014 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);IV. Розробки, які впроваджено у 2014 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)1

2

3

4

5

6

1

Розробка функціональної моделі реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин, із застосуванням християнської психології.

Жуковський В.М., д пед. н., професор
Вперше розроблено модель реабілітації осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології, в якій поряд із загальнодидактичними методами, використано спеціальні методи (участь в богослужіннях, молитва, співбесіда з душеопікуном). Удосконалено існуючі методики реабілітації адиктивних осіб (проф. Юрченко В.М. модифікувала методику Дембо-Рубінштейна з вдосконаленнями відповідно тематики).

Запропонована модель не має аналогів у вітчизняній та міжнародній практиці та розроблена вперше.
Комунальний заклад «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради Міністерства охорони здоров’я

35800 м. Острог, пр. Незалежності, 40а


Результати наукового проекту були впроваджені у практику Комунального закладу «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради м. Острог, Рівненської області, християнських реабілітаційних реабілітаційних центрах України (Луганська область, м. Ровеньки (Клімчик А. С.), Луганська область, м. Брянка, Рівненська область, смт Олександрія (Хромов В. М.), Рівненська область, с. Карпилівка, Рівненська область, м. Острог (Міщіхін Ю. І.), м. Рівне (Бешта О. Л.), Рівненська область, с. Любомирка (Банада О.)


2

Детермінована економіко-математична модель відсутності стимулів підприємств до приховування фонду оплати праці та стохастична економіко-математична модель факторів впливу на тінізацію фонду оплати праці в Україні.

Іванчук Наталія Володимирівна, к. економ. н.
Вперше визначено умови відсутності стимулів суб’єктів господарювання до приховування фонду оплати праці та доведено, що на сьогодні слід здійснити не повне, а часткове усунення фінансової вигоди підприємств від тінізації фонду оплати праці, встановивши при цьому сукупну ставку єдиного соціального внеску в діапазоні між її найменшим значенням (яке повністю усуває зазначену вигоду) та сучасним законодавчим рівнем. Це дозволить вивести з тіні частину прихованого фонду оплати праці та збільшити податкові надходження в Україні.


Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Острозьке відділення Здолбунівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області

Національного університету «Острозька академія» МОН України

Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України07.07.2014 р. № 03-10-16/707

14.11.2013 р. № 3297/01-07

02.12.2013 р. № 407

03.12.2013 р. № 2/4252
Моделі дали змогу систематизувати причини тінізації фонду оплати праці у вітчизняній економіці та дозволили обґрунтувати доцільність зниження сукупної ставки єдиного соціального внеску. Зокрема з метою удосконалення механізму оподаткування фонду оплати праці в Україні необхідно встановити сукупну ставку єдиного соціального внеску на рівні 26 % (22,4 % для роботодавця та 3,6 % для найманого працівника), скасувати максимальну межу нарахування єдиного соціального внеску та при його справлянні від фонду оплати праці не враховувати клас професійного ризику виробництва і категорію працівників, забезпечити підвищення довіри економічних суб’єктів до регулюючої діяльності уряду та збільшити її спрямованість на розвиток приватного сектору, що дозволить наростити податкові надходження в економіці за рахунок розширення податкової бази. При цьому єдиний соціальний внесок доцільно включити до складу вітчизняної податкової системи, а його суми зараховувати до Державного бюджету України як податкове джерело.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка