Інформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукової установи) за 2014 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установиСкачати 179.45 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір179.45 Kb.


Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність факультету

(наукової установи) за 2014 рік
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки); 2012 р – 282 викладачі (12 – докт., 89 – к. ф. н., 181 – без ступеня), 2013 р – 274 викладачів (13 – докт., 102 – к. ф. н., 159 – без ступеня),. 2014 р – 266 викладачів (13 – докт., 110 – к. ф. н., 126 – без ступеня).

в) кількість виконаних робіт та обсяги їхнього фінансування за останні три роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму:Категорії робіт

2012

2013

2014

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

ФундаментальніПрикладніГоспдоговірнід) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

На спеціалізованій вченій раді факультету по захисту кандидатських дисертацій К 35.051.15 (спеціальність 10.02.04 – германські мови; 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (голова – д-р філол.. наук, проф.. Помірко Р. С.) захищено 16 дисертацій.ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).

VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакціями до друку у 2014 році у виданнях, які мають імпакт-фактор, включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших за формою. До списків долучити відбитки титульних сторінок статей та витяги-підтвердження про належність цих журналів до відповідних категорій.

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор

1

2

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших

1

Гнатишак М. Ю.


Эллипсис простого глагольного сказуемого и средства его компенсации в текстах трагедий Софокла «Антигона» и «Царь Эдип»

Научный журнал «Новый университет».

№ 08-09 (41-42). – Йошкар-Ола, 2014. – С. 10 – 17.

2

Дзюбіна О. І. ,


The influenсe of the internet-related affixes on the formation of computer neologisms

SCIENCE AND WORLD, International scientific journal

2014. – Том 2, № 3 (7). – P. 148 – 150.

3

Зубченко С. В.

Синтактико-стилістичні структури як засіб досягнення ефективності аргументації в полілозі Ксеркса з перською знаттю (на матеріалі «Історії» Геродота)

Молодий вчений

№10(13) – Херсон, 2014. – С. 40-46.

4

Іващишин О.


Основні етапи розвитку термінознавства як науки

 Науковий журнал „Молодий вчений” – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”.

№ 6. – 2014. – С. 85–88.

5

Кабов А. В.


Особенности функционирования субъективного и кондиционального наклонений французского и испанского языков в XVI столетии

Научный потенциал. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии,

2013. – № 4 (13). – С. 24 – 29.

6

Кульчицька О.,


Пейоративи як засіб вербалізації вираження негативного емоційного стану

Science and Education a New Dimension:

Philology II(1), Issue: 17.- Budapest, 2014. – P.68-70. (входить до списку ISI)

7

Ладницкая О. Л.


Особенности функционирования вульгаризмов в дискурсе романов Дэвида Лоджа

Science and Education: a New Dimension.

Philology, II (4). – Budapest: www.seanewdim.com. – Issue 24. – 2014. – P. 45-50.

8

Лесько К. С. 


Динамика оценочно-эмотивных возможностей диминутивных /  аугментативных суффиксов в испанском массмедийном дискурсе (на материале el país, abc, el mundo)

Научный потенциал. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии,

2014. – № 4. – С. 30 – 33.

9


Лотоцька К. Я.


Відновлення” вербальної образності у художньому мовленні

Science and Education a New Dimension.

Philology. – Vol. I(2). – Issue 11. – Budapest, 2013. – P. 177-180.

10

Мікула О. І.


Невербльні засоби репрезентації емоції страх

Science and Education a New Dimension.

Philology. – Vol. II(4). – Issue 24. – 2014. – P. 51-54.

11

Оленюк О. В.


Маніпуляційний потенціал рекламного дискурсу

Science and Education a New Dimension: Philology.

I (3). – Issue 13. – Budapest, 2013. – С. 94-98.

12

Тинкалюк О. В.


Значение иностранных языков как средства межкультурного общения будущих экономистов

Психология. Социология. Педагогика : науч.-практ. журнал / [гл. ред. В. Г. Маралов].

2013. – № 5 (30) Май. – С. 35 – 39. – 0,52 д.а.

13

Савчук Г. О.

Синтаксичні фактори оказіональної субстантивації прикметників та дієприкметників в давньогрецькій мові

Молодий вчений.

2014. — №10.

14

Ярошко Н. С.


Реализация повествовательных стратегий в художественном франкоязычном женском дискурсе второй половины ХХ века

Научный потенциал. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии,

2014. – № 2. – С. 28 – 31.

15

Iaroshko N. / N.– Kraców, 2013. –


La nature et les stratégies du discours féminin dans les belles-lettres françaises de la fin du XX siècle

Romanica Cracoviensia.

13/2013. – P. 198 – 206.

16

Kuzyk O.


Stages of linguistic analysis underlying the study of aggressive communicative pragmatic intentions in the English-language political discourse of mass-media

Science and Education a New Dimension: Phylology.

Vol. 4. – 2013. – P. 45-51.

17

Pavlyshenko O.


The lexical-semantic fields of verbs in English texts

Glottometrics.

Vol. 25. – 2013. – P. 69-84.

18

Zubchenko S.V. / S.V. Zubchenko //–


Antithesis and background syntactic and stylistic argumentation devices in the discussion of happiness between Croesus and Solon in the History by Herodotus

Новый университет

№ 08-09 (41-42). – Йошкар-Ола 2014. – №8-9. – P. 21–27.

Статті, прийняті редакціями до друку

лист-підтвердження про прийняття статті до друку

1

2

VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Протягом 2014 р. 260 студентів було залучено до роботи восьми наукових гуртків. Студенти (78) взяли участь участь у трьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях . Студентами опубліковано 14 статей (з них п’ять самостійно), 58 тез та 23 переклади. 18 студентів пройшли навчальне та наукове стажування в Греції (Салоніцький та Афінський ун-ти), Німеччині (ун-ти м. Ерлянген, м. Бамберг) та Франції (Асоціація POLUS PLUS).4Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях (відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або НУ

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2011

54%

138

37%

2012

59%

129

26%

2013

64%

124

47%

2014

59,4

164

37%

IХ. Наукова та науково-технічна співпраця із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародної наукової співпраці установи: характеристику основних напрямів міжнародної наукової і науково-технічної співпраці, приклади їхньої успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Кафедри підтримували наукові контакти з університетами, дослідницькими центрами та доброчинними фундаціями Австрії, Англії, Білорусії, Греції, Канади, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Франції, Іспанії., Фінляндії, Чехії, Швейцарії. Форми співпраці охоплювали наукове та навчальне стажування викладачів, аспірантів та студентів з метою написання дисертацій, підручників, статей та магістерських робіт, підвищення кваліфікації, участь у зарубіжних міжнародних конференціях, міжнародних програмах та проектах, організацію спільних конференцій та семінарів, читання лекцій зарубіжними ученими, обмін науковою інформацією, публікацію наукових праць.


Детальні відомості щодо тематики співпраці із зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації

Польща

Школа вищої професійної освіти м. Ниса  


Міжнародний проект про обмін студентами та викладачами, організацію спільних науково-практичних та культурних заходів, вдосконалення методики викладання, розробку навчальних матеріалів, написання та публікацію наукових праць.

Угода від травня 2013р. до травня 2015 р.

Спільнаа наукова конференція.

Греція

Салоніцький університет ім. Аристотеля

Філософський факультетКласична філологія, новогрецька мова та література. Теологія. Лінгвокраїнознав-ство.

Договір про співпрацю між ун-тами від15.09.1999

по даний часУ літній інтенсивній програмі школи грецької мови пройшов навчання 1 студ.

Німеччина

Фрідріх- Александер- Університет м. Ерлянген

Програма «Модернізація програми та змісту підготовки фахівців з німецької мови та літератури в світлі вимог Болонської конвенції»

Договір про співпрацю на 2011-2015рр.

Проведено спільний аспірантський колоквіум.

2 проф., 1 доц. в ун-ті м. Ерлянген прочитали низку лекцій, 3 викл., та 5 студ. пройшли стажування.Німеччина

Фрідріх- Александер- Університет м. Ерлянген. Фонд імені Фріца Тіссена

"Німецькомовна спадщина Івана Франка"

Договір про співпрацю на 2013-2015рр.

Підготовка антології німецькомов-них творів Івана Франка

Німеччина

Філіал Гете-інституту в Києві

Курси з вивчення німецької мови з отриманням сертифікату

Договір про співпрацю між Гете-інститутом та ЛНУ імені Івана Франка від 10 грудня 2001 р. – по даний час (поновлений 10. 02.2011)

Слухачами курсів отримано 152 сертифікати. Проведено спільні методичні семінари (2).

Франція

Федерація обмінів Франція – Україна та Асоціація «Обміни Бургундія -Шампань -Україна»

Французькаї мова, культура та країнознавство, обміни, ініційовані Україною і Францією у загальноєвропейському форматі та факультетом, ФОФУ і ОБШУ.

Угода від 17.01.2013 на довготривалий. термін


4 студентів пройшли педагогічне стажування

Франція

Асоціація POLIS PLUS ( м. Реон, Франція)

Співпраця у всіх галузях, які стосуються цивілізаційних процесів, мов та культур на благо молодих людей обох країн.

Угода від 15.02.2013 р. на довготривалий час

Стажування у Франції

(Гудима Н. – Інф-41с)
Австрія

Педагогічна вища школа імені Віктора Франкля м. Клягенфурт

Співпраця в галузі освіти, науки, техніки і культури

Угода набула чинності з 1 квітня 2012 р. і дійсна до 30 червня 2015 р.

Навчання (2 студентів), наукове стажування викладачів (3)

Австрія, Німеччина

Гете-інститут в Україні, видавництво Hueber (Німеччина), представни-

цтво Австрійської служби академічних обмінів у ЛьвовіСпівпраця у галузі видавничої діяльності

Угода на

2013-2014 рр.Видання двомовної антології “Lass es Liebe sein”

Австрія

Віденський університет.

Представни-

цтво Австрійської служби академічних обмінів у Львові, Авсрійський культурний форум


Співпраця у галузі видавничої діяльності

Угода на

2013-2014 рр.Публікація двомового видання “Galizien. Aus dem Grossen Krieg (Галичина. З Великої війни)”


Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням).

Проф. Р. П. Зорівчак постійно співпрацює з Відділом шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, щодо підготовки до друку шеститомної “Шевченківської енциклопедії”. У 2014 р. шість викладачів факультету пройшли наукове стажування при Львівському відділенні центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України та двоє в Інституті українознавства імені Івана Франка НАН України.ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконувались на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

«Сучасні напрями формування структурно-семантичних і когнітивно-дискурсних парадигм германських, романських і класичних мов». Науковий керівник: академік ВШУ, д-р філол. наук, проф. Помірко Р. С.

Основні наукові результати:

Досліджено проблеми основ комунікації, принципи побудови висловлювань іноземною мовою. Широко залучено теорію мовленнєвих актів для встановлення типології актів похвали, застереження, вибачення, мовчання в німецькій та українській мовах. Продовжено дослідження лексико-семантичних параметрів фахових терміносистем германських, романських та латинської мов: семантичного поля терміна та його структури, ґенези статусу термінологічного словосполучення, інваріантності як семантичного аспекту термінотворення. Розглянуто нові тенденції в класифікації частин мови, окремі питання словотвору латинської, романських та германських мов, проблеми порівняльно-історичного та типологічного мовознавства, комунікативної лінгвістики.Публікації: одна монографія, один підручник, п’ять навчальних посібників, три збірники наукових праць, 140 статей ( з них: 11 у виданнях списку ISI, 28 у інших закордонних виданнях, 83 у фахових вітчизняних, 18 в інших вітчизняних), 63 тези доповідей (35 на міжнародних конференціях, 28 на вітчизняних конференціях), дев’ять перекладів.

Захищено: п’ять кандидатських дисертацій (асист.Довганюк І. Д., Кабов А. В., Паламар Н. І. Теребушко Ю. Р., Пежинська)

Художні дискурси: форми, жанри, норми ”. Науковий керівник: д.ф.н., доц. Бехта І. А.Основні наукові результати:

Досліджено механізм реконструкції та відновлення стертих образних смислів концептуально насичених мовних одиниць у метафоричних контекстах прозових та поетичних текстів; мовностилістичний, ідейнотематичний та історикокультурний аспекти аналізу та функціонування пародійного тексту; стилістично маркований суб’єктивований дискурс як засіб створення особливого національнокультурного колориту художнього простору твору тощо.Публікації: один навчальний посібник, один збірник наукових праць, 45 статей ( з них: 6 у виданнях ISI, 6 у інших закордонних виданнях, 33 у фахових вітчизняних, 4 в інших вітчизняних), 35 тез доповідей на конференціях (21 на міжнародних, 14 на вітчизняних), 25 перекладів.

Захищено: одну докторську дисертацію (доц. Яхонтова Т. В.); чотири кандидатських дисертацій (асист. Бублик Т. Є. асп.Кіт Л. С.; асист.Захаров Ю. М.; асп. Вільховченко Н. П..).

Лінгво-дидактичні особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у вищій школі”. Науковий керівник: д. пед. н., доц. Микитенко Н. О.Основні наукові результати:

Вивчено сучасні теоретичні концепції, підходи, технології та методики викладання іноземних мов за фаховим спрямуванням у ВНЗ. Досліджено прикладні аспекти підготовки викладачів іноземної мови та іноземної мови за професійним спрямуванням. Розглянуто проблеми дисциплінарно-академічної комунікативної підготовки студентів гуманітарних та природничих спеціальностей, зокрема проблеми формування навичок письма у студентів в процесі їхньої фахової підготовки. Проаналізовано питання активізації мовної діяльності студентів, використання новітніх технологій на заняттях з англійської мови, створення комп’ютерного середовища для викладання іноземних мов. Вивчено досвід викладання он-лайн та можливості впровадження дистанційної освіти для студентів заочної форми навчання. Проаналізовано роль перекладу у викладанні іноземної мови. Приділено увагу прикладним аспектам інтеграції вищої освіти України у галузі викладання іноземних мов в освітній простір Європи.Публікації: 1 1 підручник, 17 навчальних посібників, два журнали, 50 стаття ( з них: 1 у зарубіжних виданнях, які входять до списку ISI, 12 у інших закордонних виданнях, 29 у фахових вітчизняних, 8 в інших вітчизняних), 32 тез доповідей (18 на міжнародних конференціях, 14 на всеукраїнських конференціях).

Захищено три кандидатські дисертації дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук (асист. Кокор М. М., асист. Терещук В. Г., асист. Тинкалюк О. В.).

Світова література в історико-літературному та літературно-критичному дискурсі ХХІ сторіччя”. Науковий керівник: Мацевко-Бекерська Л. В. д. ф.н., доцент.Основні наукові результати:

Досліджено наукові проблеми, пов’язані із літературними впливами та взаємозв’язками, теоретичними аспектами вивчення літератури модернізму і постмодернізму, проблемами оповідної побудови художнього твору, літературного процесу у Великій Британії, Німеччині, Франції, Іспанії, Канаді, США і Латинській Америці на рубежі ХХ-ХХІ ст., закономірностями часопросторової організації художнього тексту концепцією ідентичності в сучасному літературознавчому дискурсі, проблемами типологізації наратора, українсько-франкомовними літературними взаєминами, проблемами творчості окремих письменників ХХ – початку ХХІ століття, наративними аспектами малої прози, впливом вічних мотивів та образів на творчість, християнським міфом, його джерелами та історією розвитку, окремі аспекти перекладу. Крім того, опрацьовано і питання методології наукового дослідження із світової літератури та методики викладання світової літератури у вищих навчальних закладах.Публікації: дві монографії, два навчальних посібники, один збірник наукових праць (у двох частинах), десять перекладів, 198 статей (з них 5 у зарубіжних виданнях, 53 у вітчизняних фахових виданнях, 140 – в інших вітчизняних виданнях) та 36 тез доповідей (з них 3 на міжнародних конференціях, 33 на всеукраїнських).

Захищено: чотири кандидатських дисертацій (асист. Бораковський Л. А., Домбровський М. Б., асп. Тимейчук І. М. асист. Яремчук В. В.).

Актуальні питання англо-українського перекладу на початку ХХІ сторіччя . Науковий керівник: акад.. АН ВШУ, д-р філол. н., проф. Зорівчак Р. П.Основні наукові результати:

Досліджено: 1) взаємозалежність перекладознавства і мовознавства, 2) особливості відтворення ритміки і строфіки як елементів поетичної просодії драм В. Шекспіра, 3) проблеми перекладу англомовної постколоніальної літератури українською мовою та її рецепцію в українській цільовій культурі, 4) проблему біблійної інтертекстуальності в парадигмі перекладознавства та компаративістики, 5) перекладацькі стратегії та методи з погляду жанрології, 6) особливості опозитивних та асоціативних зв’язків у паремійних фондах української, російської, польської, англійської та французької мов, подібності і відмінності в національних світоглядах, відображених у прислів’ях і приказках зіставлюваних мов, 7) проблеми зіставлення української та англійської мов на різних рівнях, питання теорії і практики перекладу, соціолінгвістичної тематики та методики викладання іноземної мови в науковому доробку професора Юрія Олексійовича Жлуктенка, 8) проблеми відтворення семантики і прагматики художнього порівняння, 9) переклади із давньої української літератури англійською та сучасною українською мовами.

Проф. Зорівчак Р. П. стала лауреатом премії «Ars translationis” ім. Миколи Лукаша за 2013 рік. Доц. Шмігер Т. В. 17 листопада 2014 р. був нагороджений Міністерством культури України за підписом Міністра культури Нищука Є. М. грамотою подяки за участь у конкурсі на Літературну премію імені Григорія Кочура:та за значні наукові здобутки в галузі перекладознавства.

Публікації: одна монографія, один навчальний посібник, один збірник наукових праць, 154 статті (з них 14 у зарубіжних виданнях, 69 у вітчизняних фахових виданнях, 71 в інших вітчизняних), 6 тез доповідей на міжнародних конференціях.

ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити відомості про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:

з/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна виробництва

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/НУ

Вартість, дол. США або євро

Вартість, тис. грн.

1

комп’ютерний клас

для наукових досліджень з тем, які виконуються в межах робочого часу, та студентської наукової роботи, для користування міжнародними тезаурусами, словниками, бібліографіями.
85.000


XV. Заключна частина.

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства, основні труднощі та недоліки в роботі вищих навчальних закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2014 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів.


Практикувати підвищення кваліфікації тільки з відривом від виробництва. У зв’язку з збільшенням терміну аспірантури ввести обов’язковий попередній захист дисертацій після третього року навчання.
Декан факультету (керівник підрозділу) підпис /ПІБ/База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка