Інформація про готовність кафедри кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки до державних іспитів 2014 року. Характеристика професорсько-викладацького складу кафедри. Всього викладачівСкачати 89.99 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір89.99 Kb.
Декану ІІІ медичного факультету

проф. В.О. Кондратьєву


Інформація про готовність кафедри

кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки

до державних іспитів 2014 року.
1.Характеристика професорсько-викладацького складу кафедри.


Всього викладачів


Професорів

Ст.

викладач


Викладачі
д.м.н.

д.б.н.

к.б.н.

без ступ

6

1

2

1

2

Зі студентами фаху «клінічна фармація» очної форми навчання працюють: зав. кафедрою, доктор медичних наук, професор Гарець В.І.; доктор біологічних наук, професор Шаторна В.Ф., професор, доктор біологічних наук Островська С.С.; старший викладач, кандидат біологічних наук Кононова І.І та викладачі: Колосова І.І. та Крутенко В.В.


2. Розташування та обладнання кафедри, у т.ч. матеріально-технічне обладнання, технічні засоби навчання.
Кафедра територіально розташована на І поверсі навчального корпусу № 5, вул. Севастопольська, 19 та пл. Жовтнева 2, корпус № 3а, має відповідну навчальну базу. Загальна площа навчальних приміщень 419 м2.

Матеріальну базу студентського курсу кафедри складають: 7 учбових кімнат (215 м2, 140 посадочних місць), допоміжні приміщення (204 м2). Підготовка студентів напряму «Клінічна фармація» відбувається в спеціально обладнаних аудиторіях корп. № 3а кім.41, 42 та кім.43.

Кафедра має сучасне матеріальне-технічне забезпечення: 3 комп’ютера, один з них підключено до мережі Internet. Кафедра обладнана проекційною апаратурою.

Наявність обчислювальної техніки на кафедри
Назва ОТ

Кількість

СС

-

СМ ЕОМ

-

Мікро ЕОМ

-

ПЕОМ всього

з них класу Pentium3

3


Мультімедійний проектори

1

Наявність навчально-наочних приладів на кафедрі


Назва обладнання

Кількість одиниць


1

Термостат ТС-80 2м

2

2

Торсіонні ваги ВТВ-4000, ВТВ-1000, ВТВ-500

3

3

Діапроектор “Пеленг-2400”

1

4

Персональні комп'ютери Pentium-2, 2000р. Pentium-4, 2003р.).

2

5

Таблиці

60

6

Стенди

6

7

Гербарії

6 х 60

8

Зразки ЛРС

4 х 55

9

Мікроскоп С-11

10

10

Освітлювачі для мікроскопів

7


3. Методичне забезпечення студентів.
У відповідності з навчальним планом МОЗ України і вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) з метою засвоєння освітньо-професійних програм (ОПП) на протязі 2013-2014 навчального року на кафедрі здійснюється наскрізна безперервна підготовка студентів ІІІ курсу (осінній, весняний семестр, поточне навчання, іспит), VІ (весняний семестр, залік) з фармакогнозії заочної форми навчання і ІV курсу (весняний семестр, диф.залік) з курсу “Лікарські рослини мирової медицини ”, що є дійовим заходом підготовки до державного іспиту 2014 року.

На ІІІ курсі за розкладом здійснювалося читання лекцій (16 год.), проведення практичних занять (12 год.), виконання студентами позааудиторної роботи (118 год.) та передбачена виробнича практика з фармакогнозії (108 год.) на ІV курсі: лекції - 4години, практичні заняття – 2 години, СРС-48 годин . На кафедрі розроблені методичні вказівки до лекцій, практичних занять та самостійної роботи.

У навчальному процесі кафедри використовуються сучасні підручники і посібники. До початку навчального року проведено уточнення наявності в бібліотеці навчальної літератури (назви та кількість примірників) з фармакогнозії. Придбана нова навчальна література, яка використовується студентами спеціальності «Клінічна фармація»:

1. Ковалев В.Н., Попов Н.В., Кисличенко В.С.“ Практикум по фармакогнозии” – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы , 2003 г. – 512 с.

2. В.М. Ковальов, О.І. Павлій, Т.І. Ісакова “ Фармакогнозія з основами біохімії рослин” - Х.: Изд-во Прапор, 2000 г. – 704 с.

3. Аксенов И., Николов С.. Фармакогнозия. – София: Медицина и физкультура, 1988. – 455с.

4. Гродзинський Д.М. Чотиримовний словник назв рослин. – К.: Фітосоціоценрт, 2001. – 312с.

5. Державна фармакопея України / Державне підприємство «Науково експертний фармакопейний центр». – 1-е видання. – Харків, 2001. – 556с.

6. Методы анализа лекарств / Н.П. Максютина, Ф.Г. Каган, Л.А. Кириченко, Ф.А. Митченко. – К.: Здоров’я, 1984. – 224с.

7. Коновалова О.Ю., Мітченко Ф.А., Шураєва Т.К. Біологічно активні речовини лікарських рослин. – Київ, 2008. – 352 с.

Протягом останніх навчальних років здійснюється підготовка банку тестів з предмету “Фармакогнозія”, які широко використовуються на всіх ступенях контролю знань студентів. Підготовлено навчальний посібник для самостійної позааудиторної роботи студентів ІІІ курсу за фахом “Клінічна фармація”: «Фармакогнозія. Лікарська рослинна сировина» для підготовки до іспиту(рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів протокол № 1/11-18457 від 29.11.12). Під час навчального циклу на кожному занятті виділяється час для тестового контролю знань студентів, використовуються тести вхідного та рубіжного контролю знань. Для кращої підготовки підготовлено навчальне видання «Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин».

У 2013-2014 навчальному році проведені індивідуальні консультації і відробки пропущених занять. Інформація про успішність студентів надавалася до деканату.4. Навчально – методична робота кафедри у поточному учбовому році щодо внесення змін в учбовий процес по підготовці до ДЕКу.
Навчально-методична робота на кафедрі проводиться згідно з планом. На кафедральних засіданнях щорічно переглядаються та затверджуються навчальні плани та методичні розробки лекцій, практичних занять та СРС. Розроблена програма до Державного іспиту з медичної хімії та фармакогнозії. Програма Державного іспиту з медичної хімії та фармакогнозії була затверджена на методичній комісії (протокол № від 2013 р.) та проректором з навчальної роботи ДДМА. Згідно програми Державного іспиту з медичної хімії та фармакогнозії були створені білети до Державного іспиту.

Створені екзаменаційні питання та перелік навичок для підготовки студентів до державного іспиту. Зразки екзаменаційного білета ДЕК-2013 розміщені на дошці інформації для студентів. Білети із завданнями проходять традиційну підготовку: рецензування, затвердження предметною комісією та проректором з навчально-виховної роботи.

Екзаменаційні білети складаються з двох частин: до першої входять питання з медичної хімії, до другої – питання з фармакогнозії. До кожного білета входить три питання з фармакогнозії: одне теоретичне і два питання – з практичних навичок.

У 2013 році державний іспит з фармакогнозії та медичної хімії на V курсі відбуватиметься спільно з кафедрою біохімії, медичної та фармацевтичної хімії. Екзамен буде відбуватися за схемою: оцінювання теоретичних знань та практичних навичок.

Оцінка «відмінно» виставляється студенту який виявив всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, правильно визначив ЛР за гербарним зразком (вказав назву ЛР, родини і сировини латинською і українською мовами). Охарактеризував запаси сировини і методи їх визначення, заготівлю, сушіння і хімічний склад рослинної сировини. Ідентифікував зразок сировини макро-, мікроскопічними і хімічними методами, назвав умови зберігання і застосування сировини і препаратів.

Студент повністю виконав поставлене завдання, вміє грамотно інтерпретувати одержані результати; продемонструвати знання основної і додаткової літератури.

Оцінка «добре» - виставляється студенту, якщо при відповіді на запитання студент виявив певне знання програмного матеріалу, передбачене на рівні аналогічного відтворення, правильно виконав поставлене завдання, показав володіння практичними навичками, але припустився окремих несуттєвих помилок, які не мають принципового характеру.

Оцінка «задовільно» - виставляється, якщо при відповіді на запитання студент виявив знання основного програмного матеріалу, в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, в цілому справився з поставленим завданням, але при цьому не вказав назву ЛР, родини і сировини латинською мовою. Охарактеризував запаси сировини, але не вказав методи їх визначення. Окремими навичками володіє невпевнено, допустив незначні помилки в арифметичних розрахунках, демонструє здатність упоратися з виконанням завдань, передбачених програмою на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка «незадовільно» - виставляється, якщо при відповіді на запитання студент виявив серйозні пробіли в знаннях основного матеріалу, допустив принципові помилки, не зміг вирішити завдання та не визначив ЛР за гербарним зразком.

Згідно Програми студент повинен володіти основними поняттями фармакогнозії та практичними навичками визначення по морфологічних ознаках ЛР у живому і гербаризованому виді; ідентифікування ЛРС на основі мікроскопічного та макроскопічного аналізу; визначення доброякісності лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп у цільному, різаному виді, а також у виді, порошків, брикетів, таблеток і ін. формах за допомогою визначника; визначення складу офіцинальних лікарських зборів; розпізнавання домішок подібних видів рослин при зборі, прийманні й аналізі сировини; та ін.)

Для успішного проходження ДЕКу підготовлено пакет документів для роботи випускників: характеристика гербарних зразків лікарських рослин та зразки лікарської рослинної сировини, гербарні зразки. На кафедрі створені умови для проведення консультацій для студентів VІ курсу. Наказом ректора затверджені екзаменатори випускного іспиту 2014 року.

На кафедрі оформлено куток підготовки до ДЕК, виділена учбова кімната для самостійної підготовки студентів до державних іспитів, де розташовані гербарійні зразки лікарських рослин та зразки лікарської рослинної сировини для самостійного вивчення студентами.

Недоліки при складанні державного іспиту

Реалізація зауважень

Виконані заходи

окремі студенти недостатньо володіють інформацією щодо визначення тотожності та кількісного вмісту ефірних олій;


поглибити знання студентів на практичних заняттях і навчальній практиці щодо хімічного складу, форми заготівлі, використання та стандартизації лікарської сировини, що містить ефірні олії;


Виконано протягом року На практичних заняттях з фармакогнозії проведено більш докладне розглядання структурних формул та якісних реакцій на сировину, яка містить ефірні олії. Мікроскопію , опис , форми заготівлі рослин студенти вивчають за допомогою учбового посібника: «Фармакогнозия. Лекарственное растительное сырье». Збільшено кількість запитань на іспиті інформацією щодо визначення тотожності та кількісного вмісту ефірних олій

частина студентів недостатньо чітко орієнтуються у домішках до лікарської сировини.


поглибити знання студентів на практичних заняттях і навчальній практиці щодо хімічного складу, форми заготівлі, використання та стандартизації лікарської сировини, що містить ефірні олії;


Виконано протягом року.

У посібник для самостійної роботи включено таблиці з фото та малюнками домішок до лікарської сировини, більше уваги цьому питанню приділяється на лекціях та практичних заняттях.


14.01.2014Зав. кафедрою мед біології, фармакогнозії і ботаніки,

професор Гарець В.І.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка