Інформація про емітента. Повне та скорочене найменування українською мовою: повне найменування Приватне акціонерне товариство "позняки-жил-буд". скорочене найменування ат "позняки-жил-буд"Сторінка9/21
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.32 Mb.
#8531
ТипІнформація
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2010 р.


Форма N 4

код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резерв

ний капітал

Нерозпо-ділений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилуче-ний капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

175

8 1308 305

Коригування:

Зміна облікової політики


020

Виправлення помилок

030
Інші зміни

040
Скоригований залишок на початок року

050

175

8 1308 305

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів


060

Уцінка основних засобів

070
Дооцінка незавершеного будівництва

080
Уцінка незавершеного будівництва

090
Дооцінка нематеріальних активів

100
Уцінка нематеріальних активів

110120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130
540540

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)


140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150
Відрахування до Резервного капіталу

160170
Внески учасників:

Внески до капіталу


180
Погашення заборгованості з капіталу

190
Емісійний дохід та інший вкладений капітал

200
Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)


210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220
Анулювання викуплених акцій (часток)

230
Вилучення частки в капіталі

240
Зменшення номінальної вартості акцій

250
Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків


260

Безкоштовно отримані активи

270280
Разом змін в капіталі

290
540540

Залишок на кінець року

300

175

86708845

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2010 рікI. Нематеріальні активи

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008
Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-заціяпервісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010
Права користування майном

020
Права на комерційні позначення

030
Права на об'єкти промислової властивості

040
Авторське право та суміжні з ним права

050

25028

14809
2503


25028

17312
060
Інші нематеріальні активи

070

37

29
1


37

30

Разом

080

25065

14838
2504


25065

17342

Гудвіл

090
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)
II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої) вартості

зносу

первісна (переоцінена) вартість

зноспервісної (переоціненої) вартості

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100
Інвестиційна нерухомість

105
Капітальні витрати на поліпшення земель

110
Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

38003

9120

1911005

147

2338
-25690

-6793

11499

4518

Машини та обладнання

130

597

581


117

117

6


480

47099

99

Транспортні засоби

140

11413

9741


22

22

1329


11391

110482303

2303

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

4280

3780

141072

1072

438


3222

3146159

159

Тварини

160
Багаторічні насадження

170
Інші основні засоби

180

604

236


12

12

132


592

35615

15

Бібліотечні фонди

190

23

13

1

1


24

14

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

530

472

7117

84

10


420

29819

19

Тимчасові (нетитульні) споруди

210
Природні ресурси

220
Інвентарна тара

230
Предмети прокату

240
Інші необоротні матеріальні активи

250
Разом

260

55450

23943

2132345

1454

4254
-25690

-6793

27628

199502595

2595

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)
вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

11337

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)
З рядка 260 графа 8вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)
III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280Придбання (виготовлення) основних засобів

290

205

8449

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

8
Придбання (створення) нематеріальних активів

310Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320Інші

330Разом

340

213

8449

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства350


дочірні підприємства

360


спільну діяльність

370


Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств380

5

15262
акції

390


облігації

400


інші

410


Разом (розд. А + розд. Б)

420

5

15262
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю(421)
за справедливою вартістю

(422)
за амортизованою вартістю

(423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю(424)

2478

за справедливою вартістю

(425)
за амортизованою собівартістю

(426)
V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів440

7203
Операційна курсова різниця

450

2

6326

Реалізація інших оборотних активів

460

3030

2503

Штрафи, пені, неустойки

470
111

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480Інші операційні доходи і витрати

490

1132

9380

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів491

X
непродуктивні витрати і втрати

492

X
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства500дочірні підприємства

510спільну діяльність

520В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди530
X

Проценти

540

X
Фінансова оренда активів

550Інші фінансові доходи і витрати

560

11
Г. Інші доходи та витрати

Реалізація фінансових інвестицій570

79192

72484

Доходи від об'єднання підприємств

580Результат оцінки корисності

590Неопераційна курсова різниця

600Безоплатно одержані активи

610
X

Списання необоротних активів

620

X
Інші доходи і витрати

630

1072

891

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640
Поточний рахунок у банку

650

1777

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660
Грошові кошти в дорозі

670
Еквіваленти грошових коштів

680
Разом

690

1777

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)VII. Забезпечення і резервиВиди забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Викорис-тано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відраху-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710


Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720


Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730


Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740


Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

760

770


Резерв сумнівних боргів

775


Разом

780


VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800


Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810


Паливо

820

23Тара і тарні матеріали

830


Будівельні матеріали

840


Запасні частини

850

264Матеріали сільськогосподарського призначення

860


Поточні біологічні активи

870


Малоцінні та швидкозношувані предмети

880


Незавершене виробництво

890

310521Готова продукція

900

264543Товари

910

172Разом

920

575523* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації(921)
переданих у переробку

(922)
оформлених в заставу

(923)
переданих на комісію

(924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

26218

21099

877

4242

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

12892

13425

1143

617

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)
X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980
XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110
Заборгованість на кінець звітного року:валова замовників

1120
валова замовникам

1130
з авансів отриманих

1140
Сума затриманих коштів на кінець року

1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160
XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

198

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року1220

3898

на кінець звітного року

1225
Відстрочені податкові зобов’язання:

на початок звітного року1230
на кінець звітного року

1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240
у тому числі:

поточний податок на прибуток1241

198

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

3898

Відображено у складі власного капіталу – усього

1250
у тому числі:

поточний податок на прибуток1251
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

6758

Використано за рік - усього

1310

205

в тому числі на:

будівництво об’єктів1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

205

з них машини та обладнання

1313
придбання (створення) нематеріальних активів

1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

131513161317БАЛАНС


на 31 грудня 2011 р.


Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Каталог: assets -> files
files -> Санкт-петербургская государственная химико-фармацевтическая академия
files -> Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання»
files -> Єврознавство – шлях до толерантності (методична консультація) Толерантність – потреба сьогодення
files -> Становление отношений Российского федерального ядерного центра внииэф и Русской православной церкви
files -> Федеральный компонент государственного стандарта общего образования основное общее образование
files -> Методичні рекомендації з проведення конкурсу серед студентів внз мінагрополітики на кращий бізнес-план зі створення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал