Інформація про емітента. Повне та скорочене найменування українською мовою: повне найменування Приватне акціонерне товариство "позняки-жил-буд". скорочене найменування ат "позняки-жил-буд"Сторінка1/21
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.32 Mb.
#8531
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ПРОСПЕКТ

ЕМІСІЇ ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ

АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

(серії E)

Застереження: Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.


Інформація про емітента.

1.1. Повне та скорочене найменування.

українською мовою:

повне найменування - Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД".

скорочене найменування - АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД".

англійською мовою:

повне найменування – Private Joint-Stock Company "POZNYAKY-ZHYL-BUD".

скорочене найменування - PJSC "POZNYAKY-ZHYL-BUD".

російською мовою:

повне найменування - Частное акционерное общество "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-СТРОЙ".

скорочене найменування - АО "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-СТРОЙ".,

Код за ЄДРПОУ: 24089818.

Надалі у тексті цього Проспекту емісії облігацій АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" також згадується як Товариство, АТ або Емітент.

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента (у разі їх наявності).

Адреса місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 3.

Номери телефонів та факсу: тел. (044) 499 22 89, факс (044) 499 22 89.

1.3. Дата заснування.

Товариство створено згідно з рішенням засновників від 25 квітня 2002 року № 21 та зареєстровано Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 07.05.2002.

11.08.2010 р. Товариство змінило свою назву з Закритого акціонерного товариства "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" на Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (Протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 11.08.2010 р).

Організаційно-правова форма Товариства не змінювалась.

1.4. Перелік засновників:

- громадянин України Мхітарян Нвєр Мнацаканович;

- громадянин України Мхітарян Артур Нверович;

- громадянка України Мхитарян Астхик Нверовна.

1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента).

Органами управління та контролю АТ є: • Загальні збори акціонерів;

 • Наглядова рада;

 • Правління;

 • Ревізійна комісія.

Витяг з Статуту Товариства:

«6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

6.2.1 У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

6.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.2.4. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Товариства.

6.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

6.3. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції наглядової ради і правління Товариства.

6.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

2) внесення змін до статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законами України;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження річних дивідендів у розмірі, що перевищує їх обсяг, встановлений абзацом другим частини другої статті 30 Закону ”Про акціонерні товариства”;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону “Про акціонерні товариства”, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

24) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори Товариства.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 21 цього пункту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

6.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

6.6. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

6.6.1 з власної ініціативи;

6.6.2 на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

6.6.3 на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

6.6.4 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

6.6.5 в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

6.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

6.7.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

6.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

6.9. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

6.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

6.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Договором. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

6.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

6.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

6.11.3. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

6.11.4. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство має містити такі дані:

А) повне найменування та місцезнаходження товариства;

Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

Ґ) перелік питань, що виносяться на голосування;

Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

6.11.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

6.11.6. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

6.12. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.

6.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

6.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

6.12.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

6.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

6.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

6.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.12.7. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

6.13. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

6.13.1. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

6.13.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

6.13.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.

6.13.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.13.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

6.13.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

6.13.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

6.13.7. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.14. НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

6.15. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

6.15.1. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

6.15.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

6.15.3. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій (або шляхом кумулятивного голосування).

6.15.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

6.15.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

6.15.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

6.15.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством.

6.15.8. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

6.16. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства або положенням про наглядову раду.

6.16.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

6.16.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

6.16.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду Товариства.

6.17. До виключної компетенції наглядової ради належить:

6.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

6.17.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

6.17.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

6.17.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

6.17.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6.17.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6.17.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

6.17.8.обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;

6.17.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

6.17.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

6.17.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

6.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

6.17.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

6.17.14.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

6.17.15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

6.17.16. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою;

6.17.17. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

6.17.18. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

6.17.19. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

6.17.20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

6.17.21. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

6.18. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

6.19. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

6.20. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

6.20.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

6.20.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

6.20.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

6.20.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.20.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

6.20.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

6.20.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.20.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

6.20.9. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

6.18. ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.

6.19. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

6.19.1. Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

6.19.2. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

6.19.3. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства або положенням про правління товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

6.19.4. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

6.20. Правління утворюється за рішенням загальних зборів Товариства або наглядової ради у кількості до 5 (п’яти) осіб. До складу правління входять: голова правління, чотири члени правління.

Обрання та відкликання голови правління Товариства та членів правління Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства або наглядової ради.

6.20.1. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

6.20.2. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

6.20.3. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

6.20.4. Голова правління обирається наглядовою радою товариства

6.20.5. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

6.20.6. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

6.20.7. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів правління.

6.20.8. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради.

6.20.9. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються законодавством, статутом та договором із ним.

6.21. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ.

6.22. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості до 3 членів строком на 5 років.

6.22.1. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.

6.22.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів.

6.23. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

6.23.1. член наглядової ради;

6.23.2. член виконавчого органу;

6.23.3. корпоративний секретар;

6.23.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

6.23.5. члени інших органів товариства.

6.24. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

6.24.1. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

6.24.2. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

6.25. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

6.25.1. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.

6.25.2. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

6.25.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.»

1.6. Предмет та мета діяльності.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.Предметом діяльності Товариства є:

 • ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ :

 • проектування та будівництво жилих будівель та нежилих споруд, у тому числі малоповерхових будинків і котеджів;

 • здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та спеціальних підрядних робіт;

 • діяльність у сфері інжинірингу;

 • розробка проектно-кошторисної документації у будівництві;

 • виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві;

 • ремонт жилих та нежилих будівель і споруд;

 • операції з об’єктами незавершеного будівництва;

 • консультативні послуги на ринку нерухомості;

 • забезпечення будівельних робіт;

 • виробництво та реалізація будматеріалів;

 • продаж, купівля, обмін, оренда будівель, споруд, квартир, жилих та нежилих приміщень;

 • посередницькі послуги з продажу, купівлі, обміну, оренді будівель, споруд, квартир, жилих та нежилих приміщень;

 • маркетингова та рекламна діяльність на ринку нерухомості;

 • продаж, купівля, обмін, оренда земельних ділянок;

 • посередницькі послуги при продажі, купівлі, обміні, оренді земельних ділянок;

 • будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів та інших туристичних закладів, дизайн, розробка, та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку, видобуток та обробку мармуру та граніту;

 • будівельне виробництво (у тому числі виконання та організація вишукувальних, проектних, монтажних, пуско-налагоджувальних та інших будівельних та спеціальних робіт);

 • металообробне виробництво;

 • розвідка, видобування, обробка та реалізація корисних копалин, сировини (в т.ч. нафтопродуктів) тощо;

 • виробництво продуктів харчування та інших харчових добавок;

 • розробка проектно-вишукувальної, конструкторської та технологічної документації, програмних продуктів;

 • вирощування, збирання, транспортування, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

 • деревообробне виробництво;

 • виробнича діяльність по переробці пластмас;

 • швейне виробництво;

 • оренда та надання в користування рухомого й нерухомого майна;

 • впровадження винаходів, новітніх технологій у масове виробництво;

 • здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;

 • закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;

 • придбання, ремонт, відновлення й експлуатація автомобільного транспорту, та також його реалізація і сервісне обслуговування;

 • патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;

 • розробка найновіших технологій у пріоритетних галузях народного господарства.

 • ТОРГІВЛЯ Й ПОСЛУГИ :

 • купівля, продаж, оренда та інші дозволені законом операції з нерухомістю;

 • надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручень та інших);

 • оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

 • виконання представницьких функцій і окремих доручень юридичних та фізичних осіб, надання агентських послуг;

 • оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;

 • оптова, роздрібна та комісійна торгівля товарами промислово-технічного призначення, товарами народного споживання ;

 • оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;

 • надання транспортно-експедиційних послуг по Україні та закордоном;

 • внутрішні та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів морським, автомобільнім, повітряним, річковим, залізничним транспортом;

 • надання складських послуг;

 • купівля та продаж паливно-мастильних матеріалів;

 • оптова та роздрібна торгівля пальним;

 • створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших видів туризму, а також туристичного обслуговування;

 • організація готельної справи;

 • юридична практика;

 • створення та функціонування СТО, реалізація автомобілів, запчастин;

 • створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг за національну валюту України та іноземну валюту відповідно до діючого законодавства України, включаючи консигнацію, торгівлю за каталогами, посилкову та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;

 • створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва та їх наступна реалізація;

 • організація й здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльності;

 • ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ :

 • розробка і практичне здійснення спільних із національними та іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

 • проведення операцій з придбання, продажу та обміну валют на валютних аукціонах, біржах та на міжбанківському валютному ринку відповідно до діючого законодавства;

 • сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;

 • створення спільних підприємств у різних галузях економіки;

 • сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу в Україні;

 • управлінське консультування, підготовка фахівців у галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно - консультаційних послуг;

 • участь у створенні фінансових та фінансово-кредитних установ;

 • здійснення капіталовкладень у нерухоме майно та земельні ділянки..

 • ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ :

 • проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;

 • розробка, виробництво, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління та зв'язку;

 • виробництво радіоелектронної апаратури, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;

 • сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

 • розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподільних баз та банків даних, та надання доступу до них на комерційній основі;

 • взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу з широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;

 • залучення в економіку України інвестицій провідних фірм-виробників обчислювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом створення спільних товариств за їх участю, демонстраційних та сервіс-центрів, організації систем фірмового обслуговування;

 • РЕКЛАМНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ :

 • організація, створення й розповсюдження теле- і радіопрограм, враховуючи придбання власного ефірного часу;

 • організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції;

 • видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;

 • видання книг, газет, журналів та інших періодичних публікацій;

 • видання звукозаписів;

 • інші види видавничої та поліграфічної діяльності;

 • друкування газет, журналів, інших періодичних видань;

 • ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ :

 • товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

 • реекспорт та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законами України;

 • посередницькі операції, при здійсненні яких, право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручень та інших) здійснюються без обмежень;

 • інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України».

1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення.

На момент прийняття рішення (Протокол Наглядової ради Емітента від 29.03.2012р.) статутний капітал Товариства є повністю сплаченим та становить 175 000 грн. 00 коп.

1.8. Розмір власного капіталу станом на 31.12.2011 р.: 9 203 000 грн. 00 коп.

1.9. Чисельність штатних працівників.

Чисельність штатних працівників станом на 31.12.2011 р. складає 130 осіб.

1.10. Чисельність акціонерів.

Чисельність акціонерів станом на 31.12.2011 р. складає 3 особи.


1.11. Дані про посадових осіб органів управління емітента:

п/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

Рік народження

Освіта

Кваліфікація

Посада, яку обіймає в Товаристві /

Посада, яку обіймає на основному місці роботи

Загальний виробничий стаж роботи

Стаж роботи на даній посаді

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років

1.

Мхітарян Артур Нвєрович

1982

вища

Магістр з менеджменту в галузі

будівництваГолова Наглядової ради / Президент корпорації «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

7 років 6 міс.

7 років 5 міс.

З 01.09.2004 – по теперішній час – Голова Наглядової ради АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».


З 01.10.2004 – по теперішній час - Президент корпорації «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

2.

Каграманян Араік Размікович

1963

вища

інженер-механік

Голова правління

28 років 8 міс.

7 років 5 міс.

З 01.10.2004 – по теперішній час - Голова правління АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

3.

Новіков Владислав Олександрович

1973

вища

юрист

Заступник голови правління з економічних питань

21 рік 4 міс.

4 міс.

2006 - 2008 - директор департаменту інвестиційного бізнесу КБ «Правекс-банк»;

2009 – 2011 – голова правління АТ «Укрбудінвестбанк» (по 06.12.2011).


З 07.12.2011 – по теперішній час - заступник голови правління з економічних питань АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

4.

Бєлашев Віталій Вячеславович

1970

вища

економіст

Заступник голови правління з фінансових питань

24 роки 8 міс.

4 роки 5 міс.

2004 - 2007 - фінансовий директор ТОВ «Ельдорадо-Україна» та «Ельдорадо Інвест».
З 01.10.2007 – по теперішній час - заступник голови правління з фінансових питань АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

5.

Командир Юрій Миколайович

1967

вища

юрист

Член правління / начальник юридичного відділу АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

26 років 8 міс.

2 роки 5 міс.

З 02.02.2004 – по теперішній час - начальник юридичного відділу АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».
З 20.09.2009 – по теперішній час - член правління АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

6.

Степанюк Надія Володимирівна

1957

вища

економіст

Головний бухгалтер АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

31 рік 8 міс.

5 років 2 міс.

2005-2006 – заступник головного бухгалтера ЗАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»;

з 02.01.2007 – по теперішній час - головний бухгалтер АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».7.

Кириленко Ігор Миколайович

1977

вища

економіст

Голова Ревізійної комісії / начальник відділу цінних паперів АТ «Укрбудінвестбанк»

17 років 8 міс.

1 рік 7 міс.

2004 - 2008 - начальник відділу фондування і вексельних операцій АКБ «ПРАВЕКС-БАНК»;

з 02.02.2009 – по теперішній час – начальник відділу цінних паперів АТ «Укрбудінвестбанк».


З 11.08.2010 – по теперішній час – голова Ревізійної комісії АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

Каталог: assets -> files
files -> Санкт-петербургская государственная химико-фармацевтическая академия
files -> Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання»
files -> Єврознавство – шлях до толерантності (методична консультація) Толерантність – потреба сьогодення
files -> Становление отношений Российского федерального ядерного центра внииэф и Русской православной церкви
files -> Федеральный компонент государственного стандарта общего образования основное общее образование
files -> Методичні рекомендації з проведення конкурсу серед студентів внз мінагрополітики на кращий бізнес-план зі створення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка