Інформація про державну реєстрацію емітента; X в) банки, що обслуговують емітента; X г) основні види діяльності; X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіСторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.69 Mb.
#11815
ТипІнформація
  1   2   3
Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

е) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

(розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

г) інформація про похідні цінні папери;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента; X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що X

виникала протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного

періоду;


2012 р. © SMA 32454122

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних

активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів

за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено

іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) X

бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році X

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до

Комісії).

27. Аудиторський висновок. X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової

звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)

житлового будівництва)

30. Примітки: Емітент не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності, не належить до будь-

яких об'єднань підприємств. На кінець звітного періоду у складі осіб, що володіють 10 відсотків

та більше акцій емітента, фізичні особи відсутні. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались та

не виплачувались. Процентні,дисконтні та цільові облігації,похідні цінні папери та інші цінні папери, крім простих іменних акцій, Товариством не випускались. Відповідно з класифікатором видів економічної діяльності Товариством не надається інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції. Товариство не має зобов'язань за випуском облігацій,іпотечними цінними паперами,іншими цінними паперами(у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН, а також за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Протокол Загальних зборів від 07.11.2012 р.та Рішення №1 акціонера від 19.12.2012 р.

додаються до звіту.

2012 р. © SMA 32454122
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.


Генеральний директор Липовяк Юрій Григорович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

25.04.2013

М.П. (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Дмитрівське

зернопереробне підприємство"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32454122

1.4. Місцезнаходження емітента вул. Пимоненка, буд., 13, корп.5, м. Київ,

Шевченківський, 04050

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 2476953, (044) 2476954

1.6. Електронна поштова адреса емітента Tatiana.Sklyar@malteurop.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії 25.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаціяопублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація в мережі

розміщена на власній Інтернет 25.04.2013

сторінці (дата)

(адреса сторінки)

2012 р. © SMA 32454122

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Дмитрівське зернопереробне

підприємство"

3.1.2. Скорочене ПрАТ «Дмитрівське зернопереробне підприємство»

найменування

3.1.3. Організаційно- Акціонерне товариство

правова форма

3.1.4. Поштовий індекс 04050

3.1.5. Область, район д/н

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Пимоненка, буд.13, корп.5

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 795141

3.2.2. Дата державної реєстрації 23.06.2003

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний 13544000,00

капітал (грн.)

3.2.5. Сплачений статутний 13544000,00

капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення Філія "КІБ" Публічного акціонерного товариства

банку), який обслуговує емітента за поточним "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

рахунком у національній валюті

3.3.2. МФО банку 300379

3.3.3. Поточний рахунок 26008013638000

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку 351005

3.3.6. Поточний рахунок 26003334430900

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

[2010]Складське господарство 52.10

[2010]Допоміжна діяльність у рослинництві 01.61

[2010]Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для 46.21

тварин

2012 р. © SMA 324541226. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Липовяк Юрій Григорович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної НС, 176275, 22.10.1996, Придніпровський РВ УМВС України

особи (серія, номер, дата видачі, в Черкаській обл.

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1957

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства Генеральний директор ВАТ "Черкаський комбінат

та попередня посада, яку займав хлібопродуктів"

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачується згідно

договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не

має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Фурдат Валентина Володимирівна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної НК, 122608, 06.05.1996, Бахмацький РВ УМВС України в

особи (серія, номер, дата видачі, Чернігівській обл.

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1974

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства ЗАТ "Дмитрівське ЗПП", бухгалтер

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та

посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента

виплачується згідно договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова

особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2012 р. © SMA 324541227. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної Ідентифі- Місцезнаходження Дата Кількість Від Кількість за видами акцій

особи внесення акцій (штук) загальної прості прості на привілейо- привілейо-

каційний до кількості іменні пред'явника вані іменні вані на

код за реєстру акцій (%) пред'явника

ЄДРПОУ


Товариство з обмеженою 30861821 Пімоненка,буд.13,корп.5, м.Київ, 26.12.2012 135440 100 135440 0 0 0

відповідальністю"Малтюроп 04050

Юкрейн"

П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, Дата Кількість Від Кількість за видами акційнайменування органу, який видав внесення акцій (штук) загальної прості прості на привілейо- привілейо-

паспорт до кількості іменні пред'явника вані іменні вані на

реєстру акцій (%) пред'явника

Усього: 135440 100 135440 0 0 0

2012 р. © SMA 32454122

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 19.12.2012Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1.Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства.

2.Про укладання значних правочинів.

3.Про надання повноважень на підпис правочинів.

4.Про надання права першого підпису.


Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: одноосібний власник

ТОВ"Малтюроп Юкрейн"


Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: одноосібний власник

ТОВ"Малтюроп Юкрейн"


Результати розгляду питань порядку денного: розглянуті всі питання порядку денного, рішення

прийняті по всіх питаннях порядку денного.

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 07.11.2012Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про продовження повноважень Липовяк Юрія Григоровича (паспорт серія НС номер 176275,

виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 22 жовтня 1996 року, який

зареєстрований за адресою: м.Черкаси, вул.Гагаріна, буд.№85, квю№75, ідентифікаційний номер

2104213971) на посаді Генерального директора ЗАТ "Дмитрівське зернопереробне підприємство".

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: одноосібний власник

ТОВ"ДЕСНАГРЕЙН"


Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: одноосібний власник

ТОВ"ДЕСНАГРЕЙН":


Результати розгляду питань порядку денного: питання розглянуто, прийнято рішення про

продовження повноважень генерального директора.


2012 р. © SMA 32454122

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата Номер Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного Форма Номінальна Кількість Загальна Частка у

реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск ний папера існування та вартість (грн.) акцій (штук) номінальна статут-

випуску про ідентифіка- форма випуску вартість (грн.) ному

реєстрацію капіталі

випуску ційний номер (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25.08.2010 338/10/1/10 Територіальне управління Державної UA4000089197Акція проста Бездокументарні 100,00 135440 13544000,00 100

комісії з цінних паперів та бездокументарна іменні

фондового ринку в м. Києві та іменна

Київській області

Опис: На внутрішніх та зовнішніх ринках у звітному році не здійснювалась торгівля акціями емітента, у лістину акції не перебувають.

2012 р. © SMA 32454122

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього

(тис.грн.) (тис.грн.) (тис.грн.)

на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець

періоду періоду періоду періоду періоду періоду

1.Виробничого призначення: 32133 29547 0 0 32133 29547

будівлі та споруди 21679 20730 0 0 21679 20730

машини та обладнання 10226 8703 0 0 10226 8703

транспортні засоби 177 59 0 0 177 59

інші 51 55 0 0 51 55

2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 32133 29547 0 0 32133 29547

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Будівлі та споруди Обладнання транспортні інше

засоби
Первісна вартість основних засобів: 27140 15136 744 114

Ступінь зносу основних засобів: 23.6% 42.5% 92.1%

Ступінь використання основних засобів:

Сума нарахованого зносу: 6410 6433 685 59

Суттєві зміни у вартості основних засобів відсутні.


Обмежень на використання майна емітента немає.

2012 р. © SMA 32454122


13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування За звітний період За попередній період

показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 7571 9780

Статутний капітал (тис. грн.) 13544 13544

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 13544 13544

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний

періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів

акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного

періоду становить -5973 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -5973 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього

періоду становить -3764 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -3764 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу

(скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного

капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України після

закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про

зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у

встановленому порядку.

2012 р. © SMA 32454122
13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена Відсоток за Дата погашення

частина боргу користування

(тис.грн.) коштами (% річних)

Кредити банку X 27850 X X

у тому числі:

Кредити банку 27.12.2012 19750 25 03.01.2013

Кредити банку 27.12.2012 8100 22 03.01.2013

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі: X 0 X X

за облігаціями (за кожним власним

випуском):

за іпотечними цінними паперами (за кожним X 0 X X

власним випуском):

за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X

випуском):

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі X 0 X X

за похідними цінними паперами) (за

кожним видом):

за фінансовими інвестиціями в корпоративні X 0 X X

права (за кожним видом):

Податкові зобов’язання X 4 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов’язання X 424 X X

Усього зобов’язань X 28278 X X

Опис: д/н

2012 р. © SMA 32454122


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом періоду

Дата Дата Вид інформації

виникнення оприлюднення

події Повідомлення

у стрічці новин

1 2 3

25.12.2012 26.12.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активівемітента

26.12.2012 26.12.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків

голосуючих акцій

2012 р. © SMA 32454122


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2010 2 1

2 2011 4 3

3 2012 2 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? Так Ні

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Реєстратор X

Депозитарій X

Інше (запишіть) Одноосібний власникЯкий орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх

загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть) Рішення приймав одноосібний власникЯкі були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? Так Ні

Реорганізація X

Внесення змін до статуту товариства X

Прийняття рішення про зміну типу товариства X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх X

повноважень

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про X

дострокове припинення їх повноважень

Інше (запишіть) д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

2012 р. © SMA 32454122

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)


Кількість членів наглядової ради 0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 0

років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інше (запишіть) На кінецьзвітного року Наглядова рада відсутня

Інше (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з ні

акціонерами? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/нЯкі з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні


Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть) На кінець звітного року Наглядова рада відсутня/

2012 р. © SMA 32454122Каталог: images -> docs
docs -> 1 Квалификация выпускника – Специалист по связям с общественностью. Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки по специальности Связи с общественностью при очной форме обучения – 5 лет
docs -> Программа составлена на основе: федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования
docs -> Програма для вступних випробувань у внз «Львівський кооперативний коледж економіки І права»
docs -> Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціаль-ного розвитку України»
docs -> Голові Сумської обласної державної адміністрації
docs -> Загальні правила поведінки державного службовця
docs -> Закону України «Про місцеві державні адміні-страції»
docs -> Баліна К. Н. Українська література. Підручник для 9 кл загальнооствітніх навчальних закладів і навчальними мовами національних меншин
docs -> Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка