Інформація для студентів І курсу спеціальність «клінічна фармація» основна мета викладання " культурології" МетаСкачати 188.87 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір188.87 Kb.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

«КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»
ОСНОВНА МЕТА ВИКЛАДАННЯ

КУЛЬТУРОЛОГІЇ”


Мета: курс “Культурологія” покликаний забезпечити належний рівень знань з історії світової та української культури, сприяти гуманізації та гуманітаризації навчального процесу, вплинути на формування духовності та інтелігентності серед студентів, сприяти професійному росту майбутніх лікарів-психологів.

Знання основних етапів розвитку світової та вітчизняної культури, найвагоміших досягнень людства протягом усієї його історії є необхідними для розуміння психології взаємовідносин людей в сучасному світі. Витвори мистецтва, літературні твори, музика, релігійні вірування, звичаї, традиції є не просто продуктом історичного та культурного розвитку людства. Вони характеризують психологію сучасних народів та націй. І завдання майбутніх психологів полягає в тому, щоб зрозуміти взаємозв’язок між культурою та формуванням і розвитком особистості й суспільства. Тобто, яким чином культурний розвиток впливає на формування світогляду та світосприйняття особистості і як особистість відображає свій духовний стан за допомогою творчості. У процесі вивчення курсу студенти повинні знати: • основні етапи культурного розвитку людства;

 • основні культурологічні та психологічні терміни та поняття;

 • систему цінностей і психологічні особливості різних культурних епох та цивілізацій;

 • світогляд та духовні цінності, людей та митців, що жили і творили в різні культурні епохи;

 • найвагоміші культурні досягнення людства;

 • види та жанри мистецтва.

На основі курсу студенти повинні вміти:

 • прослідкувати взаємозв’язок між психологічним станом особистості та рівнем культурного розвитку середовища, в якому вона живе;

 • вміти робити психологічно-культурологічний аналіз мистецьких та літературних творів;

 • підібрати літературу з окремих проблем культури;

 • бути толерантними до надбань культури інших народів;

 • написати реферат, доповідь, повідомлення з історії та теорії української та зарубіжної культури;

 • зробити повідомлення з проблем курсу;

 • проаналізувати вплив історичних подій на культурний розвиток України;

 • дати порівняльну характеристику української та зарубіжної культури.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, знання яких необхідні студентам для вивчення курсу “Культурологія”

При вивченні курсу „Культурології” студент опирається на знання з філософії, історії України, української літератури, зарубіжної літератури, історії середніх віків, всесвітньої історії, надбані за програмою середньої школи. Також вивчення тем курсу „Культурологія” нерозривно пов’язане з теоретичними положеннями таких дисциплін, як: релігієзнавство, історія медицини, психології, етики, етнографії, етнолінгвістики, географії, основ педагогіки, мистецтва тощо.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1: Культура Стародавнього Світу.

Культурні досягнення Стародавнього Сходу. Античність та її роль у світовій історії та культурі. Особливості світогляду та світосприйняття стародавнього грека. Відображення його душевних прагнень в скульптурі, архітектурі, літературі. Характеристика давньоримської культури. Вплив елліністичних та етруських традицій. Занепад культури Риму.


ТЕМА 2: Культура Середньовіччя.

Загальні риси та основні тенденції культурного розвитку Європи в ІV-ХІІ столітті. Роль і місце релігії в розвитку науки, мистецтва, моралі. Проблеми прогресу й регресу в культурних процесах Середньовіччя. Свобода і несвобода в суспільній свідомості Середньовіччя. Народна культура. Слов’янські об’єднання лісової зони та особливості побутової культури, світогляду. Поширення християнської культури та її вплив на світогляд східних слов’ян. Україна-Русь в контексті християнського світу. Найвагоміші культурні здобутки епохи Середньовіччя.


ТЕМА 3: Європейське Відродження та українська культура.

Українська культура в ХІV- першій половині ХVІІ століття - невід’ємна складова частина загальноісторичного процесу. Поняття та основні принципи гуманізму. Відображення нового світогляду у творчості видатних гуманістів епохи Відродження. Вплив епохи Відродження на формування нового психологічного типу європейця. Реформація та поширення протестантської етики. Поширення гуманістичних ідей західноєвропейського Відродження в Україні. Ствердження ренесансно-реформаційного характеру та традицій укрїнської культури в процесі формування національної самосвідомості українського народу (ХV-ХVІІ століття). Український внесок у скарбницю світової культури. Значення культурної спадщини ХІV-першої половини ХVІІ століття для подальшого розвитку української культури.


ТЕМА 4: Доба бароко та її особливості в Україні.

Розвиток суспільно-політичної думки і культури країн Західної Європи в другій половині XVII століття. Критика католицизму і релігійного скептицизму. Боротьба абсолютистської й антиабсолютистської доктрин у Франції. Грандіозне будівництво в стилі бароко у Версалі, Парижі. Українська культура другої половини XVII століття. Вплив поділу України на розвиток культури. Нерівномірність протікання культурних процесів у різних регіонах України. Києво-Могилянський колегіум, його зв’язки з Західною Європою, слов’янськими країнами. Утвердження загального барочного науково-літературного стилю в Україні. Розвиток українського бароко в другій половині XVII-XVIII столітті. Барочна архітектура Придніпровської та Західної України. Розвиток барочного граверства, його вплив у Центральній та Східній Європі. Своєрідність українського бароко в загальноєвропейському контексті.

ТЕМА 5: Епоха Просвітництва в Європі й на Україні. Європейський романтизм та українське національне відродження (кінець XVIII -перша половина ХІХ століття).

Ідеї Просвітництва в Європі XVIII століття. Культурологічно-психологічна характеристика епохи Просвітництва. “Рококо” і “класицизм” як альтернатива художнього мислення ХVІІІ століття. Класицизм в літературі та мистецтві України: архітектура, живопис, музика. Романтизм як відображення нових світоглядних уявлень європейців. Етнічна концепція нації німецьких романтиків. Нові жанри художньої літератури: психологічна повість (Ф.Шатобріан, Ж.Сталь), лірична поема (Байрон, Шеллі), “готичний роман” (Радкліфф). Романтизм в українській літературі. Український живопис. Романтична концепція “Філософії серця” П.Юркевича. Значення творчості Тараса Шевченка для української історії та культури.


ТЕМА 6: Українська культура в загальноєвропейському культурному процесі другої половини ХІХ - початку ХХ століття.

Основні тенденції розвитку культури другої половини ХІХ - початку ХХ століття. Криза гуманістичного напрямку в культурі. Формування культу насильства і сили. Поява нових художніх напрямків та течій як вияв пошуку нетрадиційних шляхів самореалізації митця. Тенденції та харакетрні риси культурного розвитку в різних регіонах України в другій половині ХІХ - початку ХХ століття: освіта, наука, література, театр.


ТЕМА 7: Культура міжвоєнного періоду та в роки Другої світової війни.

Основні тенденції в розвитку світової культури в міжвоєнний період. Поширення психоаналізу та модернізму як реакція на колізії суспільного життя, на психологічні наслідки Першої світової війни. Суть основних напрямків і стилів модерністського мистецтва. Найвидатніші представники світової наукової, літературної, художньо-мистецької еліти міжвоєнного періоду. Культурні процеси в Україні в 1920-1930-ті роки. Східний і західний типи єдиної української культури: культурологічно-психологічна характеристика. Культурне життя в різних регіонах України: політика СРСР, Польщі, Румунії та Чехо-Словаччини щодо культурного розвитку українського народу. Основні тенденції в розвитку зарубіжної культури в умовах Другої світової війни. Антифашистська спрямованість кульутрного процесу в західних країнах. Культурне життя на українських землях в 1939-1945 роках.


ТЕМА 8: Українська і зарубіжна культура в умовах “холодної війни” і науково-технічної революції.

Розкол повоєнного світу, розв’язання “холодної війни” і їх вплив на світовий культурний процес, загострення ідеологічної боротьби та духовного протистояння. Проблеми війни та миру, виживання світової цивілізації в творчості письменників, художників та митців країн Заходу. Культурна політика керівництва СРСР у повоєнний період та її вплив на формування суспільної свідомості українців. Курс на провінціалізацію української культури. Поширення комплексу меншовартості серед пересічних українців. Розгортання науково-технічної революції та її вплив на подальший розвиток світової цивілізації та культури. Світові наукові досягнення й суперечливі процеси в розвитку науки в Україні в 1960-1980-х роках. Творчі здобутки зарубіжної художньої культури. Проблеми розвитку художньої творчості в Україні. Рок-культура: її роль та значення в культурному житті європейця. Музика в Україні.


ТЕМА 9: Сучасна українська культура та її входження у світовий простір.

Основні напрямки розвитку зарубіжної культури в 1990-х роках. Масова культура та її специфіка в різних типах сучасних суспільств. Елітарна культура. Наука, освіта, література, мистецтво, релігія в сучасному світі. Роль національної культури в утвердженні і розвитку незалежності держави. “Свобода творчості” митця в сучасній українській культурі (живопис, література, скульптура тощо).
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з культурології

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

(спеціальність – „Клінічна фармація”)
Назва теми

Кількість годин

1

Культура Стародавнього світу.

Культура Середньовіччя.2

2

Європейське Відродження та українська культура.

Доба бароко та її особливості в Україні.2

3

Епоха Просвітництва в Європі і на Україні. Європейський романтизм та українське національне відродження (к. XVIII-I пол. XIX ст.).

Українська культура в загальноєвропейському культурному процесі ІІ пол. ХІХ - І пол. ХХ ст.


2


4

Культура міжвоєнного періоду та в роки Другої світової війни.

Українська і зарубіжна культура в умовах «холодної війни» і науково-технічної революції.


2


5

Сучасна українська культура та її входження у світовий простір.

2

Всього:10
Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).
Завідувач кафедрою,

професор М.М.СидоренкоТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З культурології

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

(спеціальність – „Клінічна фармація”)
Назва теми

Кількість годин

1

Вступ до вивчення курсу „Культурологія”.

2

2

Світова культура в історичному контексті.

2

3

Культура Стародавнього Світу.

2

4

Культура Європи часів Середньовіччя та епохи Відродження.

2

5

Основні етапи розвитку української культури.

2

6

Культура козацької доби ХV-ХVІІ ст.

2

7

Українська культура кінця ХVІІІ – ХХ століття.

2

Всього: 14
Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).
Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ (СРС)

з культурології

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

(спеціальність – „Клінічна фармація”)
Назва теми

Кількість годин

1.

Історичне побутування (буття) людей як феномен культури.

2

2.

Культура і цивілізація.

2

3.

Первісні археологічні культури на території України

4

4.

Найдавніші земні цивілізації.

4

5.

Становлення етнонаціональної культури.

4

6.

Художня культура.

4

7.

Взаємодія культур і національна самобутність народів.

2


8.

Національна культура в сучасній Україні. Єдність і взаємозалежність світової та національної культур.

4

9.

Національний характер, свідомість і самосвідомість як феномен культури

2


10.

Історія людства – історія культури

2

Всього: 30


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).
Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко
ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

(СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – „КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ”)
Поточний та проміжний контроль.

1. Опитування на семінарських заняттях.

2. Написання письмових робіт з окремих тем чи розділів.

3. Підготовка рефератів з окремих питань.

4. Відпрацювання пропущених занять (реферати та усне опитування).

5. Поточна атестація студентів.


Підсумковий контроль

Проводиться у формі заліку на основі питань, які готуються та затверджуються кафедрою, цикловою та центральною методичними комісіями.

Допустимий також автоматичний залік при умові систематичного відвідування студентом лекцій та семінарських занять, успішного засвоєння навчальної програми.

Залік базується в першу чергу на поточній успішності, тобто оцінках, які студент отримує при відповідях на семінарських заняттях, письмових контрольних роботах, підготовці рефератів, повідомлень.ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК,

які повинен опанувати студент і які підлягають контролю

до або під час проведення заліку з культурології

для студентів фармацевтичного факультету

спеціальність – „Клінічна фармація”
Під час вивчення курсу “Культурологія” студент повинен опанувати такі практичні навички:
- робити аналіз форм існування культури, добираючи самостійно ілюстративний матеріал;

- написати реферат про одну з культурологічних концепцій ( за вибором);

- характеризувати етапи розвитку людської цивілізації;

- вільно орієнтуватися в художньо-естетичній і моральній проблематиці, застосовуючи їх у своїй практичній діяльності • виявляти співвідношення матеріального та духовного чинників у культурі студентського побуту;

 • аналізувати мистецькі та літературні твори;

- добирати літературу з проблем теорії культури.

Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).
Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій
МЕТОДИКА

проведення заліку з культурології

для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету

спеціальність – «Клінічна фармація»
Залік з „Культурології” на першому курсі проводиться наступним чином. На семінарських заняттях протягом усього семестру шляхом усного опитування або виконання письмових контрольних робіт, ситуаційних задач з'ясовується рівень засвоєння теоретичного матеріалу згідно з програмою курсу і виставляються відповідні оцінки.

Підсумкове заняття проводиться у формі заліку.

1. Згідно білетної програми диференційованого заліку готуються білети, до яких включено по 2 питання.

2. Студенти здають залік за питаннями білету у формі усної відповіді.

3. Підсумкова оцінка виставляється за результатами відповідей на питання білету та поточної успішності студентів з урахуванням критеріїв оцінки їх знань і вмінь.
Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).
Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).
Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.ЗорійКРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

знань і вмінь з культурології для студентів

1 курсу фармацевтичного факультету

спеціальність – „Клінічна фармація”
Загальні критерії оцінки знань та вмінь з культурології

Оцінка знань з предмету "Культурологія" повинна проводитися диференційовано з урахуванням ступеня оволодіння практичними навичками аналізу творів образотворчого мистецтва та літератури, вміння визначати духовну й матеріальну цінність пам'яток національної та зарубіжної культури; аналізувати культурний розвиток України в різні історичні періоди; давати порівняльну характеристику вітчизняної й зарубіжної культури; вільно володіти культурознавчою та мистецтвознавчою термінологією; відрізняти істинні цінності від уявних, спотворених емоційним впливом чи стереотипом.


Критерії оцінки теоретичних знань та загальної практичної підготовки
Зараховано” ставиться студенту, який глибоко засвоїв теоретичний матеріал, вільно володіє термінологією, вміє використовувати матеріали першоджерел та монографічної літератури при аналізі незвичних, нестандартних питань. При видозміні питання студент логічно і послідовно аргументує свою точку зору, пов'язує теоретичні проблеми з практикою життя, медициною як особливою формою людської діяльності.
Незараховано” ставиться студенту, який не знає значної частини матеріалу, допускає суттєві помилки у відповідях, у вирішенні проблем взаємозв'язку релігієзнавства і медицини, моралі і духовності, слабо пов'язує теоретичний матеріал з практикою.
Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).
Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).
Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ,

ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Навчально-методичні посібники:
1. Навчук Г.В., Комарницький С.І.Українська та зарубіжна культура. Навчально-методичний посібник для студентів першого курсу. – Чернівці, 1999. – с.127.

2. Докаш В.І. Релігієзнавство, Методичні матеріали та вказівки до курсу. – Чернівці: Прут, 1998. – с.48

3. Докаш В.І., Чуйко Г.В. Українська та зарубіжна культура. Програма та плани семінарських занять з курсу. - Чернівці, 1998.- 20 с.

4. Лешан В.Ю. Релігієзнавство. Навчально-методичний посібник. – Чернівці; Прут, 1999. – с.110.4. Троянський В.А. Методичний посібник з філософії.
Навчально-наочні засоби:


 1. Схеми порівняльної характеристики культурологічних епох.

 2. Репродукції картин видатних художників, архітекторів та скульпторів, альбоми творчих набутків.

 3. Таблиці.

 4. Зразки класичної та сучасної інструментальної музики (CD-диски)

5. Зразки рефератів.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

З КУЛЬТУРОЛОГІЇ 1. Які науки займаються вивченням культури?

 2. Що таке культура? Яку еволюцію пройшло це поняття?

 3. Назвіть основні функції, які виконує культура у суспільстві. В чому вони проявляються?

 4. В чому полягає відмінність культури від цивілізації?

 5. Які є підходи до питання про структуру культури? Чому поділ культури на матеріальну та духовну відносний?

 6. В чому виражається суть взаємодії культури з суспільством?

 7. Назвіть основні філософські концепції культури. Дайте їм коротку характеристику.

 8. В чому специфіка розвитку стародавньої єгипетської культури.

 9. Які досягнення культури Стародавньої Індії?

 10. Чим збагатив світову науку і культуру Стародавній Китай?

 11. Яке значення Стародавнього Сходу у розвитку світової цивілізації?

 12. Чому античну культуру називають фундаментом культури світової цивілізації.

 13. Чи можна вважати епоху Середньовіччя періодом занепаду?

 14. Яка роль церкви в ідеологічному і соціально-політичному житті візантійського суспільства?

 15. Яка відмінність між готичним і романським стилями? Для якої епохи вони характерні?

 16. Що таке Ренесанс? Які відкриття зроблені в цю епоху?

 17. Назвіть видатні твори мистецтва та визначних діячів Ренесансу.

 18. Чому XVII століття в історії культури названо епохою Просвітництва? Чим характеризується ця епоха?

 19. В чому полягає криза культури Нового часу?

 20. В чому полягає криза культури XX століття?

 21. Назвіть основні дослідження вчених, де описується культура України.

 22. Які чинники дали поштовх розвитку українській культурі?

 23. Які народи і суспільства населяли нашу землю в найдавніші часи?

 24. Побут і звичаї русичів.

 25. Яку роль зіграло хрещеня Русі для становлення української культури?

 26. Розвиток освіти в Україні в XIV–XVII ст.

 27. Українська література XVI–XVII ст.

 28. Українське мистецтво XVI–XVII ст.

 29. Розвиток освіти та науки у ІІ пол. XVII–XVII cт.

 30. Українське мистецтво та архітектура ІІ пол XVII–XVIII ст.

 31. Розвиток національної культури кінця XVIII –І пол. XIX ст.

 32. Які відомі діячі допомогли українській культурі ввійти в світовий культурний процес?

33. Боротьба ідейних, художньо-естетичних течій на Україні в к.XIX на п.XXст.
Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко
Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).

Голова предметно-методичної комісії,доцент Н.І.Зорій
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Антонович Д. Українська культура. –К.,1993.

 2. Бичко А.К., Гнатенко П.І., Феоктистов А.М. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій –К.: Либідь,1993.

 3. Крип’якевич І. Історія української культури. –К.: Либідь,1994.

 4. Левчук Л. Т., Панченко В. І. , Шинкаренко О. В. та ін. Історія світової культури.- К.: Либідь,1994.

 5. Лекції з історії світової та вітчизняної культури.- Львів,1994.

 6. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури.- К.,1991.

 7. НаулкоВ І., Артюх Л. Ф, Горненко В. Ф. Культура і побут населення України: Навчальний посібник. Вид. 1. – К.: Либідь,1993.

 8. Огієнко І. Українська культура. – К.,1991.

 9. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Львів,1992.

 10. Брицький П. Нариси з історії українського мистецтва XVII-XVIII ст.- К.,1989.

 11. Всеобщая история искусств: В 6 т.-Т.1.-М.,1956. - Т.2.-М.,1967.

 12. Говдя П. Українське мистецтво другої половини XIV-XVIIIст. – К.,1964.

 13. Минуле України: Відновлені сторінки. – К.,1991.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка