Інформаційно-методичний центр Петрашівської зош І-ІІІ ступенів Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона засушена квіткаСкачати 95.15 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір95.15 Kb.
#2438

Інформаційно-методичний центр

Петрашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів


Духовне життя дитини повноцінне

лише тоді, коли вона живе

у світі гри, казки, музики,

фантазії, творчості.

Без цього вона засушена квітка.
В. Сухомлинський

Дитинство — це важливий повноцінний період життя людини, а не підготовка до майбутнього. В.Сухомлинський вважав, що від того, як пройшло дитинство, що з дитячих років і навколишнього світу ввійшло у свідомість і серце дитини, великою мірою залежить, якою буде дитина в майбутньому.

Навчання в початковій школі не може бути лише процесом засвоєння певної суми знань. Це, перш за все, має бути захопливе пізнання навколишнього світу через спостереження, через влучно дібрані слова, через образи, створені у дитячій уяві і фантазії.
Відповідальна за випуск – голова ШМО вчителів початкових класів Мазур Н.В.

Глосарій

Геніальність — найвищий ступінь розвитку обдарованості людини в багатьох галузях діяльності, яка може випереджати досвід людства на кілька поколінь і тому часто визначається лише нащадками генія.

Задатки — успадковані анатомо-фізіологічні властивості людини, які є необхідною умовою для розвитку її здібностей та обдарувань після її народження.

Здібності — індивідуальні особливості, що дають змогу за сприятливих умов більш успішно оволодівати тією чи іншою діяльністю, вирішувати певні завдання.

Здібності загальні — це здібності до широкого змісту людської діяльності, здібності всебічні, гармонійні тощо.

Здібності спеціальні — це здібності до певних змістів, рівнів і форм реалізації людської діяльності.

Інтелект — здібність мислення, раціонального пізнання, розум.

Компетенція — сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються стосовно певного кола предметів та процесів.

Компетентність — володіння відповідною компетенцією, що включає особистісне ставлення людини до цієї компетенції і предмета діяльності.

Нахили — це здібності, які підкріплені інтересом до певних видів діяльності.

Обдарованість — специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дає можливість виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному од умовного «середнього рівня».

Обдарована дитина — це така дитина, яка має вищий від своїх однолітків рівень здібностей.

Обдарованість дитини — це здібність, яка у структурі особистості дитини найбільш розвинена, хоча може не перевищувати здібностей однолітків; в останньому випадку виникає парадокс існування обдарованості «необдарованої» дитини.

Творча обдарованість — індивідуальний творчий, мотиваційний і соціальний потенціал, що дає можливість отримати високі результати в одній (або більше) із таких царин: інтелект, творчість, соціальна компетентність, художні, психологічні та біологічні можливості.

Талант — система якостей, особливостей, яка дає змогу особистості досягти видатних успіхів у оригінальному здійсненні творчої діяльності. Лише в діяльності виявляються й розкриваються здібності. Творчі здібності особистості розкриваються та формуються лише в активній творчій діяльності, яка потребує нестандартності мислення. Творчі здібності — явище багатогранне. У педагогіці виділяють такі компоненти творчих здібностей:

•мотиваційно-творча активність;

• інтелектуально-логічні здібності;

•інтелектуально-евристичні здібності, здібності до самоорганізації, комунікативні.Творчість - системне явище, яке включає певну сукупність взаємно пов'язаних компонентів, а саме :

 • творчі здібності;

 • творчий процес;

 • індивідуальний розвиток творчих здібностей;

 • якості особистості, що забезпечують творчу діяльність.

Творчий процес - триває у часі і просторі, спирається на систему психічних якостей, які забезпечують його перебіг

Творча особистість - продукт творчості. Найважливіша якість особистості творчо спрямованої дитини дошкільного і шкільного віку - незвичайна для цього віку велика працездатність і працелюбність, які підкреслюються інтересом до певних об'єктів та галузі знань, надзвичайною захопленістю.

Творча обдарованість - це системно-особистісне утворення, зумовлене природними особливостями організму людини (сенсорні, моторні, інтелектуальні компоненти високої енергійності). Така система потенційна і може виявитися лише за певних умов.
Творча обдарованість учнів: характерні особливості
Завдяки особливостям поведінки, умінню абстрагувати, ставити цікаві запитання, робити висновки, обдаровані учні привертають до себе увагу науковців, учителів, психологів, батьків, друзів.

У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості обдарованих дітей:

• мають добру пам'ять, добре розвинуте абстрактне мислення;
• як правило, дуже активні й завжди чимось зайняті;

• ставлять високі вимоги до себе, боляче сприймають суспільну несправедливість, у них гостро розвинуте почуття справедливості;

• наполегливі в досягненні результату в галузі, яка їх цікавить; для них характерний творчий пошук;

• хочуть навчатися і досягають у навчанні успіхів, що дає їм задоволення;

• завдяки численним умінням (класифікувати, категоризувати, встановлювати причиново-наслідкові зв'язки, планувати і прогнозувати, робити висновки) здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю, особливо в галузі літератури, математики, проведенні дослідів, фенологічних спостережень;

• уміють фантазувати, критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть зрозуміти суть речей і явищ; • ставлять багато запитань і зацікавлені в позитивних відповідях на них;
  • урок для них дуже цікавий тоді, коли використовується дослідницький метод;

 • виявляють інтерес до читання, мають великий словниковий запас;

 • із задоволенням виконують складні й довготривалі завдання;

• завдяки частому звертанню до засобів масової інформації, уміють швидко виділяти найзначущі відомості, самостійно знайти важливі джерела інформації;

 • порівняно зі своїми ровесниками краще вміють розкривати взаємозв'язки між явищами і
  сутністю, індуктивно і дедуктивно мислити, здійснювати логічні операції;

 • чимало з них ставлять перед собою завдання, виконання яких потребує багато часу;

• їм притаманне почуття гумору, вони мають добре здоров'я, життєрадісні, хоча зрідка зустрічаються і зі слабким здоров'ям;

• у них перебільшене почуття страху, емоційна залежність, емоційна незбалансованість порівняно з їхніми однолітками.

М.Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей:


 1. Учні з ранньою розумовою реалізацією.

 2. Учні з прискореним розумовим розвитком.

З.Учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.

Учні з ранньою розумовою реалізацією — це учні, у яких за звичайного рівня інтелекту спостерігається особливе «тяжіння», інтерес до якогось окремого навчального предмета (до якоїсь галузі науки чи техніки). Такий учень (часто, починаючи з середніх класів) захоп­люється математикою, фізикою, біологією чи мовою, літературою, історією, значно випереджаючи ровесників легкістю засвоєння специфіки матеріалу. Уроки з інших предметів можуть його обтяжувати.

Учні з прискореним розумовим розвитком — це учні, які за однакових умов різко виділяються високим рівнем інтелекту, особливо вони бувають помітні в молодших класах. Заданими психологів, прискорений розвиток інтелекту завжди пов'язаний з великою розумовою активністю та пізнавальною потребою.

Учні з окремими ознаками нестандартних здібностей не виділяються розумовими особливостями, не випереджають ровесників у загальному розвитку інтелекту та не виявляють яскравих успіхів з того чи іншого навчального предмета, але вирізняються особливими якостями окремих психологічних процесів (надзвичайна пам'ять на які-небудь об'єкти, багатство уяви або здатність до спостереження).

Серед таких школярів зустрічаються учні з нелегким характером: незалежні, вперті, недостатньо контактні. Розрізняють шість царин обдарованості дітей:1. Інтелектуальна царина. Обдарована дитина вирізняється доброю пам'яттю, жвавим мисленням, допитливістю, добре розв'язує різні задачі, зв'язно викладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.

 1. Царина академічних досягнень. Це успіхи з читання, матема
  тики, природознавства та інших навчальних предметів.

 2. Творчість (креативність). Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і
  оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї.

 3. Спілкування. Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з
  дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми, ініціативна, бере на себе
  відповідальність за свої дії.

 4. Царина художньої діяльності. Дитина виявляє великий інтерес до візуальної
  інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю.
  Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію. Із задоволенням співає, намагається
  створювати музику.

6. Рухова царина. Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна
координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий
рівень розвитку основних рухових навичок.

Важливою проблемою для педагогічних працівників є виявлення, розпізнавання великих потенційних можливостей розвитку дитини в майбутньому. Це дало б змогу дати кожному такому учневі поради, указівки, які сприяли б розвитку його здібностей.Психолого-педагогічний супровід обдарованих та здібних дітей
Робота з обдарованими та здібними дітьми спрямована на:

 • виявлення обдарованих та здібних дітей,

 • створення умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей дітей.

Теоретичне обґрунтування

Характерними особливостями обдарованих ді­тей є висока пізнавальна активність і розвинутий інтелект, багата фантазія, творчість, винахідливість, емоційна безпосередність, високий енергетичний рівень, чітка моторно-координаційна, фізична ста­більність.

Реформування системи освіти зумовило необ­хідність формування й розвитку інтелектуального та духовного потенціалу нації. Особливо актуаль­ною є проблема створення української еліти. А для цього слід забезпечити найсприятливіші умови для всебічного розвитку дитини.

Робота з обдарованими та здібними дітьми передбачає:


 • інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток особистості дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, стану здоров'я, потреб суспільства;

 • оптимальну реалізацію цілісного розвивального впливу навчання, виховання та освіти на осо­бистість учня;

• максимальну реалізацію та мобілізацію психічних ресурсів особистості спрямовану на ін­тенсивний саморозвиток, що водночас забезпечуватиме і повну самореалізацію, творчу налаштованість.

Мета: максимальний розвиток особистості ди­тини, яка має високий рівень здібностей в одній чи декількох; сферах з урахуванням її індивідуальних особливостей.

Завдання:

 • Забезпечити умови для самореалізацію особистості, використовуючи сучасні технології навчання.

 • Скорегувати програми, які задовольняють пізнавальні потреби на різному рівні через систему основного й додаткового навчання (інваріантна і варіативна частини навчальних планів, додаткові години, цикли занять розвивального навчання).

 • Спрямувати роботу з батьками на виявлення та розвиток здібностей їхньої дитини.

• Скоординувати роботу фахівців, викладачів щодо надання кожному учневі індивідуальних рекомендацій, створення карт просування здібних дітей; .

Умови: взаємодія, взаєморозуміння, узго­дженість діяльності всіх учасників навчального процесу.

Покроковий опис роботи

Засобом опису, роботи є технологічна карта, де зазначено напрями роботи з обдарованими та здіб­ними дітьми протягом навчального року, згідно з якими проходить розвиток кожної дитини. Цей процес має планомірний і систематичний характер, він включає в себе: • комплексне діагностування;

 • інформацію;
  • консультування;

• проектування індивідуально зорієнтованих програм;

 • аналітичну роботу з реалізації даної проблеми.

Результативність цієї технології визначається через показники всебічно розвиненої особистості з високим рівнем розумового розвитку, здатної до саморозвитку та самореалізації,

Способи визначення результату:

• анкетування; • спостереження (включаючи психологічне);

 • аналіз індивідуальних карт досягнень.
  Головні переваги

Індивідуальний супровід:

 • уможливлює інтелектуальний, соціальний і ду­ховний розвиток,

 • саморозвиток та самореалізацію дитини;

 • сприяє не тільки просуванню учнів в одній га­лузі, а й підсиленню інтересу до вивчення інших предметів;

 • допомагає розвивати пізнавальну активність, нестандартність мислення, наполегливість, високу працездатність, активну життєву позицію;

 • виявляє талановитих, обдарованих дітей, адже справжній талант — це досить рідкісне явище;

 • дозволяє завчасно виявити конкретні нахили, уподобання, зумовлені природними здібностями;

 • допомагає дитині знайти себе й своє творче призначення.


Застереження:

• Помилковий прогноз стосовно обдарованості у конкретної дитини може призвести до негативних наслідків.• Надмірна увага і спонукання до успіхів може спричинити стрес.Скачати 95.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка