Інформаційно-методичні рекомендації до вивчення дистанційного курсуСкачати 166.32 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір166.32 Kb.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

Кафедра інформаційної політики

Центр дистанційного навчання

Інформаційно-методичні рекомендації

до вивчення дистанційного курсу

за програмою тематичного короткотермінового семінару

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ВІД СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ”
Київ – 2009

ВСТУП


Актуальність курсу
Участь України в європейських інтеграційних процесах та чіткий пріоритет державної політики на повноправне членство у Європейському Союзі вимагає від працівників державного управління всіх рівнів володіння глибокими і всебічними знаннями про організацію електронного документообігу та прийняття від суб'єктів господарювання звітних документів в електронному вигляді в державних установах, основні проблеми та шляхи удосконалення систем документообігу. Набуті знання дозволять приймати ефективні державно-управлінські рішення щодо участі в інтеграційних процесах на всіх рівнях, з урахуванням національних інтересів.
Цільові групи:
державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади І-ІV категорій.
Мета навчання:


 • формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з використання систем електронного документообігу на основі електронного цифрового підпису та електронної звітності в діловодстві та державному управлінні.


Результати навчання: отримані компетентності:

Після вивчення дистанційного курсу “Організація електронного документообігу та прийняття від суб'єктів господарювання відповідних звітних документів в електронному вигляді з урахуванням європейського досвіду”слухач повинен вміти:

 • вивчати і застосовувати досвід світових і європейських країн щодо удосконалення та оптимізації роботи систем електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису;

 • організовувати роботу свого підрозділу з системою електронного документообігу та електронної звітності;

 • організовувати формування особистих електронних ключів та сертифікатів для співробітників, а також роботу з їх використання;

 • використовувати найкращий зарубіжний і вітчизняний досвід у цій сфері;

слухач повинен мати навички:

 • адаптації паперового діловодства для застосування автоматизованих систем електронного документообігу в органах державної влади;

 • генерації ключів електронного цифрового підпису для використання в системах електронного документообігу та електронної звітності;

 • розробляти та впроваджувати регламенти та правила електронного документообігу та електронної звітності в підрозділі з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативно-технічних документів;

слухач повинен знати:

 • основні аспекти побудування систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису;

 • сутність, значення та основні етапи життєвого циклу електронного документу;

 • перелік основних нормативно-правових актів з питань електронного документообігу та електронного цифрового підпису та їх основні положення;

 • структуру національної системи електронного цифрового підпису основні функції центрів сертифікації ключів;

 • правила формування та використання особистих ключів та сертифікатів відкритих ключів національної системи електронного цифрового підпису;

 • досвід провідних країн ЄС з впровадження систем електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису.


Навчальна стратегія дистанційного курсу

Досягнення навчальних цілей здійснюється шляхом: • вивчення теоретичного матеріалу слухачами на лекціях

 • самостійного навчання слухачів на основі розробленого для курсу комплексу навчально-методичних матеріалів;

 • участі у семінарському занятті.


Забезпечення курсу


 • Науково-практичний довідник “Електронний уряд”;

 • Посібник з системи електронного документообігу ДокПроф;

 • Інформаційно-методичні рекомендації до вивчення дистанційного курсу за програмою тематичного короткотермінового семінару

 • Проект "КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ"

 • електронна бібліотека (посібники, нормативно-правові акти).


Термін навчання: курс розрахований на 13 днів.
За умови успішного завершення курсу слухачеві видається свідоцтво про підвищення кваліфікації, встановленого зразка.

ПРОГРАМА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ

за програмою тематичного короткотермінового семінару
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ВІД СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ”

(36 год.)


 1. Теоретико-методологічні засади електронного документообігу

 2. Електронний цифровий підпис як складова електронного документообігу. Національна система електронного цифрового підпису

 3. Електронний документообіг, електронна звітність та електронний цифровий підпис в органах державної влади


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ
Модуль 1. Електронний документообіг, електронна звітність та електронний цифровий підпис в органах державної владиВивчення теорії (лекції,) год.

Круглий стіл, год.

Самост.

робота,

год.

Всього,

год.

Теоретико-методологічні засади електронного документообігу

4

0

12

16

Електронний цифровий підпис як складова електронного документообігу. Національна система електронного цифрового підпису

4

0

14

18

Електронний документообіг, електронна звітність та електронний цифровий підпис в органах державної влади

0

2

0

2

Всього, год.

8

2

26

36ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Навчальні результати слухачів у межах дистанційного курсу оцінюються на основі:

 • навчальної активності на форумі;

 • активної участі у круглому столі;

 • виконання практичного завдання.ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУВивчення теоретичного матеріалу слухачами здійснюється самостійно з використанням розроблених навчально-методичних матеріалів, що є складовими дистанційного курсу модулю (перелік цих матеріалів вказаний у списку до теми семінару, яка виноситься на вивчення), та за консультаційної допомоги з боку викладачів у форматі консультаційного форуму.
З метою забезпечення ефективного вивчення теоретичного матеріалу слухачам рекомендується:


 • під час ознайомлення з теоретичним матеріалом користуватися науково-практичний довідником. Це допоможе вам засвоїти ключові поняття курсу, які базуються на додаткових специфічних термінах, поданих у довіднику;

 • здійснювати планування особистого часу шляхом ведення особистого детального плану-графіка опрацювання питань семінару;

 • під час лекцій робити лаконічні виписки, нотатки, які дозволять системно проводити співставлення основних теоретичних підходів, принципів дослідження у межах відповідних напрямів матеріалу курсу.З метою забезпечення ефективної участі у семінарі слухачам рекомендується:

   • опрацювати теоретичний матеріал відповідних питань теми семінару, уважно ознайомитися з матеріалами для обов’язкового вивчення та додатковими матеріалами, що пропонуються до теми;

   • при підготовці відповідей спиратися на розуміння визначальних принципів запровадження відповідних наукових підходів, формулювати свої міркування стисло і аргументовано.

Теоретико-методологічні засади електронного документообігу(лекція, 4 год., вивчення теоретичного матеріалу, 12 год .)
Мета:


 • отримати знання та уявлення про категорійно-понятійний апарат, роль та місце електронного документообігу в електронному урядуванні, досвід країн ЄС з впровадження електронного документообігу та електронного цифрового підпису.


Форма проведення: лекції та самостійна робота. Вивчення теоретичного матеріалу здійснюється слухачами на лекціях та самостійно, за постійної консультаційної підтримки з боку викладача, для чого використовується консультаційний форум до курсу.
Матеріали для обов’язкового вивчення:
Науково-практичний довідник “Електронний уряд”:
 1. Категорійно-понятійний апарат


 2. Роль та місце електронного документообігу в електронному урядуванні

 3. Аналіз нормативно-правової бази в сфері електронного документообігу та електронного цифрового підпису;
 4. Досвід країн ЄС з впровадження електронного документообігу та електронного цифрового підпису

 5. Життєвий цикл електронного документу;


 6. Організаційні аспекти впровадження системи електронного документообігу в органах державної владиДодаткові матеріали для вивчення (див. матеріали “Бібліотеки до курсу”, розділ “Посібники”):

Електронний цифровий підпис як складова електронного документообігу. Національна система електронного цифрового підпису(Лекція, 4 год, вивчення теоретичного матеріалу, 14 год .)
Мета:


 • отримати знання та уявлення про надання послуг електронного цифрового підпису, шляхи впровадження та технології використання електронного підпису, порядок роботи з особистими та відкритими ключами.


Форма проведення: лекції та самостійна робота. Вивчення теоретичного матеріалу здійснюється слухачами самостійно, за постійної консультаційної підтримки з боку викладача, для чого використовується консультаційний форум до курсу.
Матеріали для обов’язкового вивчення:
Науково-практичний довідник “Електронний уряд”:

 1. Основні положення

 2. Надання послуг електронного цифрового підпису

 3. Шляхи впровадження та технології використання електронного підпису

 4. Структура системи ЕЦП в Україні

 5. Акредитовані центри сертифікації ключів: складові та функціонування

 6. Порядок роботи з особистими та відкритими ключами ЕЦПДодаткові матеріали для вивчення (див. список додаткової літератури, матеріали “Бібліотеки до курсу”,):

Електронний документообіг, електронна звітність та електронний цифровий підпис в органах державної влади


(семінарське заняття, 2 год.)
Мета:


 • обговорити проблеми електронного документообігу, електронної звітності та електронного цифрового підпису в органах державної влади.


Форма проведення: круглий стіл.
Додаткові матеріали для вивчення (див. матеріали “Бібліотеки до курсу”, розділ “Посібники”):


 1. Електронний документообіг, електронна звітність та електронний цифровий підпис в органах державної влади.

 2. Основи організації електронного документообігу та прийняття від суб'єктів господарювання відповідних звітних документів в електронному вигляді з урахуванням європейського досвідуРекомендована література (основна та додаткова):
Модуль 1. Електронний документообіг, електронна звітність та електронний цифровий підпису в органах державної влади
Основна література:


 1. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.03 № 852-IV

 2. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.03 №851-IV

 3. "Закон України Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 13.12.01 № 2888-III

 4. Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2004р. №1453// www.rada.gov.ua

 5. Інформатизація управління соціальними системами: Орг.-правові питання теорії та практики: Навч. посіб. / В.Д.Гавловський, Р.А.Калюжний, В.С.Цимбалюк та ін.; За заг. Ред. М.Я.Швеця, Р.А.Калюжного. – К.: МАУП, 2003. – 336 с.

 6. Клименко І.В., Линьов К.О. Система електронного документообігу в державному управлінні: Навч.-метод. посіб. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 32 с.

 7. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного врядування. – К: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 192 с.

 8. Автоматизована система електронного документообігу ДПА України [Електрон. ресурс]: http://www.atlas.ua/ukr/asedo-dpa.html.

 9. Акимов Є. ЭЦП в электронном документообороте// http://www.iitrust.ru/ articles/ecp_edocs.htm.

 10. Електронне діловодство та контроль виконання документів [Електрон. ресурс]: http://www.atlas.ua/ukr/control.html.

 11. Електронний документообіг та електронний цифровий підпис [Електрон. ресурс]: http://minagro.gov.ua/page/?2551.

 12. Калінін Я. «Інфраструктурні рішення для електронного регіону» [Електрон. ресурс]: http://softline.kiev.ua/document/54185;/07%20-%20Калитин%20-%20Инфраструктур ные %20решения%20Huawei.pdf.

 13. Кільчицкий Є. Система електронного цифрового підпису// http://softline.kiev.ua/ document/54181;/05%20-%20Кильчицкий%20-%20Система%20 цифровой%20подписи.pdf.

 14. Круковський М.Ю. Практичний розрахунок ефективності системи електронного документообігу// http://monax.ru/programming/00007788_0.html.

 15. Горбенко І.Д., Гриненко Т.О. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Част. 1. Криптографічний захист інформації. – Харків: ХНУРЕ, 2002. 367 с.

 16. ДСТУ ISO/IEC ISO/IEC 9594-8: 2006 „ Інформаційні технології. Взаємодія відкритих систем. Каталог. Частина 8. Основні положення щодо сертифікації відкритих ключів та атрибутів”.

 17. В. Задірака, О. Олексик. Комп’ютерна криптологія. Київ. – 2002. 502 с.

 18. ДСТУ 4145-2002. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевірка.

 19. ГОСТ Р 34.10-2001. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры формирования и проверки электронной цифровой подписи. – М.: Госстандарт России, 2001. – 20с.

 20. ДСТУ ISO/IEC 15946–1:2006. Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи, що ґрунтуються на еліптичних кривих.Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 15946 – 1:2002, IDT)

 21. ДСТУ ISO/IEC 15946 - 3:2006. Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи, що ґрунтуються на еліптичних кривих. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 15946 – 3:2002, IDT).

 22. Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

 23. Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” від 23 вересня 1997 р. №539/97-ВР, із змінами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

 24. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, №31, ст.286).

 25. Закон України “Про звернення громадян” (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, №48, ст.650).

 26. Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядування / за загальною редакцією Чукут С.А., Загвойської О.В. – К.: НАДУ, 2008. – 136 с.

 27. Дубов Д. В., Дубова С. В. Основи електронного урядування: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 176 с.

 28. Данилин А.В. Электронные государственные услуги и административные регламенты. От политической задачи к архитектуре «электронного правительства» / А.В. Данилин. М.: Инфра-М, 2004.Додаткова література:


 1. American National Standard X9.62-1999. Public key cryptography for the financial services industry: The elliptic curve digital signature algorithm, 1999.

 2. American National Standard X9.63-2000. Public key cryptography for the financial services industry: Key agreement and key transport using elliptic curve cryptography. 2000.

 3. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. №2657-XII, із змінами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

 4. Закон України “Про телекомунікації” (Відомості Верховної Ради (ВВР) 2004, №12, ст.155).

 5. Наказ Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2005 р №70. „Система електронного документообігу органу виконавчої влади, Технічні умови” ТУ У 30.0-33240054-001:2005

 6. Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України “Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи ”Електронний Уряд” від 15 серпня 2003 року № 149 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

 7. Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України “Про внесення змін та доповнень до Переліку інформаційних та інших послуг електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” від 27 липня 2004 року № 167 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

 8. Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного web-порталу органів виконавчої влади / Затверджено Наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 р. № 327/225. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

 9. Порядок функціонування web-сайтів органів виконавчої влади / Затверджено Наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 р. № 327/225. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

 10. Порядок зберігання електронних документів в архівних установах(затверджено наказом Державного комітету архівів України від25.04.2005 № 49, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 червня 2005 р. за № 627/10907)

 11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" від 29 серпня 2002 р. № 1302. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" від 24 лютого 2003 р. № 208. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” від 4 січня 2002 р. № 3 із змінами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 р. №720 "Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг".

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. №326 "Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів".

 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. №1452 "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності".

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. №1454 "Про затвердження Порядку обов’язкової передачі документованої інформації".

 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2003 р. №828 "Про затвердження заходів і реалізації Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів".

 19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 р. № 653-р "Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки".

 20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2003 р. № 447 "Про адміністрування домену “.UA”.

 21. ISO/IEC 15946-2. Information technology – Security techniques – Cryptographic techniques based on elliptic curves. Part 2. Digital signatures.

 22. ДСТУ ISO/IEC 10118. Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції

 23. ГОСТ 34.11-94 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

 24. NIST FIPS PUB 180-1. Secure Hash Standard.

 25. FIPS 186-2-2000. Digital signature standard. National Institute of standard and technology. – 2000.

 26. Методы оценки сложности криптоанализа для криптографических приложений в группе точек эллиптической кривой, учитывающие вероятность коллизий. Радиотехника. 2005. Вып. 142. с.205-214.

 27. Правила посиленої сертифікації. Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації служби безпеки України№ 3 від 13.01 05.

 28. Про внесенная змін до Правил посиленої сертифікації. Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації служби безпеки України № 50 від 10.04 06.

 29. Бондаренко М.Ф., Горбенко Ю.І., Батюшко С.С. Аналіз існуючих ЕЦП від атак на зв’язаних ключах. Прикладная радиоелектороника . Том 5.2006. №1. с. 52-59.

 30. Бондаренко М.Ф., Горбенко Ю.І., Батюшко С.С. Аналіз захищеності існуючих ЕЦП від атак на реалізацію. Прикладная радиоелектроника. Том 5. 2006. №1.с 59-62.

 31. ДСТУ ISO/IEC 14888. Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням.

 32. ГОСТ 34.310-95 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры формирования и проверки электронной цифровой подписи.

 33. ГОСТ 34.311-95 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

 34. FIPS 186-3-20069 (Draft). Digital signature standard. National Institute of standard and technology. – 2006.

 35. ISO/IEC 11166-1995 Banking – Key management by means of asymmetric algorinhms.

 36. ДСТУ ISO/IEC 13888 - 1:2006. Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність- Частина -1. Загальні положення.

 37. ДСТУ ISO/IEC 13888 - 3:2006. Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність- Частина -3. Механізми, що використовують асиметричні методи.

 38. Директива 1999/93/ЄС від 13.12.1999р. "Про систему електронних підписів, що застосовуються в межах Співтовариства" // http://gipi.internews.ua/ukr/base/ukraine/e_signature/EU_Direct_%2099_93.pdf

 39. Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства // Офіційний журнал L 013, 19/01/2000 с.0012-0020.

 40. Директива 2000/31/ЄС від 8.06.2000р. "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема електронної комерції, на внутрішньому ринку" // http://gipi.internews.ua/ukr/base/ukraine/e_signature/EU_Direct_ %202000_31.pdf.

 41. Директива 2000/46/ЄС від 18.09.2000р. "Про відкриття і ведення діяльності установ-емітентів електронних грошей, а також здійснення розумного нагляду за цією діяльністю" // http://gipi.internews.ua/ukr/base/ukraine/ e_signature/ Direct_2000.46.C.pdf.

 42. Директива 97/7/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 травня 1997 року про захист прав споживачів в дистанційних контрактах

 43. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган” № 1451 від 28.10.04

 44. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів” № 903 від 13.07.04

 45. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу” № 680 від 26.05.2004

 46. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку обов’язкової передачі документованої інформації” № 1454 від 28.10.2004

 47. Про впровадження новітніх інформаційних технологій: Указ Президента України від 20.10.05 №1497// www.rada.gov.ua

 48. Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки: Постанова Верховної Ради України вiд 04 листоп. 2005р. № 3075-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 2-3, ст.51

 49. Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2002 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 трав. 2002р. №323// www.rada.gov.ua

 50. Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2006 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листоп. 2006 р. № 552-р// www.rada.gov.ua

 51. Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 трав. 2004р. № 680// www.rada.gov.ua

 52. Про затвердження Порядку обов’язкової передачі документованої інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2004р. №1454// www.rada.gov.ua

 53. Булега С.Б. Науково-практичні засади запровадження технологій Електронного Уряду в Україні: організація та процессінг інформаційних потоків для підтримки прийняття і моніторингу управлінських рішень на місцевому рівні, - КІТ, 2004 р.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка