Інформаційний пакет european credit transfer system (ects)


Обов’язкові попередні навчальнідисципліниСкачати 448.23 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір448.23 Kb.
#10545
1   2   3

3.9. Обов’язкові попередні навчальнідисципліни. «Економіка підприємства», «Стратегія підприємства», «Фінансовий менеджмент», «Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства», «Стратегічне управління», «Управління потенціалом підприємства».


3.10. Зміст. Предмет і завдання курсу. Діагностика конкурентного середовища підприємства. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. Оцінка конкурентоспроможності продукції. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу. Діагностика потенціалу підприємства. Управлінська діагностика. Фінансова діагностика. Діагностика економічної безпеки підприємства. Діагностика економічної культури підприємства.

3.11. Рекомендовані джерела:

1. Афанасьєв М.В. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник./ М.В. Афанасьєв, Г.В. Білоконенко – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2007 – 296 с.

2. Гетьман О.О. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О. О. Гетьман, В.М. Шаповал – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

3. Євдокимова Н.М., Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ Н.М. Євдокимова, А.В. Кирієнко – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 110 с3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (усне та письмове опитування, тестування, розв’язання проблемних ситуацій та завдань).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (усне та письмове опитування, тестування, розв’язання проблемних ситуацій та завдань)

- підсумуовий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська

1. Назва. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств.

2. Код.НП - 06

3. Тип. Нормативний, професійно-орієнтований курс у програмі підготовки спеціалістів галузі (за напрямом) 0305 “Економіка та підприємництво” за спеціальністю 7.03050401 – “Економіка підприємства”.

4. Рік навчання. 1-й рік навчання.

5. Семестр – 1-й.

6. Кількість кредитів ECTS – 4,5.

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Крикунова В. М., ст. викладач.

8. Результати навчання. Формування у студентів необхідної бази щодо теоретичних засад і практичних аспектів економіки та організації діяльності об’єднань підприємств в Україні і за кордоном, умінь та практичних навичок з методики організації і проведення оцінки ефективності функціонування інтегрованих структур, визначення напрямів її підвищення.

9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Економіка підприємства”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка”, “Фінанси підприємства”.

10. Зміст. Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання. Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання. Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств. Холдингова організація об’єднань підприємств. Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств. Регулювання діяльності об’єднань підприємств. Організація циклу “дослідження – виробництво” в об’єднаннях підприємств і наукових установ. Фінансування об’єднань підприємств. Особливості діяльності фінансово-промислових груп. Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації. Стратегічні альянси підприємств.

11. Рекомендовані джерела. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: Навч. посіб. / [Чепурда Л. М., Бєляєва С. С., Плахотнікова М. В. та інші] / Під загальн. ред. Л. М. Чепурди. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 272 с.

Задихайло Д. В. Корпоративне управління: Навч. посібник / Д. В. Задихайло. – Х.: “Ескапада”, 2003. – 688с.

Рокоча В., Плотніков О., Новицький В. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

12. Методи навчання:

лекції (тематичні і проблемні);

практичні та семінарські заняття (традиційні і з моделюванням ситуацій).

13. Методи оцінювання:

поточний/модульний (тестування, усне і письмове опитування);

підсумковий (іспит).

14. Мова навчання. Українська.
3.1. Назва. Підприємництво і бізнес-культура

3.2. Код. ЗГ-10

3.3. Тип. Вибіркова.

3.4. Рік навчання. 1-й

3.5. Семестр. І

3.6. Кількість кредитів ECTS – 1

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бойко Людмила Олександрівна, канд. с.- г. наук, доцент

3.8. Результати навчання. Знайти сферу підприємницької діяльності, організувати власну справу, підготувати засновницькі документи, розробити бізнес-план, аналізувати фінансову діяльність підприємства, налагодити зв’язки з установами, що забезпечують функціонування підприємства.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Основи економічної теорії", "Мікроекономіка", "Економіка підприємств", "Організація сільськогосподарського виробництва", "Основи менеджменту", "Планування сільськогосподарського виробництва", "Державне регулювання економіки".

3.10. Зміст. Економічна основа розвитку підприємництва в Україні. Механізм створення власної справи. Ринок та конкуренція в підприємництві. Планування і звітність підприємств. Управління підприємницькою діяльністю. Бізнес-культура підприємництва.

3.11. Рекомендовані джерела.

Іванюта С.М. , Іванюта В.Ф. Підприємництво і бізнес – культура, Навч.пос.- К.: Центр учбової літератури, 2007.-288 с.

Основи аграрного підприємництва / За ред.. М.Й. Маліка.- К.: ІАЕ, 2000.-582с.

Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах: / Азізов С.П., Канінський П.К., Скупий В.М. /За ред.. проф.. С.П. Азізова.-К.: ІАЕ, 2001.-834 с.3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій.

3.13. Методи оцінювання. Модульний (усне та письмове опитування, тестування). Підсумковий (залік).

3.14. Мова навчання. Українська
3.1. Назва. Макроекономічний аналіз.

3.2. Код. ЗП-12

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр - 9

3.6. Кількість кредитів ECTS – 2,5

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада – Мельничук Н.Г., канд. екон. наук. доц.

3.8. Результати навчання – Формування системи знань і практичних навичок, з методики дослідження стану національної економіки .

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Основи економічної теорії”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Теорія економічного аналізу”.

3.10.Зміст. Роль та напрями діяльності національної економіки. Методологія та методика аналізу національної економіки. Основні структурні співвідношення національної економіки. Методика аналізу розвитку сільського господарства. Умови функціонування та моделі рівновага товарного ринку. Основні індикатори товарного ринку, їх структура та взаємозв’язок. Методика та методологія аналізу фондового ринку. Грошово – кредитний ринок: показники стану та методика аналізу. Методика аналізу валютного ринку. Ринок праці та рівень життя населення: методологія та методика аналізу.

3.11.Рекомендовані джерела: Базілінська О.Я. Макроекономіка. Навч. пос.- К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442с.

Стельмах В.С. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні. – К: Знання, 2003.

Задоя О.А., Петруня Ю.С. Макроекономіка: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2008. – 381 с.

3.12.Методи навчання: традиційні:

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційні з моделюванням ситуації)

3.13.Методи оцінювання


  • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

  • підсумковий (залік)

3.13.Мова навчання: українська
Інформаційні системи і технології на підприємстві

Код ЗП-13

3.1. Тип: Нормативна

3.2. Рік навчання 2010-2011.

3.3. Семесмтр 10

3.4. Кількість кредитів ECTS - 2,5

3.5. Лектор: Захарченко Раїса Миколаївна, к.т.н., доцент

3.6. Результати навчання. Формування системи теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування комп’ютерних інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами, вивчення побудови і функціонування інформаційних технологій та інформаційних систем на підприємствах, нормативної бази, сучасних підходів до їх проектування і впровадження.

3.7. Обовязкові попередні навчальні дисципліни. "Економіка підприємства", "Інформатика і КТ", "Вища математика".

3.8. Зміст. Розгляду підлягають різні сучасні підходи до створення і впровадження інформаційних систем, автоматизація управління проектами на підприємстві, автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічного оцінювання бізнесу, компютерні системи підтримки рішень.

3.9. Рекомендовані джерела. Автоматизовані системи обробки економічної інформації: Підручник / Г. В. Лавінський, Т. Є. Оболенська, Б. В. Маринченко та ін.; За ред. Г.В.Лавінського. — К.: Вища шк., 1995. — 287 с.

Герчикова И. Н. Менеджмент: Учеб. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 480 с.

Завгородний В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. — К.: Изд-во “Блиц-Информ”, 1995. — 832 с.

Колесников А. Excel. — К.: Изд. группа BHV, 2003. — 528 с.

Пономаренко О. І., Пономаренко В. О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі: Навч. посібник. — К.: Либідь, 2001. — 240 с.

Программный комплекс “Галактика”. Технико-экономичес­кое планирование на предприятии. — Б. м.: Б. и., 1997. — 133 с.

Ситник В. Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень. — К.: Техніка, 2002. — 162 с.

3.11. Методи навчання: лекції практичні заняття лабораторні заняття в комп'ютерних класах із сучасним програмно-технічним забезпеченням.

3.12. Методи оцінювання: оцінювання з урахуванням виконання практичних завдань лабораторних завдань завдань із самостійної роботи і атестації з поточної успішності. Співбесіда іспит.

3.13.Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Нормування праці

3.2. Код.ЗП-15

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання. 2010-2011

3.5. Семестр. 10

3.6. Кількість кредитів ECTS – 3.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Любенко Оксана Іванівна, канд. с.- г. наук, доцент

3.8. Результати навчання. Набуття студентами вмінь та навичок із забезпеченням ефективної організації та планування праці в сільськогосподарських підприємствах, опанування трудового законодавства, економіки та статистики праці. Теоретична та практична підготовка студентів до самостійного виконання ними наукової роботи, підготовка дипломних робіт, наукових статей.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. "Економіка праці і соціально-трудові відносини"," Основи економічної теорії", "Мікроекономіка", "Економіка підприємств", "Організація сільськогосподарського виробництва", "Стратегічний менеджмент", "Планування сільськогосподарського виробництва".

3.10. Зміст. Формування у студентів стійких знань з теорії нормування праці. Набуття навичок і умінь самостійно вирішувати практичні питання нормування затрат живої праці під час здійснення різноманітних виробничих процесів. Розроблення заходів щодо вдосконалення нормування праці. Проведення самостійних спостережень за окремими виробничими процесами, обробляти та аналізувати отримані результати. Розрахунок норм праці на основних видах сільськогосподарських процесів.

3.11. Рекомендовані джерела.

Багрова І.В. Нормування праці. Навч. посібник. К.:Центр навчальної літератури, 2003.

Громов М.Н. Научная организация, нормирование и оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях. М., ВО «Агропромиздат», 1991.

Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці. Львів, “Афіша”, 2001.3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій.

3.13. Методи оцінювання. Модульний (усне та письмове опитування, тестування). Підсумковий (екзамен).

3.14. Мова навчання. Українська
3.1. Назва Фінансове право

3.2. Код. ЗП-16

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 1 (9)

3.6. Кількість кредитів – 3

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Федорчук О.М., канд. екон. наук, доцент.

3.8. Результати навчання. Метою вивчення дисципліни “Фінансове право” є вивчення студентами поняття, системи і ролі фінансового права в сучасних умовах, визначення структури фінансової системи України, з’ясування правового статусу органів фінансового контролю, теоретичних і практичних питань правового регулювання бюджетних відносин, державних та муніципальних доходів і видатків, порядку кошторисно-бюджетного фінансування, фінансового моніторингу.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», «Цивільне право», «Підприємницьке право», «Господарське законодавство».

3.10. Зміст. Вивчення положень трудового законодавства та його застосування в практичній діяльності. Поняття, предмет, метод фінансового права, джерела фінансового права, сутність фінансової діяльності, склад фінансової системи України, правовий статус органів фінансового контролю, загальні положення бюджетного права та бюджетного процесу, правове регулювання державних та муніципальних доходів і видатків, порядок здійснення фінансового моніторингу, правовий режим державних цільових позабюджетних фондів.

3.11. Рекомендовані джерела.

Конституція України (Основний Закон) від 28 червня 1996р.

Апель А. Основы финансового права: Краткий курс лекций. – М., 2001.

Бекерская Д.А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине. – Одесса: Юрид. лит., 2004.

Бельский К.С. Финансовое право: наука, история, библиография. – М.: Юрист, 1995.

Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учеб. пособие. – Х.: Легас, 2003. – 360 с.

Годме П.М. Финансовое право / Пер. с фр. Р.О. Халфина. – М.: Прогресс, 1978. – 429 с.

Грачева Е.Ю. Толстопятенко Г.П., Рыжкова Е.А. Финансовый контроль. – М.: Камерон, 2004.

Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. – М.: Юристь, 2000. – 256 с.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

- підсумковий (залік, іспит).

3.14. Мова навчання. Українська
3.1. Назва Охорона праці в галузі

3.2. Код ЗП-17

3.3. Тип .Вибіркова

3.4. Рік навчання. 2010-2011

3.5. Семестр -9 (10)

3.6 Кількість кредитів ECTS – 1,5

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Логвіновський А.Я., к. с-г.н., доцент, 3.8. Результати навчання. теоретична та практична підготовка студентів до самостійного виконання ними наукової роботи, підготовки розділу в дипломних роботах, наукових статей, доповідей.

3.9. Обов’язкові попередні дисципліни. Основи охорони праці. безпека життєдіяльності. Пожежна безпека. Виробнича санітарія.

3.10. Зміст. Стан охорони праці в галузі виробництва. Джерела фінансування охорони праці. Методи ліквідації причин виробничого травматизму та професійних захворювань. Дослідження ефективності фінансування охорони праці.

3.11. Рекомендовані джерела. Ярошевська В.М., Чабан В.И. «Охорона праці в галузі» - Київ. 2001. О.М.Роїна «Охорона праці в Україні» (нормативні документи) Київ. 2004. Грищук М.В. «Охорона праці» Київ. 2005

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання (лекції, практичні, самостійні заняття)

3.13. Методи оцінювання – Поточний модульний, (тестування усне та письмове опитування) підсумковий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська.
3.1.Назва.Інтелектуальна власність

3.2.Код.ЗП-18

3.3.Тип. Вибіркова

3.4.Рік. 2010-2011

3.5. Семестр. 1-2

3.6..Кількість кредитів-2

3.7.ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Петько В.М., старший викладач.

3.8.Результати навчання. Оволодіння студентам знань щодо знання і

сутності інтелектуальної власності, її критеріїв уміння застосовувати набуті

знання з захисту інтелектуальної власності у професійній діяльності.

3.9,Обов'язкові попередні навчальні дисципліни." Правознавство", "Цивільне право", "Кримінальне право"

3.10. Зміст. Поняття, сутність та структура інтелектуальної власності.

Авторське право і суміжні права. Патенти право. Правові засоби

індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг. Інші

(нетрадиційні) об'єкти права інтелектуальної власності. Договори у сфері

інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності.

3.11.Рекомендовані джерела. Дахно І.І. "Право інтелектуальної власності" -

навч. посібник. - К., Либідь, 2002.

Мікульонок І.О. "Основи інтелектуальної власності" - навч. посібник. -К., Політехніка, 2005.

Жаров С.О., Жаров В.О., Зайчук В.О. "Охорона інтелектуальної власності в Україні"- навч. посібник. - К., Форум, 2002.3.12.Методи навчання. Традиційні методи викладання:

  • лекції;

  • практичні.

3.13.Методи оцінювання:

  • поточний / модульний (тестування, усне та письмове опитування)

  • підсумковий (залік)

3.14.Мова навчання. Українська
Назва. Ринкова трансформація економіки регіону.

Код. ЗП-19

Тип. Вибіркова.

Рік навчання. 2010-2011.

Семестр – 1.

Кількість кредитів ЕСТS – 2,0.

ПІБ лектора, наукова ступінь, посада Вермієнко Т.Г., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів

Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів до самостійного виконання ними наукової роботи, підготовки дипломних (магістерських) робіт, наукових статей, доповідей з використанням методології та методики наукових досліджень.

Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. "Гроші та кредит»", «Регіональна економіка»,"Фінансовий ринок", «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент».

Зміст. Теоретичні основи ринкової трансформації економіки регіону. Формування ринків капіталу в умовах економіки регіону. Фондовий ринок регіону: стан та перспективи розвитку. Фінансово-кредитні відносини регіону та їх роль в економічних перетвореннях. Практика теорії грошей і перехідна економіка. Інвестиційний менеджмент і перехідна економіка. Проектний аналіз оцінювання ефективності капітальних інвестицій. Фінансовий аналіз компанії (міжнародний стандарт). Фінансові аспекти злиття і поглинання. Корпоративні структури, їх типи та особливості створення. Проектування регіонального індустріального кластера. Основні напрями ринкової трансформації економіки регіону.

Рекомендовані джерела. 1.Заболотний Г.М., Дідик О.М., Захарченко В.І., Ступницький А.М. Ринкова трансформація економіки регіону: Посібник. – В.: Видавничий відділ ВДАУ. – 2006. – 395 с.

2. Заболотний Г.М., Коровій В.В., Мартинюк П.С., Ступницький А.М. Стратегічна реструктуризація підприємств: Посібник. – В.: Книга-Вега. – 2003. – 304 с.

3. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. – К.: Вища школа. – 2000. – 224 с.

Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

Методи оцінювання:

- поточний/модульний (контрольна робота, усне та письмове опитування);

- підсумковий (залік).

Мова навчання. Українська.
3.1 Назва. Економіка та організація агробізнесу

3.2 Код. ЗП-20

3.3 Тип. Вибіркова.

3.4 Рік навчання. 2010-2011

3.5 Семестр. 9

3.6 Кількість кредитів ECTS – 1,5.

3.7 ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Смолієнко Наталія Дем'янівна, канд.с.-г. наук, доцент

3.8 Результати навчання. Знання теоретичних та практичних методів організації і розвитку підприємництва як виду економічної діяльності, узагальнення і освоєння уявлень про бізнес, його соціально-економічний механізм. Вміння організувати свою власну справу, розробити плани і проекти, розрахувати лізингові та орендні платежі, визначити економічну ефективність власного бізнесу та його конкурентоздатність в ринковому середовищі.

3.9 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Планування діяльності підприємств», «Організація виробництва»,Організація і проектування фірми», «Економіка праці», «Організація селянських (фермерських) господарств»

3.10 Зміст. Підприємництво як вид економічної діяльності. Моделі та види підприємницької діяльності. Організаційні основи створення аграрного підприємства. Організаційно-правові форми підприємництва. Орендні відносини в розвитку підприємницької діяльності. Сутність і основні функції лізингу. Організація підприємництва в сфері біржової діяльності. Ризики в підприємницькій діяльності. Ринкова конкуренція і конкурентоспроможність продукції. Економічна ефективність малого і середнього і середнього бізнесу та її оцінювання.

3.11 Рекомендовані джерела. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч.посібник. – К.: «Либідь», 2001. – 342 с.

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. Посібник/ М.М. Ільчук, Т.Д. Іщенко, В.К. Збарський та ін. – К.: «Вища освіта», 2002. 398 с.

Саблук П.П., Маліка М.Й. Підприємництво в аграрній сфері економіки – Київ – 1997. -513с.; Семенов В.Ф., Сіваченко І.Ю., Федоряка В.П. Загальний курс агробізнесу. – Навчальний посібник - Київ – Т-во «Знання» КОО, 2000. –301с.; Покропивний С.Ф, Колот В.М. Підприємництво: стратегія організація ефективність – Навчальний посібник – Київ – 1998. –349с.; Основи формування та функціонування аграрного ринку. Навчальний посібник.//за ред. І.М.Брюховецького –Суми: СОД, «Козацький вал», 2001

3.12 Методи навчання. Поєднання традиційних методів викладання із використанням комп’ютерної техніки .

3.13 Методи оцінювання. Модульний (письмове опитування, тестування). Підсумковий (залік).

3.14 Мова навчання. Українська

3.1. Назва. Інфраструктура аграрного ринку.

3.2. Код. ВП-25

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання. 2010.

3.5. Семестр – 9.

3.6. Кількість кредитів ECTS – 1,5.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Потравка Л.О., канд. екон. наук, доцент.

3.8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів до підготовки дипломних (магістерських) робіт, виконання наукової роботи, наукових статей, доповідей на науково-практичних конференціях.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи економічної теорії», «Економіка підприємства», «Основи агробізнесу», «Основи підприємництва».

3.10. Зміст. Теоретичні засади функціонування інфраструктури аграрного ринку. Теоретичні засади функціонування маркетингової інфраструктури. Значення елементів кредитно-фінансової складової інфраструктури аграрного ринку у вирішенні проблем аграрних підприємств. Інформаційно-консультаційне забезпечення аграріїв. Розвиток агросервісної складової інфраструктури аграрного ринку. Становлення інфраструктури аграрного ринку в контексті інтеграції до світового економічного простору. Основні напрями розвитку елементів інфраструктури агарного ринку.

3.11. Рекомендовані джерела. Гладич Б.Б. Аграрний ринок. Підручник. – Тернопіль. – 2002. – 254с., Губський Б.В. Аграрний ринок. - К.: Нора – Прінт, 1998. – 184 с., Бєлєвцев М.І., Шестопалова Л.В.Інфраструктура товарного ринку. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с., Агропромисловий комплекс України: стан тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно – аналітичний збірник (вип. 5 ). За ред. П.Т.Саблука та ін. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 647 с.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання.

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);- підсумковий (залік).

3.14. Мова навчання. Українська.

Скачати 448.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка