Інформаційний пакет european credit transfer system (ects)


Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування)Скачати 448.23 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір448.23 Kb.
#10545
1   2   3


1.6. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування)

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» розміщена на сайті Херсонського державного аграрного університету http:/www.ksau.kherson.ua


1.7. Основні університетські правила визначено у «Правилах внутрішнього розпорядку ХДАУ», які затверджені постановою конференції трудового колективу 28 травня 2009 р. (зі змінами та доповненнями).
1.8. Присвоєння кредитів ECTS на основі навчального навантаження, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання

Кредити ECTS присвоюються особам, які досягли позитивних результатів у навчанні відповідно до вимог програми підготовки.


1.9. Інформація про консультативну допомогу студентам

Консультативна допомога надається викладачем із метою пояснення студентам певних теоретичних питань або їх практичного застосування, покращання академічної успішності, посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності шляхом спрямування її в необхідному напрямі.

Консультативна робота передбачає диференційовану допомогу студентам у навчанні, її індивідуалізацію і проводиться згідно із затвердженим кафедрою графіком.
1.10. Координатори ECTS від університету
Морозов Володимир Васильович - перший проректор університету, кандидат сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник освіти України, тел.: (0552) 41-44-18, факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

Пастушенко Сергій Іванович - проректор з науково-педагогічної та  інноваційної роботи, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, тел.: (0552) 41-49-50, факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

Смолієнко Наталія Дем’янівна – начальник навчально-методичного відділу, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, тел, (0552) , факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

Аверчев Олександр Володимирович - директор ІПОД, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, тел. (0552) 41-44-94, факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

2. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис.
2.1. Кваліфікація, що присвоюється – спеціаліст з економіки підприємства
2.2. Вимоги та положення до кваліфікації. За рівнем підготовки спеціаліст з економіки підприємства - фахівець, здатний виконувати економічне управління на середньому та вищому рівнях підприємств і організацій і може займати первинні посади економіста, менеджера з економіки, економіста з матеріально-технічного забезпечення, економіста з фінансової діяльності, економіста з праці, економіста-статистика, економічного радника та інші.

Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу, спеціаліст з економіки підприємства підготовлений виконувати функції: аналітичну, планову, організаційну, обліково-статистичну, контрольну та інформаційну. Спеціаліст з економіки підприємства за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до певних напрямів суміжної професійної діяльності.


2.3. Ключові результати навчання (освітні і професійні цілі). Дати ґрунтовні знання для виконання професійних завдань на середньому і вищому рівнях підприємств і організацій в контексті реалізації господарсько-управлінських функцій.
2.4. Доступ до подальшого навчання

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» випускники вступають на навчання за освітньо-професійними програмами «магістр».2.5. Діаграма структури курсу в кредитах ЕСТS

Напрям підготовки 0501 «Економіка підприємства»Професійне спрямування 7.050107«Економіка підприємства »Код

Назва дисципліни

Обсяг, год.

Кредити ECTS

1-й семестр

2-й семестр
Нормативні дисципліни
НП-01

Стратегічне управління підприємством


144

4,0

4,0
НП-02

Фінансовий менеджмент

108

3,0

3,0
НП-03

Управління проектами

144

4,0

4,0
НП-04

Управління потенціалом підприємства

144

4,0
4,0

НП-05

Економічна діагностика

108

3,0
3,0

НП-06

Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств

162

4,5

4,5Дисципліни за вибором ВНЗ і вільним вибором студента

ЗГ-10

Підприємництво і бізнес-культура

54

1,5

1,5
ЗП-12

Макроекономічний аналіз

90

2,5

2,5
ЗП-13


Інформаційні системи і технології на підприємстві

90

2,5
2,5

ЗП-14

Математичне моделювання підприємницької діяльності

90

2,5
2,5

ЗП-15

Нормування праці

108

3,0
3,0

ЗП-16

Фінансове право

108

3,0

3,0
ЗП-17

Охорона праці в галузі

54

1,5
1,5

ЗП-18

Інтелектуальна власність

72

2,0
2,0

ЗП-19

Ринкова трансформація економіки регіону

72

2,0
2,0

ЗП-20

Економіка та організація агробізнесу

126

3,5

3,5
ВП-25

Інфраструктура аграрного ринку

90

2,5

2,5Разом

1764
28,5

20,5
Переддипломна практика з економіки підприємства

180

5,0
5,0
Державний іспит зі спеціальності

36

1,0
1,0
Захист дипломних робіт

180

5,0
5,0
Усього

2160

60
2.6. Кінцеве екзаменування

Комплексний іспит з базової освіти. Захист випускної роботи.


2.7. Вимоги до екзаменування і оцінювання

В університеті діють такі форми контролю знань: іспит/залік (вказуються у робочому навчальному плані).

Критерії оцінювання знань студентів зазначаються у робочих програмах дисциплін, які розроблені відповідно до «Положення про систему комплексної діагностики знань студентів», «Методичних рекомендацій до розробки робочої програми дисципліни з урахуванням ECTS» (затверджені постановами вченої та методичної рад університету).
2.8. Координатори ECTS від факультету:
Савченко Олександр Григорович - декан економічного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Адреса: 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23, ХДАУ (кім. 300).

Тел.: (0552) 41-44-35; e-mail:

Зв'язок з координатором:

щоденно, крім суботи і неділі, з 9.00 до 16.30.
Заступник декана з навчально-методичної роботи Ковтун Валентина Андріївна

Заступник декана з організаційно-виховної роботи Ковальов Дмитро Вікторович

Заступник декана з наукової роботи Сакун Аліна Жоржовна
На факультеті функціонують 7 кафедр: обліку і аудиту, фінансів, статистики і економічної теорії, вищої математики і економічної кібернетики, менеджменту організацій, організації виробництва і права, економіки підприємства.

Штат професорсько-викладацького складу - 79 осіб, майже 65% з яких мають науковий ступінь та вчене звання.

На факультеті навчаються 1507 студентів, у тому числі на денній формі навчання - 806, на заочній - 701 студент.
3. Опис дисциплін
3.1. Назва. Стратегічне управління підприємством.

3.2. Код. НП-01

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011

3.5. Семестр - 9

3.6. Кількість кредитів ECTS - 4

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Петрова О.О., канд..екон.наук, доцент.

3.8. Результати навчання. Засвоєння теоретичних знань зі стратегії підприємства та формування навичок управління стратегічними змінами. Знання методів аналізу ресурсів і компетенцій підприємства. Вплив на агентів стратегічних змін підприємства.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Економіка підприємства”, “Менеджмент”,Стратегія підприємства”, “Потенціал підприємства”

3.10. Зміст. Загальні основи управління стратегічними змінами. Визначення рівня та послідовності стратегічних змін. Етапи реалізації стратегії підприємства. Ресурсно-компетенційна база стратегічних змін. Когнитивність як передумова стратегічного розвитку підприємства. Впровадження змін на різних етапах життєвого циклу організації. Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві. Підсистеми забезпечення стратегічного управління: організаційна, фінансова, соціально-психологічна та інформаційно-аналітична системи забезпечення стратегічного управління.

3.11. Рекомендовані джерела. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є.Шершньова . – К.: КНЕУ, 2004.

Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент / А.Н. Люкшинов. –М.: ЮНИТИ, 20003.12. Методи навчання. Поєднання традиційних методів навчання з інноваційними викладання:

 • лекції (тематичні, проблемні)

 • практичні (традиційні, дискусійні, ситуаційне моделювання)

3.13. Методи оцінювання:

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування, вирішення навчальних завдань та ситуацій)

 • підсумковий (підсумковий тестовий контроль, залік, письмовий іспит)

3.14. Мова навчання. Українська
3.1. Назва. Фінансовий менеджмент

3.2. Код. НП-02

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011

3.5. Семестр - 9

3.6. Кількість кредитів ECTS - 3

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Петрова О.О., канд..екон.наук, доцент.

3.8. Результати навчання. Засвоєння теоретичних та практичних знань з питань управління фінансовими ресурсами підприємства, придбання навичок з розробки та використання максимально ефективних методів нейтралізації та мінімізації фінансових ризиків, антикризове управління підприємством.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Економіка підприємства”, “Менеджмент”,Стратегія підприємства”, “Потенціал підприємства”.

3.10. Зміст. Теоретичні основи, принципи та механізм фінансового менеджменту. Методологічний інструментарій фінансового менеджменту: оцінка вартості грошей у часі, урахування фактору інфляції, ліквідності, ризику. Управління грошовими потоками на підприємстві. Управління оборотними та необоротними активами. Управління власним та позиковим капіталом. Управляння інвестиціями. Управління фінансовим ризиками. Аналіз фінансових звітів. Антикризове управління при загрозі банкрутства.

3.11. Рекомендовані джерела. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: навч.посібник / І.А.Бланк. – К.Знання, 2009

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства / О.О.Терещенко. – К.: КНЕУ, 2000Фінансовий менеджмент: навч. посібник / За ред.проф.. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних методів навчання з інноваційними викладання:

 • лекції (тематичні, проблемні)

 • практичні (традиційні, дискусійні, ситуаційне моделювання, розв’язання практичних завдань)

3.13. Методи оцінювання:

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування, вирішення навчальних завдань та ситуацій)

 • підсумковий (підсумковий тестовий контроль, залік, письмовий іспит)

3.14. Мова навчання. Українська

3.1. Назва. Управління проектами

3.2. Код.

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання. 2010 - 2011

3.5. Семестр - 1

3.6. Кількість кредитів ECTS – 4

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Грановська В.Г., канд.екон. наук, в.о. доц.

3.8. Результати навчання. Освоєння принципів внесення змін на підприємстві та управління ними; використання різних методів проектування; рівнів та форм організації проектів; проведення попередньої оцінки та планування проектів, виконання проекту та його завершення. Вміти аналізувати альтернативні варіанти впровадження змін конкретного підприємства й здійснювати вибір найбільш прийнятного з них; виявляти та вимірювати ризики відповідно до кожного проекту, визначати можливості та напрямки їх зниження.

3.9. Обов’язкові попередні навчальнідисципліни. «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Планування діяльності підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент», «Проектний аналіз», «Обгрунтування та оцінка господарськиї рішень» «Стратегія підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства»

3.10. Зміст. Загальна характеристика управління проектами. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності. Основні форми організаційної структури проекту. Загальні підходи до планування і контролю проектів. Структуризація проекту. Сіткове і календарне планування проекту. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. Контроль виконання проекту. Управління ризиками в проектах. Управління якістю проектів. Організація проведення торгів за проектами. Формування, розвиток та управління проектною командою. Системи автоматизації та програмне забезпечення процесу управління проектами.

3.11. Рекомендовані джерела:

 1. Веретенников В. І. Управління проектами : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Веретенников, Л. М. Тарасенко, Г. І. Гевлевич - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 280 с.

 2. Збарська Л. О. Управління проектами : навч. посібник / Л. О. Збарська, В.С. Рижиков, О. Ю. Єрфорт - К. : ЦУЛ, 2008. - 168 с.

 3. Ковшун Н. Е. Аналіз та планування проектів: навч. посібник / Н. Е. Ковшун - К. : ЦУЛ, 2008. - 344 с.

 4. Куриленко Т. П. Проектне фінансування : підручник / Т. П. Куриленко - К. : Кондор, 2006. - 208 с.

 5. Кучеренко В. Р. Управління діловими проектами : навч. посібник / В. Р. Кучеренко, О. С. Маркітан - К. : ЦУЛ, 2005. - 280 с.

 6. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. М. Тарасюк - К. : Каравела, 2006. - 320 с.

 7. Тян Р. Б. Управління проектами : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Р. Б. Тян, Б. І. Холод, В.А. Ткаченко - Київ : «ЦУЛ», 2003. - 224 с.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (усне та письмове опитування, тестування, розв’язання проблемних ситуацій та завдань).3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (усне та письмове опитування, тестування, розв’язання проблемних ситуацій та завдань)

- підсумуовий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська
3.1. Назва. Управління проектами

3.2. Код. НП-03

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання. 2010 - 2011

3.5. Семестр - 1

3.6. Кількість кредитів ECTS – 2,5

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Грановська В.Г., канд.екон. наук, в.о. доц.

3.8. Результати навчання. Освоєння принципів внесення змін на підприємстві та управління ними; використання різних методів проектування; рівнів та форм організації проектів; проведення попередньої оцінки та планування проектів, виконання проекту та його завершення. Вміти аналізувати альтернативні варіанти впровадження змін конкретного підприємства й здійснювати вибір найбільш прийнятного з них; виявляти та вимірювати ризики відповідно до кожного проекту, визначати можливості та напрямки їх зниження.

3.9. Обов’язкові попередні навчальнідисципліни. «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Планування діяльності підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент», «Проектний аналіз», «Обгрунтування та оцінка господарськиї рішень» «Стратегія підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства»

3.10. Зміст. Загальна характеристика управління проектами. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності. Основні форми організаційної структури проекту. Загальні підходи до планування і контролю проектів. Структуризація проекту. Сіткове і календарне планування проекту. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. Контроль виконання проекту. Управління ризиками в проектах. Управління якістю проектів. Організація проведення торгів за проектами. Формування, розвиток та управління проектною командою. Системи автоматизації та програмне забезпечення процесу управління проектами.

3.11. Рекомендовані джерела:

 1. Веретенников В. І. Управління проектами : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Веретенников, Л. М. Тарасенко, Г. І. Гевлевич - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 280 с.

 2. Збарська Л. О. Управління проектами : навч. посібник / Л. О. Збарська, В.С. Рижиков, О. Ю. Єрфорт - К. : ЦУЛ, 2008. - 168 с.

 3. Ковшун Н. Е. Аналіз та планування проектів: навч. посібник / Н. Е. Ковшун - К. : ЦУЛ, 2008. - 344 с.

 4. Куриленко Т. П. Проектне фінансування : підручник / Т. П. Куриленко - К. : Кондор, 2006. - 208 с.

 5. Кучеренко В. Р. Управління діловими проектами : навч. посібник / В. Р. Кучеренко, О. С. Маркітан - К. : ЦУЛ, 2005. - 280 с.

 6. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. М. Тарасюк - К. : Каравела, 2006. - 320 с.

 7. Тян Р. Б. Управління проектами : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Р. Б. Тян, Б. І. Холод, В.А. Ткаченко - Київ : «ЦУЛ», 2003. - 224 с.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (усне та письмове опитування, тестування, розв’язання проблемних ситуацій та завдань).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (усне та письмове опитування, тестування, розв’язання проблемних ситуацій та завдань)

- підсумуовий (залік).

3.14. Мова навчання. Українська
3.1. Назва. Управління потенціалом підприємства.

3.2. Код.НП-04

3.3. Тип. Нормативний, професійно-орієнтований курс у програмі підготовки спеціалістів галузі (за напрямом) 0305 “Економіка та підприємництво” за спеціальністю 7.03050401 – “Економіка підприємства”.

3.4. Рік навчання. 1-й рік навчання.

3.5. Семестр – 2-й.

3.6. Кількість кредитів ECTS – 4,0.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Крикунова В. М., ст. викладач.

3.8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів до аналітичної роботи, обґрунтування прийняття рішень щодо управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Економіка підприємства”, “Мікроекономіка”, “Менеджмент”, “Потенціал підприємства”, “Стратегія підприємства”.

3.10. Зміст. Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства. Оптимізація структури потенціалу підприємства. Парадигма управління потенціалом підприємства за вартісними критеріям. Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства. Логістичний підхід до управління потенціалом підприємства. Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу і нематеріальними активами підприємства. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. Система антикризового управління потенціалом підприємства. Механізми та інструменти протидії кризовим процесам. Управління результативністю використання потенціалу підприємства. Проектування систем управління потенціалом на підприємствах. Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства. Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і впровадження систем управління потенціалом підприємства. Управління маркетинговим потенціалом підприємства.

3.11. Рекомендовані джерела. Должанський І. З., Загорна Т. О. Управління потенціалом підприємства / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К.: ЦНЛ, 2006. – 362 с.

Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / Н. С. Краснокутська. – К.: ЦНЛ, 2005. – 352 с.

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексик. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.

Хомяков В. І., Бакум І. В. Управління потенціалом підприємства / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – К.: Кондор, 2007. – 409 с.3.12. Методи навчання:

лекції (тематичні і проблемні);

практичні та семінарські заняття (традиційні і з моделюванням ситуацій).

3.13. Методи оцінювання:

поточний/модульний (тестування, усне і письмове опитування);

підсумковий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська.
3.1. Назва. Економічна діагностика

3.2. Код. НП-05

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання. 2010 - 2011

3.5. Семестр - 2

3.6. Кількість кредитів ECTS – 3

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Грановська В.Г., канд.екон. наук, в.о. доц.

3.8. Результати навчання. Формування системи знань, умінь і навиків щодо використання методичного апарату економічного діагностування для визначення стану підприємства, оцінка стану економічних об'єктів в умовах неповної інформації, визначення перспектив розвитку та розробка заходів з усунення несприятливих ситуацій, практична розробка гнучкої стратегії розвитку підприємства та його адаптації щодо впливу зовнішнього середовища. Оволодіння навиками економічного діагностування для забезпеченняефективного управління підприємством.Скачати 448.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка