Інформаційний пакет european credit transfer system (ects)



Скачати 448.23 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір448.23 Kb.
#10545
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Економічний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
European credit transfer system (ECTS)

Напрям підготовки 0501 «Економіка підприємства»

Спеціальність 7.050107 «Економіка підприємства»

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Херсон 2010


ВСТУП
Що таке ЕСТS ?
Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента денної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.

До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та іспитів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт.

Система ЕСТS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ЕСТS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.



Кредити ЕСТS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (дисципліні, модулю) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ЕСТS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку за виконану роботу.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок, отриманих за системою ЕСТS, національною системою і 100-бальною шкалою ХДАУ.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS

національній системі оцінювання в Україні та ХДАУ

Оцінка за шкалою ЕСТS

Визначення

Оцінка

За національною системою

За системою ХДАУ

А

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)



90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

4

(добре)


82-89

С

ДОБРЕ - загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

(задовільно)



69-74

Е

ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

ЕХ

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2

(незадовільно



35-59

Е

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс

1-34


1. Інформація про заклад
1.1. Назва і адреса

Херсонський державний аграрний університет. Адреса: вул. Рози Люксембург, 23, м. Херсон, 73006, факс: (0552) 42-92-89, електронна пошта: office@ksau.kherson.ua


1.2. Академічний календар

Початок занять - 1 вересня. Завершення занять - 30 червня.

Навчання проводяться за семестрами.

Сесії: друга половина січня; друга половина червня.


1.3. Адміністрація закладу

Ушкаренко Віктор Олександрович - ректор університету, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і і освіти України. Тел.: (0552) 41-62-16

Морозов Володимир Васильович - перший проректор університету, кандидат сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник освіти України. Тел.: (0552) 41-44-18

Лазер Петро Нарцисович - проректор з науково-виробничої роботи, професор, кандидат сільськогосподарських наук. Тел.: (0552) 41-58-41

Пастушенко Сергій Іванович - проректор з науково-педагогічної та  інноваційної роботи, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. Тел.: (0552) 41-49-50

Губа Марина Ігорівна - проректор з соціально-економічних питаннь, кандидат економічних наук, доцент. Тел.: (0552) 41-44-25

Гоноровський Юрій Львович - проректор з адміністративно-господарської роботи. Тел.: (0552) 41-62-16

Аверчев Олександр Володимирович - директор ІПОД, кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Тел. (0552) 41-44-94

Лавренко Сергій Олегович - вчений секретар університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
1.4. Загальний опис закладу
Херсонський державний аграрний університет (ХДАУ) заснований у 1874 р. як Херсонське земське сільськогосподарське училище, з 1929 р. – Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи. У 1998 році інституту присвоєно статус державного університету, з 2008 р. всі спеціальності мають вищий, четвертий рівень акредитації.

Херсонський ДАУ – базовий центр навчально-наукового виробничого комплексу (ННВК) «Херсонський агроуніверситет». До нього входять ще науково-дослідні інститути, центри і підприємства, зокрема Інститут землеробства Південного регіону УААН, Інститут тваринництва ім. Н.Ф.Іванова «Асканія-Нова», Інститут Південного овочівництва та баштанництва УААН, Інститут рису УААН та інші.

За роки свого функціонування університетом підготовлено понад 100 тис. фахівців для багатьох сфер економічної діяльності, управління, науки, вищої освіти. Серед випускників: видатні політичні діячі, керівники органів державної влади й управління, організацій і підприємств, науковці.

Університет здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців для агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва, економіки підприємництва, менеджменту організацій, бухгалтерського обліку, фінансового аналізу і контролю та інших галузей економіки, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Здійснюється ступенева підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр; працює аспірантура і докторантура. Форми навчання: денна, заочна, екстернатна, дистанційна. Розроблено інформаційні пакети за всіма напрямами, спеціальностями. Навчальний процес побудовано за сучасними технологіями, у т.ч. інтерактивними методами, впроваджено Болонські ініціативи, елементи європейської кредитно-модульної системи, індивідуалізовано навчальні плани, застосовано прогресивні методи оцінювання знань студентів, що забезпечують прозорість та об'єктивність. Реалізуються положення Болонського процесу на шляху міжнародної інтеграції. Діє інтегрована ступенева освіта.

За рейтингом громадських організацій і роботодавців університет посідає одне з лідируючих місць у системі національної освіти, зокрема за рейтингом ЮНЕСКО (2008 р.) Херсонський ДАУ займає 3 місце серед 24 аграрних ВНЗ України.

Студентський контингент нараховує близько 5100 осіб. Враховуючи відмінне навчання, здобутки у науковій і громадській роботі, понад 100 студентам і молодим ученим призначено персональні стипендії Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, обласних і міських органів влади, вченої ради університету.

У складі університету функціонують 8 факультетів, зокрема агрономічний, біолого-технологічний, еколого-рибогосподарський, будівельно-гідромеліоративний, економічний. У структурі університету діють 32 кафедр, 24 філій випускаючих кафедр на виробництві, центр довузівської підготовки, Інститут післядипломної освіти та дорадництва (ІПОД), Центр системи дистанційного навчання та міжнародних науково-технічних проектів, Скадовський технікум, Регіональний інститут агробізнесу та конкурентоспроможності; дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, три проблемні науково-дослідні лабораторії: екомоніторингу, рибництва, гібридизації тваринництва.

Професорсько-викладацький персонал є висококваліфікованим академічно і професійно. Рівень академічної кваліфікації сягає 80%. Серед викладацького складу є члени Національної академії наук України, Академії аграрних наук України, галузевих академій, 30 викладачам і співробітникам присвоєно почесні звання України. Працює школа підвищення педагогічної майстерності викладачів.
1.5. Перелік програм, які пропонує заклад

Напрям

Спеціальність

Професійне спрямування

0305

Економіка та підприєм-ництво

030509

Облік і аудит



Правове забезпечення АПК

Контроль і ревізія

Облік і аудит в бюджетних організаціях і установах

Фінансування і кредитування в галузях АПК

030504 Економіка підприємства

Економіка підприємств малого бізнесу

Економіка с.-г. обслуговуючих кооперативів

0306 Менеджмент

030601 Менеджмент організацій

Правове забезпечення АПК

Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків

Інформаційні системи в менеджменті

Державне регулювання та управління

0401

Екологія

040106 Екологія та охорона навколишнього середовища

Агроекологія

Екологія будівництва

Екологічний туризм

0601 Будівництво

060101 Промислове та цивільне будівництво

Реконструкція будівель і споруд

Сільськогосподарське будівництво

Технічна експертиза будівель і споруд

0601

Водні ресурси

060103

Гідромеліорація



Проектування і будівництво гідромеліоративних систем

Експлуатація і автоматизація гідромеліоративних систем

Сільськогосподарське водопостачання та водовідведення

Економіка та організація водного господарства

Землевпорядкування на меліорованих землях

0901

Агрономія

090101 Агрономія

Зрошуване землеробство

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

Рисівництво

Плодоовочівництво і виноградарство

Лікарські рослини

0901 Зооінженерія

090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія переробки та збереження продукції тваринництва

Племінна справа

Вівчарство

Свинарство

Птахівництво




Напрям

Спеціальність

Професійне спрямування

0902

Водні біоресурси

090201

Водні біоресурси



Зберігання і переробка гідробіонтів

Штучне розведення гідробіонтів

Охорона і раціональне використання гідробіоресурсів

Декоративна аквакультура


Скачати 448.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка