Інформаційний пакет до вивчення курсу «основи менеджменту» (за кредитно-модульною системою організації навчання) спеціальність: 02010501Сторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3
Тема 22. Особистість в управлінні

Мета: у практичній діяльності роботи промислових підприємств виникає потреба у визначенні стилю роботи керівників різних рівнів управління. Мета роботи полягає у вивченні підходів до стилю керівництва та закріпленні теоретичного матеріалу на практиці.

Завданні 1. Оцінити ситуації 16 – 22.

Література: • Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 30 – 35.

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.152 - 161.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 392 – 398.

Змістовий модуль 10. Умови праці та організація робочих місць в апараті управління

Тема 27. Організація управлінської праці

Завдання 1. Складання і виконання денного плану роботи.

Мета: На основі теоретичних знань навчитися раціонально використовувати робочий час .

Література:


 • Іванова І. В. менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посібник. – К.: Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т, 2001. – С. 133.

 • Гірняк О. М. , Лазановський П. П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 236 – 242.

Змістовий модуль 11. Сфера ділового спілкування в апараті управління

Тема 32. Культура ділового спілкування

Ділова гра 1. Культура ділового спілкування в організації.

Мета: Познайомити слухачів зі структурою установи, її діяльністю та основними функціями секретаря. Визначити ділові та особисті якості секретаря, культуру поведінки та правила ділового спілкування.
Література:


 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 243 - 248.

 • Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 104 - 108.

 • Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д., Мельничук Т. Ф. Етика ділового спілкування: /за ред.. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко/ Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – С. 131 – 136, 320 – 324

 • Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навчальний посібник: 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 138 - 164.

 • Гах Й. М. Етика ділового спілкування. - К. : 2005. - С. 111 - 124.

Змістовий модуль 12. Фактори і тенденції ефективності менеджменту

Тема 38. Економічна ефективність управління

Мета: дані ситуації дають можливість студентам застосувати вісі свої знання з вивчення курсу основи менеджменту.

Оцінити ситуації 1 – 20.

Література: • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 228 - 223.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 8. Організаційне проектування

Тема18. Керівництво в організації (6 год.)
Завдання 1.

Записати основні відмінності між стилем керівництва та стилем управління.


Завдання 2.

Визначити основні складові моделі успішного керівника.


Завдання 3.

Розглянути підручники та записати підходи авторів до визначення поняття «керівництво».

Завдання 4.

Розглянути ситуацію у підручнику Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 414 – 415 дати відповіді на поставленні запитання.

Література:


 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 152 – 161.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 392 - 401.

 • Дубич К. В., Кірічок О. Г., Процюк В. К. основи теорії управління та менеджменту: навчальний посібник. – К.: «Пектораль», 2005. – С. 74.

 • Менеджмент: теорія і практика: навчальний посібник/ А. А. Мазаракі, Г. Є. Мошек, Л. А. Гомба; За ред. Канд.. екон. наук проф. Мошека Г. Є. – К.: Атіка, 2007. – С. 390.

Запитання для самоконтролю

 1. Що таке керівництво?

 2. Які стилі керівництва ви знаєте?

 3. Основні типи керівників.

 4. Суть демократичного стилю керівництва.

 5. Суть анархічного стилю керівництва.

 6. Суть директивного стилю керівництва.Тема 19. Лідерство в менеджменті (2 год.)
Завдання 1.

Визначити основні відмінності між функціями лідера команди управляючого підрозділом.


Література:

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 401 - 410.

Запитання для самоконтролю

 1. Хто такий лідер?

 2. Яким чином розвивалась теорія лідерства?

 3. Які відмінності між лідером та керівником?

 4. Охарактеризуйте природу лідерства та її показники.

 5. В чому полягає значення методу соціометрії?


Тема 20. Основи делегування (2 год.)
Завдання 1.

Скласти кросворд.


Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 152 – 161.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 392 - 401.

Запитання для самоконтролю 1. Що таке делегування повноважень?

 2. Які стилі керівництва ви знаєте?

 3. Основні типи керівників.

 4. Які відмінності між лідером та керівником?

 5. Охарактеризуйте природу лідерства та її показники.


Тема 21. Трудовий колектив (2 год.)
Завдання 1.

Розробити модель формування трудового колективу.

Завдання 2.

На основі конспекту лекцій скласти кросворд.


Література:

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа – 1995. – С. 82 – 88.

Запитання для самоконтролю

 1. Що таке трудовий колектив?

 2. Які принципи побудови нормальних соціально-психологічних відносин у трудовому колективі ви знаєте?

 3. Назвіть етапи формування колективу.

 4. Охарактеризуйте етапи формування колективу.

Змістовий модуль 9. Психологічні особливості людини; вплив соціальних умов на розвиток соціальних осіб

Тема 23. Психологія менеджменту (2 год.)
Завдання 1.

На основі конспекту та відповідної літератури скласти та записати 10 якостей та здібностей успішного менеджера.

Завдання 2.

На основі тесту визначити власний тип темпераменту.


Література:

 • Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 342 – 343.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 372 – 379.

Запитання для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте предмет вивчення психології менеджменту.

 2. Проаналізуйте основні напрямки наукових досліджень проблематики психології менеджменту.

 3. Розкрийте зміст трьох видів установок особистості.

 4. Деталізуйте «раціоналізацію мотивів» поведінки людини.

Тема 25. Управління конфліктами (4 год.)

Завдання 1.

Дописати речення:


 1. Протиріччя можуть розв’язуватися шляхом …

 2. Конфлікти породжуються …

 3. Початок конфлікту повязаний …

 4. Основною причиною виникнення конфліктів є …

Завдання 2.

 Проаналізувати поняття «психологічний антагонізм»


Завдання 3.

Скласти модель розвитку та профілактики конфлікту.


Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 201 - 235.

 • Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 296 – 303.

 • Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д., Мельничук Т. Ф. Етика ділового спілкування: /за ред.. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко/ Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – С. 224 – 226.

Змістовий модуль 10. Умови праці та організація робочих місць в апараті управління

Тема 26. Організація трудового процесу та реалізація трудової активності менеджера (4 год.)

Завдання 1. Скласти тижневий план роботи офіс-менеджера.


Література: • Іванова І. В. менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посібник. – К.: Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т, 2001. – С. 133.

Запитання для самоконтролю

 1. Що собою являє управлінська праця?

 2. Що собою являють організаційні принципи Л. Зайтверта?

 3. Назвіть основні фактори, що визначають умови праці.

 4. Які рівні нормованих факторів мікроклімату є допустимими для службовців?

 5. Назвіть режими праці і відпочинку в залежності від тривалості робочого періоду.


Тема 27. Організація праці (2 год.)

Завдання 1. Визначити етапи організації праці.

Розглянути рисунки та проаналізувати їх.

Пояснити який поділ управлінської праці застосований. Пояснити особливості такого поділу.


Завдання 2. Описати суть та характеристику психологічного поділу праці.

Записати категорії працівників менеджменту та види виконуваних робіт ними.


Література:

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 420 – 423.Запитання для самоконтролю

 1. Які форми поділу праці застосовуються в управлінні?

 2. Охарактеризуйте поняття «кооперація праці в менеджменті». Які форми кооперації праці застосовуються в менеджменті?

 3. В організації 10 працівників менеджменту. Як би ви розподілили між ними обов’язки , керуючись загальними функціями менеджменту? Чи є в цьому потреба?

 4. Визначте основні вимоги до виробничого середовища працівників менеджменту.


Тема 29. Управління стресами ( 2 год.)
Завдання 1.

Опрацювати (у вигляді конспекту) явище стресу.

Записати основні причини виникнення стресових ситуацій.
Завдання 2.

Опрацювати статтю «Душевні переживання».

Література:


 • Душевні переживання. Стреси. //Довідник секретаря офіс-менеджера. – 2009. - №8. – С. 89 – 95.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа – 1995. – С. 158 – 160.

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 267 – 269.

Запитання для самоконтролю

 1. Що таке стрес?

 2. Що є профілактикою стресових ситуацій?

 3. Що собою являє управлінська праця?

 4. Що собою являють організаційні принципи Л. Зайтверта?

 5. Назвіть основні фактори, що визначають умови праці.

 6. Які рівні нормованих факторів мікроклімату є допустимими для службовців?

 7. Назвіть режими праці і відпочинку в залежності від тривалості робочого періоду.

Змістовий модуль 12. Сфера ділового спілкування в апараті управління

Тема 31. Взаємовідносини в апараті управління (2 год.)

Завдання 1.

Записати та охарактеризувати види ділових зустрічей.

Завдання 2.

На основі тексту сформулювати і записати правила, яких потрібно дотримуватись, щоб зустріч пройшла успішно.

Література: • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 243 – 248.

 • Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д., Мельничук Т. Ф. Етика ділового спілкування: /за ред.. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко/ Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – С. 110 – 117, 131 – 136.

Тема 32. Культура ділового спілкування (3 год.)

Завдання 1.

Записати форми ділового спілкування. Охарактеризувати їх.

Завдання 2.

Записати суб’єктивні фактори, які впливають на процес спілкування.

Завдання 3.

Записати правила ведення ділової бесіди.

Література:

- Гах Й. М. Етика ділового спілкування. - К. : 2005.
С. 60 – 68.

- Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування /Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2007. – 55 - 85.

- Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навчальний посібник: 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 7 – 9, 23 – 30..

- Хміль Ф. І. Ділове спілкування. К.: Академ видавництво. 2004. С. 21 – 23, 26 – 47.

Запитання для самоконтролю


 1. Які види ділових зустрічей?

 2. Що таке ділове спілкування?

 3. Назвати особливості ділового спілкування.

 4. Якими діловими якостями повинен бути наділений офіс-менеджер?

 5. Правила ділового спілкування.

 6. Види ділового спілкування.

 7. Особливості проведення нарад.

 8. Правила та принципи прийому відвідувачів.

Змістовий модуль 12. Фактори і тенденції ефективності менеджменту

Тема 34. Ділова кар’єра та її організація (2 год.)

Завдання 1. Скласти рекомендації по розвитку ділової кар’єри.Література:

 • Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 296 – 303.

Запитання для самоконтролю

 1. Види ділової кар’єри.

 2. Цілі ділової кар’єри.

 3. Яким чином підбирають та оцінюють кадри?

 4. Які проблеми виникають у працівників після прийняття їх на роботу?

 5. Яким чином проходить процес адаптації?

 6. Назвіть чинники, які впливають на ділову кар’єру офіс-менеджера.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальна робота студентів передбачає опрацювання теми та підготовку повідомлення, реферату за визначеними питаннями. Кожному студенту необхідно виконати індивідуально-дослідне завдання - написати реферат, повідомлення, творче завдання за індивідуально-обраною темою в обсязі 15-20 сторінок з обов'язковим висвітленням власної позиції автора щодо проблеми. Структурними компонентами реферату є: титульна сторінка (з вказівкою теми, групи, прізвища та імені студента, року виконання), план, висновки, використана література. Якщо студент обрав для виконання інші види робіт (повідомлення, вирішення творчого завдання та ін.), основна вимога до їх виконання - самостійність, креативність, логічність викладу матеріалу, вміння обґрунтувати власну позицію, можливість практичного використання у подальшій професійній діяльності.
Тематика індивідуально-дослідних завдань


 1. Етапи розвитку управлінської думки на Україні.

 2. Порівняльна характеристика змісту понять «менеджмент» та «управління».

 3. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій.

 4. Неформальні організації в структурі управління підприємствами.

 5. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.

 6. Рішення та умови його прийняття.

 7. Рішення в менеджменті: його суть та природа.

 8. Процес розробки та прийняття рішень в менеджменті.

 9. Значення функції менеджменту «планування» для управлінської діяльності.

 10. Сітьове планування та управління.

 11. Шляхи вдосконалення організаційного планування.

 12. Підприємство як об’єкт менеджменту.

 13. Соціальна відповідальність організації.

 14. Організація самоконтролю.

 15. Техніка проведення контролю.

 16. Види контролю.

 17. Особливості сучасних підходів до керівництва трудовим колективом.

 18. Погляди на роль конфліктів у менеджменті різних наукових теорій менеджменту.

 19. Фактори ефективності управлінської праці.

 20. Стрес: суть, зміст, функції, шляхи подолання.

 21. Управління часом: причини і наслідки.

 22. Управлінська інформація. Закономірності її руху.

 23. Взаємовідносини в апараті управління.

 24. Особливості спілкування з іноземцями.


ОЦІНЮВАННЯ

У процесі вивчення курсу оцінка знань студентів здійснюється у формі усного опитування і поточного тестування (письмового), усної оцінки (відповіді на практичних заняттях), оцінки за виконання завдань з самостійної та індивідуальної роботи. Попередня підсумкова (семестрова) оцінка виставляється за накопичену кількість балів на аудиторних заняттях, в час виконання завдань самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань відповідно до поданої нижче шкали.Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
«Відмінно» (90-100 балів ) ставиться тоді, коли студент: дає повні зв'язні відповіді на поставлені запитання; правильно визначає поняття; демонструє глибоке розуміння матеріалу; точно формулює свої думки й обґрунтовує їх; послідовно викладає матеріал, логічно міркує; виявляє творчі здібності та вміння ілюструвати теоретичні знання, наводити приклади, порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює; грамотно оформлює свою відповідь;

«Добре» (75-89 балів ) ставиться тоді, коли студент: правильно визначає поняття; демонструє глибоке розуміння матеріалу; точно формулює свої думки й обґрунтовує їх; послідовно викладає матеріал, логічно міркує, порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює, проте робить незначні помилки у викладі теоретичного матеріалу, не досить повно висвітлює деякі факти, припускається негрубих помилок при виконанні завдання відповідної складності; має достатній рівень знань.

«Задовільно» (60-74 балів, ) ставиться тоді, коли студент: знає і розуміє основні положення теми, виконує завдання середнього рівня складності, проте: не досить глибоко володіє матеріалом; допускає помилки при визначенні понять; непереконливо обґрунтовує думку;

не наводить яскравих прикладів; у відповідності не має послідовності, чіткості, впевненості; припускається грубих помилок при виконанні більш складних завдань.«Незадовільно» (з правом повторної перездачі 30-59 балів ) ставиться тоді, коли студент: припускає істотні помилки, що спотворюють вивченого змістовного модуля; слабко володіє зв'язним мовленням; не орієнтується в теоретичному матеріалі; виявляє нерозуміння тем.

«Незадовільно» (з обов'язковим повторним навчанням (курсу), 1-29 балів) ставиться тоді, коли студент: не орієнтується в теоретичному матеріалі; виявляє нерозуміння тем.

Засобом діагностики навчальних досягнень студентів є письмове тестування у вигляді системи формалізованих завдань, побудованих у відповідності освітнього (кваліфікаційного) рівня особи до вимог освітніх (кваліфікаційних) характеристик. Контроль здійснюється у вигляді модульних контролів, різних форм опитування, в тому числі і тестових. Підсумковою формою контролю знань студентів є екзаменЛІТЕРАТУРА

 1. Андрушків Б.М. Основи теорії та практики управління. – Львів: Світ, 1993. – 201 с.

 2. Андрушків Б.М. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 295 с.

 3. Гірняк О.М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2003. – 336 с.

 4. История менеджмента: учеб. пособие /под. ред. Валовой Д.Н. – М., 1997. – 345 с.

 5. Іванова І. В. Менеджмент підприємства. Практикум: навч. посіб. – К., 2001. – 256 с.

 6. Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування /Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури. – 2007. – 344с.

 7. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. – СПб.: Питер, 1999. – 896 с.

 8. Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми: навч. посіб.: ЦУЛ, 2003. = 328 с.

 9. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.
  Основы менеджмента: пер. с англ. – М., 1992. – 345 с.

 10. Редченко В.В. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посіб. – Львів, 2002. – 362 с.

 11. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации. Учеб. пособие. – К.: 1999. – 350 с.

 12. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організації: навч. посіб. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 333 с.

 13. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка